информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 6/7353
Покажи

2017-00009413

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Царево към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисване от ТП „ДГС Царево”, по обособени позиции: 2

Описание: „Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисване от ТП „ДГС Царево”, по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - “Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисвани от ТП „ДГС Царево”. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - “Доставка, баланс и монтаж на нови гуми (летни/зимни) и ремонт на стари за автомобилите, стопанисвани от ТП „ДГС Царево”.

2017-00009410

Възложител: Регионална дирекция по горите /РГД/ - Велико Търново - (Старо наименование - Регионално управление на горите /РУГ/ - Велико Търново)

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изв. на инвентаризация на гор. терит. и израб. на горскост. карти, план за ловностоп. дейн-ти и за дейн-те по опазв. на ГТ от пожари, горскостоп.план за ГТ – държ. собст-ст в района на ТПДГС Плачковци

Описание: Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и за дейностите по опазване на горските територии от пожари, горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство – Плачковци”

2017-00009404

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Извънгаранционна абонаментна поддръжка, обслужване и доставка на резервни части за система за магнитно-резонансни изследвания в УМБАЛ „Света Анна” – София АД

Описание: Предмет на обществената поръчка е извънгаранционната абонаментна поддръжка, обслужване и доставка на резервни части за система за магнитно-резонансни изследвания в УМБАЛ „Света Анна” – София АД. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от нейното възлагане. Медицинската апаратура, подлежаща на абонаментна извънгаранционна поддръжка, е описана в техническа спецификация, изготвена от Възложителя и представляваща неразделна част от процедурата.

2017-00009403

Възложител: Община Раднево, област Стара Загора

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на Домашен социален патронаж, Дом за стари хора и Обществена трапезария гр.Раднево"

Описание: Обществената поръчка е за доставка на пресни плодове и зеленчуци за задоволяване потребностите на Домашен социален патронаж, Дом за стари хора и Обществена трапезария, находящи се в гр. Раднево.

2017-00009397

Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 45 обособени позиции

Описание: Предметът на обществената поръчка включва доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София, с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка за всички обособени позиции, с изключение на обособени позиции № 42 и № 43, за които се изисква само доставка и гаранционна поддръжка, а за обособени позиции № 44 и № 45 се изисква само доставка, монтаж и гаранционна поддръжка.

2017-00009390

Възложител: Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Пловдив ЕООД -/Старо наименование -Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Пловдив ЕООД- /Старо наименование - Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар /ОДОЗС/ - Пл

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Доставка на лекарствени продукти невключени в Позитивен лекарствен списък за нуждите на “Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”

Описание: Предметът на обществената поръчка обхваща периодични доставки на лекарствени продукти невключени в Позитивен лекарствен списък за нуждите на "КОЦ - Пловдив" ЕООД, в съответствие с техническите спецификации и образците на техническото и ценовото предложение - неразделна част от документацията на обществената поръчка. Поръчката е разделена на четиредесет и седем обособени позиции описани в настоящето обявление.

2017-00009388

Възложител: Община Девин

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Закупуване на специализирана уеб базирана платформа за хората с увреждания и възрастни в риск“

Описание: Основната цел на проекта във връзка с който се провежда процедурата е проектиране и изработване и поддръжка на уеб базираният виртуален социален асистент. Разработена за целта уеб базираната виртуална платформа ще допринесе за по-добра интеграция на хората с увреждания със съвременните технологични средства, а от там и за усъвършенстване на уменията за работа в онлайн среда.

2017-00009373

Възложител: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /ИА "ГИТ"/

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изграждане на единен официален национален уебсайт /инф. портал/, рег. на командированите лица и механизъм за оценяване на рисковия потенциал на командироващите предприятия от други държави в България

Описание: Изграждане на единен официален национален уебсайт /информационен портал/, регистър на командированите лица и механизъм за оценяване на рисковия потенциал на командироващите предприятия от други държави в България по проект BG05М9ОР001-3.009 „Контрол на командированите лица“ включващ следното: - Изграждане на единен официален национален уебсайт /информационен портал/, структуриран съгласно изискванията на чл. 5 от Директива 2014/67/ЕС. - Изграждане на Регистър, съдържащ информацията, предвидена в чл. 9 от Директива 2014/67/ЕС.

