информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 7/7432
Покажи

2018-00000508

Възложител: Сдружение Българска федерация по борба

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Осигуряване на автобусен превоз на пътници и багаж при пътувания на българските национални отбори и придружаващите ги лица по борба за нуждите на БФБ"

Описание: "Осигуряване на автобусен превоз на пътници и багаж при пътувания на българските национални отбори и придружаващите ги лица по борба за нуждите на БФБ"

2018-00000507

Възложител: Център за градска мобилност /ЦГМ/ ЕАД

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Провеждане на очни прегледи и изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на „ЦГМ” ЕАД, работещи с видеодисплеи повече от половината от работното време

Описание: Предметът на поръчката е „Провеждане на очни прегледи и изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на „Център за градска мобилност” ЕАД, работещи с видеодисплеи повече от половината от работното време”. Обществената поръчката включва: - провеждане на очни прегледи и оценка на зрението от лекар-офталмолог на не по-малко от 550 работници и служители на дружеството, в съответствие с поименните списъци на правоимащите лица;

2018-00000506

Възложител: Център за градска мобилност /ЦГМ/ ЕАД

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на обувки половинки и цели топли обувки/ боти за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД

Описание: Доставка на обувки половинки и цели топли обувки/ боти за работещите в „Център за градска мобилност” ЕАД”. Обществената поръчката включва доставка на 900 чифта обувки половинки и 620 чифта цели топли обувки/ боти, предназначени за носене от: касиери абонаментни карти; контрольори по редовността на пътниците; контрольори, автомобилен транспорт – линеен контрол, контрольори, автомобилен транспорт - платено паркиране, принудително задържане; шофьори и оператори платформа с повдигащо устройство; диспечери и друг персонал на Възложителя.

2018-00000502

Възложител: Община Хасково

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Закупуване на асфалтови смеси и битумна емулсия за нуждите на ОП „Екопрогрес“, Община Хасково“

Описание: Поръчката е за периодично закупуване на асфалтови смеси и битумна емулсия, необходими за осъществяване на дейността на общинското предприятие по поддръжка и ремонт на пътища, улици, паркинги и тротоари на територията на Община Хасково за период от 12 месеца или до достигане на максималната стойност на поръчката – което от двете събития настъпи по-рано.

2018-00000501

Възложител: Министерство на финансите /МФ/

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Обновяване и гаранционна поддръжка на телефонната централа на Министерство на финансите HiPath 4000 V3 до последна версия на OpenScape 4000“

Описание: Обществената поръчка е за обновяване и гаранционна поддръжка на телефонната централа на Министерство на финансите HiPath 4000 V3 до последна версия на OpenScape 4000, което включва доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на съоръжението.

2018-00000500

Възложител: Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Видин

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на РЗОК - Видин

Описание: Периодична доставка на дизелово гориво /газьол с 0.001% S/ за отопление, по писмени заявки, направени от възложителя, с място за изпълнение – гр. Видин, бул. „Панония“ № 2. Прогнозното количество, необходимо за срока на договора /една година/ е 20 000 литра.

2018-00000493

Възложител: ЕВН България Топлофикация - Пловдив ЕАД /старо наименование -Топлофикация - Пловдив ЕАД/

Процедура:

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на резервни части за турбина SST300

Описание: Доставка на резервни части за турбина SST300 ЕВН България Топлофикация ЕАД има инсталирана Когенерационната топлоцентрала с комбиниран цикъл на производство на електрическа и топлинна енергия с газова турбина Siemens SGT700, ser. N BD00003U01, в комбинация с котел-утилизатор на димни газове и парна турбина Siemens SST300, ser. N 77837 и централизирана система за управление, базирана на Siemens PCS7. Целта на настоящата процедура е да бъдат доставени съответните резервни части, необходими за извършване на планов основен ремонт на парна турбина Siemens SST300.

2018-00000491

Възложител: Община Тервел

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГР.ТЕРВЕЛ-ПОДОБЕКТ „ПЛОЩАД ЗОНА ПАМЕТНИК НА ХАН ТЕРВЕЛ“

Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е благоустрояване на площадно пространство на ниво 3 в гр.Тервел – Зона паметник „Хан Тервел“ , заемащо площ от приблизително 4 050 кв.м. Площадът е пешеходна зона, покрита с бетонови армирани плочи. В отделни участъци плочите са обрушени. Обособени са няколко зелени площи, оградени с декоративни клоцове. Клоцовете също на места са разрушени. В този подобект се намират паметникът на Хан Тервел и открита лятна сцена, както и малък по площ , покрит с асфалт паркинг.

