информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4556/5185
Покажи

2007-00009366

Възложител: Столична община

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: І.Обект на поръчката – Допълнителна доставка на нови високопроизводителни копирни машини - 2 бр.

2007-00009365

Възложител: Столична община

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Основен ремонт на санитарните възли на 123 СОУ, район "Красна поляна"

Описание: Ремонт на санитарни възли

2007-00009364

Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: "Абонаментно обслужване, ремонт и доставка на необходимите части, принадлежности и консумативи за 3 бр. служебни автомобили на ТД на НАП-Пловдив, ул "Скопие" № 106"

2007-00009363

Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД - Варна

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на електронни разходомери за питейна вода.

Описание: Доставка на електронни разходомери за вода по обособени позиции и ориентировъчна стойност както следва: 1. Доставка на ултразвукови разходомери с директен монтаж на сензорите /90 000лв/; 2. Доставка на ултразвукови разходомери с индиректен монтаж на сензорите /90 000лв/; 3. Доставка на електронни разходомери за ниска скорост на измервания флуид /30 000лв/; 4. Доставка на електронни разходомери с батерийно електрозахранване /90 000лв/;

2007-00009362

Възложител: Холдинг Български държавни железници /старо наименование - "Български държавни железници" /БДЖ// ЕАД

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 21 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на материали и инструменти за боядисване.

Описание: Доставка на материали и инструменти за боядисване.

2007-00009361

Възложител: Община Добрич

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Проектиране разделна канализация в кв. " Рилци " - фаза: ТП

Описание: Обществената поръчка включва проектиране разделна канализация в кв. " Рилци " във фаза ТП.Битовите води да се включат в главния канализационен колектор ,отвеждащ водите към ПСОВ с. Врачанци ,като при необходимост да се проектира канална помпена станция. Дъждовните води да се включат р. " Добричка " , преминаваща през кв. " Рилци, приемник ІІ категория, след проектиране на корекцията в рамките на квартала. Канализацията да се проектира от РVС тръби с полимерни капаци на РШ.Сградните канализационни отклонения да се проектират до уличната регулация.

2007-00009360

Възложител: Община Добрич

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Проект за корекция на река "Добричка" и нейните притоци - фаза ТП

Описание: Проект за корекция на река "Добричка" фаза: ТП През град Добрич преминава коритото на р. "Добричка", явяваща се единствен оток на повърхностните води от много голям водосборен район. Трасето на реката е с посока север - юг.

2007-00009359

Възложител: Община Габрово

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 21 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на ежедневно приготвяна храна за нуждите на Регионален хоспис - Габрово, за градовете Габрово и Дряново.

Описание: Доставка на ежедневно приготвяна храна за нуждите на Регионален хоспис - Габрово, за градовете Габрово и Дряново.

2007-00009358

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина /УМБАЛСМ/ "Н.И. Пирогов" ЕАД - София

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на специализирано медицинско облекло, постелен инвентар и бельо за пациенти на МБАЛСМ "Н. И. Пирогов"- ЕАД

Описание: Доставка на специализирано медицинско облекло, постелен инвентар и бельо за пациенти на МБАЛСМ "Н. И. Пирогов" - ЕАД, съгласно спецификация към утвърдената от възложителя документация

2007-00009357

Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: "Доставка чрез стокова борса на дизелово гориво за отоплителните нужди на Агенция по кадстъра", гр. София, кв. Павлово, ул. "Мусала" №1

2007-00009356

Възложител: Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комуникационно оборудване в Центъра за управление на Националната мрежа на държавната администрация (НМДА).

Описание: Целта на обществената поръчка е да се извърши обновяване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комуникационно оборудване в Центъра за управление на Националната мрежа на държавната администрация (НМДА) в сградата на Министерския съвет и да се осигури свързаност между активното оборудване от 10 Gb Ethernet.

2007-00009355

Възложител: "Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: ДОСТАВКА, МОНТИРАНЕ И АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА 350 (триста и петдесет) броя ЛОКАЛНИ СИГНАЛНО-ИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД

Описание: ДОСТАВКА, МОНТИРАНЕ И АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА 350 (триста и петдесет) броя ЛОКАЛНИ СИГНАЛНО-ИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД

2007-00009354

Възложител: Министерство на труда и социалната политика /МТСП/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на офис техника за нуждите на МТСП.

Описание: Обектът на обществената поръчка се състои в закупуване и доставка на 90 броя компютърни конфигурации, 10 броя преносими компютри, 3 броя плоски LCD монитори, 2 броя мрежови лазерни принтери, 5 броя лазерни принтери, 4 броя копирни машини, 3 броя скенери, 5 броя факс- машини, 7 броя мултифункционални устройства, 1 брой мултимедия за нуждите на Министерство на труда и социалната политика.

2007-00009353

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи

Описание: Доставка на медицински консумативи за ангиографска лаборатория

2007-00009352

Възложител: Агенция по вписванията

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Сервизно обслужване на технически средства в Агенцията по вписванията”

Описание: Иизпълнението на работните процеси в Агенция по вписванията се подпомага от информационни системи (ИС), предоставящи определени услуги (ИТ услуги). Целта на услугата, предмет на настоящата обществена поръчка, е осигуряването на поддръжка и ремонт на техническите средства в информационната ИТ инфраструктурата на АВ.

Търсене

Tenders-bg© 2014.
Всички права запазени.