информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 1/2206
Покажи

2017-00009470

Възложител: Сдружение Българска федерация по Таекуон-до стил ВТФ

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТАЕКУОНДО – СТИЛ ВТФ“

Описание: Изпълнителят трябва да осигурява самолетни билети по редовни и чартърни вътрешни и международни линии съгласно изискванията на Техническата спецификация за заявените от Възложителя дестинации. Когато е подходящо и целесъобразно, могат да бъдат предложени и самолетни билети на нискотарифни авиокомпании с представяне на всички условия на пътуване, като предложените цени трябва да включват всички летищни такси, такси за сигурност, свръхбагаж и други такси, свързани с осъществяването на превоза на пътници.

2017-00009469

Възложител: Община Благоевград

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР за следния обект: „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево - I етап“

Описание: Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР за следния обект: „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево - I етап“

2017-00009468

Възложител: Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ - МВР

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Следгаранционна поддръжка на електронни гишета и други технически средства за гранични проверки и гранично наблюдение"

Описание: Предметът на настоящата поръчка включва следгаранционна поддръжка на 4 броя електронни гишета за автоматизирани гранични проверки (АГП) и други технически средства за гранични проверки и гранично наблюдение, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Техническа спецификация /Приложение № 1/, неразделна част от документацията за участие.

2017-00009467

Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на ГПКЦ със съдържание на сяра до 0,1% за нуждите на териториалните служби на ГД „Изпълнение на наказанията”, за период от 28.01.2018г. до 31.03.2021г.“

Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на газьол за промишлени и комунални цели със съдържание на сяра до 0,1% за нуждите на териториалните служби на ГД „Изпълнение на наказанията". Общото количество на поръчката е до 5 100 тона, а срокът за изпълнение е от 28.01.2018г. до 31.03.2021г. /края на отоплителния сезон/ или до достигането на стойността по договора за обществената поръчка, при настъпване на първото по време обстоятелство. Код съгласно Общия терминологичен речник (CVP) 09134000.

2017-00009466

Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Подмяна на МЗВ на ВЛ 400 кV "Нишава" и на ВЛ 400 кV "Сердика"

Описание: Предмет на настоящата поръчка включва подмяна на МЗВ на ВЛ 400 кV "Нишава" и на ВЛ 400 кV "Сердика". СМР ще се извършат по дължината на съществуващите стълбовни линии. Хоризонталната дължина на трасето на ВЛ 400 кV "Нишава" е приблизително 37 км., а на на ВЛ 400 кV "Сердика"е приблизително 33,9 км. По отношение на видовете дейности , изпълнението на обектите включени в двете обособени позиции е следното: -Демонтаж на старото мълниезащитно въже, тип С-70;

2017-00009465

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД

Процедура:

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на свежо авиационно масло МС-20 или еквивалентно

Описание: Предметът на поръчката е доставка на 30 /тридесет/ тона свежо авиационно масло МС-20 или еквивалентно. Доставката да се извърши в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Поръчка-спецификация, представена в "Софийска Стокова Борса" АД.

2017-00009464

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Сливен

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на химически реагенти /полиелектролити/ за обезводняване на минерализирани утайки с филтър преси Huber - Rotamat за нуждите на ПСОВ към “ВиК-Сливен” ООД”

Описание: "Доставка на химически реагенти /полиелектролити/ за обезводняване на минерализирани утайки с филтър преси Huber - Rotamat за нуждите на ПСОВ към “ВиК-Сливен” ООД”

2017-00009463

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Сливен

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на нови неупотребявани лекотоварни високопроходими автомобили тип „Пикап“ за нуждите на „ВиК-Сливен” ООД, гр.Сливен”

Описание: „Доставка на нови неупотребявани лекотоварни високопроходими автомобили тип „Пикап“ за нуждите на „ВиК-Сливен” ООД, гр.Сливен”

2017-00009461

Възложител: Община Антоново, област Търговище

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и общинска транспортната схема от квотата на община Антоново

Описание: Предметът на обществената поръчка е услуга по извършване на обществен автобусен превоз на пътници, обслужващ маршрутните разписания на линиите по утвърдената общинска транспортна схема 2017-2020г. от квотата на община Антоново за срок от 1/една/ година , считано от датата на сключване на договора. Утвърдената транспортна схема е Приложена към Документацията за настоящата поръчка.

