информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 1/2230
Покажи

2018-00000599

Възложител: Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА "ВКВПД"/ старо наименование /Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"//

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 25 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Извър. на обсл. за уст. на тех. х-ки, свър. с изис. по чл.169, ал.1, т. 1–5 и ал.3 от ЗУТ, обсл. за енерг. ефект. и изгот. на тех. паспорт на сгради, управлявани от ИА ВКВПД, по о-ни позиции“.

Описание: Извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 5 и ал. 3 от ЗУТ, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт за сградите на резиденция „Лозенец“ и вила за почивка с обща разгъната застроена площ от 2 484,00 м? (І - ва обособена позиция) и за сградите на Централния военен клуб и Централната армейска библиотека с обща разгъната застроена площ от 7 224,00 м? (ІІ - ра обособена позиция).

2018-00000597

Възложител: Община Марица, област Пловдив

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 25 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на автомобилен бензин /А95- Н/ и дизелово гориво за моторните превозни средства, собственост на Община ,,Марица".

Описание: Доставка и закупуване чрез безналично картово плащане на автомобилен бензин /А95- Н/ и дизелово гориво отговарящи на нормативните изисквания за моторните превозни средства, собственост на Община "Марица". Прогнозното количество в литри за периода 2018-2023 година е до 142 000 литра +/- 20%, разпределено както следва: за бензин А95 -Н- до 60 000 литра, за дизелово гориво- до 82 000 литра, на посочени бензиностанции на изпълнителят / собствени или наети/, както на територията на общината, така и на територията на Република България.

2018-00000596

Възложител: Четвърта многопрофилна болница за активно лечение /IV МБАЛ/ - София АД

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 25 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД.

Описание: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД. Лекарствените продукт, предмет на процедурата, са представени като номенклатури лекарствени продукти, обозначени със собствен пореден номер, подробно описани в Техническа спецификация - Приложение 1, по генерично наименование, лекарствена форма, единична мярка и прогнозно количество. Доставките по предмета на настоящата поръчка се договарят и извършват в рамките на договорените количества по техническата спецификация за посочените номенклатури.

2018-00000595

Възложител: Българско национално радио /БНР/

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 25 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио"

Описание: Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2018 г. и 2019 г. на територията на Столична община за служители на Българското национално радио. Прогнозно количество превозни документи (абонаментни карти) -130 броя. Посочените количества са ориентировъчни. Възложителят има право да заявява допълнително количества карти.

2018-00000594

Възложител: Агенция по заетостта

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 25 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Дизайн на нови или подобрени услуги, в т.ч. изработване на стандартизирани пакети от услуги за уязвимите групи на пазара на труда, съобразно техните специфични потребности“, по Проект BG05M9OP001-1.0

Описание: Необходимостта от изпълнението на предмета на обществената поръчка е в съответствие със задачата за реформиране и модернизиране на Агенцията по заетостта, за да бъдат предоставяни по-качествени и ефективни услуги на търсещите работа лица и работодателите. Развитието и укрепването на капацитета на АЗ като публична институция, отговорна за изпълнението на политиките и предоставяне на услуги в сферата на заетостта, ще подобри активирането и включване в устойчива заетост на неактивните и уязвимите групи на пазара на труда.

2018-00000593

Възложител: Община Козлодуй

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 25 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Изработване на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на сграда № 1 и сграда № 2 на ДГ „Първи юни” в с. Бутан””

Описание: Изпълнението на обществената поръчка включва следните дейности:

2018-00000591

Възложител: Община Банско

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 25 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Изграждане подпорни стени по двата бряга и укрепване на дъното на р. Глазне през гр. Банско от км 0+000 до 0+520, моста на ул. Н. Геров"

Описание: Обществената поръчка представлява изграждане на подпорни стени по двата бряга и укрепване на дъното на р. Глазне през гр. Банско от км 0+000 до 0+520, моста на ул. "Н. Геров". Предвидените строително - монтажните работи са определени по вид и количество в техническата спецификация и количествената сметка, неразделна част от документацията за участие.

2018-00000589

Възложител: Столична община

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 25 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на "условно чиста" вода за напояване на парк "Врана“ през 2018г."

