информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 1/4412
Покажи

2017-00009470

Възложител: Сдружение Българска федерация по Таекуон-до стил ВТФ

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТАЕКУОНДО – СТИЛ ВТФ“

Описание: Изпълнителят трябва да осигурява самолетни билети по редовни и чартърни вътрешни и международни линии съгласно изискванията на Техническата спецификация за заявените от Възложителя дестинации. Когато е подходящо и целесъобразно, могат да бъдат предложени и самолетни билети на нискотарифни авиокомпании с представяне на всички условия на пътуване, като предложените цени трябва да включват всички летищни такси, такси за сигурност, свръхбагаж и други такси, свързани с осъществяването на превоза на пътници.

2017-00009469

Възложител: Община Благоевград

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР за следния обект: „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево - I етап“

Описание: Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР за следния обект: „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево - I етап“

2017-00009468

Възложител: Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ - МВР

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Следгаранционна поддръжка на електронни гишета и други технически средства за гранични проверки и гранично наблюдение"

Описание: Предметът на настоящата поръчка включва следгаранционна поддръжка на 4 броя електронни гишета за автоматизирани гранични проверки (АГП) и други технически средства за гранични проверки и гранично наблюдение, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Техническа спецификация /Приложение № 1/, неразделна част от документацията за участие.

2017-00009467

Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на ГПКЦ със съдържание на сяра до 0,1% за нуждите на териториалните служби на ГД „Изпълнение на наказанията”, за период от 28.01.2018г. до 31.03.2021г.“

Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на газьол за промишлени и комунални цели със съдържание на сяра до 0,1% за нуждите на териториалните служби на ГД „Изпълнение на наказанията". Общото количество на поръчката е до 5 100 тона, а срокът за изпълнение е от 28.01.2018г. до 31.03.2021г. /края на отоплителния сезон/ или до достигането на стойността по договора за обществената поръчка, при настъпване на първото по време обстоятелство. Код съгласно Общия терминологичен речник (CVP) 09134000.

2017-00009466

Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Подмяна на МЗВ на ВЛ 400 кV "Нишава" и на ВЛ 400 кV "Сердика"

Описание: Предмет на настоящата поръчка включва подмяна на МЗВ на ВЛ 400 кV "Нишава" и на ВЛ 400 кV "Сердика". СМР ще се извършат по дължината на съществуващите стълбовни линии. Хоризонталната дължина на трасето на ВЛ 400 кV "Нишава" е приблизително 37 км., а на на ВЛ 400 кV "Сердика"е приблизително 33,9 км. По отношение на видовете дейности , изпълнението на обектите включени в двете обособени позиции е следното: -Демонтаж на старото мълниезащитно въже, тип С-70;

2017-00009465

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД

Процедура:

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на свежо авиационно масло МС-20 или еквивалентно

Описание: Предметът на поръчката е доставка на 30 /тридесет/ тона свежо авиационно масло МС-20 или еквивалентно. Доставката да се извърши в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Поръчка-спецификация, представена в "Софийска Стокова Борса" АД.

2017-00009464

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Сливен

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на химически реагенти /полиелектролити/ за обезводняване на минерализирани утайки с филтър преси Huber - Rotamat за нуждите на ПСОВ към “ВиК-Сливен” ООД”

Описание: "Доставка на химически реагенти /полиелектролити/ за обезводняване на минерализирани утайки с филтър преси Huber - Rotamat за нуждите на ПСОВ към “ВиК-Сливен” ООД”

2017-00009463

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Сливен

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на нови неупотребявани лекотоварни високопроходими автомобили тип „Пикап“ за нуждите на „ВиК-Сливен” ООД, гр.Сливен”

Описание: „Доставка на нови неупотребявани лекотоварни високопроходими автомобили тип „Пикап“ за нуждите на „ВиК-Сливен” ООД, гр.Сливен”

2017-00009461

Възложител: Община Антоново, област Търговище

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и общинска транспортната схема от квотата на община Антоново

Описание: Предметът на обществената поръчка е услуга по извършване на обществен автобусен превоз на пътници, обслужващ маршрутните разписания на линиите по утвърдената общинска транспортна схема 2017-2020г. от квотата на община Антоново за срок от 1/една/ година , считано от датата на сключване на договора. Утвърдената транспортна схема е Приложена към Документацията за настоящата поръчка.

