информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4556/6214
Покажи

2009-00001202

Възложител: Община Септември

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 05 Март 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Строително-монтажни работи при изпълнение на обект: "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на нова канализационна мрежа в село Карабунар".

Описание: Строително-монтажни работи при изпълнение на обект: "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на нова канализационна мрежа в село Карабунар". Община Септември е подала проектно предложение с Идентификационен номер 13/321/00111 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Мярка 321 "Основни услуги за икономиката и населението на селските райони" по програмата за развитие на Селските райони за период 2007-2013г. към МЗХ. Изпълнението на СМР на проекта ще започне след отпускане на средства на Община Септември.

2009-00001201

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 05 Март 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка и монтаж на апаратура и оборудване на център по хемодиализа на "МБАЛ-Търговище"АД, включващо 5 бр.хемодиализни апарати, 1 бр.водоочистваща система и 10бр.ергономични легла с крайна цена до 200000 лв. с ДДС, включително всички съпътстващи разходи на доставката.

Описание: Доставка и монтаж на апаратура и оборудване на център по хемодиализа на "МБАЛ-Търговище"АД, включващо 5 бр.хемодиализни апарати, 1 бр.водоочистваща система и 10бр.ергономични легла с крайна цена до 200000 лв. с ДДС, включително всички съпътстващи разходи на доставката.

2009-00001200

Възложител: Община Бяла Слатина

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 05 Март 2009

Производство в КЗК: ДА

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЕЛИЩНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ПО УЛ. Г.ДИМИТРОВ ОТ О.Т. 82 ПРЕЗ О.Т.158 ДО О.Т.219, ПО УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОТ О.Т.219 ПРЕЗ О.Т.118 ДО О.Т.174, ПО УЛ. БЛАГОЙ НИКОЛОВ ОТ О.Т.158 ПРЕЗ О.Т.167 ДО О.Т.182, ПО УЛ Д. БЛАГОЕВ ОТ О.Т.95 ДО О.Т. 167, ПО УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ОТ О.Т. 167 ДО О.Т.118, ПО УЛ. ХР. БОТЕВ ОТ О.Т.74 ПРЕЗ О.Т.94 ДО О.Т.112, ПО УЛ АСЕН ЗЛАТАРОВ ОТ О.Т.157 ПРЕЗ О.Т.83 ДО О.Т. 181, ПО УЛ. СТАДИОНА ОТ О.Т.80 ПРЕЗ О.Т.116 ДО О.Т. 183, ПО УЛ.ИВ.ВАЗОВ ОТ О.Т.171 ДО О.Т.177, ПО УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ ОТ О.Т.162 ПРЕЗ О.Т. 172 ДО О.Т.85', ОТ О.Т. 85'ДО О.Т. 177, ПО УЛ.

Описание: Малката обществена поръчка обхваща подмяната на водопровода в източната част на село Тънава. Предвидено е монтиране на нови спирателни арматури на осовите кръстовища и на всички отклонения, нови противопожарни хидранти ПХ 70/80, подмяна на сградни водопроводни отклонения. Предвидени са водопроводни клонове от ПЕВП тръби тип 100, PN 10 с диаметри: -ф 160 – 1050 м -ф 110 – 966 м -ф90 - 2642 м -СВО ф25 - 1000 м -ПХ 70/80 - 27 бр.

2009-00001199

Възложител: Община Брегово

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 05 Март 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: доставка на горива в социалните и учебни заведения

Описание: доставка на горива в социалните и учебни заведения

2009-00001198

Възложител: Обединено детско заведение N2 "Здравец" /ОДЗ/, гр. Сандански

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 05 Март 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Ежедневна доставка на хляб и периодична доставка на хранителни продукти и изделия за нуждите на ОДЗ №2 "Здравец" - град Сандански по следните обособени позиции:1. Хляб 2. Меса и месни продукти 3. Зеленчуци и плодове 4. Основни хранителни продукти 5. Мляко и млечни продукти и 6 Риба

2009-00001197

Възложител: Професионална гимназия по селско стопанство - с. Белозем

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 05 Март 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: „Доставка на пътнически автобус за превоз на ученици” – фабрично нов и съгласно приложени технически спецификации, неразделна част от документацията за участие в процедурата.

