информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 1/111485
Покажи

2018-00000599

Възложител: Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА "ВКВПД"/ старо наименование /Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"//

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 25 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Извър. на обсл. за уст. на тех. х-ки, свър. с изис. по чл.169, ал.1, т. 1–5 и ал.3 от ЗУТ, обсл. за енерг. ефект. и изгот. на тех. паспорт на сгради, управлявани от ИА ВКВПД, по о-ни позиции“.

Описание: Извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 5 и ал. 3 от ЗУТ, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт за сградите на резиденция „Лозенец“ и вила за почивка с обща разгъната застроена площ от 2 484,00 м? (І - ва обособена позиция) и за сградите на Централния военен клуб и Централната армейска библиотека с обща разгъната застроена площ от 7 224,00 м? (ІІ - ра обособена позиция).

Страници

Търсене

Tenders-bg© 2018.
Всички права запазени.