2017-00009459

Възложител: Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка и гаранционна поддръжка на специализирано оборудване за теренни проверки“

Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка e доставка на 60 броя специализирано оборудване - GPS устройства. Закупуването на специализираното оборудване е необходимо във връзка с осъществяване на теренни проверки и качествен контрол от служителите от ОД “Земеделие“ и дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели“ към МЗХГ.

2017-00009458

Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД - Варна

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP

Описание: При изпълнение на поръчката „Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP“, следва да се извършват два вида техническо обслужване на определени работни часове, съгласно техническите характеристики на когенераторите, планови и аварийни ремонти. При необходимост ще бъдат подменени амортизирали части, необходими за нормалното функциониране на цитираната по-горе система.

2017-00009457

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка и монтаж на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Siemens Somatom Spirit Power, при условията на обратно изкупуване на дефектиралата тръба

Описание: Предметът на поръчката включва: 1. Доставка на нова рентгенова тръба („Оборудване/то“); 2. Демонтаж на старата дефектирала тръба и транспортирането й за рециклиране, обезвреждане или друго действие, за сметка на участника, определен за изпълнител („Изпълнителя/ ят“); 3. Монтаж на новата рентгенова тръба; 4. Настройка, калибриране и въвеждане в експлоатация на компютърния томограф Siemens Somatom Spirit Power; 5.Гаранционно поддържане на новата рентгенова тръба за срока на договора (евентуална подмяна при проява на дефект).

2017-00009456

Възложител: Община Балчик

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Изпълнение на мерки за публичност по проект „Повишаване конкурентоспособността на хората в предпенсионна възраст чрез подобряване на тяхната квалификация и образование“ (“Advanced Competitiveness ..

Описание: Поръчката е свързана с дейностите по информиране на лицата от целевата група и осъществяване на кампании, свързани с информиране на общността. Основната цел е популяризиране на факта, че Проектът се осъществява с подкрепата на Европейския съюз чрез Европейският фонд за регионално развитие и националните фондове на Румъния и България, предоставени чрез Програма Interreg V-A Румъния-България. Предвидено да бъдат изработени следните информационни материали:

2017-00009454

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Проектиране, доставка и монтаж на секция CZ81

Описание: Проектиране, доставка и монтаж на секция CZ81 В обхвата на техническото задание влизат работно проектиране, доставка на необходимото оборудване и резервни части, демонтаж на старото оборудване, монтаж, ПНР и въвеждане в експлоатация на новодоставеното оборудване, обучение.

2017-00009453

Възложител: Агенция "Митници"

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на природен газ"

Описание: Доставка на природен газ за обект - Митническо бюро - Добрич. Срок на възлагане - 5 години. Прогнозното количество за периода на възлагане е 40 хнм3 (40 000 нормални кубически метра). Към договора ще бъдат приложени спецификации за годишните количества, които ще бъдат актуализирани на годишна база съгласно клаузите на договора.

2017-00009452

Възложител: Община Банско

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Обществен превоз на пътници по републиканската, областната и общинската пътна мрежа от квотата на община Банско”

Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща oбществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените републиканска, областна и общинска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания - Приложение № 1, неразделна част от Техническата спецификация.

2017-00009448

Възложител: Регионална дирекция социално подпомагане - Благоевград

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за административната сграда на ТД на АСП - Регионална дирекция за социално подпомагане - Благоевград, с адрес гр.БЛагоевград, ул.Братя Иванови 7, ет.3

Описание: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за административната сграда на Регионална дирекция за социално подпомагане – Благоевград, с адрес : гр. Благоевград, ул. “Братя Иванови“ №7, ет.3. Сградата е предоставена за ползване със Споразумение за временно и безвъзмездно ползване на недвижим имот – публична държавна собственост и Анекс №ФС01-0211/03.10.2017 г. за нуждите на РДСП – Благоевград.

2017-00009447

Възложител: Районна здравно осигурителна каса /РЗОК/ - Ловеч

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Ловеч, включително доставка и монтаж на резервни части

Описание: Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Ловеч, включително доставка и монтаж на резервни части, включва: изготвяне на експертни оценки на компютърна и периферна техника, която е функционално негодна или неотговаряща на съвременните технически изисквания. 1. Профилактиката включва: 1.1.за компютрите: - извършване на хардуерна профилактика на компютърните конфигурации по заявка.