2017-00009459

Възложител: Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка и гаранционна поддръжка на специализирано оборудване за теренни проверки“

Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка e доставка на 60 броя специализирано оборудване - GPS устройства. Закупуването на специализираното оборудване е необходимо във връзка с осъществяване на теренни проверки и качествен контрол от служителите от ОД “Земеделие“ и дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели“ към МЗХГ.

2017-00009458

Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД - Варна

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP

Описание: При изпълнение на поръчката „Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP“, следва да се извършват два вида техническо обслужване на определени работни часове, съгласно техническите характеристики на когенераторите, планови и аварийни ремонти. При необходимост ще бъдат подменени амортизирали части, необходими за нормалното функциониране на цитираната по-горе система.

2017-00009457

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка и монтаж на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Siemens Somatom Spirit Power, при условията на обратно изкупуване на дефектиралата тръба

Описание: Предметът на поръчката включва: 1. Доставка на нова рентгенова тръба („Оборудване/то“); 2. Демонтаж на старата дефектирала тръба и транспортирането й за рециклиране, обезвреждане или друго действие, за сметка на участника, определен за изпълнител („Изпълнителя/ ят“); 3. Монтаж на новата рентгенова тръба; 4. Настройка, калибриране и въвеждане в експлоатация на компютърния томограф Siemens Somatom Spirit Power; 5.Гаранционно поддържане на новата рентгенова тръба за срока на договора (евентуална подмяна при проява на дефект).

2017-00009456

Възложител: Община Балчик

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Изпълнение на мерки за публичност по проект „Повишаване конкурентоспособността на хората в предпенсионна възраст чрез подобряване на тяхната квалификация и образование“ (“Advanced Competitiveness ..

Описание: Поръчката е свързана с дейностите по информиране на лицата от целевата група и осъществяване на кампании, свързани с информиране на общността. Основната цел е популяризиране на факта, че Проектът се осъществява с подкрепата на Европейския съюз чрез Европейският фонд за регионално развитие и националните фондове на Румъния и България, предоставени чрез Програма Interreg V-A Румъния-България. Предвидено да бъдат изработени следните информационни материали:

2017-00009454

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Проектиране, доставка и монтаж на секция CZ81

Описание: Проектиране, доставка и монтаж на секция CZ81 В обхвата на техническото задание влизат работно проектиране, доставка на необходимото оборудване и резервни части, демонтаж на старото оборудване, монтаж, ПНР и въвеждане в експлоатация на новодоставеното оборудване, обучение.

2017-00009453

Възложител: Агенция "Митници"

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на природен газ"

Описание: Доставка на природен газ за обект - Митническо бюро - Добрич. Срок на възлагане - 5 години. Прогнозното количество за периода на възлагане е 40 хнм3 (40 000 нормални кубически метра). Към договора ще бъдат приложени спецификации за годишните количества, които ще бъдат актуализирани на годишна база съгласно клаузите на договора.

2017-00009452

Възложител: Община Банско

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Обществен превоз на пътници по републиканската, областната и общинската пътна мрежа от квотата на община Банско”

Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща oбществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените републиканска, областна и общинска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания - Приложение № 1, неразделна част от Техническата спецификация.

2017-00009448

Възложител: Регионална дирекция социално подпомагане - Благоевград

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за административната сграда на ТД на АСП - Регионална дирекция за социално подпомагане - Благоевград, с адрес гр.БЛагоевград, ул.Братя Иванови 7, ет.3

Описание: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за административната сграда на Регионална дирекция за социално подпомагане – Благоевград, с адрес : гр. Благоевград, ул. “Братя Иванови“ №7, ет.3. Сградата е предоставена за ползване със Споразумение за временно и безвъзмездно ползване на недвижим имот – публична държавна собственост и Анекс №ФС01-0211/03.10.2017 г. за нуждите на РДСП – Благоевград.

2017-00009447

Възложител: Районна здравно осигурителна каса /РЗОК/ - Ловеч

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Ловеч, включително доставка и монтаж на резервни части

Описание: Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Ловеч, включително доставка и монтаж на резервни части, включва: изготвяне на експертни оценки на компютърна и периферна техника, която е функционално негодна или неотговаряща на съвременните технически изисквания. 1. Профилактиката включва: 1.1.за компютрите: - извършване на хардуерна профилактика на компютърните конфигурации по заявка.

2017-00009446

Възложител: Център за градска мобилност /ЦГМ/ ЕАД

Процедура:

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в обществения транспорт”.

