информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 9/7432
Покажи

2018-00000510

Възложител: Народно читалище - Наука 1870 г., гр. Троян

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 19 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка и монтаж на театрално осветление, озвучителна система и допълнително оборудване в изпълнение на проект „Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на народно читалище „Наука – 1870 г.“

Описание: „Доставка и монтаж на театрално осветление, озвучителна система и допълнително оборудване в изпълнение на проект „Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на народно читалище „Наука – 1870 г.“ в гр. Троян“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по следните обособени позиции:

2018-00000499

Възложител: Община Карнобат

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 19 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по проект BG16RFOP001-5.001-0005 „Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в град

Описание: Предметът на поръчката е инженеринг - изготвяне от избрания Изпълнител и представяне на Възложителя за одобрение на инвестиционен проект във фаза работен проект, изпълнение на СМР на обекта и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта. Обхватът на планираните за изпълнение работи е: 1. Изготвяне от избрания Изпълнител и представяне на Възложителя за одобрение на инвестиционен проект във фаза работен проект; 2. Изпълнение на СМР на обекта; 3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта.

2018-00000498

Възложител: Община Севлиево

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 19 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Севлиево”

Описание: Обект на обществената поръчка е доставка, осъществявана чрез покупка съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия и осъществяване задълженията на координатор на балансираща група. При доставката следва да се доставя електрическа енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т.ч.

2018-00000496

Възложител: Електроразпределение Юг ЕАД - /Предишно наименование - ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Процедура:

Публикувана на: 19 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на ваучери за храна на сътрудниците на дружествата Електроразпределение Юг ЕАД, ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД и ЕВН Център за услуги ЕООД

Описание: Доставка на ваучери за храна, съгласно Наредба №11 / 21.12.2005 год. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/ или добавки към нея и доставка на ваучери за храна на основание Чл. 294, т. 1 от КТ за сътрудниците на дружествата Електроразпределение Юг ЕАД, ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД и ЕВН Център за услуги ЕООД Прогнозно, необвързващо количество за отпечатани ваучери за период от една година - 420 200бр.

2018-00000495

Възложител: Електроразпределение Юг ЕАД - /Предишно наименование - ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Процедура:

Публикувана на: 19 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Услуги по резервации и хотелско настаняване за нуждите на дружествата от групата на ЕВН България

Описание: Услуги по резервации и хотелско настаняване за нуждите на дружествата от групата на ЕВН България, включваща дружествата „Електроразпределение Юг“ ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, „ЕВН Център за услуги“ ЕООД и „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД, със следните прогнозни количества нощувки, за срока на действие на договорите: „Електроразпределение Юг“ ЕАД – 11 780 броя; „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД – 900 броя; „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД – 460 броя; „ЕВН Център за услуги“ ЕООД – 4 740 броя;

2018-00000494

Възложител: Електроразпределение Юг ЕАД - /Предишно наименование - ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Процедура:

Публикувана на: 19 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Поддръжка на група от съществуващи мобилни телефонни номера с цел осъществяване на: М2М комуникация (тип CSD и тип GPRS/3G/4G private APN)

Описание: Поддръжка на група от съществуващи мобилни телефонни номера с цел осъществяване на: М2М комуникация (тип CSD и тип GPRS/3G/4G private APN) Цел: Да се осигури поддръжката на група от съществуващи мобилни телефонни номера, които използват, чрез крайни устройства за мобилна телефония, услуги за пренос на данни за нуждите на М2М комуникацията (по стандарти CSD или по стандарти (GPRS/3G/4G private APN))

2018-00000489

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Болярка към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 19 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Техническо обслужване, ремонтни услуги и доставка на резервни части на 3 /три/ броя моторни превозни средства

Описание: Техническо обслужване, ремонтни услуги и доставка на резервни части на 9 /девет/ броя моторни превозни средства, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство „Болярка” гр. Велико Търново за срок от 12 календарни месеца.

