информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4556/5693
Покажи

2008-00006507

Възложител: Община Приморско

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изпълнение на СМР за обект "Ликвидиране на последствията от наводнение по р..Дяволаска, в района на с.Ясна поляна" съгласно приложена към документацията за участие количествена сметка.

Описание: Прочистване на речно корито, удълбаване на речно легло. Изкопаване и пробутване на речни наноси. Доставка на скална бронировка. Изкопни работи за изграждане на временни пътища и др.

2008-00006506

Възложител: Държавно ловно стопанство /ДЛС/ "Витиня" - Ботевград /Старо наименование - Държавна дивечовъдна станция /ДДС/ "Витиня" - Ботевград/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: ЗА ДОСТАВКА НА ВЪЖЕНА ЛИНИЯ ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА ДЪРВЕНИ МАТЕРИАЛИ С ДЪЛЖИНА НА ЛИНИЯТА НЕ ПО-МАЛКО ОТ 400 м ЗА НУЖДИТЕ НА ДЛС “ВИТИНЯ”.

Описание: ЗА ДОСТАВКА НА ВЪЖЕНА ЛИНИЯ ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА ДЪРВЕНИ МАТЕРИАЛИ С ДЪЛЖИНА НА ЛИНИЯТА НЕ ПО-МАЛКО ОТ 400 м ЗА НУЖДИТЕ НА ДЛС “ВИТИНЯ”.

2008-00006505

Възложител: Община Джебел

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Периодично доставяне на Газьол със съдържание на сяра 0,2% за СГИ по заявка за отопление на училища и детски градини от община Джебел за отоплителен период 2008/2009 година.

Описание: Периодично доставяне на Газьол със съдържание на сяра 0,2% за СГИ по заявка за отопление на училища и детски градини от община Джебел за отоплителен период 2008/2009 година.

2008-00006504

Възложител: Община Джебел

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на хранителни, за нуждите на детските градини от община Джебел

Описание: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини от община Джебел.

2008-00006503

Възложител: Първа многопрофилна болница за активно лечение /I МБАЛ/ - София ЕАД

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за събиране, транспортиране и унищожаване в инсинератор на опасни отпадъци от дейността на "Първа МБАЛ - София" АД

Описание: Събиране, транспортиране и унищожаване в инсинератор на опасни отпадъци от дейността на "Първа МБАЛ - София" АД

2008-00006502

Възложител: Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Социологическо проучване във връзка с изселване на население в района на Мини Марица-изток.

2008-00006501

Възложител: Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Обект на настоящата процедура е съвместяването на временния план на с.Полски градец с Картата на възстановената собственост с цел идентифициране върху КВС и издаване на скици за закупените 545 бр. имоти от Възложителя.

2008-00006500

Възложител: Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на готов за употреба антифриз

2008-00006499

Възложител: Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на компютърна техника за ЦДУ"

Описание: Обществената поръчка е за доставка на компютърна техника, обособена в пет позиции както следва: Обособена позиция (лот) 1 - персонални компютри; Обособена позиция (лот) 2 - монитори; Обособена позиция (лот) 3 - преносими компютри; Обособена позиция (лот) 4 - сървъри; Обособена позиция (лот) 5 - принтери.

2008-00006498

Възложител: Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Ремонт на автотрансформатор тип АТДЦТН 250000/400/121/38.5 У1, фабр. №107162 в п/ст „Столник”, МЕР София град”.

Описание: Ремонтиране и окомплектоване на автотрансформатор 400/110 кV в ремонтна база

2008-00006497

Възложител: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 24 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Реконструкция и модернизация на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) гр. Сливен, съгласно изискванията на Договорните условия на FIDIC за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя (Жълта книга)

2008-00006496

Възложител: Българска народна банка /БНБ/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Програмно-технически услуги, свързани с допълнения към информационната система "Аукциони за ДЦК".

Описание: Описанието на поръчката се съдържа в "Задание за програмно-технически услуги, свързани с допълнение към информационната система "Аукциони за ДЦК", приложено към документацията за участие в конкурса.

2008-00006495

Възложител: ТЕЦ "Варна" ЕАД - с. Езерово

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 24 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Поетапно изграждане на защитен пояс от подходяща дървесна растителност по периферията на сгуроотвал “Беглик чаир” по график

2008-00006494

Възложител: ТЕЦ "Варна" ЕАД - с. Езерово

Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Ремонт на един брой булдозер ДЕТ 250

2008-00006523

Възложител: Община Шумен

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на дизелово моторно гориво - 0,005 % сяра за отопление на детски, учебни, здравни, социални и обществени заведения на територията на Община Шумен за отоплителен сезон октомври 2008 г. - април 2009 година. Периодично извършващи се доставки по заявка на възложителя.

Търсене

Tenders-bg© 2015.
Всички права запазени.