Описание: Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в столичния градски транспорт да включва следните компоненти: 1. Приложен и сървърен софтуер FareOn: - инсталиране на нови основни и междинни версии на програмното осигуряване; осигуряване на инструкции и консултации относно ползването на поддръжката; - администриране и наблюдение на FareOn сървърното програмно осигуряване;

2017-00009443

Възложител: Община Айтос

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Сравнителен анализ на социалната система и законодателство в Швеция и България, разработване на стандарт за въвеждане на професия „Под-сестра“ и провеждане на обучения за повишаване квалификацията“

Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Предмет на настоящото публично състезание е „Сравнителен анализ на социалната система и законодателство в Швеция и България, разработване на стандарт за въвеждане на професия „Под-сестра“ и провеждане на обучения за повишаване квалификацията“. Изпълнението на работата включва 3 отделни, но взаимносвързани дейности, като за тяхното изпълнение участниците следва да предложат подходяща методология, с която да осигурят качеството на предоставените продукти и услуги.

2017-00009442

Възложител: Община Вълчи дол

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ "РЕМОНТ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНА СРЕДА НА ПГ ЗГС В С. СТЕФАН КАРАДЖА - ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ"

Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол. В рамките на настоящата обществена поръчка, следва да бъдат изпълнени: строително -монтажни работи по сградата на професионалната гимназия с РЗП 1380.70 м2; строително-монтажни работи по сградата на външната тоалетна с РЗП 43.20 м2; строително-монтажни работи по оградата на гимназията с дължина 275 м и строително-монтажни работи по вертикална планировка в в имота на гимназията с обша площ на УПИ-то 13 600 м2 .

2017-00009441

Възложител: Електроразпределение Юг ЕАД - /Предишно наименование - ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Процедура:

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изграждане на нова версия на съществуващ софтуер за управление на мрежата (DMS) - ADMS с частична миграция на данни

Описание: Изграждане на нова версия на съществуващ софтуер за управление на мрежата (DMS) - ADMS с частична миграция на данни. Инсталация на надграждане на съществуващ софтуер за управление на мрежата (DMS) - ADMS с частична миграция на данни за три КЕЦ-а: КЕЦ Бургас Център, КЕЦ Карнобат и КЕЦ Поморие от разпределителната мрежа на Електроразпределение Юг EАД

2017-00009438

Възложител: Община Лясковец

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Реконструкция на сграда за обществено обслужване в УПИ VII, кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец”

Описание: Изпълнението на настоящата обществена поръчка с предмет „Реконструкция на сграда за обществено обслужване в УПИ VII, кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец” включва строително – монтажни и строително – ремонтни дейности, свързани с извършването на реконструкция на съществуваща сграда за обществено обслужване в град Лясковец.

2017-00009445

Възложител: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 07 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Годишен абонамент за поддържане на лицензите и потребителите на системата за управление на човешките ресурси "HeRMeS" v.5 за 2018 година.

Описание: Предметът на поръчката е годишно абонаментно поддържане на лицензите и потребителите на софтуерен продукт "HeRMeS" v.5 - система за управление на човешките ресурси, включително Self Service модул "заявка за отпуск" и абонаментно инсталиране и настройки на всички публикувани през годината ъпдейти за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

2017-00009435

Възложител: Българска народна банка /БНБ/

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 07 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Следгаранционно сервизно обслужване: поддръжка и ремонт, доставка и подмяна на резервни части, материали и консумативи на служебни автомобили, собственост на БНБ, по три обособени позиции“

Описание: Предметът на обществената поръчка включва: Следгаранционно сервизно обслужване: поддръжка и ремонт, доставка и подмяна на резервни части, материали и консумативи на служебни автомобили, собственост на БНБ, по три обособени позиции:1.Обособена позиция № 1: „Следгаранционно сервизно обслужване: поддръжка и ремонт, доставка и подмяна на резервни части, материали и консумативи на служебни автомобили, собственост на БНБ, марка „Мерцедес Бенц““; 2.

2017-00009434

Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 07 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на природен газ по фиксирани мрежи за нуждите на ЕСО ЕАД – МЕР София област

Описание: Доставка на природен газ по фиксирани мрежи за нуждите на ЕСО ЕАД – МЕР София област. Срок за изпълнение на обществената поръчка: 5 /пет/години. Място на изпълнение на поръчката: гр. Кюстендил, ул. Петър Николов № 2, Административна сграда , МЕПР Кюстендил.

