информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 8/7353
Покажи

2017-00009337

Възложител: Община Златоград

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Приготвяне и доставяне на храна (кетъринг) за обяд – супа, основно ястие и хляб” по Проект №BG05FMOP001-3.002-0106-C01 „Топъл обяд за нуждаещите се жители на Община Златоград”

Описание: Приготвяне и доставка на топъл обяд-кетъринг, всеки работен ден за представителите на целевата група ползващи услугата. Топлият обяд се състои от: супа, основно ястие и хляб. Опаковане на готовата храна по начин, който я предпазва от замърсяване в съдове и опаковки за еднократна употреба, разрешени за контакт с храни. Предоставянето на топлия обяд ще се осъществява в местонахождението на обекта на изпълнителя и град Златоград, село Старцево, община Златоград и село Долен, община Златоград.

2017-00009336

Възложител: Община Ловеч

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Извършване на строителен надзор (съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ), изготвяне на Технически паспорт и упражняване на инвеститорски контрол на строежите: 1. Авариен ремонт на подпорна стена на ул. „Мадара“, гр. Ловеч, при УПИ VIII-110, кв. 243; 2. Авариен ремонт на подпорна стена на ул. „Мадара“, гр. Ловеч, при УПИ II, кв. 240“

Описание: Обект на обществената поръчка е услуга съгласно чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща: упражняване на строителен надзор (съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ), изготвяне на технически паспорт и упражняване на инвеститорски контрол на строежите: 1. Авариен ремонт на подпорна стена на ул. „Мадара“, гр. Ловеч, при УПИ VIII-110, кв. 243; 2. Авариен ремонт на подпорна стена на ул. „Мадара“, гр. Ловеч, при УПИ II, кв. 240“, съгласно одобрен инвестиционен проект №88/26.07.2017 г. и разрешения за строеж №№79/03.08.2017 г. и 86/10.08.2017 г.

2017-00009335

Възложител: Министерство на отбраната /МО/

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на мобилна модулна гориво-зарядна станция.

Описание: Доставка на 2 броя мобилни модулни гориво-зарядни станции, съгласно изискванията на ТС К 81.2728.17.

2017-00009334

Възложител: Териториално поделение на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - София - град /предишно наименование - Столично управление "Социално осигуряване"/

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ-София град

Описание: Дейностите, предмет на обществената поръчка включват изработване, доставка и монтаж на различни видове мебелировка – модулни мебели (мебелировка на офис, гардероби, етажерки и др.), столове (офис столове, директорски и работни столове). Техническите характеристики и изисквания за качество и изпълнение на поръчката са представени в Техническите спецификации на възложителя от документацията за обществената поръчка.

2017-00009333

Възложител: Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Варна

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ – Варна, включително прилежащи площи”

Описание: “Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ – Варна, включително прилежащи площи”

2017-00009330

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Плачковци към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА МПС СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ДП ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ

Описание: ПРОФИЛАКТИКА, РЕМОНТ И ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА АВТОМОБИЛИЛИ СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ДП ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ

2017-00009427

Възложител: Районна здравно осигурителна каса /РЗОК/ - Ловеч

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 04 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК- Ловеч“

Описание: Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности: 1. Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обектите на Възложителя на свободния пазар на електроенергия и извършване пълната процедура по тяхната регистрация. 2. Включване на Възложителя като непряк член на балансиращата група на Изпълнителя съгласно “Правилата за търговия с електрическа енергия“ (ПТЕЕ), без Възложителят да заплаща такса за регистрация и участие.

2017-00009425

Възложител: ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД

Процедура:

Публикувана на: 04 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Разширение чрез инженеринг на съществуващата Централизирана система за мониторинг (ЦСМ), с изграждане на нови Автоматични пожароизвестителни инсталации (АПИИ) и Автоматични пожарогасителни инсталации

Описание: Процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с предмет "Разширение чрез инженеринг на съществуващата Централизирана система за мониторинг (ЦСМ), с изграждане на нови Автоматични пожароизвестителни инсталации (АПИИ) и Автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) и връзката им с ЦСМ за различни обекти от критичната инфраструктура в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД".

