информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 9/7353
Покажи

2017-00009408

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Стойчо Христов" ЕООД - Севлиево

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 04 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на консумативи за отделение по хемодиализа на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД, град СЕВЛИЕВО”

Описание: „Доставка на консумативи за отделение по хемодиализа на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД, град СЕВЛИЕВО” разделена и обособена в 34 броя обособени позиции с номенклатурни единици.

2017-00009407

Възложител: Община Генерал Тошево

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 04 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Рехабилитация на пътища по проект Повишаване достъпа до TEN-T в гранична зона Негру Вода-Ген.Тошево(Increasing accessibility to the TEN-T in the border area Negru Voda-Gen. Toshevo)

Описание: Работите по тази поръчка са разделени в две обособени позиции и включват:Обособена позиция 1-„Рехабилитация на път DOB-3032 "( ІІ-29 "Добрич - Ген.Тошево ) - Дъбовик" от км 0+000 до км 4+500 и рехабилитация на улична настилка и тротоари по улица "Десета", вход село Равнец от км 0+450, центъра на село Дъбовик с L = 4,553 км.”;Обособена позиция 2-„Рехабилитация на път DOB-1047 ( ІІІ-296 "Ген.Тошево - Каварна ), Василево – Балканци от км 0+000 до км 3+900 и рехабилитация на улична настилка и тротоари по улица "Втора" и "Четвър

2017-00009406

Възложител: Министерство на вътрешните работи /МВР/

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 04 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Доставка на камери за носене на униформата на гранично- полицейски служители”

Описание: Необходимостта от възлагане на ОП е в изпълнение на проект по поддейност 18: “Доставка на камери за носене на униформата на гранично-полицейски служители”, финансиран със средства по фонд “Вътрешна сигурност” – спешни мерки 2016г. Необходимо е да се оборудват гранично-полицейските служители с камери за носене върху униформите (боди камери) при изпълнение на своите функционални задължения.

2017-00009405

Възложител: Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение /СБАГАЛ/ "Проф. д-р Д. Стаматов" - Варна" ЕООД

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 04 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД за период от 12 месеца

Описание: Предметът на обществената поръчка включва периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД след предварителна писмена заявка от страна на възложителя, за период от 12 месеца. Предметът на поръчката е обособен в една отворена позиция, състояща се от 224 номенклатурни единици, подробно описани в Техническата спецификация (Приложение 1 от документацията).

2017-00009402

Възложител: Община Смядово

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 04 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на детски градини в гр.Смядово и в селата Риш и Янково, ДСП, обществена трапезария, ДВХПР - с.Черни връх, ЗЖЛПР с. Янково, защитени

Описание: ОБЕКТ на настоящата поръчка е „Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на детски градини в гр.Смядово и в селата Риш и Янково, ДСП, обществена трапезария, ДВХПР - с.Черни връх, ЗЖЛПР с. Янково, защитени жилища №1 и №2 в гр.Смядово, ЦНСТ с.Веселиново, ОП ”ЧОБ” гр. Смядово, ДЦВХУ, ДЦСХ в гр. Смядово за бюджетните 2018 и 2019 година” Обществената поръчка включва 7 (седем) обособени позиции: Обособена позиция 1 (ОП 1) – Хляб, хлебни, тестени изделия, брашно и др. Обособена позиция 2 (ОП 2) – Мляко, млечни произведения, яйца и др.

2017-00009400

Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 04 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Разработване и внедряване на информационна система за управление на бюджета на НАП

Описание: Предметът на обществената поръчка обхваща следните дейности: 1. Изготвяне на детайлно описание на организацията на работа за изпълнение на дейностите по поръчката; 2. Бизнес анализ и изготвяне на детайлна функционална спецификация на информационна система за управление на бюджета (ИСУБ); 3. Дизайн на ИСУБ; 4. Разработване (програмиране) на ИСУБ; 5. Тестване на ИСУБ ; 6. Трансфер на знания на до 90 служители на НАП; 7. Пилотно внедряване и внедряване на ИСУБ в реална експлоатация; 8. Гаранционна поддръжка за период от 36 месеца.

