информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4556/7074
Покажи

2010-00006066

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение - Национална кардиологична болница /МБАЛ-НКБ/ - София /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания - Университетска национална кардиологична болница /СБАЛССЗ - УНКБ

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Ноем. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: доставка, монтаж и пускане в експлоатация на рентгенова тръба

Описание: доставка, монтаж и пускане в експлоатация на рентгенова тръба

2010-00006065

Възложител: Община Лясковец

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Ноем. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в Община Лясковец за периода 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г. по обособени позиции, както следва: - Хляб и хлебни изделия; - Месо и месни продукти; - Мляко и млечни продукти; - Плодове и зеленчуци; - Консерви; - Варива, подправки и други пакетирани продукти.

2010-00006064

Възложител: Община Разград

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Ноем. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Покупка на горива чрез система за зареждане при условия на безналично плащане с електронни карти за потребностите на автомобилния парк на общинската администрация и второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити и извънбюджетни средства в Община Разград.

Описание: ПОКУПКА НА ГОРИВА ЧРЕЗ СИСТЕМА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ ПРИ УСЛОВИЯ НА БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ С ЕЛЕКТРОННИ КАРТИ ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ И ТРЕТОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА В ОБЩИНА РАЗГРАД

2010-00006063

Възложител: Община Свиленград

Процедура: Договаряне

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Ноем. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Борсова сделка за Периодични доставки на газьол за отопление за нуждите на на ОбА-Свиленград,ВРБК на ЦДГ и ЦДГ,ДЯ и ЗК и Дейност Социални дейности"в Община Свиленград.Прогнозна стойност в размер на 100000 литра

2010-00006062

Възложител: Община Калояново

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Ноем. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на газьол за отопление за нуждите на детски и социални заведения на територията на община Калояново, а именно: 1.Училищен стол към ОУ “Иван Вазов” с. Калояново; 2.ЦДГ “Детелина с .Калояново.; 3.ЦДГ “детски свят” с. Житница; 4.ЦДГ “Никола Инджов”с. Ръжево Конаре; 5.ЦДГ “Радост” с. Бегово; 6.ЦДГ “Първи юни” с.Дълго Поле; 7.ДВД с. Горна Махала. Горивото се доставя със специализиран автомобил, оборудван с пломбиран електронен брояч

2010-00006061

Възложител: Община Правец

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Ноем. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО РАЗШИРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГРАД ПРАВЕЦ”

Описание: Настоящата малка обществена поръчка е с обект: „Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор при изпълнението на строителни и монтажни работи по разширяване и развитие на уличната мрежа и рехабилитация и основен ремонт на улици в град Правец”, включващ четири обособени позиции: ЛОТ 1: „Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор при изпълнението на строителни и монтажни работи по разширяване и развитие на уличната мрежа на град Правец –І–ви етап”

2010-00006060

Възложител: Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Перник

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Ноем. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Ежедневното комплексно почистване ще се извършва в административната сграда на РУ "СО" гр. Перник, която се състои от: сутерен, партерен етаж и четири етажа. Всеки един от етажите се състои от: 1. Сутерен – включващ 8 архивни помещения; 2. Партерен етаж - включващ 12 помещения; 3. І-ви етаж – включващ 19 стаи; 4. ІІ-ри етаж – включващ 18 стаи; 5. ІІІ-ти етаж – включващ 19 стаи; 6. ІV-ти етаж – включващ 13 стаи,

2010-00006059

Възложител: Община Суворово

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Ноем. 2010

Производство в КЗК: ДА

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Извършването на консултантски услуги по изпълнение, управление и отчитане на дейностите по договори № 03/322/00126, № 03/322/00179 и № 03/321/00219 от 23.10.2009 г. на проекти: „Възстановяване и ремонт на асфалтови настилки, бордюри и тротоари на улици в гр. Суворово”, „Реконструкция на улична мрежа в село Чернево, община Суворово” и „Изграждане на битова канализация, реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв.№31,32,38,39,52 до 54,58 до 63 и 70 в с. Чернево, община Суворово”

2010-00006058

Възложител: Министерство на външните работи /МВнР/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 01 Ноем. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: "Доставка на информационни материали за популяризиране природата и културно-историческото наследство на България."

2010-00006057

Възложител: Основно училище /ОУ/ "Христо Смирненски" с. Вакарел, община Ихтиман

Процедура: Договаряне

Статус: Неизвестен

Публикувана на: 01 Ноем. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на дизелово гориво за нуждите на ОУ "Христо Смирненски", с. Вакарел, община Ихтиман.

2010-00006056

Възложител: Българска агенция за инвестиции/БАИ/

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Ноем. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Разработване на емпирично изследване на познатостта, облика и нагласите към България като инвестиционна дестинация,което трябва да завърши с аналитичен доклад; Изработване на тригодишна маркетингова стратегия за провеждането на медийна и маркетингова кампания и позициониране в рамките на проект BG161PO003-4.1.01-00001-C0001 с цел „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България” .Минимум две актуализации на емпиричното изследване, които да използват методологията и инструментите на първото изследване,като двете актуализации на емпиричното изследване също трябва да завършат с изготв

2010-00006055

Възложител: Община Георги Дамяново

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Ноем. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Доставка на моторно превозно средство тип автобус 20+1 места в ДДЛРГ «Звънче» с. Георги Дамяново"

Описание: Доставка на един брой нов автобус 20+1 места в ДДЛРГ «Звънче» с. Георги Дамяново, с мощност минимум 100 kW, двигател: EURO 4, работен обем на двигателя: min 2500 куб.см, вид гориво: дизел, кормилна система: със сервоусилвател, спирачна система: оборудвана с АВS,климатик, тахограф.

2010-00006054

Възложител: Община Долни Дъбник

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Ноем. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник

Описание: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник, осъществявана чрез периодично повтарящи се поръчки по писмени заявки от Възложителя.

2010-00006053

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Попово

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 01 Ноем. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на готова храна за пациенти и дежурен персонал за нуждите на "Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Попово" ЕООД.

Описание: Доставка на готова храна за пациенти и дежурен персонал за нуждите на "Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Попово" ЕООД.

2010-00006052

Възложител: Община Завет

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Ноем. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Избор на изпълнител на СМР на обект: “Провеждане на енергоефективни мерки и извършване на строително-монтажни работи за сградите на ОУ “Христо Ботев” и ЦДГ “Радост” в село Острово, Община Завет”

Описание: Провеждане на енергоефективни мерки и извършване на строително-монтажни работи за сградите на ОУ “Христо Ботев” и ЦДГ “Радост” в село Острово, Община Завет, включващи топлинно изолиране на външни стени и покрив, подмяна на дограма, ремонт на ВиК, ОВ и ел. инсталациите.

Търсене

Tenders-bg© 2017.
Всички права запазени.