информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4556/5151
Покажи

2007-00008851

Възложител: Национален осигурителен институт /НОИ/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 08 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Разширяване на съществуваща независима енергийна система с доставка, монтаж и гаранционно поддържане на дизелов генератор - 200 kVA, комплектован с АВР, UPS - 120 kVA, и тяхното интегриране към съществуващо гарантирано електрическо захранване (дизелов генератор "FG Wilson" - 150 kVA, ABP "FG Wilson" ATI 630A и UPS "GE SitePro" - 60 kVA) в сградата на Националния осигурителен институт - гр. София, бул. "Ал. Стамболийски" № 62-64.

2007-00008850

Възложител: Община Аксаково

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Извършване сметосъбиране и сметоизвозване /битово/ целогодишно от съдовете за смет, с честота на сметоизвозването съгласно условията в откритата процедура и заповедта на кмета на общината по чл.63 от ЗМДТ; извозването на битовите отпадъци се извършва на регионално депо за битови отпадъци с. Въглен, обработване на съдовете за смет съгласно изискванията на РИОКОЗ /измиване и дезинфекция/ - минимум три пъти годишно;поддържане площадките около съдовете чисти, като почистването се извършва при всяко извозване на съдовете; почистване на битови отпадъци, изхвърлени на нерегламентирани места

2007-00008849

Възложител: ЕВН България Топлофикация - Пловдив ЕАД /старо наименование -Топлофикация - Пловдив ЕАД/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 08 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на два броя газанализатори за измерване съдържанието на кислород, въглероден окис и въглероден двуокис в димни газове на парогенератор № 4

2007-00008848

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на земекопна техника (комбиниран колесен багер товарач) и хидравличен чук за нуждите на "ВиК" ЕООД гр. Ямбол с технически характеристики съгласно документацията за участие

2007-00008847

Възложител: Национална ветеринарномедицинска служба /НВМС/ - София

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка, осъществена чрез закупуване на ваксини и диагностикуми за чуждите на НВМС. Позиция 1 - ваксина против антракс по домашните животни - 130000 /сто и тридесет хиляди/ дози; Позиция 2 - диагностикум тубскролин /ППД/ 215000 /двеста и петнадесет хиляди/ дози; Позиция 3 - диагностикум за бруцелоза по преживните животни 108 000 /сто и осем хиляди/доз;

2007-00008846

Възложител: Община Малко Търново

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за експлоатационния сезон 2007/2008 г. на територията на община Малко Търново"

Описание: Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за експлоатационния сезон 2006/2007 г. на територията на община Малко Търново, съгласно посочени маршрути и дължина на пътните участъци приложени към документацията

2007-00008845

Възложител: Институт по земеделие и семезнание /ИЗС/ "Образцов чифлик" - Русе

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 08 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на торове, препарати за РЗ, дизелово гориво и масло/хидравлично, трансмисионно и двигателно/

2007-00008844

Възложител: Икономически университет - Варна

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на хартия, канцеларски материали и консумативи за нуждите на ИУ-Варна през 2008 г.

Описание: Доставка на хартия, канцеларски материали и консумативи за нуждите на ИУ-Варна през 2008 г.

2007-00008843

Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 07 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Разработване, тестване и внедряване в пилотен регион на Електронно здравно досие на гражданите на Р България. Досието трябва да съдържа персонална информация за лицето, определена здравна информация от контактите с и посещенията на гражданина в лечебните заведения, както и информация за тези заведения

Описание: Разработване, тестване и внедряване в пилотен регион на Електронно здравно досие на гражданите на Р България. Досието трябва да съдържа персонална информация за лицето, определена здравна информация от контактите с и посещенията на гражданина в лечебните заведения, както и информация за тези заведения

2007-00008842

Възложител: Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 07 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ на обект: “Канализационна мрежа на гр.Твърдица, подобект: Главен колектор І до включването на клон 42, клонове 34 до 39 и клон 49”.

Описание: Изпълнение на СМР на обект: “Канализационна мрежа на гр.Твърдица, подобект: Главен колектор І до включването на клон 42, клонове 34 до 39 и клон 49”. Предвижда се изграждане на Главен кол. І до вкл. на кл.42 и клонове 34, 35, 36, 37, 38, 39, 49, изпълнени от гофрирани полиетиленови тръби с различни диаметри. Водното количество от клонове 34, 35, 36, 37, 38 и 39 зауства в Главен кол. І, а от кл.49 – в кл.42. Главен кол. І е с обща дължина 628м, разпределена по диаметри както следва: ф315 – 241м; ф400 – 184м; ф500 – 203м. Клонове са с обща дължина 782м и диаметър ф315.

2007-00008841

Възложител: Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 07 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ на обект: Реконструкция и подмяна на външен водопровод – група “Мътница”, Община Криводол - І-ви етап “Водоснабдяване на с.Голямо Бабино от с.Пудрия до с.Голямо Бабино (от т.А до т.Б), Община Криводол".

Описание: Изпълнение на СМР на обект: Реконструкция и подмяна на външен водопровод – група “Мътница”, Община Криводол - І-ви етап “Водоснабдяване на с.Голямо Бабино от с.Пудрия до с.Голямо Бабино (от т.А до т.Б), Община Криводол". Предвижда се изпълнение на следния обем СМР: водопровод от съществуваща разпределителна шахта при с.Пудрия (т.А) до с.Голямо Бабино (т.Б) - ПЕВП ф280/10атм. с дължина 2466м.; преминаване под дере; технологични отбивни диги при преминаване на дере; бетонови кожуси при преминаване на дере; шахта въздушник – 3 бр.; шахта изпускател (калник) – 3 бр.

2007-00008840

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 07 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Допълнителна доставка и докомплектоване на налична пневматична система за ортопедия Compact Air Drive II - Synthes с общи приставки и римери за нуждите на ВМА, съгласно Техническо задание (Приложение №1) към конкурсната документация.

2007-00008839

Възложител: Холдинг Български държавни железници /старо наименование - "Български държавни железници" /БДЖ// ЕАД

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 07 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на цилиндрови втулки за дизелов двигател на локомотиви серия 75.00 съгласно изискванията на Възложителя - Приложение №2 - чертеж и Приложение №1 и Технически условия

Описание: Доставка на цилиндрови втулки за дизелов двигател на локомотиви серия 75.00 съгласно изискванията на Възложителя - Приложение №1 - чертеж и Приложение №2 и Технически условия

2007-00008838

Възложител: Община Пазарджик

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 07 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Допълнително възникнали работи на обект "Довършителни работи на канализация в индустриална зона гр.Пазарджик"

2007-00008837

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Александровска" ЕАД - София

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 07 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: ДОСТАВКА НА РЕНТГЕНОВИ КОНСУМАТИВИ

Описание: Доставка на рентгенови филми и консумативи от "Пълно описание на предмета на поръчката и техническа спецификация" /Приложение № 1 от конкурсната документация/ за диагностичната дейност на клиниките в болницата по периодични заявки на Възложителя за срок от 1 /една/ година.

Търсене

Tenders-bg© 2014.
Всички права запазени.