2018-00000484

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Варна към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 19 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили на ТП ДГС Варна на СИДП ДП-гр.Шумен

Описание: Комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили на ТП ДГС Варна на СИДП ДП-гр.Шумен с включена доставка на резервни части, гориво-смазочни материали и консумативи за МПС

2018-00000481

Възложител: Столична община - Район "Връбница"

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 19 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на хранителни продукти за общинските детски градини по обособени позиции

Описание: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ВРЪБНИЦА” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИкакто следват:І обособена позиция: Доставка на месо и месни хранителни продукти ІІ обособена позиция: Доставка на пресни плодове и зеленчуци, зеленчукови и плодови консерви и напитки ІІІ обособена позиция: Доставка на хляб и хлебни изделия, на стойност до праговете по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП; възлагането е по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП

2018-00000478

Възложител: Община Кнежа

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 19 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж- гр. Кнежа и за потребителите по проект "Осигуряване на топъл обяд" по шест обособени позиции“

Описание: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж- гр. Кнежа и за потребителите по проект "Осигуряване на топъл обяд" по шест обособени позиции“ Обособена позиция № 1: Месо, риба, месни продукти ; Обособена позиция № 2: Мляко, млечни продукти и яйца; Обособена позиция № 3: Пресни плодове и зеленчуци; Обособена позиция № 4: Консервирани плодове и зеленчуци; Обособена позиция № 5: Пакетирани хранителни стоки, подправки и за-харни изделия; Обособена позиция № 6: Хляб и хлебни изделия

2018-00000477

Възложител: Община Елхово

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 19 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОР. И ОБЗАВ. ЗА ЗАЛА ЗА ЛЕЧЕБНА ФИЗК.(РЕХАБ.)ПСИХОМОТОРИКА“ ЗА ЦЕНТЪР ЗА СОЦ. РЕХАБ. И ИНТЕГРАЦИЯ „СВ. МАР.“-ГР.ЕЛХОВО ПО ОПРР 2014-2020,ПРОЦ.„ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТ. НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА“

Описание: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за зала за лечебна физкултура/рехабилитация/психомоторика, включваща следните уреди: кушетка(масажна),позициониращ терапевтичен стол, стълба за рехабилитация, вертикализатор, проходилка за деца с увреждания, мултифункционален модул, огледала, дюшеци, топки, меки модули, сух ъглов басейн, мек модул стълба, мека облицовка.

2018-00000476

Възложител: Община Септември

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 19 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на територията на община Септември”” с 15 (петнадесет) обособени позиции.

Описание: Целта на настоящата обществена поръчка е да се определи изпълнител за всяка обособена позиция, който да изпълни дейностите от предмета на поръчката, чиито резултати са постигане на законосъобразно реконструиране и рехабилитиране на елементи и части от ВиК инфраструктурата, уличната мрежа и пътната мрежа на община Септември. Вследствие на цялостното изпълнение на поръчката се предвиждат следните резултати в посочения по-долу обем за всяка конкретна обособена позиция: - упражнен строителен надзор;

2018-00000462

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 19 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Военномедицинска академия и структурите й в страната

Описание: Предметът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група, както и всички нормативно определени такси, дължимия акциз и мрежови услуги /за комбинирани услуги по чл. 11, т. 10 от ПТЕЕ/ , които Възложителят заплаща на Изпълнителя по действащите и определени от КЕВР и/или друг компетентен орган цени, за съответния период, на база получена от мрежовия оператор информация.

2018-00000453

Възложител: Община Вълчи дол

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 19 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Разширение на канализационната и реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Вълчи дол, обл.Варна””.

Описание: Нова битова канализация се предвижда да се изгради по ул.”Алеко Константинов”, ул.”Марица”, ул.”Толбухин”, ул.”Тунджа” и тупик към ул."Ж. Карамфилова".Тя обхваща нова битова канализация с обща дължина от 973,80 м. които са заложени в техническото задание на Възложителя.

2018-00000452

Възложител: Община Червен бряг

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 19 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Реконструкция и модернизация на общински пазар – Червен бряг" в УПИ I, кв. 5 по плана на гр. Червен бряг – ЦГЧ – Втори етап.

Описание: Предметът на поръчката обхваща дейностите по осъществяване на строително-монтажните работи за изпълнение в съотвествие с изготвените проекти за обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПАЗАР – ЧЕРВЕН БРЯГ, с място за изпълнение - УПИ I , кв.5, ЦГЧ на гр.Червен бряг- Втори етап.

Търсене

Tenders-bg© 2018.
Всички права запазени.