информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4556/5106
Покажи

2007-00008178

Възложител: Електроразпределение - София-област АД

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Окт. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: „Направа на хидроизолация и общостроителен ремонт на сгради трафопостове – включени в Ремонтната програма за 2007год.”

2007-00008177

Възложител: Столична община - Район "Красна поляна"

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Окт. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на хранителни продукти в детските заведения и ясли на територията на Район "Красна поляна"

2007-00008176

Възложител: Драматичен театър /ДТ/ "Н. О. Масалитинов" - Пловдив

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Окт. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на дизелово гориво за отопление с цел - осигуряване на нормалната дейност на Драматичен театър - Пловдив през целият отоплителен период.

2007-00008175

Възложител: Национална служба /НС/ "Полиция" към Министерство на вътрешните работи /МВР/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Окт. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на копирна хартия

Описание: Доставка на бяла копирна хартия

2007-00008174

Възложител: Средно общообразователно училище /СОУ/ "Цветан Радославов" - Свищов

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Окт. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на дизелово гориво до 40 000 литра за нуждите на СОУ"Цветан Радославов" гр.Свищов

Описание: Доставка на дизелово гориво до 40 000 литра за нуждите на СОУ"Цветан Радославов" гр.Свищов

2007-00008173

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Търговище

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Окт. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Покупка и зареждане с горива; дизелово гориво, газ пропан бутан, смазочни масла и препарати и спирачна течност.

Описание: Покупка и зареждане с горива; дизелово гориво, газ пропан бутан, смазочни масла и препарати и спирачна течност.

2007-00008172

Възложител: Факултет по дентална медицина към Медицински университет /МУ/ - София /Старо наименование: Стоматологичен факултет/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 19 Окт. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на дълготрайни материални активи по обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина - гр.София, както следва: 1. Обработващи машини със специална употеба (зъботехническа апаратура); 2. Стоматологично оборудване (клинична апаратура); 3.Апарати с Х (рентгенови) лъчи; 4. Стоматологични кабинети (комплект дентален юнит и стол)

Описание: Доставка на дълготрайни материални активи по обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина - гр.София, както следва: 1. Обработващи машини със специална употеба (зъботехническа апаратура); 2. Стоматологично оборудване (клинична апаратура); 3.Апарати с Х (рентгенови) лъчи; 4. Стоматологични кабинети (комплект дентален юнит и стол)

2007-00008171

Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 18 Окт. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Услуги по поддържане и ремонт на котли за отопление в две обособени позиции:1. Услуги по поддържане и ремонт на котли за отопление за нуждите на ТД на НАП - София град, офис „Красна поляна”; 2. Услуги по поддържане и ремонт на котли за отопление за нуждите на ТД на НАП – София област, офис „Ботевград”

Описание: „Услуги по поддържане и ремонт на котли за отопление в две обособени позиции:1. Услуги по поддържане и ремонт на котли за отопление за нуждите на ТД на НАП - София град, офис „Красна поляна”; 2. Услуги по поддържане и ремонт на котли за отопление за нуждите на ТД на НАП – София област, офис „Ботевград”

2007-00008170

Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 18 Окт. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Услуги чрез сигнално-охранителни системи - охрана СОТ в пет обособени позиции: 1.Услуги чрез сигнално-охранителни системи - охрана СОТ - за нуждите за нуждите на ТД „ГДО”; 2.Услуги чрез сигнално-охранителни системи - охрана СОТ за нуждите на ТД на НАП – София област; 3. Услуги чрез сигнално-охранителни системи - охрана СОТ за нуждите на ТД на НАП – Кюстендил; 4. Услуги чрез сигнално-охранителни системи - охрана СОТ за нуждите на ТД на НАП – Перник; 5. Услуги чрез сигнално-охранителни системи - охрана СОТ за нуждите на ТД на НАП - Благоевград”

