информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4556/6484
Покажи

2009-00005253

Възложител: Община Ситово

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Авг. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Доставка на 150 тона въглища /донбаски / за нуждите на учебните заведения и административните сгради на Община Ситово за отоплителен сезон 2009 – 2010 година.

Описание: Доставка на въглища/донбаски/ за населени места от Община Ситово, обл.Силистра /Искра, Добротица, Любен / до 31.03.2010 г. Доставките се извършват периодично на малки партиди, до 2 работни дни след представяне на заявката, франко клиента.

2009-00005252

Възложител: Община Ситово

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Авг. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Доставка на 70 000 л /седемдесет хиляди литра/ дизелово гориво за нуждите на учебните заведения и административни сгради в Община Ситово за отоплителен сезон 2009-2010 г.

Описание: Доставка на 70 000 л /седемдесет хиляди литра/ дизелово гориво за населени места от Община Ситово, обл.Силистра /Ситово,Искра/ до 31.03.2010 г. Доставките се извършват периодично на малки партиди, до 2 работни дни след представяне на заявката, франко клиента.

2009-00005251

Възложител: Община Ситово

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Авг. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Доставка на хранителни и нехранителни продукти през 2009 г.-2010 г. за нуждите на детските, учебните заведения, финансирани от бюджета на Община Ситово,област Силистра по обособени позиции”.

Описание: Доставка на хранителни и нехранителни продукти през 2009 г.-2010 г.за Община Ситово, франко склад на ЦДГ с.Ситово, , ЦДГ с. Любен, ЦДГ с.Добротица, ЦДГ с.Искра , ЦДГ с.Попина ,ОУ-Ситово, ОУ-Добротица. м.октомври 2009г.- м.октомври 2010 г.

2009-00005250

Възложител: Община Ситово

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 20 Авг. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Доставка на автомобилни горива и смазочни материали за нуждите на МПС в звената на бюджетна издръжка в община Ситово , област Силистра за периода септември 2009 г.до септември 2010 година по обособени позиции като следва: 1.)Бензин А-95; 2.)Газ пропан-бутан 3.) Дизелово гориво, 4.)Смазочни материали, осъществявана чрез периодична покупка от бензиностанцията на доставчика.

Описание: “Доставка на автомобилни горива и смазочни материали за периода септември 2009 г.до септември 2010 година по обособени позиции като следва: 1.)Бензин А-95; 2.)Газ пропан-бутан 3.) Дизелово гориво, 4.)Смазочни материали, осъществявана чрез периодична покупка от бензиностанцията на доставчика.Бензиностанцията на доставчика да е до 2 км от с.Ситово , Община Ситово ,”

2009-00005249

Възложител: Община Долни Чифлик

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Авг. 2009

Производство в КЗК: ДА

Образувано дело във ВАС: ДА

Име: Доставка на хранителни продукти за целодневни детски градини, домашен социален патронаж и социални домове, на територията на община Долни чифлик.

Описание: Доставка на хранителни продукти за целодневни детски градини, домашен социален патронаж и социални домове на територията на община Долни чифлик.

2009-00005248

Възложител: Държавно горско стопанство /ДГС/ - Смядово /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Смядово/

Процедура: Ускорена на договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Авг. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Извеждане на отгледни сечи, широколистни и иглолистни насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, рампирането на маркираната дървесината от Обект № 914 Позиция № 1 отдел 26 "г" - с прогнозно количество от 246 пл. м. куб.; Позиция № 2 отдели 63 "е" , 78 "ж" - с общо прогнозно количество от 492 пл. м. куб. ;Позиция № 3 отдели 120 "д", 122 "г" - с общо прогнозно количество от 501 пл. м. куб. ; Позиция № 4 отдел 218 "и" - с общо прогнозно количество от 127 пл. м. куб.; от КЛФ-2009 год.

Описание: "Извеждане на отгледни сечи, широколистни и иглолистни насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, рампирането на маркираната дървесината от Обект № 914 Позиция № 1 отдел 26 "г" - с прогнозно количество от 246 пл. м. куб.; Позиция № 2 отдели 63 "е" , 78 "ж" - с общо прогнозно количество от 492 пл. м. куб. ;Позиция № 3 отдели 120 "д", 122 "г" - с общо прогнозно количество от 501 пл. м. куб. ; Позиция № 4 отдел 218 "и" - с общо прогнозно количество от 127 пл. м. куб.; от КЛФ-2009 год.

2009-00005247

Възложител: Община Кричим

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Авг. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: ДОСТАВКА НА ГАЗЬОЛ С 0,2% СЯРА ЗА ИЗГАРЯНЕ В СТАЦИОНАРНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА 2009/2010 Г. В УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ОДЗ „НЕЗАБРАВКА”, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ОБЩИНА КРИЧИМ И ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, ВСИЧКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. КРИЧИМ

Описание: ДОСТАВКА НА ГАЗЬОЛ С 0,2% СЯРА ЗА ИЗГАРЯНЕ В СТАЦИОНАРНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА 2009/2010 Г. В УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ОДЗ „НЕЗАБРАВКА”, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ОБЩИНА КРИЧИМ И ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, ВСИЧКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. КРИЧИМ Качество на горивото, съгласно БДС.

