информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 8/7432
Покажи

2018-00000479

Възложител: Община Враца

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Дейности по визуализация и публичност в изпълнение на проект финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година, по три обособени позиции“

Описание: Обществената поръчка включва три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Изработка, доставка, монтаж и демонтаж на 6 броя билбордове и изработка, доставка и монтаж 6 броя постоянни обяснителни табели“; Обособена позиция № 2 – „Публикуване на пресинформация в местни медии на територията на Община Враца“;

2018-00000475

Възложител: Община Кресна

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Реконструкция на водопроводна мрежа и резервоар 100 куб.м,в с.Стара Кресна, община Кресна“

Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-монтажи работи за реконструкция на водопроводна мрежа и резервоар 100 куб.м.,с.Стара Кресна, община Кресна, съгласно одобрен технически проект, издадено Разрешение за строеж. Всички дейности, следва да бъдат извършени в съответствие с действащото законодателство, Техническите спецификации и указанията на финансиращата институция и Възложителя.

2018-00000474

Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД - Варна

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Ремонт на асинхронни електрически двигатели с накъсо съединен ротор за ниско и средно напрежение

Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на ремонт на всички видове асинхронни електрически двигатели с накъсо съединен ротор, стандартно изпълнение, намиращи се в експлоатация в обектите на «Водоснабдяване и канализация – Варна» ООД, подробно описани в техническата спецификация, разпределени в две обособени позиции: - Обособена позиция № 1: “Ремонт на асинхронни електрически двигатели с накъсо съединен ротор за ниско напрежение 380 V, стандартно изпълнение”

2018-00000473

Възложител: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка и монтаж на офис и помощно обзавеждане в Академията на МВР”.

Описание: Предметът на настоящата поръчка е доставка и монтаж на офис и помощно обзавеждане в Академията на МВР” : за Обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на специално обзавеждане (конструкции)“ - 1. Параван 216/208 с прозорец 80/80- 2 бр.; 2. Параван 216/208 с врата тип „летяща“ 90/200 - 2 бр.; 3.Параван 216/208 - 6 бр.; 4. Параван 166/208 с прозорец 80/80 - 2 бр.; 5. Параван 166/208 с врата тип „летяща“ 90/200 - 2 бр.; 6. Параван 166/208 - 6 бр.; 7. Наблюдателна платформа - 2 бр.; за Обособена позиция № 3 „Доставка и монтаж на ролетни щори“-1. Ролетни щори - външни 110 м2;

2018-00000472

Възложител: Община Балчик

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Избор на изпълнител за провеждане на обучения по проект „Повишаване конкурентоспособността на хората в предпенсионна възраст чрез подобряване на тяхната ....

Описание: Поръчката е свързана с услуга за провеждане на обучение на лицата от целевата група, включени в проект "Повишаване конкурентоспособността на хората в предпенсионна възраст чрез подобряване на тяхната квалификация и образование“ (“Advanced Competitiveness Through Improvement, Vision and Education” - ACTIVE) по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния и България, с регистрационен номер16.4.2.001; eMS code: ROBG 148“.

2018-00000470

Възложител: "Софийска вода" АД

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка и инсталация на оборудване, необходимо за разширяване на съществуваща SCADA система (SCADA Expert Clear SCADA 2013 R1.2.) за водните съоръжения на „Софийска вода“ АД

Описание: Доставка и инсталация на оборудване, необходимо за разширяване на съществуваща SCADA система (SCADA Expert Clear SCADA 2013 R1.2.) за водните съоръжения на „Софийска вода“ АД

2018-00000469

Възложител: Община Кюстендил

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на канцеларски материали, консумативи и офис оборудване, обособени в позиции“

Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е периодична доставка на канцеларски материали, консумативи и офис оборудване за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка при нея. Количества по видове канцеларски материали, консумативи и офис оборудване са прогнозни и са посочени в Приложения № 1, № 2 и № 3 . Предметът на обществената поръчка за всяка от особените позиция ще се извършва чрез периодични доставки, въз основа на писмени заявки в зависимост от потребностите на възложителя. Заявката се отправя писмено или по телефон/факс или друго техническо средство.

2018-00000468

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Консултантски услуги при експлоатация и по време на ремонт на главни циркулационни помпи на 5 и 6 блок”

Описание: Консултантски услуги по време на експлоатация, техническо обслужване и ремонт на главни циркулационни помпи на блокове 5 и 6 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Естеството и обема на услугата, предмет на обществената поръчка, са описани в Техническо задание № 2015.30.РО.YD.ТЗ.1355.

2018-00000465

Възложител: Община Козлодуй

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Реконструкция на улици на територията на град Козлодуй”

Описание: Предмета на поръчката включва изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) с цел реконструкция на следните улици в град Козлодуй: - ул. "Симеон Русков" - от кръстовището на ул. „Освободител” до ул. „Я. Сакъзов” – дължина на участъка 166 м. - улицата около МБАЛ „Св. Иван Рилски” – дължина на участъка 328 м. Предвидени са работи по механизирано фрезоване на повредените участъци от пътната настилка и извозване на фрезования материал на депо, както и подмяна на бордюри и асфалтиране един пласт неплътна смес 4 см. и един пласт 4 см. плътна асфалтова смес.

2018-00000464

Възложител: Община Белоградчик

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и общинската транспортна схема на територията на община Белоградчик

Описание: Предмет на обществената поръчка е извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и общинска транспортна схема на територията на община Белоградчик съгласно утвърдени маршрутни разписания

2018-00000463

Възложител: Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на гориво – газьол за отопление за стопанство „Евксиноград“

Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на гориво – газьол за отопление стопанство „Евксиноград“ - обект, предоставени за ползване и управление на администрацията на Министерския съвет, предназначен за представителните и социалните нужди на централните държавни органи.

2018-00000461

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Добрич АД

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-Добрич” АД

Описание: Периодичната доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-Добрич” по 3 обособени позиции, общо 43 номенклатури, посочени в Списъка на лекарствените продукти и номенклатурите от документацията за участие. Прогнозни количества по всяка една номенклатура са посочени в списъка.

2018-00000460

Възложител: Община Велико Търново

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Експлоатационна поддръжка и надграждане на интеграционната платформа за електронна община на Община Велико Търново (Платформа eCity)”

Описание: Изпълнението на поръчката включва следните дейности: 1. Експлоатационна поддръжка (техническо обслужване) на внедрената Платформа eCity, която включва изпълнението на следните регулярни дейности от изпълнителя: - Осъществяване на непрекъснато наблюдение на работата на основните елементи и системи на Платформата; - Периодичен контрол за грешки и аномалии във функционирането на основните елементи и системи на Платформата; - Настройка на ефективността на работа на основните елементи и системи на Платформата;

2018-00000458

Възложител: "Бургасбус" ЕООД

Процедура:

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на моторни масла и антифриз за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството.

Описание: Доставка на моторни масла и антифриз за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството.

2018-00000457

Възложител: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на резервни части за антикорозионно гумено покритие за Абсорбери 1 и 2, 3 и 4

Описание: Доставка на резервни части за антикорозионно гумено покритие за Абсорбери 1 и 2, 3 и 4

Търсене

Tenders-bg© 2018.
Всички права запазени.