2017-00009360

Възложител: Министерство на отбраната /МО/

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Проектиране и изпълнение на обект „1563/ГСМ - Преустройство и обновяване на стационарен склад за ГСМ във в.ф. 24 490 – Асеновград".

Описание: Предметът на обществената поръчка е проектиране, изпълнение на строително- монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор, включващ следните дейности: 1. Изработване на инвестиционен проект във фаза „Работен проект” в съответствие с изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

2017-00009359

Възложител: БДЖ - Пътнически превози ЕООД

Процедура: Договаряне

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: "Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за безплатна храна по смисъла на Наредба №11 от 21.12.2005г. за определяне на реда и условията за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, за правоимащия персонал от "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД за една година", за четвъртата година от действието на рамково споразумение №190/16.11.2015г.

2017-00009358

Възложител: "Софинвест" ЕООД

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на дизелово гориво Б6

Описание: Доставка на дизелово гориво Б 6 за нуждите на "Софинвест" ЕООД за период от 2 години.

2017-00009357

Възложител: Община Мъглиж

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Приготвяне и предоставяне на топла пакетирана храна, отговаряща на изискванията на ЗХ, с транспорт за собствена сметка, отговарящ на изискванията на ЗХ, във връзка с предоставяната от Община Мъглиж социална услуга „Обществена трапезария” на територията на Община Мъглиж, по процедура за директно предоставяне на БФП BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019”

Описание: Приготвяне и предоставяне на топла пакетирана храна, отговаряща на изискванията на ЗХ, с транспорт за собствена сметка, отговарящ на изискванията на ЗХ, във връзка с предоставяната от Община Мъглиж социална услуга „Обществена трапезария” на територията на Община Мъглиж, по процедура за директно предоставяне на БФП BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019”.Храната се предоставя на 400 представители на целевата група през всички работни дни за периода от сключване на договор с изпълнител до 31.12.2018г.

2017-00009356

Възложител: Община Антоново, област Търговище

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на хранителни продукти за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на община Антоново по 7 Обособени позиции

Описание: Предметът на настоящата поръчка е доставка за период от една година на стоки–хранителни продукти, осъществявани чрез покупка за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на община Антоново - Детска градина „Шестте ястребинчета” в гр. Антоново и изнесените й групи в селата Стеврек, Таймище, Изворово и Трескавец на територията на община Антоново, „Трапезария за социално слаби" по проект „ Топъл обяд" в гр.Антоново и зареждане офисите на кмета и на председателя на общинския съвет на Община Антоново

2017-00009354

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Разпределение на електрическа енергия /достъп и пренос през електроразпределителната и електропреносна мрежа/ за нуждите на МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч

Описание: Предметът на обществената поръчка е осигуряване от страна на Разпределителното предприятие на достъп и пренос на ел.енергия през електроразпределителната и електропреносна мрежа, до мястото на доставка на Възложителя : МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч, гр.Ловеч ул.Съйко Съев № 27, при спазване на „Общи условия на договорите за използване на електроразпределителните мрежи“ на „ЧЕЗ Разпределение България” АД” и съобразно изградените съоръжения за присъединяване и условията, при които са присъединени към разпределителната мрежа.

2017-00009353

Възложител: Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Създаване на сценарии и изработка на рекламни телевизионни клипове по ПРСР 2014-2020 г.“

Описание: Обхватът на дейността включва създаване на сценарии и изработка на рекламни аудио- визуални материали, популяризиращи Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.) за осъществяване на рекламна кампания на национално ниво. Услугата е насочена към следните основни целеви групи и съответстващите им подгрупи, идентифицирани в Националната комуникационна стратегия: • широка общественост - целевата група на гражданите на национално и регионално ниво, които имат пряко или непряко участие и/или ползи от изпълнението на Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.);

Търсене

Tenders-bg© 2017.
Всички права запазени.