информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4556/5375
Покажи

2008-00001797

Възложител: Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"/ - Териториална дирекция /ТД/ - Бургас

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Март 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Пране и гладене на постелъчно бельо на хотели и ресторанти за нуждите на обектите на Териториална дирекция - Бургас, към Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната"

Описание: Поръчката обхваща събиране, пране, гладене и доставка на постелъчно бельо на хотели и ресторанти за нуждите на обектите на Териториална дирекция - Бургас, към Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната"

2008-00001796

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - Ивайловград -Старо наименаование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Ивайловград

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Март 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Сеч и извоз до временен склад на широколистна дървесина от: Обект №809 включващ подотдели 8-н; 18-к; 44-в; 45-в; 76-д; 133-б; 143-в; 148-д; 149-з; 184-а; 190-б; 190-и. Обект №810 включващ подотдели 83-и; 83-к; 83-л; 385-б; 409-а; 411-б; 420-а; 420-г; 438-б; 439-б; 439-д; 671-е; 671-ж; 671-и. Обект №811 включващ подотделите 268-а; 272-б; 272-д; 285-л; 286-д; 292-з; 598-а. на Държавно лесничейство гр.Ивайловград

2008-00001795

Възложител: Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ "Света София" - София

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Март 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на хранителни продукти

Описание: Доставка на хранителни продукти

2008-00001794

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ ЕАД - Гълъбово - /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ ЕООД - Гълъбово/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Март 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на готови ястия за нуждите на "МБАЛ" ЕООД - гр. Гълъбово"

Описание: Доставка на готови ястия за нуждите на "МБАЛ" ЕООД - гр. Гълъбово по предварителна заявка (требване) по следните позиции: Раздел І - ЗАКУСКА; Раздел ІІ - СУПИ; Раздел ІІІ - ГОТВЕНИ ЯСТИЯ; Раздел ІV - ДЕСЕРТИ; Раздел V - ХЛЯБ, подробно описани по вид и грамаж в документацията. Срокът на договора е 2 (две години) от датата на сключването му.

2008-00001757

Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ - Търговище

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 07 Март 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Предметът на поръчката е изготвяне на технически проект за рехабилитация на обект: "Път ІІІ-202 "граница Русе-Опака" от км.38+365 до км.52+553" по одобрено от Възложителя Техническо задание.

2008-00001756

Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ - Търговище

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 07 Март 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Предметът на поръчката е изготвяне на технически проект за рехабилитация на обект: "Път ІІ-49 "о.п.Търговище - о.п.Разград" от км.0+000 до км.9+800" по одобрено от Възложителя Техническо задание.

2008-00001755

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 07 Март 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Проектиране и доставка на сеизмично квалифицирани релета, заменящи токови релета, тип РТ40 и помощни релета, тип РП25 в секция 0,4kV-5,6CV01,02,03; 5,6CW01,02,03; 5,6CX01,02,03 и сборки 0,4kV-5,6DV01; 5,6DW01; 5,6DX01

Описание: Процедура на договаряне с обявление с обект:“Проектиране и доставка на сеизмично квалифицирани релета, заменящи токови релета, тип РТ40 и помощни релета, тип РП25 в секция 0,4kV-5,6CV01,02,03; 5,6CW01,02,03; 5,6CX01,02,03 и сборки 0,4kV-5,6DV01; 5,6DW01; 5,6DX01” Проектирането да обхваща подмяната на релета РП25 и РТ40 на релейни блокове 4БР. Проектът обхваща 18 секции и сборки 0.4kV: 5,6CV01,02; 5,6DV01; 5,6CW01,02; 5,6DW01; 5,6CX01,02 и 5,6DX01 и 9 вида релейни блокове. 1.Основни функции на проекта.