2009-00005246

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - Девин - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Девин/

Процедура: Договаряне

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Авг. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Сеч,разкройване,извоз до временен склад,кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ от обект 5 в отдел 77 "ж" на ДГС - Девин.

2009-00005245

Възложител: Община Пловдив - Район "Северен"

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Авг. 2009

Производство в КЗК: ДА

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Преасфалтиране на улични настилки, реконструкция и възстановяване на осветителни тела, полагане на паважни настилки и асфалтобетонови пътни ивици в Арман и Шекер махала, находящи се на територията на град Пловдив, район “Северен”, разделени в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Преасфалтиране на улични настилки в Арман и Шекер махала, находящи се на територията на град Пловдив, район “Северен”; Обособена позиция № 2 - Реконструкция и възстановяване на осветителни тела в Арман и Шекер махала, находящи се на територията на град Пловдив, район “Северен”; Обособена

Описание: Строителните работи обхващат полагане на асфалтобетон от плътна и неплътна смес, осигуряване на отводняването, полагане- ремонт на паважна настилка /среден паваж/ асфалтобетонови пътни ивици, ДШ, за осигуряване на отводнянето, безопасност и комфорт на движението. Реконструкцията и възстановяване на уличното осветление ще се извършва съгласно приложени от Възложителя количествени сметки, придържането към които е задължително за кандидатите при съставянето на офертите им и респективно при изпълнението на обществената поръчка.

2009-00005244

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Видин

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Авг. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: доставка на аварийни скоби за отстраняване на вик аварии.

Описание: Доставка на аварийни скоби за нуждите на експлоатационна дейност на ВиК Видин .

2009-00005243

Възложител: Център за психично здраве /ЦПЗ/ "Проф. д-р Иван Темков" /старо наименование - Областен диспансер за психични заболявания със стационар /ОДПЗС/ "Проф. д-р Иван Темков" ЕООД/ - Бургас

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Авг. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на промишлен газьол до базата на "ОДПЗС-Бургас" ЕООД

Описание: Доставка на промишлен газьол до базата на "ОДПЗС-Бургас" ЕООД

2009-00005242

Възложител: Център за психично здраве /ЦПЗ/ "Проф. д-р Иван Темков" /старо наименование - Областен диспансер за психични заболявания със стационар /ОДПЗС/ "Проф. д-р Иван Темков" ЕООД/ - Бургас

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Авг. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на медикаменти за нуждите на "ОДПЗС - Бургас" ЕООД ет.13 стая 1303,съгласно,приложена техническа спецификация.

Описание: Доставка на медикаменти за нуждите на ОДПЗС - Бургас" ЕООД ет.13 стая 1303,съгласно ,приложена техническа спецификация.

2009-00005241

Възложител: Център за психично здраве /ЦПЗ/ "Проф. д-р Иван Темков" /старо наименование - Областен диспансер за психични заболявания със стационар /ОДПЗС/ "Проф. д-р Иван Темков" ЕООД/ - Бургас

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Авг. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Осигуряване на цялостното ежедневно хранене на пациентите, дежурния персонал и предпазна храна по Наредба №11/21.12.2005 г. за персонал на “Областен диспансер за психични заболявания със стационар "Проф. д-р Иван Темков" – Бургас” ЕООД, по ежедневна заявка на Възложетеля.

Описание: Осигуряване на цялостното ежедневно хранене на пациентите, дежурния персонал и предпазна храна по Наредба №11/21.12.2005 г. за персонал на “Областен диспансер за психични заболявания със стационар "Проф. д-р Иван Темков" – Бургас” ЕООД, по ежедневна заявка на Възложетеля.

2009-00005240

Възложител: Община Маджарово

Процедура: Открита процедура

Статус: Прекратена

Публикувана на: 20 Авг. 2009

Производство в КЗК: ДА

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Реконструкция на път№ H KV 2101 / HKV 2105/ :Маджарово - граница общ.(Маджарово - Крумоlград) - Бряговец от км 0+000 до км 3+171"

Описание: Реконструкция на съществуващия път за да се изгради нов с технически параметри, отговарящи на изискванията

2009-00005239

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - Своге - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Своге

Процедура: Договаряне

Статус: Неизвестен

Публикувана на: 20 Авг. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Възлагане на сеч, извоз и рампиране на дървесина и ремонт на горски пътища в обекти 9330 (подотдели 344в, 344г, 344д) и 9336 (подотдел 886д) на територията на ДГС Своге

Търсене

Tenders-bg© 2017.
Всички права запазени.