информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 7/7353
Покажи

2017-00009352

Възложител: Летище София ЕАД

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Абонаментно обслужване на системите за сградна автоматика на Терминал 2 и ВИП „А”

Описание: Предметът на поръчката включва извънгаранционно абонаментно системно техническо обслужване и поддържане на непрекъсната работоспособност на системите за сградна автоматика инсталирани на Летище София - Терминал 2 и ВИП “А”, във вид и комплектност от компоненти, модули, услуги, версии на съответните софтуери и функционалности, описани в техническите документации на системите. Всички дейности, необходими за поддръжката на системите, тяхната честота и периодичност са описани подробно в Техническото задание към документацията.

2017-00009351

Възложител: Летище София ЕАД

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на резервни части и консумативи за поддръжка на светотехническата система (СТС)

Описание: Пълният обхват на поръчката включва еднократна доставка на резервни части и консумативи за светотехническата система на летище София, подробно описани по вид и количества в Техническото задание.

2017-00009350

Възложител: Летище София ЕАД

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на резервни части за поддръжка на багажните системи на Терминал 1 и Терминал 2 на Летище София

Описание: За поддържане техническата изправност и за осигуряване на безаварийното функциониране на багажните системи, инсталирани на двата терминала, е необходимо да се осигурят постоянни доставки на резервни части, срещу заявки на Възложителя, предназначени за поддръжка и ремонт на багажните ленти.

2017-00009349

Възложител: Община Брусарци

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Периодична доставка на храни и напитки за нуждите на Детски заведения, Домашен Социален Патронаж и Осигуряване на топъл обяд в община Брусарци - 2018г.

Описание: Обект на обществената поръчка е доставка на храни и напитки по смисъла на чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП. Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Периодична доставка на храни и напитки за нуждите на Детски заведения, Домашен Социален Патронаж и Осигуряване на топъл обяд в община Брусарци - 2018 г. по шест обособени позиции: • Обособена позиция № 1: Хляб и тестени изделия; • Обособена позиция № 2: Месо, месни продукти, риба и яйца; • Обособена позиция № 3: Млечни продукти;

2017-00009348

Възложител: Психиатрична болница /ПБ/ "Свети Иван Рилски" - Нови Искър

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ” .Допускат се варианти .

Описание: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ” 2.3. Обща стойност на поръчката : Прогнозна стойност на поръчката е в размер на 100 000 лв. без вкл.ДДС. Обособена позиция № 1 – 80 000 лв. без вкл.ДДС. Медикаменти действащи върху нервната система Обособена позиция № 2 – 5 000 лв. без вкл.ДДС.Антибиотици Обособена позиция № 3 – 15 000 лв. без вкл.ДДС. Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания Източник на финансиране : бюджета на болничното заведение

2017-00009347

Възложител: "Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Разработване на интегрирана куриерска информационна система на СП„ИМС/Булпост“ на „Български пощи“ ЕАД“

Описание: Разработване и внедряване на интегрирана куриерска информационна система за нуждите на СП „ИМС/Булпост“ към „Български пощи“ ЕАД. Цялото описание и изисквания на възложителя са описани в техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.

2017-00009346

Възложител: Община Стражица

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Авариен ремонт на язовири „Сусурлука” и „Ръбе”, находящи се в землището на с. Сушица, община Стражица ”

Описание: Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на спешни и неотложни видове СМР на двата обекта: За обект:язовир „Сусурлука”, с. Сушица:1. Подготвителни работи; 2. Строителни работи по язовирната стена (насипване на земни маси за участъците,където има филтриран земно-насипен материал,трамбоване;

2017-00009345

Възложител: Община Силистра

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Закупуване чрез доставка на компютърна техника

Описание: закупуване чрез доставка на нова компютърна техника, включваща 2 бр компютърни конфигурации, 1 бр монитори, 2бр Мултифункционални принери /3 в1/

2017-00009344

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Пазарджик АД

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на „МБАЛ Пазарджик ”АД гр. Пазарджик

Описание: Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на „МБАЛ Пазарджик ”АД, в сградите на лечебното заведение, намиращи се на територията на гр. Пазарджик. Срокът за изпълнение на поръчката е 36 месеца, считано от датата на сключване на договора. Прогнозната стойност на поръчката е 400 000 лв. Прогнозно потребление за три години - 255000 м3

2017-00009343

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Средец към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни, касови и факс апарати, сървъри, UPS устройства, модеми, рутери, ком

