информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4556/7318
Покажи

2011-00002314

Възложител: Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски"

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 18 Апр. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Доставка на химически и биологични изделия и продукти с общо и специфично предназначение за нуждите на СУ «Св. Климент Охридски” при следните самостоятелно обособени позиции: 1. Позиция: Неорганични химикали с общо предназначение 2. Позиция: Органични химикали с общо предназначение 3. Позиция: Органични разтворители 4. Позиция: Химикали със специфично предназначение 5. Позиция: Консумативи с общо предназначение. 6. Позиция: Консумативи със специфично предназначение. 7. Позиция: Лабораторна стъклария и пластмасови принадлежности 8.

Описание: “Доставка на химически и биологични изделия и продукти с общо и специфично предназначение за нуждите на СУ «Св. Климент Охридски” при следните самостоятелно обособени позиции: 1. Позиция: Неорганични химикали с общо предназначение 2. Позиция: Органични химикали с общо предназначение 3. Позиция: Органични разтворители 4. Позиция: Химикали със специфично предназначение 5. Позиция: Консумативи с общо предназначение. 6. Позиция: Консумативи със специфично предназначение. 7. Позиция: Лабораторна стъклария и пластмасови принадлежности

2011-00002313

Възложител: Областна администрация - област Кюстендил

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 18 Апр. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Административна сграда на Областна администрация Кюстендил и териториални административни структури – достъпна среда, обособена в две позиции: Позиция 1. Достъпни асансьори за хора с увреждания, съгласно КСС Позиция 2. Строително-ремонтни и строително-монтажни работи, съгласно КСС

Описание: Извършване на СРР, свързани с осигуряване на достъпна среда в административна сграда, изразяващи се в монтаж на достъпни асансьори, рехабилитация на хидрофорна уредба, изработка на рампа и др.

2011-00002312

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Петка" АД - Видин

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 18 Апр. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изпълнение на инженеринг по договор с гарантиран резултат за пакет от сгради на МБАЛ "Света Петка" АД - град Видин

Описание: Предметът на обществената поръчка е инженеринг за договор с гарантиран енергоефективен резултат за сградите на МБАЛ "Света Петка" АД - град Видин.

2011-00002311

Възложител: Психиатрична болница /ПБ/ "Свети Иван Рилски" - Нови Искър

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 18 Апр. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: доставка на автомобилни горива

Описание: доставка на бензин А 95 Н и ГСМ за автомобилите на ДПБ "Св.Иван Рилски" , чрез система на зареждане при условия на безналично плащане с електронни карти

2011-00002310

Възложител: Държавно ловно стопанство/ДЛС/ - Извора - Девин - /Старо наименование - Държавна дивечовъдна станция /ДДС/ "Извора"- Девин/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 18 Апр. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на 1 бр. Багер-товарач с прикачено оборудване - хидравличен чук и багерна кофа

Описание: Доставка на 1 бр. Багер-товарач колесен с допълнително прикачено оборудване - хидравличен чук и багерна кофа

2011-00002309

Възложител: Община Бургас

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 15 Апр. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Текуща поддръжка и аварийни ремонти на водопроводна и канализационна мрежа на територията на Община Бургас, публична общинска собственост, съгласно списък”

Описание: „Текуща поддръжка и аварийни ремонти на водопроводна и канализационна мрежа на територията на Община Бургас, публична общинска собственост, съгласно списък”

2011-00002308

Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 15 Апр. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: ПЪТ Е-85 (I-5) “КЪРДЖАЛИ – ПОДКОВА” от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368”

Описание: Предмет на обществената поръчка е консултантска услуга във връзка с допълнителното проектиране и строителството на: Е-85 (I-5) “КЪРДЖАЛИ – ПОДКОВА” от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368 (рехабилитация и реконструкция – от км 342+639.41 до км 350+858,31 и ново строителство - от км 343+200 = 349+996 (от рехабилитацията) до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368)

2011-00002307

Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/

Процедура: Открита процедура

Статус: Прекратена

Публикувана на: 15 Апр. 2011

Производство в КЗК: ДА

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Избор на Изпълнител за осъществяване на дейност „Публичност и визуализация” за обектите от втори етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.

Описание: 1. Обект на обществената поръчка е избор на Изпълнител за осъществяване на дейност „Публичност и визуализация” за обектите от втори етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. Дейността се изразява в популяризиране на получената финансова подкрепа по Оперативна програма „Регионално развитие” чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в съответствие с правилата на ЕС за комуникация и визуализация, предвидени в чл.

2011-00002306

Възложител: Община Варна

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 15 Апр. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка чрез покупка и полагане на нова синтетична спортна настилка,по размери за ОСК „Морска градина” към ОП „Спорт за всички” гр. Варна при Община Варна”.

Описание: При изпълнение на поръчката следва да се извърши демонтаж на стара спортна настилка, доставка и полагане на нова синтетична спортна настилка франко ОСК „Морска градина”, съгласно следните технически спецификации -1. Изисквания към настилката за тенис и волейбол: Системата да се състои от минимум 5 слоя, от които 3 да представляват пластична основа, а останалите да са завършващи с цел осигуряване на висока устойчивост на износване. размери:-настилка за тенис – до 645 м2; -настилка за волейбол – до 380 м2

2011-00002305

Възложител: Община Варна

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 15 Апр. 2011

Производство в КЗК: ДА

Образувано дело във ВАС: ДА

Име: „Избор на оператор за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа и предоставяне на фиксирани гласови телефонни услуги за нуждите на Община Варна и бюджетни звена, които нямат статут на възложители”

Описание: При изпълнение на поръчката следва да се извърши осъществяване на далекосъобщения чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа и предоставяне на фиксирани гласови телефонни услуги за нуждите на Община Варна и бюджетни звена

2011-00002304

Възложител: Министерство на отбраната /МО/

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 15 Апр. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на природен газ за поделение 48430 - Стара Загора.

2011-00002303

Възложител: Министерство на отбраната /МО/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 15 Апр. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: 1. Доставка на телекомуникационни услуги в мрежата на сателитен оператор Inmarsat за нуждите на ВМС;

2011-00002302

Възложител: Община Плевен

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 15 Апр. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Националният музикален фестивал „Златният Арлекин” е учреден през 2007 година. Провежда се ежегодно по изготвен от Община Плевен Регламент. Има конкурсен характер. Целта му е популяризиране на нови български забавни песни и насърчаване на талантливи изпълнители.

2011-00002301

Възложител: Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" /ДП "РВД"/

Процедура: Договаряне

Статус: Възложена

Публикувана на: 15 Апр. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Застраховката трябва да покрива отговорността за действията на застрахования в качеството му на доставчик на аеронавигационно обслужване в гражданското въздушно пространство на Република България, включително и във въздушното пространство над акваторията на Черно море, където на основание на регионално споразумение за въздушна навигация между черноморските страни, Република България е поела отговорността за обслужване на въздушното движение.

2011-00002300

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД - София /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна" ЕАД

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 15 Апр. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за перитонеална диализа за УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД

Търсене

Tenders-bg© 2017.
Всички права запазени.