информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 7436/7440
Покажи

2006-00000021

Възложител: Община Смолян

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 29 Май 2006

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Зимно поддържане и снегопочистване в град Смолян; поддържане на паркове , зелени площи и озеленяване; сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистота на териториите за обществено ползуване в Община Смолян за срок от петнадесет години.Стойността на обществената поръчка се формира и разпределя съгласно утвърдена с Решение на Общински съвет-Смолян, план-сметка за всяка година,приходи от такса "Битови отпадъци" и съгласно чл.15, ал.2, т.4 буква "б" от Закона за обществените поръчки.

Описание: Минималната повторяемост за дейностите по подържане на чистотата, зимно поддържане и снегопочистване, маршрутните графици, броя на минимално необходимите машини и съоръжения - специализирана техника, списъкът на улиците, площадите и междублоковите пространства и другите територии подлежащи на почистване и поддържане са определени в документацията за участие.

2006-00000020

Възложител: Община Монтана

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 29 Май 2006

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изпълнение на инженеринг за изпълнение на енергоспестяващи мероприятия на обект:сграда на III ОУ "Петър Берон" и IV ОУ "Иван Вазов" - град Монтана

Описание: Обектът на поръчката е инженеринг за изпълнение на енергоспестяващи мерки с гарантиран резултат на обект:сграда на III ОУ "Петър Берон" и IV ОУ "Иван Вазов" - град Монтана". Така формулиран, той обхваща: - Обследване на съществуващото положение на обекта - състояние на фасадните елементи на сградата, експлоатационна годност и ефективност на отоплителните инсталации, енергопотребление;

2006-00000019

Възложител: Община Видин

Процедура: Открита процедура

Статус: Затворена

Публикувана на: 29 Май 2006

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: " Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи и изграждане на ново улично и художествено осветление на територията на Община Видин "

Описание: Експлоатационна поддръжка; ремонтно - възстановителни работи и изграждане на нови обекти улично осветление; изнасяне на таблата за управление на уличното осветление на границата на собственост ; изграждане на система за радио - управление на уличното осветление.

2006-00000018

Възложител: Община Карлово

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 18 Май 2006

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Инженеринг за енергоспестяващи мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи строително - ремонтни работи на обектите общинска собственост: ЦДГ 1 "Васил Левски", ЦДГ 4 "Слънце", ЦДГ 6 "Гина Кунчева", ЦДГ 7 "Първи юни" и ЦДГ 8 "Зорница".

Описание: Изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоспестяващ резултат и строително-ремонтни работи, обхващащи: - Детайлно енергийно обследване на сградата и съоръженията на ЦДГ 1 "Васил Левски", ЦДГ 4 "Слънце", ЦДГ 6 "Гинка Кунчева", ЦДГ 7 "Първи юни" и ЦДГ 8 "Зорница". - Работно проектиране на набелязаните енергоспестяващи мерки. - Изпълнение на необходимите СМР за реализиране на работните проекти.

2006-00000017

Възложител: Община Кърджали

Процедура: Открита процедура

Статус: Затворена

Публикувана на: 08 Май 2006

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Поддръжка и експлоатация на депо за твърди битови отпадъци в село Вишеград,генерирани в Община Кърджали, целогодишно поддържане на озеленени площи за широко обществено ползване на територията на град Кърджали

Описание: Обект "Депо за твърди битови отпадъци" в село Вишеград е съществуващ обект, който се експлоатира и стопанисва от много години.Обекта е предназначен за депониране на битови отпадъци, които се получават от жизнената дейност на хората по домовете, в административните, социални и обществени сгради.Към тях се причисляват за депониране и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството задаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци.Целогодишното поддържане на озеленените площи за широко обществено ползване в град Кърджали е свързан

2006-00000016

Възложител: Община Чипровци

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 02 Май 2006

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Сметосъбиране, сметоизвозване, снегопочистване и зимно поддържане на територията на община Чипровци

Описание: Сметосъбиране, сметоизвозване, снегопочистване и зимно поддържане на територията на община Чипровци

2006-00000015

Възложител: Община Белене

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 28 Апр. 2006

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат на обект: СОУ "Д. Дебелянов" - гр. Белене.

Описание: Обект на поръчката е изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат за сградата на СОУ "Д. Дебелянов" - гр. Белене. Така формулиран, обектът на поръчката включва: енергийно обследване на сградата и съоръженията на СОУ "Д. Дебелянов" - гр.

2006-00000014

Възложител: Община Златарица

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 28 Апр. 2006

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на обществените места, третиране на твърди битови отпадъци в депо на територията на община Златарица.

