информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 6/7432
Покажи

2018-00000562

Възложител: Община Бургас

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разход

Описание: Обхватът на обществената поръчка включва доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за 34 обекта на Община Бургас (8 броя обекти с товаров профил-СТП и 26 броя –недиректни), намиращи се на територията на града.

2018-00000561

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Извънгаранционна поддръжка, обслужване и доставка на резервни части за медицинска апаратура, производство на фирма "Siemens" в УМБАЛ „Света Анна” – София АД

Описание: Предмет на обществената поръчка е извънгаранционна поддръжка, обслужване и доставка на резервни части за медицинска апаратура, производство на фирма "Siemens" в УМБАЛ „Света Анна” – София АД. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договор. Медицинската апаратура, подлежаща на абонаментна извънгаранционна поддръжка, е описана в техническа спецификация, изготвена от Възложителя и представляваща неразделна част от процедурата.

2018-00000560

Възложител: Община Раднево, област Стара Загора

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на нова дробилка за нарязване и раздробяване на храсти и клони за обслужване на система за организирано разделно събиране и оползотворяване на биоразгр. отп. от раст.произход на общ. Раднево

Описание: Предмета на обществената поръчка включва: Доставка на нова дробилка за нарязване и раздробяване на храсти и клони за обслужване на система за организирано разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци от растителен произход на община Раднево.

2018-00000558

Възложител: Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски"

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Организиране и провеждане на обучителни школи за нуждите на два проекта BG05M2OP001-2.009-0028 и BG05M2OP001-2.009-0005, финансирани по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, прио

Описание: С настоящата обществена поръчка, Възложителят цели да избере Изпълнител, който да изпълни дейности по организиране, провеждане и логистично обезпечаване на изнесени обучителни школи (мероприятия) за нуждите на проект BG05M2OP001-2.009-0028 „Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден“ и проект BG05M2OP001-2.009-0005 „Модерна палеославистика и медиевистика“, описани в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Изнесена обучителн

2018-00000555

Възложител: Община Бяла, област Варна

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Сметосъбиране и сметоизвозване в населените места на територията на Община Бяла”

Описание: Предмет на настоящата процедура е извършване на "Сметосъбиране и сметоизвозване в населените места на територията на Община Бяла”

2018-00000553

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Избор на доставчици на медикаменти за лечение на онкологични заболявания и хемодиализа за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна за период от тринадесет месеца

Описание: Предметът на поръчката включва избор на доставчици на медикаменти за лечение на онкологочни заболявания и хемодиализа за период от тринадесет месеца за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД. Предметът на обществената поръчка се разделя на 164 (сто шестдесет и четири) обособени позиции с посочен Анатомо терапевтичен код (ATC) и Международно непатентно наименование (INN). Всеки участник в процедурата може да представи предложение за една или повече обособени позиции.

2018-00000552

Възложител: Община Бяла, област Русе

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Реконструкция на водопровод Ф125 мм и Ф100 мм с ПЕ Ф125 и Ф140 мм по ул. "Цар Освободител" и Ф125 мм с ПЕ Ф140 по ул. „Ген. Скобелев“ в гр.Бяла, обл. Русе“

Описание: Избрания участник за Изпълнителят ще изпълнява функциите на строител по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), като Изпълни строително-монтажни работи за „Реконструкция на водопровод Ф125 мм и Ф100 мм с ПЕ Ф125 и Ф140 мм по ул. "Цар Освободител" и Ф125 мм с ПЕ Ф140 по ул. „Ген. Скобелев“ в гр.Бяла, обл. Русе“. Изпълнението условно е разделено на следните участъка: Уч-к Т.1-33 по ул. „Цар Освободител“ ще се изпълни от тръби ПЕВП Ф125 мм за 10 бара с обща дължина 350 м, като 23 м са подменени през 2012 г, за подмяна остават 327м.; Уч-к Т.33-88 по ул.

2018-00000545

Възложител: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/

Процедура:

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Ремонт и текуща поддръжка на пречиствателни и водни инсталации

Описание: Ремонт и текуща поддръжка на пречиствателни и водни инсталации

2018-00000544

Възложител: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/

Процедура:

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Ремонт на охладителни кули 1 и 2

Описание: Ремонт на охладителни кули 1 и 2

2018-00000539

Възложител: Община Белица

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Избор на изп. за упр. на авт. надзор по време на строителст., във връзка с изпъл.на СМР на проект по ПРСР

Описание: Упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: „BLG1020 / II - 84, Якоруда - Разлог / жп гара Белица - Краище - Лютово - Бабяк – Орцево”, „BLG1021 / III - 8406 / Белица - лет. Семково” „BLG1024 / BLG1020, жп гара Белица - Лютово / Краище - Горно Краище”, на територията на община Белица”

2018-00000538

Възложител: Община Белица

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Белица, свързани с управление и отчитане на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на общ.......

Описание: Предметът на настоящата процедура обхваща консултантски услуги по управление на проектно предложение на Община Белица. Консултантът следва да предостави висококвалифицирана експертна помощ във фазата на изпълнение на проектното предложение.

2018-00000517

Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Избор на изпълнител за застраховане имуществото на Министерството на здравеопазването

Описание: Чрез настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се цели сключване на договори за застрахователна услуга за нуждите на Министерството на здравеопазването, а именно: застраховка на имуществото на Министерство на здравеопазването – имоти публична държавна собственост и доставки в централния склад и сключване на застраховка „Автокаско“. Чрез тях ще бъде предоставяна застрахователна закрила на имуществени и неимуществени интереси на възложителя, чрез поемане на риск от настъпване на застрахователни събития, съгласно условията на документацията на обществената поръчка.

2018-00000512

Възложител: "Ей и Ес - 3С Марица изток I" ЕООД

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на чукове за въглищни мелници тип N440.41V

Описание: Предметът на обществената поръчка включва доставка на чукове за въглищни мелници тип N440.41V. Изделията са описани в Техническата спецификация, което е неразделна част от документацията за участие. Процедурата за възлагане на обществена поръчка е с цел сключване на рамково споразумение със срок до 5 (пет) години от сключването му.

2018-00000511

Възложител: Регионална Дирекция за Социално Подпомагане - Търговище

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за административната сграда на Регионална дирекция за социално подпомагане - Търговище, с адрес: гр.Търговище, ул.Стефан Караджа №1,ет.4

Описание: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за административната сграда на Регионална дирекция за социално подпомагане –Търговище, с адрес : гр. Търговище, ул. “Стефан Караджа“ №1, ет.4. Сградата е предоставена за безвъзмездно управление на недвижим имот – публична държавна собственост с Решение на МС №555/30.06.2009 г. за нуждите на РДСП – Търговище. Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договор. Максимално допустимата стойност на настоящата поръчка е в размер на 600,00 лв.

2018-00000509

Възложител: Народно читалище „Св. Климент Охридски - 1922” – гр. Симитли

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на обзавеждане за нуждите на Народно читалище „Св. Климент Охридски - 1922, гр. Симитли

Описание: Доставка на обзавеждане за нуждите на Народно читалище „Св. Климент Охридски - 1922, гр. Симитли, включваща маси, столове, стелажи, бюра, секции, шкафове, закачалки, щори, дивани, щендери, пейки, станки, гардероби. Подробно описнаие на видовете и количествата обзавеждане се съдържа в техническата спецификаци, част от документацията за участие в обществената поръчка.

Търсене

Tenders-bg© 2018.
Всички права запазени.