Описание: Доставка на "условно чиста" вода за напояване

2018-00000587

Възложител: Университет за национално и световно стопанство /УНСС/

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 25 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на чуждоезикова научна и/или специализирана литература за нуждите на проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 «Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени

Описание: Предмет на поръчката от настоящата документация е доставка на чуждоезикова научна и/или специализирана литература за нуждите на проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 «Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза 1»

2018-00000586

Възложител: Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - София /София-град/

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 25 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Предоставяне на достъп до разпределителната мрежа при продажба на електрическа енергия и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа за обектите на възложителя на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Описание: Предоставяне на достъп до разпределителната мрежа при продажба на електрическа енергия и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа за следните единадесет на брой обекти: 1. ЦСМП- София - гр. София, бул."Васил Левски" №129; 2. Почивна база - Добринище - Добринище, ул."Хан Аспарух" №4; 3. ФСМП Банкя - Банкя, ул."Майор Коста Паница"; "Толбухин" №10 4. ФСМП Нови Искър - Нови Искър, ул."Искърско дефиле" №121; ап. Медицински ц-р;

2018-00000585

Възложител: Средно училище "Петко Рачев Славейков" - Трявна - /Старо наименование - Средно общообразователно училище /СОУ/ "Петко Рачев Славейков" - Трявна

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 25 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “ДОСТАВКА на течно гориво за отопление”

Описание: Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на СУ "Петко Рачев Славейков" гр. Трявна по писмени заявки до франко склада на Възложителя с осигурен транспорт от Изпълнителя.

2018-00000584

Възложител: Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство /ПГЗГС/ с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на дизелово гориво за нуждите на ПГЗГС, с.Стефан Караджа"

Описание: Сключване на борсов договор за доставка на дизелово гориво за нуждите на ПГЗГС, с.Стефан Караджа, общ.Вълчи дол, обл.Варна, около 20 000л., със срок на договора 24 месеца, считано от 18.02.2018год.

2018-00000582

Възложител: Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на въгленови четки за въртящи електрически машини

Описание: Доставка чрез покупка на въгленови четки за въртящи електрически машини. Предмета на поръчката е разделен на обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1: „Доставка на въгленови четки за асинхронни електро- двигатели с навит ротор тип DSRCJ 5018-6“. - Обособена позиция № 2: „Доставка на четки, консуматив за ел. двигатели тип GP450 Z-4, GP560 Z-6, ZPN61806S, AOH560X-6C, AOH450Y-4C, АОН400Х6С, MON315, US560-M6, DSRAJ4018-6WF“. - Обособена позиция № 3: „Доставка на четки за електрически машини и локомотиви“.

2018-00000580

Възложител: Община Ботевград

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за част от сгради от образователната инфраструктура на община Ботевград по проект №218, финансиран от НДЕФ,в две обособени позиции

Описание: По ОП№1–„Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за сградата на ОДЗ „Детелина” в село Врачеш“ се предвижда изпълнение на мерки за енергийна ефективност и съпътстващи дейности за изпълнение на мерките за енергийна ефективност, включващи топлинно изолиране на външни стени; подмяна на дограма; топлинно изолиране на покрив.

2018-00000579

Възложител: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на автомобилни горива за служебните автомобили на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Описание: Настоящата обществена поръчка е за доставка на автомобилни горива - Бензин (А95 Н), Бензин (А98Н) и Дизелово гориво при условия на безналично плащане на ПОС терминали, чрез издадена от Изпълнителя-продавач карта за срок от 12 месеца за всеки служебен автомобил.Служебните автомобили на Университета обслужват структурните му звена в градовете Шумен, Варна и Добрич. Доставката се извършва в бензиностанции на Изпълнителя, (собствени или наети) както на територията на Областите Шумен, Варна и Добрич, така и на територията на цялата страна.