2017-00009433

Възложител: Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 07 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Разработване на ръководство за управление на едрогабаритни отпадъци като част от потока битови отпадъци

Описание: Настоящата обществена поръчка включва следните дейности/задачи: Дейност 1: “Събиране и анализ на информация и добри практики за събирането на едрогабаритни отпадъци в страните членки на ЕС“. Дейност 2: „Извършване на Анализ на тенденцията в количествата и видовете образувани от домакинствата едрогабаритни отпадъци“. Задача 2.1. Извършване на проучване сред общинските администрации. Задача 2.2. Организиране и провеждане на 6 семинара. Задача 2.3. Прогноза за количествата и видовете едрогабаритни отпадъци.

2017-00009431

Възложител: Община Струмяни

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 07 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Сметосъбиране и сметоизвозване от 6 /шест/ населени места на територията на община Струмяни”

Описание: Основният предмет на дейност е извършване на услуга по сметосъбиране и сметоизвозване до депо или друго регламентирано съоръжение за третиране на: 1.Събиране в съдове за отпадъци твърди битови отпадъци 2.Строителни отпадъци от ремонти в бита, едрогабаритни отпадъци / стари мебели и др./, биоразградими /растителни/ отпадъци разположени до съдовете за ТБО и почистване на района около самите съдове с радиус до 4 м. Услугата следва да е предоставена на населението на общо 6 (шест) населени места в Община Струмяни, както следва: - с. Микрево; - с. Драката;

2017-00009430

Възложител: Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология /УСБАЛО/ ЕАД - София - /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение по онкология /СБАЛО/ ЕАД - София/

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 07 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА БЕЗПЛАТНА ХРАНА ПО„НАРЕДБА №11ОТ21.12.2005г.ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА И/ИЛИ ДОБАВКИ КЪМ НЕЯ“ЗА ПЕРСОНАЛА НА „УСБАЛО ЕАД"

Описание: Настоящата процедура се организира от Възложителя в изпълнение на задълженията му като работодател към персонала на УСБАЛО ЕАД, произтичащи от „Наредба № 11/2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея“, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването /обн. ДВ бр. №1/03.01.2006 г./ (Наредба № 11/2005 г.).

2017-00009428

Възложител: Домашен социален патронаж- гр. Севлиево

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 07 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг) за нуждите на Домашен социален патронаж по две обособени позиции

Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуга“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Целта на настоящата обществена поръчка е да бъдат избрани независими изпълнители за всяка от обособените позиции, който ежедневно да приготвя и доставя готова храна /кетъринг/: За обособена позиция № 1 “Домашен социален патронаж” Храната включва 5 обяда седмично, без събота и неделя. Според личния избор на потребителите в ДСП; За обособена позиция № 2 “Обществена трапезария” Храната включва 5 обяда седмично, без събота и неделя.

2017-00009426

Възложител: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 07 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка и монтаж на мебели за обзавеждане на полифункционална конферентна зала в сградата на Министерството на околната среда и водите

Описание: Предметът на поръчката е доставка и монтаж на мебелно обзавеждане, включващо 14 вида артикули с конкретни количества и изисквания към техническите параметри на всеки вид артикул, посочени в техническите спецификации, неразделна част от документацията за обществената поръчка.

2017-00009423

Възложител: Община Лозница

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 07 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доизграждане на канализационна мрежа на град Лозница – II Етап”

Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително - монтажни работи, свързани с доизграждане на втори етап от канализационната мрежа на гр. Лозница. Изграждането на канализационните клонове включва доставка на всички материали, изкопни работи, монтажни работи, строителни работи и възстановяване на съществуващата настилка с всички необходими съоръжения и сградни отклонения към имотите.

2017-00009421

Възложител: Технически университет /ТУ/ - София

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 07 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Извършване на периодични доставки на автомобилно гориво и гориво-смазочни продукти за нуждите на Технически университет – София и негови поделения“

Описание: Предметът на обществената поръчка е: „Извършване на периодични доставки на автомобилно гориво и гориво-смазочни продукти за нуждите на Технически университет – София и негови поделения“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Извършване на периодични доставки на автомобилно гориво за нуждите на Технически университет – София и негови поделения“; Обособена позиция № 2 „Извършване на периодични доставки на гориво-смазочни продукти за нуждите на Технически университет – София и негови поделения“.

