информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4556/4841
Покажи

2007-00004199

Възложител: "Софийска вода" АД

Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 13 Юни 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: РЕМОНТНИ И МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ НА МАШИНИ И МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ В СПСОВ – ПЪРВИЧНИ И ВТОРИЧНИ УТАИТЕЛИ, КАЛОУПЛЪТНИТЕЛИ

Описание: РЕМОНТНИ И МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ НА МАШИНИ И МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ В СПСОВ – ПЪРВИЧНИ И ВТОРИЧНИ УТАИТЕЛИ, КАЛОУПЛЪТНИТЕЛИ

2007-00004198

Възложител: "Софийска вода" АД

Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 13 Юни 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Реконструкция на уличен канал и водопровод по Обект: Канализация на кв. Горубляне Подобект: Канални клонове № 15, 16, 17, 18 и 29 по ул. "Васил Пешев" и ул. "Младен Карадашев" Реконструкция на водопровод по ул. "Васил Пешев" от о.т. 307 до ул. "Витоша" и ул. "Младен Карадашев" от ул. "Витоша" до ул. "Васил Пешев" и улицата между ул. "Васил Пешев" и ул. "Урвишка крепост" Район: Горубляне”

Описание: „Реконструкция на уличен канал и водопровод по Обект: Канализация на кв. Горубляне Подобект: Канални клонове № 15, 16, 17, 18 и 29 по ул. "Васил Пешев" и ул. "Младен Карадашев" Реконструкция на водопровод по ул. "Васил Пешев" от о.т. 307 до ул. "Витоша" и ул. "Младен Карадашев" от ул. "Витоша" до ул. "Васил Пешев" и улицата между ул. "Васил Пешев" и ул. "Урвишка крепост" Район: Горубляне”

2007-00004197

Възложител: Община Варна

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 13 Юни 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Изработка на проекти за реконструкция на кръстовища и улици на територията на гр. Варна и упражняване на авторски надзор по обособени позиции, съгласно предоставени от възложителя задания за проектиране"

Описание: Изработка на проекти за реконструкция на кръстовища и улици на територията на гр. Варна и упражняване на авторски надзор по обособени позиции. Предмет на откритата процедура е избор на изпълнители за изработка на проекти за реконструкция на кръстовища и улици на територията на гр. Варна по обособени позиции, съгласно предоставени от Възложителя задания за проектиране и упражняване на авторски надзор, съгласно чл.162 от ЗУТ. Техническите проекти трябва да са разработени, при спазване на всички действащи правилници, нормативи и стандарти в областта на проектирането и строителството.

2007-00004196

Възложител: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/

Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 13 Юни 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Среден ремонт на блок 2

Описание: Среден ремонт на блок 2 - Котелно оборудване, Турбинно оборудване и Пещостроителни работи

2007-00004195

Възложител: "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 13 Юни 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Основен ремонт на дневен изравнител на ВЕЦ “Видима”

Описание: Основен ремонт на дневен изравнител на ВЕЦ “Видима”, включващ изготвяне на проект за ремонта и изпълнението му

2007-00004194

Възложител: "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 13 Юни 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изграждане на подземна оптична връзка от ПАВЕЦ "Белмекен" до апаратни камери "Белмекен"

Описание: Проектиране, доставка и полагане на подземен оптически кабел от ПАВЕЦ "Белмекен" до апаратни камери "Белмекен"

2007-00004193

Възложител: "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 13 Юни 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: “Извършване на допълнителни работи по предоставен за използване програмен продукт изобретен от “Бонев Софт Одитинг“ ООД”

2007-00004192

Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД - Варна

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 13 Юни 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Покупка и доставка на инструменти - с технически характеристики, подробно описани в приложен опис към документацията за участие в процедурата.

Описание: Покупка и доставка на инструменти - с технически характеристики, подробно описани в приложен опис към документацията за участие в процедурата. Срок на договора-една година считано от датата на подписване на договора. Доставките ще се извършват регулярно през годината, след предварителна писмена заявка, франко склада на възложителя. Участниците представят предложения за пълната номенклатура инструменти-приложен опис към документацията за участие в процедурата.

2007-00004191

Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД - Варна

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 13 Юни 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Покупка и доставка на чугун и стоманено сварни конструкции - описани по видове и размер в документацията за участие в процедурата

Описание: Покупка и доставка на чугун и стоманено сварни конструкции: 1.Жиба; 2. Жиба преходни; 3. Фланцови съединения; 4. Скоба водовземна; 5. Фланец свободен стоманен; 6. Фланец глух стоманен; 7. Авт. Въздушник ВКНВ; 8. Капак чугунен за улични рев.шахти; 9.Гривна за улична рев.шахта-чугун; 10. Намалител фланшов; 11. Коляно гладко; 12. Коляно фланшово; 13. Тройник еднофланшов; 14. Тройник фланшов; 15. Решетка за уличен отток; 16. Рамка за решетка за уличен отток; 17. Капак чугунен за улични рев.

2007-00004190

Възложител: Министерство на културата /МК/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 13 Юни 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на цветя, букети, кошници и венци за протоколни нужди на МК и поддръжка на саксийни растения в административната сграда на министерството.

Описание: Доставка на цветя, букети, кошници и венци за протоколни нужди на МК и поддръжка на саксийните растения в административната сграда на министерството, съгласно документация и техническо задание

2007-00004189

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 13 Юни 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Ремонт клиника по лъчева терапия при УМБАЛ "Св.Георги" ЕАД - гр. Пловдив

Описание: Поръчката включва: Демонтиране на прозорци от зид-всички видове; Доставка и монтаж на РVС дограма трикамерна, стъклопакет-прозорци; Мазилка по страници на отвори с ширина от 20 до 40 см, доставка и монтаж на мрежи против мухи и комари; обшивка на подпрозоречни прагове ; демонтаж на чугунени радиатори и доставка и монтаж на алуминиеви; разваляне на облицовка от фаянсови плочи; фаянсова облицoвка по стени; настилка от теракотни плочи на лепило; китосване и шлайфане на дървена дограма; блажна боя по дървени врати, настилка по балатум с перваз, гипсова шпакловка по стени и тавани; грундиране и

2007-00004188

Възложител: Община Ямбол

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 13 Юни 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Рехабилитация и асфалтиране на улици на територията на гр. Ямбол

Описание: Асфалтиране на улици с износено асфалтобетоново покритие. Направа на нова трошенокаменна настилка. Фрезоване износено асфалтобетоново покритие. Почистване настилки преди асфалтиране. Напръскване основата с битумна емулсия.

2007-00004187

Възложител: "Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 13 Юни 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на моторни превозви средства, мотопеди и велосипеди за експлоатационната дейност на "Български пощи" ЕАД"

Описание: "Доставка на моторни превозни средства, мотопеди и велосипеди за експлоатационната дейност на "Български пощи" ЕАД

2007-00004186

Възложител: Община Враца

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 13 Юни 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Ремонт на СОУ “Христо Ботев” – гр. Враца

Описание: Ремонт на СОУ "Христо Ботев" - гр. Враца, включващ вътрешен ремонт, подмяна на дограма и благоустрояване на дворното пространство

2007-00004185

Възложител: Дирекция "Материално техническо осигуряване и социално обслужване" /ДМТОСО/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 13 Юни 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на мундщуци за анализатори на алкохол в дъха "Дрегер 7410", "Дрегер 7410+" и "Алкомер 931"

Описание: Доставка на мундщуци за анализатори на алкохол в дъха "Дрегер 7410", "Дрегер 7410+" и "Алкомер 931"

Търсене

Tenders-bg© 2014.
Всички права запазени.