информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4556/5141
Покажи

2007-00008708

Възложител: Многопрофилна транспортна болница /МТБ/ - Варна

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 05 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на дизелово моторно гориво 0.005%S до 90 000 литра за отоплителен сезон 2007/2008г. за нуждите на МТБ - гр. Варна, в рамките до 140 000 лв.

2007-00008707

Възложител: Многопрофилна транспортна болница /МТБ/ - Варна

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 05 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на ендоскопска видеосистема за гастроинтестинални изследвания за нуждите на МТБ-Варна, съгласно спецификация към документацията

Описание: Доставка на ендоскопска видеосистема за гастроинтестинални изследвания за нуждите на МТБ-Варна, съгласно спецификация към документацията

2007-00008706

Възложител: Община Казанлък

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 03 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на медицинска апаратура за нуждите на "МСЦ - Поликлrника Казанлък" ЕООД

2007-00008705

Възложител: Столична община

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 02 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Избор на проектант за изготвяне на работни проекти за следните обекти: - Корекция на р. Слатинска в участъка от ул. Летоструй до бул. "Владимир Вазов" с дължина 700м.; - Корекция на р. Слатинска в участъка от ул. "Летоструй" до ул. "К. Фотинов"

Описание: Избор на проектант за изготвяне на работни проекти за следните обекти: - Корекция на р. Слатинска в участъка от ул. Летоструй до бул. "Владимир Вазов" с дължина 700м.; - Корекция на р. Слатинска в участъка от ул. "Летоструй" до ул. "К. Фотинов"

2007-00008704

Възложител: Столична община

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 02 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Избор на проектант за изготвяне на идеен проект за обект "Изграждане на В и К инфраструктурата в м. Малинова долина между Студентски град, Симеоновско шосе, бул. "Климент Охридски" и "Околовръстен път"

Описание: Избор на проектант за изготвяне на идеен проект за обект "Изграждане на В и К инфраструктурата в м. Малинова долина между Студентски град, Симеоновско шосе, бул. "Климент Охридски" и "Околовръстен път".

2007-00008703

Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 02 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на касети с тонер за принтери, копирни машини и факс апарати до ЦУ на НАП, Учебен център – Боровец и Учебен център – Банкя.

Описание: “Доставка на касети с тонер за принтери, копирни машини и факс апарати до адресите на Централно управление на Националната агенция за приходите, Учебен център – Боровец и Учебен център – Банкя”.

2007-00008702

Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 02 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Отпечатване на 18 500 000 броя данъчни и осигурителни декларации за нуждите на НАП за 2008 г. и доставката им до адресите на ЦУ на НАП и дирекциите на НАП в 28 областни градове в страната”

Описание: Отпечатване на 18 500 000 броя данъчни и осигурителни декларации за нуждите на НАП за 2008 г. по видове и количества, посочени в документацията за участие и доставката им до адресите на ЦУ на НАП и дирекциите на НАП в 28 областни градове в страната, посочени в документацията за участие.

2007-00008701

Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 02 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изграждане на система за оповестяване на състава нае Министерство на здравеопазването и негови5те структури

Описание: Изграждане на система на оповестяване на състава на МЗ и неговите структури чрез компютърна конфигу3рация за управление на оповестяването, сървър и прилежащото му оборудване и съответен софтуерен продукт

2007-00008700

Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 02 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

Описание: Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, разделени на следните пет позиции /групи/, съгласно Приложение № 1 - Спецификация. I – ва група – Ин витро диагностични медицински изделия, включени в списък А; II – ра група – Ин витро диагностични медицински изделия, невключени в списъци А и Б ; III – та група – Медицински изделия за самотестване IV - та група – Други медицински изделия V – та група – Консумативи и дребен медицински инвентар

2007-00008699

Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 02 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на хардуерно оборудване за нуждите на МЗ

Описание: Доставка на компютърни станции, сървъри, рак-шкав и комутатори за нуждите на МЗ

2007-00008698

Възложител: Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 02 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ “УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ КВ. „ ИЗТОК”, ГР. ОРЯХОВО – ІІ ЕТАП”

Описание: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ “УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ КВ. „ ИЗТОК”, ГР. ОРЯХОВО – ІІ ЕТАП”

2007-00008697

Възложител: Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 02 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: "ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА КВ. БОРОВИЦА, ГР. КЪРДЖАЛИ"

Описание: Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: "ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА КВ. БОРОВИЦА, ГР. КЪРДЖАЛИ".Проектът предвижда реконструкция на ВВМ и канализационна мрежа в кв. Боровица, гр. Кърджали.

2007-00008696

Възложител: Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 02 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: СМР на обект "Реконструкция на водопровод и канализация в квартали 25, 26, 27, 32 ,33, 34, 40, 41 и 42 гр. Благоевград"

Описание: Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: "Реконструкция на водопровод и канализация в квартали 25, 26, 27, 32 ,33, 34, 40, 41 и 42 гр. Благоевград". Предвижда се реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в посочените квартали в централната част на гр. Благоевград, като проекта се състои от две части: Част "Водоснабдяване" и част "Канализация"

2007-00008695

Възложител: Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 02 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изпълнение на СМР на обект: Уширение и промяна на трасето на пътното платно в участък от км 13+832 до км 15+468 на път II-19 Градево – Предела

Описание: Изпълнение на СМР на обект: Уширение и промяна на трасето на пътното платно в участък от км 13+832 до км 15+468 на път II-19 Градево – Предела

2007-00008694

Възложител: Холдинг Български държавни железници /старо наименование - "Български държавни железници" /БДЖ// ЕАД

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 02 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на "Бронзови отливки за винтови крикове с голяма товароносимост", съгласно спецификация, чертежи и технически изисквания на Възложителя

Търсене

Tenders-bg© 2014.
Всички права запазени.