Описание: Сметосъбиране и сметоизвозване в град Златарица и населените места в община Златарица, поддържане чистотата на обществените територии и третиране на твърдите битови отпадъци в депо.

2006-00000013

Възложител: Община Любимец

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 26 Апр. 2006

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Сметосъбиране, сметоизвозване, почистване на териториите за обществено ползуване при нормални и зимни условия, снегопочистване и опесъчаване на Община Любимец

Описание: Поръчката обхваща следните видове дейности на територията на Община Любимец: сметосъбиране, сметоизвозване, почистване и зимно почистване на улици.

2006-00000012

Възложител: Община Свищов

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 23 Март 2006

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Реконструкция на площад "Свобода", реконструкция на пътните и тротоарни настилки на части от ул."Цар Освободител" и ул."Христаки Павлович" в гр. Свищов на стойност до 380 000 лева.

Описание: Разваляне и извозване на съществуващи пътни и тротоарни настилки в зоната на строителство,изкоп земни маси и кална баластра до постигане на проектните нива, подравняване и валиране на строителната площадка, канализационна инсталация за отвеждане на дъждовните води, полагане на уплатнен и битуминизиран трошен камък, доставка и полагане на бетонови бордюри, тротоарни плочи, асфалтобетон-плътен и неплътен, полагане на хоризонтална маркировка и монтаж вертикална сигнализация и извършване на други строителни работи при спазване на всички съпътствуващи технологичния процес изисквания и последоват

2006-00000011

Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 22 Март 2006

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: доставка на до три броя радиоактивни източници Кобалт- 60 за презареждане на гаматерапевтичните уредби "Рокус"

Описание: Демонтаж на съществуващите радиоактивни източници Кобалт-60, транспортиране, доставка и монтаж на до три броя радиоактивни източници Кобалт-60, презареждане на гаматерапевтични уредби "Рокус", включваща всички технологични по демонтаж, съхранение и транспортиране на извадените и получаване на разрешение за ползване.

2006-00000010

Възложител: Община Струмяни

Процедура: Открита процедура

Статус: Затворена

Публикувана на: 15 Март 2006

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на ТБО, озеленяване и поддържане чистотата на уличната пътна мрежа и терени, предназначени за обществено ползване в Община Струмяни в нормални и зимни условия.

Описание: Сметосъбиране, сметоизвозване, депониране на битови отпадъци на Община Струмяни, почистване и поддържане чистотата по уличните платна, тротоари, площади, алеи, паркови и други територии, предназначени за обществено ползване при нормални и зимни условия, озеленяване - изграждане, поддържане, почистване и възстановяване на зелените площи, ликвидиране на нерегламентираните сметища чрез почистване и рекултивация и снегопочистване и опесъчаване на уличната пътна мрежа на селата в Община Струмяни по маршрут и график, утвърден от Община Струмяни.

2006-00000009

Възложител: Община Раднево, област Стара Загора

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 23 Февр. 2006

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Инженеринг за енергоспестяващи мероприятия с гарантиран резултат на обекти: II ОУ "Паисий Хилендарски" гр. Раднево и ОДЗ 6 "Слънце" гр. Раднево"

Описание: Обекта на поръчката е инженеринг за изпълнение на енергоспестяващи мероприятия с гарантиран резултат на сградите на II ОУ "Паисий Хилендарски" град Раднево и ОДЗ 6 "Слънце" град Раднево. Така формулиран, той обхваща: опростено енергийно обследване на сградите, проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мерки, които да доведат до намаляване потреблението на енергия при енергиен комфорт съгласно БДС 14776/87г.

2006-00000008

Възложител: Община Криводол

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 15 Февр. 2006

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Изпълнение на строително-ремонтни работи и инженеринг за енергоефективни мероприятия и изграждане на отоплителна инсталация на обект: "Сграда на Читалище "Н.Й.Вапцаров - 1924" - град Криводол и Общинска администрация - град Криводол."

Описание: Обектът на поръчката представлява извършването на строително-ремонтни работи и инженеринг с гарантиран резултат, включващ изпълнението на енергоефективни мероприятия и локална отоплителна инсталация за сградата на Читалище "Н.Й.Вапцаров" - град Криводол и Общинска администрация - град Криводол.

2006-00000007

Възложител: Община Оряхово

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 15 Февр. 2006

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Сметосъбиране, сметопочистване и сметоизвозване на ТБО от територията на Община Оряхово

Описание: Почистване, събиране и извозване на твърди битови отпадъци от населените места в община Оряхово. Събирането им в специализирани съдове, транспортиране на отпадъците със специализирана техника и депонирането им в депо за ТБО.

Търсене

Tenders-bg© 2018.
Всички права запазени.