информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 7350/7432
Покажи

2007-00001161

Възложител: Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ "Света София" - София

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 02 Март 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Хранителни продукти

2007-00001160

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Процедура: Договаряне

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Март 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на дискозатвори и обратни клапани за система VC - отклонение на циркулационна вода за МЗ на 5 ЕБ”

Описание: Предметът е “Доставка на дискозатвори и обратни клапани за система VC - отклонение на циркулационна вода за МЗ на 5 ЕБ”, като детайлната спецификация и изискванията са в приложеното към документацията за участие Техническо задание. Обхват: дискови затвори, обратни клапани, контрафланци и съотв. им доп. елементи/РЧ/. Общо описание - Дискови затвори: плътно затваряща двойно ексцентрична клапа, DN /mm/=500, PN /bar/=6, раб. среда = вода, раб. t*/C/=3до33*C, с ел. задвижване 380V, 50Hz, 3ph със застопоряващ се редуктор и т.н.; Обратни клапани: DN /mm/=500, PN /bar/=6, раб. среда = вода, раб.

2007-00001159

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Процедура: Договаряне

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Март 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на устройства за почистване на глухи резбови отвори на фланцеви съединения на реактор, парогенератор и компенсатор на обема

Описание: Поръчка с обект "Доставка на устройства за почистване на глухи резбови отвори на фланцеви съединения на реактор, парогенератор и компенсатор на обема" включва доставка на едно устройство за почистване на глухи резбови отвори на реактора, едно устройство за почистване на глухи резбови отвори на парогенератора и КО и едно устройство за почистване на глухи резбови отвори на ГЦП с подходящи по размери почистващи четки. Устройствата да бъдат окомплектовани с консумативи (подходящи четки) за три почистващи цикъла.

2007-00001158

Възложител: Столична община

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Март 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изработка и доставка на зимно и лятно униформено облекло и обозначителни знаци за младшите инспектори на Столичен инспекторат.

Описание: В изпълнение на Решение №253 по Протокол №46 от 21.04.2005г. на СОС, чл.296 от Кодекса на труда, чл.17 от Наредбата за безплатно работно и униформено облекло и необходимостта от изработка на зимно и лятно униформено облекло и отличителни знаци за младшите инспектори на Столичния инспекторат.

2007-00001157

Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Март 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Извършване на услуга по застраховане на дълготрайни материални активи на Териториална дирекция на НАП - Враца, включващо застраховане на административни сгради, офис обзавеждане и технически средства по видове и срещу рискове, подробно описани в документацията.

Описание: 1. Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижими имоти стопанисвани от ТД на НАП – Враца за следното застрахователно покритие: пожар – основно покритие, включително умишлено предизвикан пожар; експлозия, буря, ураган, градушка, проливен дъжд, наводнение, паднали дървета и клони вследствие природни бедствия, натрупване на сняг и лед, замръзване, изтичане на вода и пара при аварии на водопроводи и отоплителни инсталации, земетресение, счупване на стъклопакети и табели, злоумишлени действия на трети лица.

2007-00001156

Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/

Процедура: Открита процедура

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 01 Март 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Отпечатване на 5 070 000 броя формуляри на индигирана и вестникарска хартия за нуждите на НАП и доставката им до адресите на ЦУ на НАП и териториалните дирекции на НАП в 28 областни градове в страната.

Описание: Отпечатване на 5 070 000 броя формуляри за нуждите на НАП на вестникарска и индигирана хартия, по видове и количества, посочени в документацията за участие, и доставката им до адресите на ЦУ на НАП и териториалните дирекции на НАП в 28 областни градове в страната.

2007-00001155

Възложител: Община Варна

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Март 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи, в т.ч. дейности, свързани с въвеждането на строежите в експлоатация на обекти, намиращи се на територията на община Варна по обособени позиции и при необходимост изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционните проекти

Описание: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи, в т.ч. дейности, свързани с въвеждането на строежите в експлоатация на обекти, намиращи се на територията на община Варна по обособени позиции и при необходимост изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционните проекти. При изпълнение на поръчката следва да се извърши упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи, в т.ч.

2007-00001154

Възложител: Община Варна

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Март 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Възстановяване, опресняване, изтриване и полагане на нова хоризонтална пътна маркировка на територията на община Варна"

Описание: Възстановяване, опресняване, изтриване и полагане на нова хоризонтална пътна маркировка на територията на Община Варна. Подлежи на рехабилитация хоризонталната маркировка по уличната мрежа на Община Варна. Ще се извърши възстановяване на стари и полагане на нови маркировки от различен вид по уличната и пътната мрежа.

2007-00001153

Възложител: Община Варна

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Март 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Строителство и ремонт на техническите средства за вертикална сигнализация по организация на движението на територията на община Варна".

Описание: Строителство и ремонт на техническите средства за вертикална сигнализация по организация на движението на територията на община Варна. При изпълнение на поръчката следва да се извършат следните видове строителни работи: производство, доставка и монтаж на знаци и стойки, указателни табели и конструкции, необходими за монтажа им, парапети, еластична ограда, светлоотражатели, ремонт, демонтаж и преместване на знаци, парапети, указателни табели и др.

2007-00001152

Възложител: "Софийска вода" АД

Процедура: Договаряне

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Март 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на аварийни скоби

Описание: Доставка на аварийни скоби

2007-00001151

Възложител: Община Пловдив

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Март 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Основен ремонт и реконструкция на ЦДГ "Полет", кв.Прослав, гр.Пловдив

Описание: Основен ремонт и реконструкция на ЦДГ "Полет", кв.Прослав, гр.Пловдив

2007-00001150

Възложител: Община Пловдив

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Март 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Извършване на възстановителен ремонт на локомотив № 92-02 от състава на Детска железница "Знаме на мира"

2007-00001149

Възложител: Община град Добрич

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Март 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Благоустрояване пешеходна зона "Север" - II етап"

Описание: Изграждане на рампи за хора в неравностойно положение, линейни оттоци, полагане на захранващ кабел и монтаж на осветителни стълбчета, перголи, пейки. Реконструкция на тротоарни и зелени площи.

2007-00001148

Възложител: Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" /ДП "РАО"/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 01 Март 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Производство и доставка на бетон клас В 25"

Описание: "Производство и доставка на клас на бетон В 25"

2007-00001147

Възложител: Община Главиница

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Март 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: ДОСТАВКА НА КОНТЕЙНЕРИ ТИП "БОБЪР"1.1 ОТ ГОРЕЩОПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА С ДЕБЕЛИНА 2 мм., КОИТО ДА ОТГОВАРЯТ НА ЕВРОСТАНДАРТИТЕ С ДВУГОДИШЕН ГАРАНЦИОНЕН СРОК.

Описание: ДОСТАВКА НА КОНТЕЙНЕРИ ТИП "БОБЪР"1.1 ОТ ГОРЕЩОПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА С ДЕБЕЛИНА 2 мм., КОИТО ДА ОТГОВАРЯТ НА ЕВРОСТАНДАРТИТЕ С ДВУГОДИШЕН ГАРАНЦИОНЕН СРОК.

Търсене

Tenders-bg© 2018.
Всички права запазени.