2017-00009399

Възложител: "Метрополитен" ЕАД - София

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 04 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изготвяне на идеен проект за отклонение от трета метролиния към квартал Слатина

Описание: Настоящата поръчка обхваща изготвяне на идеен проект за трасе с дължина 5590 метра и 6 броя метростанции. Предвижда се началната станция /МС 1/ да се проектира със странични перони, като оборотът на подвижния състав да се извършва след станцията на изток, чрез "бретел", започващ от източния край на перона и 2 броя коловози по 120 метра за оборот и топъл резерв. Между метростанциите при ул.Коперник и ул.Слатинска да се проектира "S" връзка за аварийна смяна на посоката на движение на подвижня състав.

2017-00009398

Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 04 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на апаратура и специализирано оборудване за научно-изследователска дейност по Договор ДУНК 01/2 от 2009г., финансиран от ФНИ,МОН, за нуждите,продължава в раздел VІ.3.-Допълнит. информация

Описание: Общ. поръчка е разделена на тринадесет обособени позиции със следния предмет:„Доставка на апаратура и специализирано оборудване за научно-изследователска дейност по Договор ДУНК 01/2 от 2009г., финансиран от ФНИ,МОН, за нуждите на Научно-изследователски комплекс, Медицински Университет- София и Медицински университет- Пловдив по 13 обособени позиции". Характеристиките на апаратурата и специализираното оборудване за научно-изследователска дейност са описани подробно в Приложение № 1а – Техническа спецификация.

2017-00009396

Възложител: Агенция "Митници"

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 04 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Абонаментна поддръжка и ремонт на система за пожароизвестяване в административната сграда на Митница Аерогара София”

Описание: Предмет на възлагане с настоящата поръчка е: „Абонаментна поддръжка и ремонт на система за пожароизвестяване в административната сграда на Митница Аерогара София”. Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности: 1. първоначален преглед на системите; 2. профилактично техническо обслужване; 3. ремонт на системите, в това число доставка, демонтаж и монтаж на резервни части, необходими при извършване на ремонтни дейности. 4. инструктаж за работа с пожароизвестителна система.

2017-00009395

Възложител: Столична община

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 04 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за нуждите на Столична община и направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община“

Описание: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за нуждите на Столична община и направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 Доставка на канцеларски материали и принадлежности за нуждите на Столична община и направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община“ съгласно раздел II от документацията за участие "Техническа спецификация".

2017-00009394

Възложител: Община Велико Търново

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 04 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите на обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“

Описание: Във връзка с реализацията на проект BG16RFOP001-1.009-0003-C01 „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-0039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, по Приоритетна Ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОП„Региони в растеж" 2014-2020“, е предвидено следното: Предметът включва изготвянето на оценка на съответствието на работния инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, съгласно техн. спецификация

2017-00009393

Възложител: Община Велико Търново

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 04 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в гр. Велико Търново” по ОП „Региони в растеж 2014-2020”

Описание: Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в гр. Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”, по обособени позиции: ОП № 1 - Осъществяване на строителен надзор на ДГ „Ален мак“, ДГ „Рада Войвода” и ДГ „Пролет” ОП № 2 - Осъществяване на строителен надзор на СУ „Владимир Комаров” ОП № 3 - Осъществяване на строителен надзор на СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище – Велико Търново”

2017-00009392

Възложител: Община Велико Търново

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 04 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Дейности, свързани с дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация и други подобни дейности, извършвани в обекти и площи, собственост на Община Велико Търново"

Описание: В обхвата на поръчката се включват следните дейности: дезинфекция, дезинсекция срещу хлебарки, мравки, бълхи, мухи, дървеници и др. на закрити пространства (помещения), дератизация, дезинсекция срещу комари и др. летящи насекоми на външни площи на територията на община Велико Търново и дезакаризация на откритите пространства (тревни площи).

2017-00009391

Възложител: Община Велико Търново

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 04 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Дейности по извършване на СМР по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в гр. Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020

Описание: Обект на настоящата обществена поръчка са Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по обособени позиции: ОП № 1 – Реконструкция и модернизация на ДГ „Ален мак“; ОП № 2 – Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода”; ОП № 3 – Реконструкция на СУ „Владимир Комаров”;

2017-00009389

Възложител: Община Габрово

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 04 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за модернизиране на градския транспорт в гр. Габрово”

Описание: Предмета на обществената поръчка предвижда доставка и монтаж на електронни информационни табла /ЕИТ/ на 104 бр. спирки на територията на града, доставка на бордово оборудване за 57 бр. превозните средства на обществения градски транспорт и изграждане на системата за управление на градския транспорт (в т.ч. хардуер и софтуер).

Търсене

Tenders-bg© 2017.
Всички права запазени.