2018-00000578

Възложител: ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на йонообменни смоли”

Описание: Доставка на йонообменни смоли по следните обособени позиции: - Първа обособена позиция: „Доставка на катионит и анионит за филтри смесено действие за процеса – обезсоляване на турбинен кондензат”; - Втора обособена позиция: „Доставка на слабоосновен анионит за процеса производство на обезсолена вода”

2018-00000577

Възложител: Община Плевен

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Извършване на дейности по цифровизиране на съществуващи данни за територията на гр. Плевен и доставка и инсталация на ГИС софтуер за нуждите на Oбщина Плевен“

Описание: В рамките на изпълнение на предмета на договора, изпълнителят трябва да изпълни следните дейности: Дейност 1 Цифровизиране на съществуващи данни; Дейност 2 Доставка и инсталация на ГИС софтуер; Дейност 3 Миграция на данни; Дейност 4 Обучение; Дейност 5 Гаранционна поддръжка Детайлното описание на дейностите и очакваните резлтати от тях е описано подробно в Техническата спецификация, неразделна част от документацията.

2018-00000574

Възложител: Община Велинград

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект „Реконструкция и ремонт на улици в гр. Велинград“.

Описание: Изпълнителят следва да извърши строително ремонтни работи по реконструкция на следните улици от гр. Велинград: 1.Улица „Осми март”. 2.Улици „Трети март” 3.Улица „Милош Папарков”. 4.Улица „Буков дол”. Количеството на строителните работи на обекта е посочено в КС - достъпни в профила на купувача.

2018-00000571

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Дупница към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване на МПС, профилактика, диагностика и ремонт на МПС, включително доставка на резервни части и консумативи за МПС за нуждите на ТП ДГС Дупница“ за срок от 24 месеца

Описание: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване на МПС, профилактика, диагностика и ремонт на МПС, включително доставка на резервни части и консумативи за МПС за нуждите на ТП ДГС Дупница“ за срок от 24 месеца

2018-00000568

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Паламара към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на торове

Описание: Доставка на минерални торове за обработка на близо 400 декара дивечови ниви в териториалния обхват на ТП ДЛС Паламара.

2018-00000567

Възложител: Гимназия с преподаване на чужди езици /ГПЧЕ/ "Йоан Екзарх" - гр. Варна

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на дизелово гориво за срок от една година.

Описание: Доставка на дизелово гориво за срок от една година.ДИЗЕЛОВО ГОРИВО КОД 09134200

2018-00000564

Възложител: Община Сливница

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Сливница.

Описание: Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Сливница.

2018-00000559

Възложител: Държавна психиатрична болница /ДПБ/ - Бяла, област Русе

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Бяла за 2018 г. - по 3 (три) обособени позиции”

Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е “Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Бяла за 2018 г. - по 3 (три) обособени позиции”. Предметът на обществената поръчка е разделен на 3 (три) обособени позиции, както следва: 1. ОП № 1: „Доставка на психиатрични медикаменти“ с 67 ном. единици; 2. ОП № 2 „Доставка на други медикаменти“ с 30 ном. единици; 3. ОП № 3 „Доставка на медицински консумативи“ с 34 ном. единици;

2018-00000557

Възложител: Община Баните, област Смолян

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Аварийни ремонтно-възстановителни работи на покрива на физкултурния салон на ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" с. Давидково"

Описание: „Аварийни ремонтно-възстановителни работи на покрива на физкултурния салон на ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" с. Давидково". Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е 15 000 лв. без ДДС. Място на изпълнение на обществената поръчка е Община Баните, Област Смолян.

2018-00000556

Възложител: Община Раковски

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „ДОСТАВКА НА НОВ МИНИ ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ ЗА нуждите на ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ“

Описание: ДОСТАВКА НА НОВ МИНИ ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ ЗА нуждите на ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ"

2018-00000554

Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Велико Търново

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на природен газ за нуждите на офис Габрово при ТД на НАП Велико Търново“

Описание: Доставка на природен газ за нуждите на офис Габрово при ТД на НАП Велико Търново. Място на изпълнение: административната сграда на офис Габрово, находяща се в гр. Габрово, ул. „Априловска" № 7. Срок на изпълнение на поръчката - 24 месеца, считано от влизане в сила на договора.

