информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4556/5255
Покажи

2007-00010407

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 28 Дек. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория в "МБАЛ-Търговище" АД за срок от една година

Описание: Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория в "МБАЛ-Търговище" АД за срок от една година.

2007-00010406

Възложител: Многопрофилна болнница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Стамен Илиев" АД - Монтана

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 28 Дек. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Събиране, транспортиране, третиране и унищожаване на опасни болнични отпадъци

Описание: Събиране, транспортиране, третиране и унищожаване на опасни болнични отпадъци , чрез периодични заявки с контейнери и транспорт на изпълнителя, отговарящи на изискванията на нормативната уредба.

2007-00010405

Възложител: Община Куклен

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 28 Дек. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа в община куклен и уличната мрежа в гр. Куклен и в селата на община Куклен, обл. Пловдив, през зимния период 2007 - 2008 г.

2007-00010404

Възложител: Община Белово

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 28 Дек. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Изпълнение на допълнителни СМР предписани по заповедна книга със Заповед № 1 / 30.10.2007г. на проектанта за обект ”Зониране и реконструкция на ВВМ на кв.Малко Белово, гр.Белово”

2007-00010403

Възложител: ДП Държавно ловно стопанство "Дунав" - Старо наименование /Държавно предприятие "Държавна дивечовъдна станция Дунав"/ДП ДДС/ / гр. Русе

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 28 Дек. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Извършнате на добив и извоз до временен склад на маркирана на корен дървесина

Описание: извършване добив и подвоз на маркирана тополова дървесина в обект № 804 , отдели 1-ж, 226-к,228 -г,271-и общо количество 2242 куб.м. на с-ст 26804,83

2007-00010402

Възложител: ДП Държавно ловно стопанство "Дунав" - Старо наименование /Държавно предприятие "Държавна дивечовъдна станция Дунав"/ДП ДДС/ / гр. Русе

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 28 Дек. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Извършнате на добив и извоз до временен склад на маркирана на корен дървесина

Описание: извършване добив и подвоз на маркирана тополова дървесина в обект № 801 , отдели 222 -г, 223-в, 223-ф общо количество 2493 куб.м. на с-ст 29907,96

2007-00010401

Възложител: ДП Държавно ловно стопанство "Дунав" - Старо наименование /Държавно предприятие "Държавна дивечовъдна станция Дунав"/ДП ДДС/ / гр. Русе

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 28 Дек. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Извършнате на добив и извоз до временен склад на маркирана на корен дървесина

Описание: извършване добив и подвоз на маркирана тополова дървесина в обект № 802 , отдели 229-е, общо количество 2297 куб.м. на с-ст 27564,07

2007-00010400

Възложител: ДП Държавно ловно стопанство "Дунав" - Старо наименование /Държавно предприятие "Държавна дивечовъдна станция Дунав"/ДП ДДС/ / гр. Русе

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 28 Дек. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Извършнате на добив и извоз до временен склад на маркирана на корен дървесина

Описание: извършване добив и подвоз на маркирана тополова дървесина в обект № 803 , 230-д,232 -ж,бщо количество 2173 куб.м. на с-ст 26084,12

2007-00010399

Възложител: Български спортен тотализатор /БСТ/

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 28 Дек. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на учебно методичен център на ДП "Български спортен тотализатор" - гр. Велинград", съгласно документацията за участие

2007-00010398

Възложител: Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) - /Старо наименование - Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност /КУИППД/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 28 Дек. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “ОСНОВЕН РЕМОНТ НА VI-ТИ МАНСАРДЕН И ТАВАНСКИ ЕТАЖ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА УЛ. ДОНДУКОВ №9 ЗА НУЖДИТЕ НА ТД”СОФИЯ-ГРАД” ПРИ КУИППД”

Описание: Извършване на строително ремонтни работи съгласно приложение No 11

2007-00010397

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Видин

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 28 Дек. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност и доставка на фасонни части

Описание: Доставка на полиетиленови тръби с висока плътностза водоснабдяване и доставка на фасонни части за водоснабдяване.Поръчката ще се изпълнява чрез периодини заявки.

2007-00010396

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Червен бряг

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 28 Дек. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Предоставяне на услуги - пране, химиотермодезинфекция, гладене на болнично бельо и инфектирано такова за нуждите на "Многопрофилна болница за активно лечение - Червен бряг" ЕООД

Описание: Предоставяне на услуги - пране, химиотермодезинфекция, гладене на болнично бельо и инфектирано такова за нуждите на "Многопрофилна болница за активно лечение - Червен бряг" ЕООД.

2007-00010395

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - Панагюрище - /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Панагюрище/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 28 Дек. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Възлагане услуга - дърводобив(сеч,извоз) на дървесина в обект № 08002.

Описание: Възлагане услуга - дърводобив (сеч,извоз) на дървесина в обект № 08002 - отдел 213 "ж"от ДГФ на територията на ДЛ "Панагюрище". Обявената начална цена, която е приблизително определена за изпълнение на услугата - дърводобив е в размер на 46394 лв. без ДДС, над която кандидатите нямат право да наддават в офертите си.

2007-00010394

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - Панагюрище - /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Панагюрище/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 28 Дек. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Възлагане услуга - дърводобив (сеч, извоз) на дървесина в обект № 08001

Описание: Възлагане услуга - дърводобив (сеч, извоз)обект № 08001- отдели 27г,з;64я;65щ,ю,а1,е1;72з;72а1;87з;114а,к;115и;116м,д,а,ш475в;511д;512м,д;543а;548п;552н,у;558е;561к;568т,д;569и,ф,т1,ч1,ц1;587и;599ж,з от ДГФ на територията на ДЛ "Панагюрище".Обявената начална цена, която е приблизително определена за изпълнение на услугата - дърводобив е в размер на 47456 лв. без ДДС, над която кандидатите нямат право да наддават в офертите си.

2007-00010393

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - Панагюрище - /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Панагюрище/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 28 Дек. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Възлагане услуга - дърводобив(сеч, извоз)на дървесина в обект № 08003.

Описание: Възлагане услуга дърводобив (сеч, извоз) на дървесина в обект № 08003 отдел 214 " и" от ДГФ на територията на ДЛ "Панагюрище". Обявената начална цена, която е приблизително определена за изпълнение на услугата - дърводобив е в размер на 35763 лв. без ДДС, над която кандидатите нямят право да наддават в офертите си.

Търсене

Tenders-bg© 2014.
Всички права запазени.