информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4556/5262
Покажи

2008-00000072

Възложител: Община Ботевград

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Ян. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ботевград, Правец и Етрополе, местност "Саманлията", в землището на с. Трудовец, общ.

2008-00000080

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Благоевград

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Ян. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: “Доставка на всички видове и размери стоманени и свързващи фасонни части за РVС, РЕНD и AЦ за налягане до 16 Atm и шахтови капаци”.

2008-00000079

Възложител: Дирекция "Материално техническо осигуряване и социално обслужване" /ДМТОСО/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Ян. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на стартерни акумулаторни батерии (12V), произведени в годината на доставка

Описание: Доставка на стартерни акумулаторни батерии (12V), произведени в годината на доставка, както следва: 55 Ah, 62 Ah, 75 Ah, 88 Ah, 165 Ah, 180 Ah

2008-00000078

Възложител: Авиоотряд 28 - София

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 04 Ян. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Обект на обществената поръчка е доставка чрез покупка за въздухоплавателните средства (ВС) на Авиоотряд 28 на: 1.1. Хранителни продукти в готов за консумация вид; 1.2. Алкохолни и безалкохолни напитки; 1.3. Консумативи, необходими за сервиране на хранителните продукти и напитки на пътниците във ВС (посуда за еднократна употреба, салфетки и др.)

2008-00000077

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Пловдив АД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Ян. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Периодична доставка на хранителни продукти по заявка на възложителя

2008-00000081

Възложител: "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" /СБАЛОЗ/ ЕООД София-град /бивш Комплексен онкологичен център ЕООД - град София, старо наименование /Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар /ОДОЗС/ - София-град ЕОО

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 04 Ян. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на лекарствени продукти по 153 позиции

Описание: Периодични доставки на разрешени за употреба лекарствени продукти по заявка, в зависимост от нуждите на "ОДОЗС София-град" ООД. Лекарствените продукти следва да бъдат с остатъчен срок на годност, не по-малък от 75% към датата на съответната доставка. Предметът на поръчката обхваща 153 позиции /сто петдесет и три/.

2008-00000066

Възложител: Държавно ловно стопанство/ДЛС/ - Алабак - Велингард - Старо наименование - Държавна дивечовъдна станция /ДДС/ "Алабак" - Велинград

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 04 Ян. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Възлагане на малка обществена поръчка за доставка чрез закупуване на 10000 м. едножилен силов кабел средно напрежение 12/20 kV, на стойност не повече от 6,48 лв./м. без ДДС или общо 64 800 лв. без ДДС.

Описание: Възлагане на малка обществена поръчка за доставка чрез закупуване на 10000 м. силов кабел средно напрежение 12/20 kV, отговарящ на изискванията на БДС 2581-86, едножилен - 1/50ky/16mm2,Cu/Al жило, XLPE изолация с дебелина 5,5 mm, PVC обвивка с дебелина 2,5 mm, CU екран с номинално сечение 16 mm2, диаметър на кабела приблизително 28 mm, маса на Al приблизително 130 kg/km, маса на Cu приблизително 176 kg/km, маса на кабела приблизително 940 kg/km, на стойност не повече от 6,48 лв./м. без ДДС или общо 64 800 лв. без ДДС.

2008-00000065

Възложител: Държавно ловно стопанство/ДЛС/ - Мазалат - с.Горно Сахране - Старо наименование - Държавна дивечовъдна станция /ДДС/ "Мазалат" - с. Горно Сахране

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 04 Ян. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: сеч и извоз до временен склад на едра,средна и дребна строителна дървесина и дърва за горене от обект 87113 на територията на ДП ДДС Мазалат

Описание: сеч,извоз и рампиране на 3916куб.м.широколистна букова дървесина ,в т.ч.едра-1022 куб.м.,средна-14куб.м.,дърва за огрев-2880 куб.м.

2008-00000030

Възложител: Столична община

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 03 Ян. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и комплексно разрешително (КР) на инвестиционно предложение за „Дългосрочно управление на битовите отпадъци на територията на Столична община” и подпомагане на Столична община за провеждане на съответните процедури.

Описание: Изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и комплексно разрешително (КР) на инвестиционно предложение за „Дългосрочно управление на битовите отпадъци на територията на Столична община” и подпомагане на Столична община за провеждане на съответните процедури.

2008-00000029

Възложител: Община Пловдив

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 03 Ян. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на кисело, прясно и флуорирано мляко за нуждите на пловдивските общински заведения.

Описание: Доставка на кисело, прясно и флуорирано мляко за нуждите на пловдивските общински заведения.

2008-00000028

Възложител: Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 03 Ян. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: ДОСТАВКА НА ГОРИВА /БЕНЗИН, ДИЗЕЛОВО ГОРИВО И ГАЗ/ ЧРЕЗ СИСТЕМА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ ПРИ УСЛОВИЯТА НА БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ С КРЕДИТНИ КАРТИ ЗА НУЖДИТЕ НА АВТОМОБИЛИТЕ, СОБСТВЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОСТВИЕТО

2008-00000062

Възложител: Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ//

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 03 Ян. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Осигуряване на комплексно обслужване от Служба по трудова медицина за нуждите на Министерството на икономиката и енергетиката.”

Описание: Осигуряване на комплексно обслужване от Служба по трудова медицина за нуждите на Министерството на икономиката и енергетиката.

2008-00000061

Възложител: Българско национално радио /БНР/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 03 Ян. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: " Доставка на апаратура за оборудване на музикални студиа в РРС Пловдив и РРС Благоевград на БНР"

Описание: Доставка на апаратура за оборудване на музикални студиа в РРС Пловдив и РРС Благоевград на БНР

2008-00000060

Възложител: Община Кърджали

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 03 Ян. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Проектиране на водопровод.

2008-00000035

Възложител: Община Сандански

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 03 Ян. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: доставка на хранителни продукти за нуждите на направление "Образование" "Заведения за социални услуги " и "Дневни детски ясли" на територията на община Сандански

Описание: Доставка на хранителни продукти за направление "Образование", Заведения за социални услуги" и "Дневни детски ясли" на територията на Община Сандански по обособени позиции, както следва: № 1 - Месо и месни произведения, № 2 - Мляко и млечни продукти, № 3 - Риба, рибни продукти и консерви, № 4 - Плодове и зеленчуци, № 5 - Плодови и зеленчукови консерви, № 6 - Други хранителни продукти - захар, захарни изделия, варива, подправки и други трайни хранителни продукти.

Търсене

Tenders-bg© 2014.
Всички права запазени.