2008-00001754

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 07 Март 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Проектиране на нова система за пожароизвестяване на ГЦП 1-4 на 5 и 6 блок и доставка на оборудване

Описание: Процедура на договаряне с обявление с обект: “Проектиране на нова система за пожароизвестяване на ГЦП 1-4 на 5 и 6 блок и доставка на оборудване” включва: изготвяне на проект за нова система за пожароизвестяване на ГЦП 1-4 на 5 и 6 блок на базата на оборудване, съвместимо със съществуващото. Проектът да бъде адаптиран към новите унифицирани системи за ПИ и ПГ в ЕП-2, изградени по мярка 18131 от програмата за модернизация на 5-ти и 6-ти блок. Новоизбраните пожароизвестители да отговарят на DIN EN 54 покриваща елементите на автоматичните системи за следене на пожар, част 1-15.

2008-00001753

Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 07 Март 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Денонощна въоръжена охрана на административната сграда на ТД на НАП в гр. Стара Загора, ул. "Кенали" № 1 и денонощна охрана на административна сграда и фронт офис на ТД на НАП в гр. Кърджали, ул. "Деспот Слав" № 1"

Описание: Денонощна въоръжена охрана на административната сграда и прилежащия терен на ТД на НАП в гр. Стара Загора, ул. "Кенали" № 1 и денонощна охрана на административна сграда и фронт офис на ТД на НАП в гр. Кърджали, ул. "Деспот Слав" № 1

2008-00001752

Възложител: Община Бургас

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 07 Март 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Доставка на два броя фабрично нови товарни автомобили тип “Паяк” за репатриране на леки автомобили, джипове и миниванове, за нуждите на Община Бургас, с прилежащи към тях платформа и хидравличен кран, със съответните приспособления”, съгласно технически условия, неразделна част от документацията.

Описание: “Доставка на два броя фабрично нови товарни автомобили тип “Паяк” за репатриране на леки автомобили, джипове и миниванове, за нуждите на Община Бургас, с прилежащи към тях платформа и хидравличен кран, със съответните приспособления”, съгласно технически условия, неразделна част от документацията.

2008-00001751

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 07 Март 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка и пускане в експлоатация на Aнестезиологичен апарат с монитор, съгласно спецификация – Приложение № 1 /неразделна част от Документацията/, за нуждите на ВМА.

Описание: Доставка и пускане в експлоатация на Aнестезиологичен апарат с монитор, съгласно спецификация – Приложение № 1 /неразделна част от Документацията/, за нуждите на ВМА.

2008-00001750

Възложител: Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 07 Март 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на телекомуникационни услуги по обособени позиции за нуждите на Държавен фонд ”Земеделие”

Описание: Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на телекомуникационни услуги по обособени позиции за нуждите на Държавен фонд ”Земеделие”

2008-00001749

Възложител: "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД/

Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 07 Март 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД.

Описание: Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на Е.ОН България Мрежи АД.

2008-00001748

Възложител: "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД/

Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 07 Март 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: ИНЖЕНЕРИНГОВА УСЛУГА ПО ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПОДСТАНЦИЯ ТОПОЛА 110/20кV В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ТОПОЛА ИМОТ №000368 ЕКАТТЕ 72693 ОБЩ. КАВАРНА

Описание: ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПОДСТАНЦИЯ " ТОПОЛА " Поръчката включва комплексно изпълнение на проектиране, изграждане, доставка и монтаж на машини и съоръжения, подготовка и въвеждане в експлоатация на п/ст Топола от страна на изпълнителя.

2008-00001746

Възложител: Холдинг Български държавни железници /старо наименование - "Български държавни железници" /БДЖ// ЕАД

Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 07 Март 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Сключване на рамково споразумение за доставка на резервни части за електрически локомотиви серии 43, 44 и 45, идентифицирани с каталожни и чертожни номера по каталога на производителя на ел. локомотиви серия 43,44,45, “Шкода”-Пилзен, съгласно спесификация приложение №1 към документацията за участие.

Описание: Сключване на рамково споразумение за доставка на резервни части за електрически локомотиви серии 43, 44 и 45, идентифицирани с каталожни и чертожни номера по каталога на производителя на ел. локомотиви серия 43,44,45, “Шкода”-Пилзен, съгласно спесификация приложение №1 към документацията за участие.

Търсене

Tenders-bg© 2014.
Всички права запазени.