2018-00000551

Възложител: Община Балчик

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка и монтаж на IT оборудване по Проект “Мрежа за интелигентно сътрудничество на Черноморските общини в трансграничния регион“

Описание: Поръчката е свързана с доставка на оборудване за нуждите на общинската администрация с цел подобряване на ефективността на обществените услуги. За целта е предвидено да бъде доставено следното оборудване: - Настолен компютър – 12 бр. - Монитор – 12 бр. - Майкрософт Офис пакет – 12 бр. - Многофункционално копирно устройство – 1 бр. - Преносим хард диск – 3 бр. - USB флаш памети – 3 бр. - Тъчскрийн дисплей – 1 бр. - Сървър – 1 бр. - Операционната система за сървър – 1 бр.

2018-00000550

Възложител: Община Кюстендил

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и преустройство на общинска сграда в с.Лозно в център за временно настаняване“

Описание: Упражняване на авторски надзор, съгласно чл.162 от ЗУТ по всички части на инвестиционния проект по време на строителството в периода от подписване Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до окончателно приемане на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и въвеждане в експлоатация на обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще упражнява дейността си в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи извършваната дейност.

2018-00000549

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Христо Ботев" АД - Враца

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Предоставяне на ВиК услуги за нуждите на МБАЛ "Христо Ботев" АД

Описание: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води на сградите на МБАЛ "Христо Ботев" АД, находящи се в гр. Враца, бул. "Втори юни" № 66, по актуални единични цени, определени от КЕВР, за срок от 24 месеца.

2018-00000548

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Оказване на консултантски услуги за системи и оборудване на реакторни установки, при експлоатация и по време на ремонт на енергоблокове 5 и 6.

Описание: Оказване на консултантски услуги за системи и оборудване на реакторни установки, при експлоатация и по време на ремонт на енергоблокове 5 и 6.

2018-00000547

Възложител: Община Пловдив

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Избор на изпълнител за транспортирането на вода, по съществуващи хидротехнически съоръжения, представляващи „Водохващане на река Първенецка в землището на гр.Пловдив – Запад и „Водохващане на р.Въча след ВЕЦ „Кричим, необходима за пълнене на Гребен канал – гр.Пловдив, съставляващ УПИ III – Гребен Олимпийски канал за 2018.

Описание: Периодично транспортиране на общо 4 000 000 ( четири милиона) куб.м. вода, необходими за зареждането на Гребен канал- Пловдив.Всяко зараждане се извършва съобразно линеен график - Приложение 1, представен от Възложителя, с фиксирани периоди и водни обеми.

2018-00000546

Възложител: "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД

Процедура:

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на резервни части на възбудителни системи за ВЕЦ „Алеко“, реф.№17РП-У50А040

Описание: Доставка на резервни части на възбудителни системи за ВЕЦ „Алеко“

2018-00000598

Възложител: Агенция за социално подпомагане /АСП/

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Агенцията за социално подпомагане, ползвани от Централно управление на АСП в гр. София

Описание: Предметът на поръчката обхваща oсигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили в Централно управление на АСП в гр.

2018-00000592

Възложител: Многопрофилна болница за aктивно лечение /МБАЛ/ - Бургас АД

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Покупка на електрическа енергия на свободния пазар за нуждите на „УМБАЛ – БУРГАС” АД”.

Описание: Предметът на обществената поръчка е сключване на договор за покупко-продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл.100, чл.101, чл.102 и чл.103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на комплекса от сгради, включени в състава на „УМБАЛ – Бургас” АД, разположени на територията на гр. Бургас, с административен адрес: бул. „Стефан Стамболов” № 73, и присъединени към мрежа Ср.Н със собствена кабелна мрежа.

2018-00000590

Възложител: Столична община

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за нуждите на медицинските специалисти, работещи в училищните здравни кабинети и служителите в общинските комплекси за детско

Описание: Предметът на обществената поръчка е избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за нуждите на медицинските специалисти, работещи в училищните здравни кабинети и служителите в общинските комплекси за детско хранене. Обществената поръчка се провежда с цел осигуряване на работно облекло на медицинските специалисти, работещи в училищните здравни кабинети и служителите в общинските комплекси за детско хранене, във връзка със сключения с тях колективен трудов договор. Работно облекло включва - дрехи и профилактични обувки.