2017-00009419

Възложител: Министерство на отбраната /МО/

Процедура:

Публикувана на: 07 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Интегрирана логистична поддръжка на самолети МиГ-29 - рамково споразумение"

Описание: Предметът на поръчката е: Интегрирана логистична поддръжка (ИЛП) за период от 48 (четиридесет и осем) месеца на 12 броя самолети МиГ-29А и 3 броя самолети МиГ-29УБ. ИЛП трябва да възстанови летателната годност на самолетите и да осигури не по-малко от 50% остатъчен междуремонтен ресурс на оборудването от комплектацията на самолетите, като под оборудване се разбира агрегати, блокове, възли и детайли от самолета, двигателите РД-33, сер.2, кутии на самолетните агрегати КСА-2 и комплектуващите ги системи и елементи.

2017-00009418

Възложител: Институт по земеделие и семезнание /ИЗС/ "Образцов чифлик" - Русе

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 07 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на дизелово гориво за извънпътна техника и трактори, чрез борсов договор през 2018г.".

Описание: Доставки през 2018г. на дизелово гориво за извънпътна техника и трактори за нуждите на ИЗС "Образцов чифлик" Русе. Общото количество на дизеловото гориво, което ще бъде доставено е до 65 000л. на стойност до 100 000лв.. Доставките ще бъдат извършвани периодично до склада на ИЗС "Образцов чифлик" в кв.ДЗС, гр.Русе. Срок за изпълнение на всяка отделна доставка: до 3 /три/ работни дни от подаване на заявката.

2017-00009401

Възложител: Община Ардино

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 07 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Oбществен превоз на пътници с автобусен транспорт по автобусна линия Долно Прахово - Търна от утвърдена Общинска транспортна схема с часове на тръгване 06:40 - 07:00 часа, 18:20-18:40 часа

Описание: Oбществен превоз на пътници с автобусен транспорт по автобусна линия Долно Прахово - Търна от утвърдена Общинска транспортна схема с часове на тръгване 06:40 - 07:00 часа, 18:20-18:40 часа

2017-00009460

Възложител: Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „ДОСТАВКА НА ОРИГИНАЛНИ ТОНЕРИ И ДРУГИ КОНСУМАТИВИ ЗА ПЕЧАТ ЗА КОПИРНИ И ПЕЧАТАЩИ УСТРОЙСТВА С МАРКИ LEXMARK, SHARP, CANON, SAMSUNG, XEROX и BROTHER“

Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки LEXMARK, SHARP, CANON, SAMSUNG, XEROX и BROTHER.

2017-00009455

Възложител: Министерство на труда и социалната политика /МТСП/

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

Описание: Предметът на обществената поръчка включва организиране на събития от различен формат, например: Комитет за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", информационни дни, семинари, обучения, работни срещи, форуми, кръгли маси и др. Различните събития включват изпълнение на различни комбинации от услуги - настаняване, кетъринг, зала и техника, система за симултанен превод, кабинка за превод, транспорт, разпечатване, окомплектоване и подвързване на материали, регистрация на участниците.

2017-00009451

Възложител: Столична община

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ по обособени позиции:

Описание: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ по об. позиции: Об. поз.№ 1: Сключване на Застраховка „Отговорност на работодателя“, покриваща отговорността на ОП „СПТО“ като работодател за вредите, причинени на неговите работници и служители при или по повод изпълнение на задълженията им по трудово правоотношение и възникнали през срока на застрахователния период.

2017-00009449

Възложител: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/

Процедура:

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на ЖП материали и принадлежности за железен път. Поддръжка на железен път.

Описание: Доставка на ЖП материали и принадлежности за железен път. Поддръжка на железен път.

2017-00009444

Възложител: Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Бургас , ЕООД - /Старо наименование - Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Бургас ЕООД/

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Извънгаранционен абонаментен сервиз, включващ профилактика и ремонт на високоспециализирана медицинска апаратура, съгласно приложена спецификация

Описание: Извършване на извънгаранционен абонаментен сервиз, включващ дейности по профилактика и ремонт, с влагане на нови, оригинални резервни части на два броя високоспециализирани медицински апарати. Всички необходими дейности, включени в предмета на поръчката, са описани подробно в техническата спецификация.

2017-00009437

Възложител: Министерство на правосъдието /МП/

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Доставка на комуникационно активно оборудване“

Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на два броя комутатори - един Комутатор тип I и един Комутатор тип II. Основна цел на процедурата е обновяване на съществуващите опорни комутатори, чрез което да се обезпечи мрежовата свързаност в министерството при минимален риск от отпадане на свързаност по време на замяната, както и постигане на пълна конфигурационна и хардуерна съвместимост със останалото съществуващо комуникационно оборудване, като се запази текущата топология, настройки и конфигурация.