Описание: В предмета на поръчката се включват следните неизчерпателно изброени обслужващи и ремонтни дейности, описани в Техническа спецификация от настоящата документация: - предоставяне на комплекс от услуги, поддържащи работоспособността на всички компютри и компютърни периферии чрез ЕЖЕСЕДМИЧНО посещение на адреса на Възложителя в гр. Средец, ул. „Васил Коларов“, №92- за обслужване на компютри /стационарни и преносими/ и периферни устройства;

2017-00009342

Възложител: Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - гр. Враца

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК- Враца, включително доставка и монтаж на резервни части”

Описание: Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК- Враца, включително доставка и монтаж на резервни части включва: изготвяне на експертни оценки на компютърна и периферна техника, която е функционално негодна или неотговаряща на съвременните технически изисквания; извършване на хардуерна диагностика на компютърна система и отстраняване на технически повредени компоненти; подмяна на дефектирали компютърни модули; извършване на диагностика и ремонт на LCD/TFT монитори; почистване и профилактика на принтерна техника; ремонт на принтерна техника; извършване на хардуер

2017-00009341

Възложител: 81 Средно училище - Виктор Юго, гр. София - /Старо наименование 81 Средно общообразователно училище - Виктор Юго, гр. София/

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от I-ви до IV-ти клас на 81 СУ „Виктор Юго”

Описание: Доставка на плод, мляко и/или млечни произведения и закуски за нуждите на учениците от първи до четвърти клас на училището. Обемът на доставките на закуски за учениците от І-ви до ІV-ти клас ще бъде в зависимост от нуждите на Възложителя през периода на изпълнение на договора. Включва се изхранването на приблизително 659 ученика за приблизително 160 учебни дни. Възложителят запазва правото си да иска от Изпълнителя намаляване на количествата на доставките според броя на учениците.

2017-00009340

Възложител: Община Плевен

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Детска кухня, Домашен социален патронаж, Дом за стари хора с.Бохот, социалните заведения, детските заведения и други учреждения на бюджетна издръжка на територията на Община Плевен разделена по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 „Доставка на месо и месни продукти ”; Обособена позиция 2 "Доставка на мляко и млечни продукти"; Обособена позиция 3 "Доставка на хляб, хлебни изделия и брашно "; Обособена позиция 4 "Доставка на варива, подправки, и захарни изделия "; Обособена пози

Описание: „Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Детска кухня, Домашен социален патронаж, Дом за стари хора с.Бохот, социалните заведения, детските заведения и други учреждения на бюджетна издръжка на територията на Община Плевен разделена по обособени позиции, както следва:

2017-00009339

Възложител: Районна здравноосигурителна каса РЗОК/ - Бургас

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК-Бургас, включително доставка и монтаж на резервни части

Описание: 1.Основни дейности при изпълнението на поръчката - 1.1.Извършване на конфигуриране, преконфигуриране и мониторинг на компютърната техника, описана в Приложение № 1 по заявка на Възложителя; 1.2.Изготвяне на експертни оценки на компютърна и периферна техника, която е функционално негодна или неотговаряща на съвременните технически изисквания;1.3.Извършване на диагностика и отстраняване на технически неизправности, подмяна на дефектирали компоненти; 1.4.Изготвяне на препоръки и насоки за оптимизиране работата на компютърните устройства на Възложителя въз основа на извършените анализи и прове

2017-00009338

Възложител: Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Изграждане на площадка за монтиране, доставка и монтаж на дизелов генератор, и изграждане и свързване на кабелно трасе, с две обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1: „Извършване на строително – монтажни работи по изграждане на площадка за монтиране на дизелов генератор в дворно място находящо се в гр. София, ул. „Бигла“ № 2; 2. Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на дизелов генератор за външен монтаж и изграждане и свързване на кабелно трасе до консуматорите в ЦУ на НЗОК“

Описание: Предметът на поръчката включва извършване на дейности по изграждане на стоманобетонова площадка за монтаж на дизелов генератор, направа на оградна мрежа и врата, доставка и монтаж на генератора и изграждане на кабелно трасе за свързването му с консуматорите в ЦУ на НЗОК. Целта на обществената поръчка да се осигури непрекъсваемост на работата на сървърите в ЦУ на НЗОК. Всички условия, изисквания и указания са подробно посочени в поканата до определените лица.

Търсене

Tenders-bg© 2017.
Всички права запазени.