2017-00009424

Възложител: Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Бургас , ЕООД - /Старо наименование - Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Бургас ЕООД/

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 04 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на лекарствени продукти, разпределени в тридесет и четири обособени позиции, съгласно техническа спецификация

Описание: Доставка на лекарствени продукти, разпределени в тридесет и четири обособени позиции, съгласно техническа спецификация. В спецификацията са посочени: - 154(сто петдесет и четири) номенклатури ЛП, групирани в 33 самостоятелни ОП, с посочени: анатомотерапевтичен код (АТС), международно непатентно наименование (INN), лекарствена форма, количество на активното лекарствено вещество (мярка) и прогнозни количества.

2017-00009420

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Д-р Георги Странски" ЕАД - Плевен

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 04 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на "УМБАЛ Д-р Георги Странски" ЕАД-Плевен"

Описание: Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Предметът на обществената поръчка включва 13 /тринадесет/ обособени позиции, подробно описани в предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя - Приложение № 1, неразделна част от документацията за участие.

2017-00009417

Възложител: Електроразпределение Юг ЕАД - /Предишно наименование - ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Процедура:

Публикувана на: 04 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на нова неупотребявана специализирана техника по обособени позиции.

Описание: Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на нова неупотребявана специализирана техника по обособени позиции: Позиция 1. Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на нови, неупотребявани, специализирани автомобили с висока проходимост – автовишки - Прогнозно количество: доставка на 3 броя с опция за допълнителна доставка на до 3 броя; Позиция 2. Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на нови, неупотребявани, товарни бордови автомобили с кран - Прогнозно количество: доставка на 1 брой с опция за допълнителна доставка на 1 брой.

2017-00009416

Възложител: Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ - МВР

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 04 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка и поддръжка на уст-ва за извърш. на инспекция, с цел откр. и уст. на контр. стоки и в-ва в контейнери, МПС, желез. вагони и товари по външ. и вътр. граници на ЕС, касаещи терит. на Р България

Описание: Общ. поръчка включва доставка и поддръжка на устройства за извършване на инспекция, с цел откриване и установяване на контрабандни стоки и вещества в контейнери, МПС, железопътни вагони и товари по външните и вътрешни граници на ЕС, касаещи територията на Р България по две обособени позиции, както следва: № 1 "Доставка на 2 броя мобилни радиографски (X-Ray) системи, даваща възможност за идентифициране и откриване на кухини и тайници в различни превозни средства /МПС, контейнери, вагони и др./, в които се съхраняват контрабандни стоки и вещества" и № 2 "Доставка на 4 бр.

2017-00009412

Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 04 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби“

Описание: Предметът на настоящата обществената поръчка включва доставката на нетно количество електрическа енергия ниско напрежение и координиране на балансиращата група за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби. Прогнозното количество за 36 месеца е 58 285 814,40 kWh.Мястото на изпълнение на договора е границата на собственост на обектите на ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби, посочени в Техническата спецификация, Таблица № 1 - Териториални поделения на ГД „Изпълнение на наказанията” с посочени адреси на обектите.

2017-00009411

Възложител: "Напоителни системи" ЕАД - София

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 04 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Избор на изпълнители за извършване на ремонтно-възстановителни работи на обекти за предпазване от вредното въздействие на водите (ОПВВВ) стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД"

Описание: С договор № РД-50-43/03.04.2014 г. между Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и „Напоителни системи” ЕАД за обектите за предпазване от вредното въздействие на водите /ОПВВВ/ на „Напоителни системи” ЕАД е вменено задължение да извършва експлоатацията и поддръжката на водностопански системи и съоръжения – публична държавна собственост. В тази връзка възниква необходимост от избор на изпълнители, които следва да извършат ремонтно-възстановителни работи на обекти за предпазване от вредното въздействие на водите.

2017-00009409

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" ЕООД - Пловдив

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 04 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон”-Пловдив“ ЕООД по обособени позиции

Описание: Поръчката включва доставка след заявка на възложителя на медицинска апаратура, разделена на три самостоятелно обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация на документацията, както и всички дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, гаранционно обслужване и обучение на персонала.

Търсене

Tenders-bg© 2017.
Всички права запазени.