информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4556/5498
Покажи

2008-00003606

Възложител: Технически университет /ТУ/ - София

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Май 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Предоставяне на услуга за осигуряване на денонощна охрана – физическа защита чрез невъоръжен персонал, обслужване на система за видео наблюдение и контрол на достъпа, на студентски общежития бл. №№ 2, 3, 4, 12, 13, 14, 16, 33 вх. А, 54 вх. А, Б и В, 59 вх. А, Б, В и Г на Технически университет – София (ТУ – София), намиращи се в гр. София, Студентски град при условия, дадени в документация

2008-00003605

Възложител: Технически университет /ТУ/ - София

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 08 Май 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка чрез покупка на техническо оборудване и системни програмни продукти за изграждане на информационната структура в нов научно информационен комплекс на ТУ-София”, по обособени позиции с минимални технически характеристики и количества, дадени в документацията

2008-00003604

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Д-р Георги Странски" ЕАД - Плевен

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Май 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: "Изграждане на обект - Пристройка към стационарен блок за разширение на клиники на УМБАЛ "Д-р Георги Странски "ЕАД - Плевен в Първа клинична база, ул. "Г. Кочев" №8а, кв. 246" с разгърната застроена площ 605,7 м. Обекта ще се изпълнява, съгласно одобрен инвестиционен проект и разрешение за строеж №171/04.04.2008г.Обекта съгласно чл.137, ал.1, т.3 от ЗУТ е строеж 3(трета) категория.

2008-00003603

Възложител: Община Девин

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Май 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Инвестиционно консултиране и проектиране за създаване на готовност за кандидатстване на Община Девин по Програмата за развитие на селски райони за подобряване качеството на живот чрез ремонт и рехабилитация на ВиК мрежата, уличната мрежа и общинските пътища в гр.Девин и селата Стоманово, Селча, Осиково, Грохотно, Беден, Брезе, Гьоврен, Триград, Кестен, Жребово, Михалково, Чуреково”

Описание: „Инвестиционно консултиране и проектиране за създаване на готовност за кандидатстване на Община Девин по Програмата за развитие на селски райони за подобряване качеството на живот чрез ремонт и рехабилитация на ВиК мрежата, уличната мрежа и общинските пътища в гр.Девин и селата Стоманово, Селча, Осиково, Грохотно, Беден, Брезе, Гьоврен, Триград, Кестен, Жребово, Михалково, Чуреково”

2008-00003602

Възложител: Община Девин

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Май 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Строително-монтажни работи по изпълнение на обект: "Корекция на река Девинска в участъка между хотел "Орфей" и градски парк" гр.Девин.

Описание: Строително-монтажни работи по изпълнение на обект: "Корекция на река Девинска в участъка между хотел "Орфей" и градски парк" гр.Девин.

2008-00003601

Възложител: Община Девин

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Май 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Строително-монтажни работи по изпълнение на обект: "Подпорна стена за укрепване на улица в кв.14" с.Михалково, общ.Девин, съгласно одобрен работен проект.

Описание: Строително-монтажни работи по изпълнение на обект: "Подпорна стена за укрепване на улица в кв.14" с.Михалково, общ.Девин, съгласно одобрен работен проект.

2008-00003600

Възложител: Община Суворово

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Май 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Строителство на канализационни клонове и реконструкция на етернитов водопровод. Канализационните клонове ще отвеждат отпадъчните води до главен канализационен колектор и ПСОВ гр.Девня. За изграждане на канализационни клонове поръчката включва : извършване на изкопни работи, полагане на тръби, изграждане на ревизионни шахти, и сградни отклонения, обратни насипи и възстановяване на асфалтовата настилка.

2008-00003599

Възложител: Министерство на държавната администрация и административната реформа /МДААР/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Май 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Организиране и провеждане на специализации за служители от държавната администрация.

2008-00003598

Възложител: Многопрофилна болнница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Стамен Илиев" АД - Монтана

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Май 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на медикаменти

Описание: Периодични доставки на медикаменти, съгласно изготвена спецификация и периодични заявки от възложителя.

2008-00003597

Възложител: Община Провадия

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Май 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на хранителни и нехранителни продукти и стоки за нуждите на заведенията на бюджетна издръжка - Детски градини, Домове за деца, Дом за възрастни с физически увреждания и Домашен социален патронаж, на територията на Община Провадия, със срок 1 /една/ година от датата на сключване на договора.

Описание: Доставка на хранителни и нехранителни продукти и стоки за нуждите на заведенията на бюджетна издръжка - Детски градини, Домове за деца, Дом за възрастни с физически увреждания и Домашен социален патронаж, със срок 1 /една/ година от датата на сключване на договора.

2008-00003610

Възложител: Община Куклен

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Май 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: СОУ "Отец Паисий", бл. А - гр. Куклен

Описание: Ремонтни работи, включващи: - Монтаж РVС дограма; - Външна топлоизолация по фасади; - Тухлена зидария, варова мазилка; - Силикатна мазилка фасади; - Боядисване вътрешно с латекс; - Подмяна водосточни тръби, казанчета, водобрани и ламаринена обшивка по борд покрив; - Облицовка плочи по стени /външно/.

2008-00003609

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - Мъглиж - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Мъглиж

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 08 Май 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: дърводобив,сеч, извоз и рампиране на дървесина, в едно с ремонт на временни горски пътища необходими при усвояване на дървесината, от предоставените насаждения от ДЛ „Мъглиж”за лесосечен фонд 2008 год със срок на поръчката 31.10.2008 год. 83125;83126;83127

Описание: възлагане услугата,сеч, извоз и рампиране на дървесина, в едно с ремонт на временни горски пътища необходими при усвояване на дървесината, от предоставените насаждения от ДЛ „Мъглиж”за лесосечен фонд 2008 год със срок на поръчката 31.10.2008 год. обекти:83125;83126;83127

2008-00003608

Възложител: Държавно горско стопанство "Рилски манастир" /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ "Рилски манастир" - Рила/

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 08 Май 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Дърводобив КЛФ 2008г. - сеч, извоз и рампиране на маркирана за сеч дървесина от ДГФ,обект № 806," отд.92-з" с обща лежаща маса 1625 куб.м. с цена на услугата не по-висока от 50962,58 лв. без ДДС в т.ч. 3900,00 лв.без ДДС за почистване и поддръжка на горски пътища .

2008-00003607

Възложител: "Бургасбус" ЕООД

Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 08 Май 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на дизелово гориво

Описание: Дизеловото гориво да е със съдържание на(S)под 0.035 % Евродизел,да е сертифицирано от съответната лаборатория.Количеството е до 100 000(сто хиляди )литра средномесечно .

2008-00003596

Възложител: Община Божурище

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Май 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Преустройство на част от съществуващата сграда и изграждане на нов физкултурен салон по архитектурен проект с издадена виза към СОУ "Летец Христо Топракчиев", находящо се в гр. Божурище- нов квартал

Търсене

Tenders-bg© 2015.
Всички права запазени.