информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 7350/7353
Покажи

2006-00000012

Възложител: Община Свищов

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 23 Март 2006

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Реконструкция на площад "Свобода", реконструкция на пътните и тротоарни настилки на части от ул."Цар Освободител" и ул."Христаки Павлович" в гр. Свищов на стойност до 380 000 лева.

Описание: Разваляне и извозване на съществуващи пътни и тротоарни настилки в зоната на строителство,изкоп земни маси и кална баластра до постигане на проектните нива, подравняване и валиране на строителната площадка, канализационна инсталация за отвеждане на дъждовните води, полагане на уплатнен и битуминизиран трошен камък, доставка и полагане на бетонови бордюри, тротоарни плочи, асфалтобетон-плътен и неплътен, полагане на хоризонтална маркировка и монтаж вертикална сигнализация и извършване на други строителни работи при спазване на всички съпътствуващи технологичния процес изисквания и последоват

2006-00000011

Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 22 Март 2006

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: доставка на до три броя радиоактивни източници Кобалт- 60 за презареждане на гаматерапевтичните уредби "Рокус"

Описание: Демонтаж на съществуващите радиоактивни източници Кобалт-60, транспортиране, доставка и монтаж на до три броя радиоактивни източници Кобалт-60, презареждане на гаматерапевтични уредби "Рокус", включваща всички технологични по демонтаж, съхранение и транспортиране на извадените и получаване на разрешение за ползване.

2006-00000010

Възложител: Община Струмяни

Процедура: Открита процедура

Статус: Затворена

Публикувана на: 15 Март 2006

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на ТБО, озеленяване и поддържане чистотата на уличната пътна мрежа и терени, предназначени за обществено ползване в Община Струмяни в нормални и зимни условия.

Описание: Сметосъбиране, сметоизвозване, депониране на битови отпадъци на Община Струмяни, почистване и поддържане чистотата по уличните платна, тротоари, площади, алеи, паркови и други територии, предназначени за обществено ползване при нормални и зимни условия, озеленяване - изграждане, поддържане, почистване и възстановяване на зелените площи, ликвидиране на нерегламентираните сметища чрез почистване и рекултивация и снегопочистване и опесъчаване на уличната пътна мрежа на селата в Община Струмяни по маршрут и график, утвърден от Община Струмяни.

2006-00000009

Възложител: Община Раднево, област Стара Загора

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 23 Февр. 2006

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Инженеринг за енергоспестяващи мероприятия с гарантиран резултат на обекти: II ОУ "Паисий Хилендарски" гр. Раднево и ОДЗ 6 "Слънце" гр. Раднево"

Описание: Обекта на поръчката е инженеринг за изпълнение на енергоспестяващи мероприятия с гарантиран резултат на сградите на II ОУ "Паисий Хилендарски" град Раднево и ОДЗ 6 "Слънце" град Раднево. Така формулиран, той обхваща: опростено енергийно обследване на сградите, проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мерки, които да доведат до намаляване потреблението на енергия при енергиен комфорт съгласно БДС 14776/87г.

2006-00000008

Възложител: Община Криводол

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 15 Февр. 2006

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Изпълнение на строително-ремонтни работи и инженеринг за енергоефективни мероприятия и изграждане на отоплителна инсталация на обект: "Сграда на Читалище "Н.Й.Вапцаров - 1924" - град Криводол и Общинска администрация - град Криводол."

Описание: Обектът на поръчката представлява извършването на строително-ремонтни работи и инженеринг с гарантиран резултат, включващ изпълнението на енергоефективни мероприятия и локална отоплителна инсталация за сградата на Читалище "Н.Й.Вапцаров" - град Криводол и Общинска администрация - град Криводол.

2006-00000007

Възложител: Община Оряхово

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 15 Февр. 2006

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Сметосъбиране, сметопочистване и сметоизвозване на ТБО от територията на Община Оряхово

Описание: Почистване, събиране и извозване на твърди битови отпадъци от населените места в община Оряхово. Събирането им в специализирани съдове, транспортиране на отпадъците със специализирана техника и депонирането им в депо за ТБО.

2006-00000006

Възложител: Община Оряхово

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 15 Февр. 2006

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Експлоатация на депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Оряхово

Описание: Експлоатация на депо за твърди битови отпадъцил Съхранение, обработка и депониране на твърди битови отпадъци.

2006-00000005

Възложител: Община Стамболийски

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Февр. 2006

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Сметосъбиране и сметоизвозване, почистване и поддържане чистотата на обществените площи, снегопочистване и зимно поддържане на територията на община Стамболийски.