2018-00000588

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Периодични доставки на хранителни продукти по предварителни заявки за организиране храненето в БПЛР Хисаря към Военномедицинска академия

Описание: Периодични доставки по предварителни писмени заявки на Възложителя на основни групи хранителни продукти, за които е представена подробна характеристика и изисквания в Раздел IV „Техническа спецификация” – Приложение № 1 и Приложения №№ 1.1 – 1.8 към документацията за възлагане, както следва: Група № 1 „Месо и месни продукти за директна консумация”- Приложение № 1.1; Група № 2 „Охладено и замразено пилешко месо и риба” - Приложение № 1.2; Група № 3 „Мляко,млечни продукти, безалкохолни напитки”- Приложение № 1.3; Група № 4 „Пресни плодове и зеленчуци”- Приложение № 1.4; Група № 5 „Хляб,хлебни

2018-00000543

Възложител: Народно читалище "Христо Ботев - 1872" гр. Нови пазар

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на система за ефектно осветление, озвучителна система и актуализация на осветление във връзка с изпълнение на Договор № 27/07/2/0/0021/18.07.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова пом

Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на система за ефектно осветление, озвучителна система и актуализация на осветление във връзка с изпълнение на Договор № 27/07/2/0/0021/18.07.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. съфинансирана от ЕЗФРСР по три обособени позиции:

2018-00000542

Възложител: ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на течни горива за 2018 г.”

Описание: Необходимите видове и количества течни горива за 2018 г. са, както следва: - дизелово минерално гориво 10 ppm Е5 – 1 822 000 +/- 5% литра; - дизелово минерално гориво 10 РРМ Е5 CFPP (-26) - 13 000 +/- 5% литра; - газьол 0,001% S за отопление - 180 600 +/- 5% литра.

2018-00000541

Възложител: Община Петрич

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР по проект „Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото дворно пространство в училища и детски градини в гр. Петрич“

Описание: „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР по проект „Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото дворно пространство в училища и детски градини в гр. Петрич“, осъществяван по ОПРР 2014-2020”. Очакваните резултати от изпълнението на договора са: извършване на качествен авторски надзор, изготвяне на необходимите документи за доказване извършването на строително-монтажните работи, съставяне на констативен акт за съответствие на ремонтните дейности с инвестиционните проекти, мониторинг по изпълнението на СМР, въвеждане на обект в експлоатация.

2018-00000540

Възложител: Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Абонаментна техническа поддръжка на програмен продукт „Системата за управление на човешките ресурси HeRMeS“

Описание: Изпълнението на поръчката трябва да осигури нормалното функциониране на програмен продукт HeRMeS, неговото обновяване с всички нови версии и разширения, включително и такива, които покриват настъпилите изменение в нормативната уредба, както и да осигури помощ за потребителите, работещи с програмен продукт HeRMeS. 1. Изпълнителят трябва да осигури нормалното функциониране на програмен продукт HeRMeS, което съответства на предоставената потребителска документация и общоприетите очаквания за функциониране на информационна система за управление на човешките ресурси.

2018-00000537

Възложител: Община Белица

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Избор на изп. за упр. на стр. надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на СМР на проект по ПРСР

Описание: Упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: „BLG1020 / II - 84, Якоруда - Разлог / жп гара Белица - Краище - Лютово - Бабяк – Орцево”, „BLG1021 / III - 8406 / Белица - лет. Семково” „BLG1024 / BLG1020, жп гара Белица - Лютово / Краище - Горно Краище”, на територията на община Белица”. Процедурата е разделена на 6 (шест) обособени позиции.

2018-00000536

Възложител: Община Червен бряг

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доизграждане на съществуващ строеж- жилищен блок №6, УПИ XI, кв. 70 по плана на жилищен комплекс “Победа” в град Червен бряг“.

Описание: 1.1. Предметът на поръчката обхваща дейностите по осъществяване на строително-монтажните работи за изпълнение в съотвествие с изготвените проекти за обект: "Доизграждане на съществуващ строеж- жилищен блок №6, УПИ XI, кв. 70 по плана на жилищен комплекс “Победа” в град Червен бряг“.