2017-00009436

Възложител: Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Основен ремонт при заводски условия с отстраняване на източници на газоотделяне на 3 броя шунтови реактори

Описание: Поръчката е за основен ремонт при заводски условия с отстраняване на източници на газоотделяне на 3 броя шунтови реактори. Услугата включва привеждане в транспортен вид, демонтаж от мястото на експлоатация, транспорт, ремонт при заводски условия, контролни изпитания, транспорт и монтаж на мястото за експлоатация и привеждане в експлоатационен вид на шунтовите реактори.

2017-00009387

Възложител: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на резервни части за предпазни клапани за котел и регулиране на предпазни клапани на контролни блокове на блок 1

Описание: Доставка на резервни части за предпазни клапани /баланси остра пара/ и регулиране със SESITEST на предпазни клапани и STE 5 на контролни блокове на Блок 1, съгласно техническа спецификация

2017-00009386

Възложител: Държавно предприятие /ДП/ Български спортен тотализатор /БСТ/

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на автомобилни горива"

Описание: Предметът на настоящата поръчка поръчката обхваща доставка на горива за зареждане на моторни превозни средства, посочени от ДП “Български спортен тотализатор”, посредством 24-часово зареждане на бензиностанции, собственост на изпълнителя или наети от него, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с разплащателни карти - до 250 000 литра автомобилни бензини и до 300 000 дизелово гориво, за период от 3 години.

2017-00009385

Възложител: Държавно предприятие /ДП/ Български спортен тотализатор /БСТ/

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от трета резервна банкова институция"

Описание: С настоящата обществена поръчка, БСТ цели да бъде избран изпълнител по договор за предоставяне на услуги от банка /кредитна институция/ с оглед спазване на правилата на ЗОП и на ПРПДТДДУК, с обект – банкови услуги и предмет: 1. свободни парични средства - депозити; разполагаеми средства, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни или други банкови сметки; 2. платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо; 3. свързаните с посочените в т. 1 и т. 2 дейности, предоставяни от кредитни институции.

2017-00009384

Възложител: Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на калодка вагонна тип Р10-320

Описание: Доставка чрез покупка на калодка вагонна тип Р10-320, съгласно изисквания и условия, посочени в техническа спецификация към документацията за участие. Количество: 7 500 броя.

2017-00009383

Възложител: Община Самуил

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на дърва за огрев за нуждите на Община самуил по проект Детство без граница

Описание: Доставка на дърва за огрев за нуждите на Община самуил по проект Детство без граница-96 /деветдесет и шест/ пространствени м3.

2017-00009382

Възложител: Община Плевен

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на оборудване в Математическа гимназия „Гео Милев” - гр. Плевен, а именно „Доставка на оборудване подпомагащо учебната дейност”

Описание: Доставката включва, доставка, монтаж и гаранционно поддържане на следното оборудване: Обособена позиция № 3: „Доставка на оборудване подпомагащо учебната дейност”: Дестилатор – 1 бр., с прогнозна стойност - 960.00 лв.; Мобилна демонстарационна камина – 1 бр., с прогнозна стойност - 2,300.00 лв.; Сушилник за лабораторна стъклария – 3 бр., с прогнозна стойност - 287.40 лв.; Аналитична везна – 3 бр., с прогнозна стойност - 2,751.00 лв.; МИКРОСКОП С LCD ЕКРАН – 3 бр., с прогнозна стойност - 1,397.49 лв.;

2017-00009381

Възложител: Община Добричка

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на газьол за нуждите на ДПЛД с.Опанец, община Добричка

Описание: Доставка, чрез борсов посредник на газьол за промишлени и комунални цели с 0,001%S за отопление за нуждите на ДПЛД с.Опанец, община Добричка по писмени зявки на възложителя, в следните прогнозни количества: 42 000 литра -/+30%. Посочените количества са прогнозни и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ си запазва правото да заяви доставка на действително необходимите количества за срока на изпълнение на договора. Продавачът се задължава през целия срок на договора да притежава минимум един обект (база), разположен на територията на област Добрич. Превозът е за сметка на изпълнителя. Срок на договора-2 години.

Страници

Търсене

Tenders-bg© 2017.
Всички права запазени.