2009-00001196

Възложител: Обединено детско заведение "Снежанка", гр.Петрич

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 05 Март 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Ежедневна доставка на хляб и периодична доставка на хранителни продукти и изделия за нуждите на ОДЗ №1 "Снежанка" - град Петрич по следните обособени позиции:1. Хляб 2. Закуски 3. Меса и месни продукти 4. Зеленчуци и плодове 5. Основни хранителни продукти 6. Мляко и млечни продукти

2009-00001195

Възложител: Средно оздравително училище /СООУ/ "Н. Вапцаров" - Белица

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 05 Март 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на дизелово гориво за експлоатационен сезон 2009-2010 год. за нуждите на СООУ"Никола Вапцаров", гр.Белица

Описание: Доставка на дизелово гориво за експлоатационен сезон 2009-2010 год. за нуждите на СООУ"Никола Вапцаров", гр.Белица

2009-00001194

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Сливен

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 05 Март 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Натоварване и извозване на утайки от Пречиствателна станция за отпадни води на град Сливен до сметище на град Сливен на разстояние 38 километра в двете посоки.

Описание: С цел облекчаване на технологичния цикъл в ПСОВ - Сливен се налага натоварване и извозване на утайките до сметището на град Сливен, като в рамките на една година ще бъдат извозени приблизително 20 000 куб.м. утайка.

2009-00001193

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - м.Селище - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - м. Селище

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 05 Март 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка чрез закупуване на един брой пътнически автомобил

Описание: Доставка чрез закупуване на един брой пътнически автомобил

2009-00001192

Възложител: Държавно горско стопанство /ДГС/ - Ардино - /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Ардино/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 05 Март 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина от Държавния горски фонд на територията на Държавно горско стопанство "Ардино" по "обособени позиции" и обекти както следва: обособена позиция №1 обект №901"Синчец" - отдели и подотдели:325у, 359б, в, 360а, б, в, г, д, прогнозно количество дървесина от 833куб.м. и прогнозна стойност - 21229,00лв. без ДДС; обособена позиция №2 обект №902"Срънско" - отдели и подотдели: 299в, ж, м, 300е, м, п, р, т, н, 301м, прогнозно количество дървесина от 2744куб.м.

2009-00001191

Възложител: Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"/ - Териториална дирекция /ТД/ - Пловдив

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 05 Март 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Пемонт на 71 служебни жилища от ВЖФ на МО

Описание: Извършване на ремонтни строително-монтажни работи на 71 броя служебни жилища от ВЖФ на МО, находящи се в гр. Пловдив, гр. Хасково и гр. Карлово, съгласно изискванията на Приложение № 3 към чл.31, ал.2 от Наредбата за отдаване под наем и за разпореждане с имоти от ВЖФ на МО и за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне, приета с ПМС №223/08.09.2008г

2009-00001190

Възложител: Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести /СБДПЛББ/ ЕООД - Роман

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 05 Март 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Основен ремонт на приемен блок - болнични стаи и стопанско-складова част - І-ви етаж" на "СБДПЛББ РОМАН" ЕООД- гр.Роман

Описание: Основен ремонт на приемен блок - болнични стаи и стопанско-складова част - І-ви етаж" на "СБДПЛББ РОМАН" ЕООД- гр.Роман включващ строителни работи съгласно конкурсната документация.

2009-00001189

Възложител: Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ към МРРБ - София

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 05 Март 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Ремонт на санитарен възел в административната сграда на РДНСК -Варна

2009-00001188

Възложител: Столична община

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Март 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на медицинска апаратура и оборудване за Втора САГБАЛ "Шейново" АД

Описание: Доставка на медицинска апаратура и оборудване за Втора САГБАЛ "Шейново" АД по обособени позиции: 1. Електронож - 3 бр.; 2. Лапароскопско оборудване; 3. Инструментариум: - набор коремни операции - 3 бр. - набор цезарово сечение - 3 бр. - набори родилна зала и общ набор; 4. Ултразвук портативен 3D; 5. Микропроцесорен неонатален респиратор; 6. Хистоцентър

Търсене

Tenders-bg© 2016.
Всички права запазени.