2018-00000488

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Смядово към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Процедура - пряко договаряне с определени лица по реда на чл. 182, ал.1, т.5 от ЗОП с предмет : “Абонаментна услуга по охрана на две помещения – каса и склад за оръжие в административната сграда на ТП „Държавно горско стопанство Смядово” чрез сигнално-охранителна техника (СОТ), с включена доставка и монтаж на техническото оборудване за срок от 12 (дванадесет) месеца считано от датата на сключване на договора”

Описание: Процедура - пряко договаряне с определени лица по реда на чл. 182, ал.1, т.5 от ЗОП с предмет :“Абонаментна услуга по охрана на две помещения – каса и склад за оръжие в административната сграда на ТП „Държавно горско стопанство Смядово” чрез сигнално-охранителна техника (СОТ), с включена доставка и монтаж на техническото оборудване за срок от 12 (дванадесет) месеца считано от датата на сключване на договора”

2018-00000487

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Шумен към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Абонаментна услуга по охрана на административната сграда на ТП „ДГС Шумен”, Горска хижа „Овчарово”с. Овчарово и гараж в гр. Шумен, булевард „Мадара”, чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) за за срок от една година считано от датата на сключване на договора, с включени доставка и монтаж на техническото оборудване”

Описание: „Абонаментна услуга по охрана на административната сграда на ТП „ДГС Шумен”, Горска хижа „Овчарово”с. Овчарово и гараж в гр. Шумен, булевард „Мадара”, чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) за за срок от една година считано от датата на сключване на договора, с включени доставка и монтаж на техническото оборудване”

2018-00000486

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Шумен към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Физическа охрана и охрана, чрез сигнално-охранителна система, с включена доставка и монтаж на техническото оборудване на обект - Горски разсадник „Салманово” стопанисван и управляван от ТП „ДГС Шумен” за срок от една година считано от датата на сключване на договора.“

Описание: „Физическа охрана и охрана, чрез сигнално-охранителна система, с включена доставка и монтаж на техническото оборудване на обект - Горски разсадник „Салманово” стопанисван и управляван от ТП „ДГС Шумен” за срок от една година считано от датата на сключване на договора.“

2018-00000485

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Преслав към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка чрез покупка на хранителни продукти и напитки, включително и за организиран ловен туризъм за нуждите на ТП „ДГС Преслав

Описание: "Доставка чрез покупка на хранителни продукти и напитки, включително и за организиран ловен туризъм за нуждите на ТП „ДГС Преслав"

2018-00000483

Възложител: БДЖ - Товарни превози ЕООД

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на големи и малки зъбни колела за колоосните редуктори на ел. локомотиви серии 43,44,45 и 46000 и малки зъбни колела за колоосните редуктори на дизелелектрически локомотиви серия 07 "

Описание: "Доставка на големи зъбни колела /ГЗК/ за колоосните редуктори на електрически локомотиви серии 43, 44, 45 и 46000, малки зъбни колела /МЗК/ за колоосните редуктори на електрически локомотиви серии 43 и 45 и малки зъбни колела /МЗК/ за колоосните редуктори на дизелелектрически локомотиви серия 07 за нуждите на ремонтната дейност в „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД", в съответствие с „Техническа спецификация за доставка на големи зъбни колела /ГЗК/ за колоосните редуктори на електрически локомотиви серии 43, 44, 45 и 46000, малки зъбни колела /МЗК/ за колоосните редуктори на електрическ

2018-00000482

Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Услуга за доставка на питейна вода по фиксирани мрежи, отвеждане и пречистване на отпадъчна вода до обекти, експлоатирани от МЕПР Кюстендил

Описание: Поръчката включва две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Услуга за доставка на питейна вода по фиксирани мрежи за обекти, находящи се в гр. Кюстендил и гр. Бобов дол, която включва подстанция /п/я/ „Кюстендил”, п/я „Пауталия”, п/я „Бобов дол” и административна сграда МЕПР Кюстендил и Обособена позиция № 2 – Услуга за доставка на питейна вода по фиксирани мрежи за обекти, находящи се в гр. Дупница, която включва п/я „Марек”.

2018-00000480

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Кърджали

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на алумиев сулфат за нуждите на ПСПВ с.Енчец, общ. Кърджали

Описание: За работата на Пречиствателната станция за питейна вода към дружеството са необходими регулярни доставки на коагулант /алуминиев сулфат/ за пречистване на водата за питейни нужди. Годишните разходни количества на коагулант се определят от една страна от хидрохимичната характеристика на язовир „Боровица“ и от друга страна от физичните, химичните и биологичните процеси, които в зависимост от конкретните условия оказват определящо влияние върху качествата на суровата вода.

Търсене

Tenders-bg© 2018.
Всички права запазени.