2018-00000535

Възложител: Община Русе

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Упражняване на авторски надзор за обект: Изграждане на осветление на територията на град Русе със следните етапи (подобекти): - Осветление около бл.307, бл.308 и бл.309, жк.Чародейка-север - Осветление ул.Руй планина бл.Потсдам 1 и бл.Иван Кръстев 2 - Осветление пространство между ул.Муткурова, ул.Панайот Хитов, ул.Шести септември и ул.Мария Луиза - Осветление бл.№106, бул.“Скобелев“ №16 - Осветление по по ул.Прага - Oсветление по ул.Иван Вазов, ул.Пенчо Славейков - Oсветление бул.Родина - Oсветление пешеходна алея източна ограда СОУ Възраждане

Описание: Предмет на възлагане на настоящата поръчка е: Упражняване на авторски надзор за обект: Изграждане на осветление на територията на град Русе със следните етапи (подобекти): - Осветление около бл.307, бл.308 и бл.309, жк.Чародейка-север - Осветление ул.Руй планина бл.Потсдам 1 и бл.Иван Кръстев 2 - Осветление пространство между ул.Муткурова, ул.Панайот Хитов, ул.Шести септември и ул.Мария Луиза - Осветление бл.№106, бул.“Скобелев“ №16 - Осветление по по ул.Прага - Oсветление по ул.Иван Вазов, ул.Пенчо Славейков - Oсветление бул.Родина

2018-00000534

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Суворово към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Извършване на услуга по охрана с помощта на сигнално охранителна техника /СОТ/ за нуждите на ТП ДГС "Суворово" при СИДП ДП Шумен за 2018г."

Описание: Охрана на обект, находящ се на адрес: гр.Суворово, бул."Възраждане" 38 и включващ - Административната сграда №1, гаражи за леки автомобили на ТП ДГС Суворово, стол, склад и Административна сграда №2 със СОТ чрез регистрация, обработка и съхранение на сигнали, получени от алармената система и/или по сигнал на Възложителя.

2018-00000533

Възложител: Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология /УСБАЛЕ/ "Акад. Ив. Пенчев" ЕАД

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ АКАД. ИВ.ПЕНЧЕВ ЕАД

Описание: Периодични доставки на лекарствени продукти и медицински изделия (превързочен материал) за нуждите на УСБАЛЕ „АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ” ЕАД”- гр. София, за срок от 12 (дванадесет) месеца. Предметът на обществената поръчка се разделя на 3 (три) обособени позиции, в зависимост от терапевтичната област на приложение на лекарствените продукти/ медицинските изделия, както следва: Обособена позиция № 1 - лекарствени продукти; Обособена позиция № 2 - лекарствени продукти за външна употреба, фасовки и билкови препарати; Обособена позиция № 3 - медицински изделия.

2018-00000532

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Благоевград АД

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „ЕЖЕДНЕВНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ ИНСТРУМЕНТАРИУМ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ - БЛАГОЕВГРАД" АД”

Описание: „ЕЖЕДНЕВНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ ИНСТРУМЕНТАРИУМ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ - БЛАГОЕВГРАД" АД”

2018-00000531

Възложител: Община Стамболово

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Ремонт на площад - парк село Малък извор , община Стамболово , област Хасково".

Описание: "Ремонт на площад - парк село Малък извор , община Стамболово , област Хасково".

2018-00000530

Възложител: Община Стамболово

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Ремонт на площад пред кметството в село Тънково , община Стамболово , област Хасково".

Описание: "Ремонт на площад пред кметството в село Тънково , община Стамболово , област Хасково".

2018-00000529

Възложител: Община Стамболово

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Ремонт на площад пред кметството в село Пчелари , община Стамболово , област Хасково".

Описание: "Ремонт на площад пред кметството в село Тънково , община Стамболово , област Хасково".

2018-00000528

Възложител: Община Стамболово

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Ремонт и възстановяване на сграда "Хамбар" с историческо значение в село Стамболово , община Стамболово , област Хасково".

Описание: "Ремонт и възстановяване на сграда "Хамбар" с историческо значение в село Стамболово , община Стамболово , област Хасково".

Страници

Търсене

Tenders-bg© 2018.
Всички права запазени.