Описание: Сметосъбиране и сметоизвозване, почистване и поддържане чистотата и зелената система, снегопочистване и зимно поддържане, саниране и рекултивиране на замърсени и нарушени терени. Дейностите ще се извършват със специализирана техника и съоръжения, съдове за отпадъци тип "Бургас", "Бобър", "Мева", "Лодка" и кошчета.

2006-00000004

Възложител: Община Криводол

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 31 Ян. 2006

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Събиране, извозване и доставяне на мястото за обезвреждане на битови отпадъци, генерирани от всички населени места от община Криводол.

Описание: Извършване сметосъбиране и сметоизвозване целогодишно от съдовете за смет, до претоварна станция гр. Криводол и регионално депо за битови отпадъци гр. Монтана, обработване на съдовете за смет съгласно изискванията на РИОКОЗ /измиване и дезинфекция/; поддържане площадките около съдовете чисти, почистване на битови отпадъци, изхвърлени на нерегл. места.

2006-00000003

Възложител: НЕК ЕАД - Предприятие - Водноелектрически централи/ПВЕЦ/, гр.Пловдив - /Старо наименование НЕК ЕАД - Предприятие "Водноелектрически централи - група Рила" /ВЕЦ група Рила/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 17 Ян. 2006

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на пожарозащитна боя и полагането и на силовите и контролни кабели и на кабелните лавици в кабелна галерия и ОРУ към Първи главен трансформатор на ПАВЕЦ "Чаира".

Описание: Да се достави пожарозащитна боя и да се извърши трислойно покритие на силовите и контролни кабели и на кабелните лавици в кабелна галерия и ОРУ към Първи главен трансформатор на ПАВЕЦ "Чаира".

2006-00000002

Възложител: Община Белоградчик

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 09 Ян. 2006

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Сметопочистване на населените места на територията на Община Белоградчик

Описание: Събиране, транспортиране, депониране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на населените места на територията на Община Белоградчик

2006-00000001

Възложител: Община Родопи, област Пловдив

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 05 Ян. 2006

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на твърди битови отпадъци в община "Родопи".

Описание: Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на твърди битови отпадъци в община "Родопи". Изпълнителят следва да осигури за своя сметка определен брой контейнери за обслужването на населените места, посочен в справка, приложена към документацията.Съдове за ТБО трябва да се обслужват при следната периодичност: един път седмично за селата - с. Ягодово, с. Брестник, с. Браниполе, с. Белащица, с. Марково, с. Първенец, с. Златитрап, с. Кадиево, с. Брестовица, с. Устина, с. Цалапица и с. Крумово, и два пъти месечно за селата - с. Храбрино, с. Извор, с. Дедево, с. Бойково, с. Ситово, с.

2005-00000041

Възложител: Община Ветрино

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Дек. 2005

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Сметосъбиране, сметоизвозване, ликвидиране на нерегламентирани сметища, поддържане на депа за биоразградими отпадъци и общинско депо за ТБО на територията на Община Ветрино

Описание: 1.Събиране, извозване и предаване за обезвреждане, чрез депониране на общинско депо на ТБО, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, дворните места, административните, социалните и други обществени сгради на територията на десетте села от Община Ветрино, а именно: Ветрино, Белоградец, Млада гвардия, Невша, вкл.гара Невша, Доброплодно, Ягнило, Момчилово, Средно село, Неофит Рилски и Габърница.Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и развлечения, когато нямат характер на опа

2005-00000040

Възложител: Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" /ГД "ГВА"/

Процедура: Ускорена ограничена процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 22 Ноем. 2005

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на 5 (пет)броя рамкови метал-детектори (РМД) за проверка за сигурност на пътници за нуждите на международните граждански летища за обществено ползване. Целта на проверката за сигурност на пътниците, осъществявана чрез РМД, е недопускане пренасянето в пътниците на метални предмети, които могат да послужат за предприемане на акт на незаконна намеса и представляващи заплаха за сигурността на полета.

2005-00000039

Възложител: Електроразпределение Юг ЕАД - /Предишно наименование - ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Процедура:

Статус: Възложена

Публикувана на: 02 Ноем. 2005

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Обект на доставките са електромерни табла, изработени от стъклонапълнен полиестер, за номинално напрежение U0/U - 0,6/1 kV. Обем на доставките - ориентировъчно количество - 10 000 броя годишно. Пълната информация се съдържа в документацията за участие в процедурата.

Търсене

Tenders-bg© 2017.
Всички права запазени.