Описание: „Услуги чрез сигнално-охранителни системи - охрана СОТ в пет обособени позиции: 1.Услуги чрез сигнално-охранителни системи - охрана СОТ - за нуждите за нуждите на ТД „ГДО”; 2.Услуги чрез сигнално-охранителни системи - охрана СОТ за нуждите на ТД на НАП – София област; 3. Услуги чрез сигнално-охранителни системи - охрана СОТ за нуждите на ТД на НАП – Кюстендил; 4. Услуги чрез сигнално-охранителни системи - охрана СОТ за нуждите на ТД на НАП – Перник; 5. Услуги чрез сигнално-охранителни системи - охрана СОТ за нуждите на ТД на НАП - Благоевград”

2007-00008169

Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 18 Окт. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Избор на консултант по строителството на обект: Доизграждане на Автомагистрала "Хемус", Участък: СОП - Пътен възел "Яна" от км 0+000 до км 8+460.

Описание: Проектът обхваща доизграждането на директното трасе на АМ "Хемус" от Околовръстния път на гр.София при км 0+000 до включването в изградената част от магистрала при км 8+500 на пътен възел "Яна", в т.ч. изграждането на два пътни възела, реконструкция на пътищата, пресичащи автомагистралата, с изграждане на съответни подлези и надлези.

2007-00008168

Възложител: Община Варна

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 18 Окт. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Премахване на преместваеми обекти за търговия и на незаконно поставени рекламно-информационни елементи на територията на Община Варна за периода 2008 - 2011година”

Описание: Премахване на преместваеми обекти за търговия и на незаконно поставени рекламно-информационни елементи на територията на Община Варна за периода 2008 - 2011 година. При изпълнение на поръчката следва да се премахват преместваеми обекти за търговия разположени извън одобрената от Главния архитект на Община Варна схема за разполагане и на незаконно поставени рекламно-информационни елементи на територията на Община Варна за периода 2008 - 2011 година.

2007-00008167

Възложител: Община Габрово

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 18 Окт. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на газьол с 0.2 % S за изгаряне в стационарни горивни инсталации, за общинските заведения /детски и учебни заведения, културни институти и общинска администрация/ за 2008г. и 2009г.

Описание: Доставка на гориво газьол с 0.2 % S за изгаряне в стационарни горивни инсталации, за общинските заведения /детски и учебни заведения, културни институти и общинска администрация/ за 2008г. и 2009г.

2007-00008166

Възложител: Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ//

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 18 Окт. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изграждане на комуникационна система за пренос на данни, използвани от автоматизирана система за експортен контрол „Тракер””, при следните самостоятелно обособени позиции: 1) Изграждане на комуникационна среда (СКС) за въвеждане в редовна експлоатация на автоматизираната система за експортен контрол «Тракер»; 2) Инсталиране на системния и специализирания софтуер на АИС «Тракер» – въвеждане в редовна експлоатация.

Описание: Изграждане на комуникационна система за пренос на данни, използвани от автоматизирана система за експортен контрол „Тракер””, при следните самостоятелно обособени позиции: 1) Изграждане на комуникационна среда (СКС) за въвеждане в редовна експлоатация на автоматизираната система за експортен контрол «Тракер»; 2) Инсталиране на системния и специализирания софтуер на АИС «Тракер» – въвеждане в редовна експлоатация.

2007-00008165

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД - София /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна" ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 18 Окт. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на диализни разтвори и консумативи за МБАЛ" Царица Йоанна" ЕАД

Описание: Доставка на диализни разтвори и консумативи за лечение на пациентите в Отделение по хемодиализа на МБАЛ"Царица Йоанна"ЕАД-София

2007-00008164

Възложител: Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 18 Окт. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на медицинска апаратура за Медицински университет София, Медицински факултет - Деканат, ул. "Здраве" № 2

Описание: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за Медицински университет София, Медицински факултет - Деканат

Търсене

Tenders-bg© 2014.
Всички права запазени.