информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4556/6076
Покажи

2008-00012244

Възложител: Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: „Осъществяване на денонощна, непосредствена, въоръжена физическа охрана – Административна сграда и прилежащ терен на територията на МЕР Монтана за срок от три години”

2008-00012243

Възложител: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: “Избор на изпълнител за реконструкция и модернизация на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) и реконструкцията на съоръженията за третиране на промивната вода от пясъчните филтри от Градската пречиствателна станция за питейни води (ГПСПВ) – гр. “Кюстендил”, съгласно изискванията на Договорните условия на FIDIC за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни обекти, проектирани от изпълнителя (Жълта книга)”

2008-00012253

Възложител: Министерство на финансите /МФ/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Поръчката е за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на асансьори и включва демонтаж на съществуващите стари асансьорни уредби, пускането в експлоатация и регистрация на доставените съоръжения пред специализираните органи по техническия надзор съгласно изискванията на Наредбата за безопасна експлоатация и техническия надзор на асансьорите и на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства.

2008-00012252

Възложител: Министерство на правосъдието /МП/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на териториалните звена на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" , Министерство на правосъдието, в градовете: Белене, Бобов дол, Бойчиновци, Бургас, Варна, Враца, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Сливен, София и Стара Загора.

2008-00012251

Възложител: Министерство на правосъдието /МП/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: "Доставка горива за комунално битови нужди за нуждите на териториалните звена на ГД "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието

2008-00012250

Възложител: Община Козлодуй

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Изготвяне на работен проект за изграждане на социални жилища в квартал “2”, по ПРЗ на квартал “Янтра”, в град Козлодуй", съгласно Техническото задание за проектиране

Описание: Изработване на работен проект в частите – „Хидро-геоложки доклад”, “Архитектурна”, “Конструктивна”, „В и К” (външни, включително канализационен клон до колектор 16 и вътрешни инсталации), “Електрическа” (вътрешни инсталации и външно захранване с алейно осветление), „ОВК с раздел ТТЕ”, „Вертикална планировка”, „Благоустрояване и озеленяване”, „Пътна” (за тупиков участък на ул. „Ком”, “План за безопастност и здраве” и Сметна документация с количествени сметки за всички видове СМР. Работните проекти по всички части да са изготвени съгласно изискванията на Наредба №4/21.05.2001 год.

2008-00012275

Възложител: Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания/СБАЛХЗ/ - ЕАД, гр.София

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на лабораторни консумативи за „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания” ЕАД с оглед обезпечаване нейното нормално функциониране за едногодишен период.

2008-00012274

Възложител: Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания/СБАЛХЗ/ - ЕАД, гр.София

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на медицински консумативи за „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания” ЕАД с оглед обезпечаване нейното нормално функциониране за едногодишен период.

2008-00012273

Възложител: Национална многопрофилна транспортна болница /НМТБ/ "Цар Борис III" - София

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: ДОСТАВКА НА ПЛАЗМЕНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ И ИНФУЗИОННИ РАЗТВОРИ

Описание: ДОСТАВКА НА ПЛАЗМЕНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ И РАЗТВОРИ ЗА ВЕНОЗНО ПРИЛОЖЕНИЕ

2008-00012272

Възложител: Община Болярово, област Ямбол

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на хранителни продукти за нуждите на учебните ,детски и социални заведения на територията на община Болярово,област Ямбол с транспорт на изпълнителя по следните обособени позиции: 1.Доставка на хляб и хлебни изделия ; 2.Доставка на месо и месни произведения ; 3.Доставка на други хранителни продукти / плодове , зеленчуци - преработени или консервирани ,варива, подправки,захарни изделия , млечни изделия /.

Описание: Додтавка на хранителни продукти за нуждите на учебните,детски и социални заведения на територията на община Болярово,област Ямбол.

2008-00012271

Възложител: Община Челопеч

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на Евро дизел за нуждите на учебните заведения в община Челопеч за отоплителен сезон 2009 година

2008-00012270

Възложител: Държавно ловно стопанство /ДЛС/ - Витошко студена - с.Кладница - Старо наименование - /Държавна дивечовъдна станция /ДДС/ "Витошко - Студена" - с. Кладница

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЪРВОДОБИВ И ИЗВОЗ В НАСАЖДЕНИЯ В РАЙОНА НА ДЕЙСТВИЕ НА ДЛС ВИТОШКО СТУДЕНА С ОБЕМ ОТ 5365 КУБ.М.

2008-00012269

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - Никопол - Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Никопол

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: доставка на два броя нови леки автомобила по спецификация с гаранционен срок - 2 години, без ограничение на изминати километри и технически изисквания както следва : 1. Лек автомобил с работен обем на двигателя 1.9TDI-PD, мак.мощност 77KW,105 кс.. 4Х4 ; среден разход на гориво 5.9л/100км. и обем на багажника 1620л с цена на доставката не по висока от 33000 лева без ДДС 2. Лек автомобил с работен обем на двигателя 2.0 TDI-PD,макс.мощност 103KW,140кс., среден разход на гориво 5.9л/100км. и обем на багажника 1670л. с цена на доставката не по висока от 42000 лева без ДДС

2008-00012268

Възложител: Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве/РИОКОЗ/ , гр.Търговище

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Дек. 2008

Производство в КЗК: ДА

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Строително монтажните дейности, предмет на настоящата поръчка включват събаряне на съществуваща сграда по приложена КСС и изграждане на нейно място на нова сграда съгласно одобрен проект.

2008-00012267

Възложител: Държавна агенция за младежта и спорта /ДАМС/ /Старо наименование: Министерство на младежта и спорта/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Осигуряване на въоръжена физическа и техническа охрана на имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДАМС"

Описание: Осигуряване на въоръжена физическа и техническа охрана на имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДАМС, подробно описана в документацията за участие.

Търсене

Tenders-bg© 2015.
Всички права запазени.