2017-00009446

Възложител: Център за градска мобилност /ЦГМ/ ЕАД

Процедура:

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в обществения транспорт”.

Описание: Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в столичния градски транспорт да включва следните компоненти: 1. Приложен и сървърен софтуер FareOn: - инсталиране на нови основни и междинни версии на програмното осигуряване; осигуряване на инструкции и консултации относно ползването на поддръжката; - администриране и наблюдение на FareOn сървърното програмно осигуряване;

2017-00009443

Възложител: Община Айтос

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Сравнителен анализ на социалната система и законодателство в Швеция и България, разработване на стандарт за въвеждане на професия „Под-сестра“ и провеждане на обучения за повишаване квалификацията“

Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Предмет на настоящото публично състезание е „Сравнителен анализ на социалната система и законодателство в Швеция и България, разработване на стандарт за въвеждане на професия „Под-сестра“ и провеждане на обучения за повишаване квалификацията“. Изпълнението на работата включва 3 отделни, но взаимносвързани дейности, като за тяхното изпълнение участниците следва да предложат подходяща методология, с която да осигурят качеството на предоставените продукти и услуги.

2017-00009442

Възложител: Община Вълчи дол

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ "РЕМОНТ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНА СРЕДА НА ПГ ЗГС В С. СТЕФАН КАРАДЖА - ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ"

Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол. В рамките на настоящата обществена поръчка, следва да бъдат изпълнени: строително -монтажни работи по сградата на професионалната гимназия с РЗП 1380.70 м2; строително-монтажни работи по сградата на външната тоалетна с РЗП 43.20 м2; строително-монтажни работи по оградата на гимназията с дължина 275 м и строително-монтажни работи по вертикална планировка в в имота на гимназията с обша площ на УПИ-то 13 600 м2 .

2017-00009441

Възложител: Електроразпределение Юг ЕАД - /Предишно наименование - ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Процедура:

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изграждане на нова версия на съществуващ софтуер за управление на мрежата (DMS) - ADMS с частична миграция на данни

Описание: Изграждане на нова версия на съществуващ софтуер за управление на мрежата (DMS) - ADMS с частична миграция на данни. Инсталация на надграждане на съществуващ софтуер за управление на мрежата (DMS) - ADMS с частична миграция на данни за три КЕЦ-а: КЕЦ Бургас Център, КЕЦ Карнобат и КЕЦ Поморие от разпределителната мрежа на Електроразпределение Юг EАД

2017-00009438

Възложител: Община Лясковец

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Реконструкция на сграда за обществено обслужване в УПИ VII, кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец”

Описание: Изпълнението на настоящата обществена поръчка с предмет „Реконструкция на сграда за обществено обслужване в УПИ VII, кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец” включва строително – монтажни и строително – ремонтни дейности, свързани с извършването на реконструкция на съществуваща сграда за обществено обслужване в град Лясковец.

2017-00009445

Възложител: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 07 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Годишен абонамент за поддържане на лицензите и потребителите на системата за управление на човешките ресурси "HeRMeS" v.5 за 2018 година.

Описание: Предметът на поръчката е годишно абонаментно поддържане на лицензите и потребителите на софтуерен продукт "HeRMeS" v.5 - система за управление на човешките ресурси, включително Self Service модул "заявка за отпуск" и абонаментно инсталиране и настройки на всички публикувани през годината ъпдейти за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

2017-00009435

Възложител: Българска народна банка /БНБ/

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 07 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Следгаранционно сервизно обслужване: поддръжка и ремонт, доставка и подмяна на резервни части, материали и консумативи на служебни автомобили, собственост на БНБ, по три обособени позиции“

Описание: Предметът на обществената поръчка включва: Следгаранционно сервизно обслужване: поддръжка и ремонт, доставка и подмяна на резервни части, материали и консумативи на служебни автомобили, собственост на БНБ, по три обособени позиции:1.Обособена позиция № 1: „Следгаранционно сервизно обслужване: поддръжка и ремонт, доставка и подмяна на резервни части, материали и консумативи на служебни автомобили, собственост на БНБ, марка „Мерцедес Бенц““; 2.

Страници

Търсене

Tenders-bg© 2017.
Всички права запазени.