информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4556/7432
Покажи

2011-00004025

Възложител: Община Златоград

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Юли 2011

Производство в КЗК: ДА

Образувано дело във ВАС: ДА

Описание: Предметът на обществената поръчка включва строителни и монтажни работи за изграждане на комуникационно трасе – „Златоград – Термес – Ксанти”.

2011-00004024

Възложител: Главна дирекция - Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ - МВР, гр. София

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 06 Юли 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Основен ремонт на дълготрайни материали и активи - покриви, дограми, фасади и колективни средства за защита.

2011-00004023

Възложител: Столична община - Район "Овча купел"

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Юли 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: ДА

Име: Упражняване на независим строителен надзор и инвеститорски контрол в строителството за обект:Строителство на ІV главен канализационен колектор в кв.Горна баня на територията на Столична община - район "Овча купел" по две обособени позиции.

Описание: Поръчката включва следните дейности:

2011-00004022

Възложител: Община Ново село

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 06 Юли 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „ Периодични доставки на хляб и хлебни изделия , хранителни продукти и перилни препарати за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община Ново село.”

Описание: „ Периодични доставки на хляб и хлебни изделия , хранителни продукти и перилни препарати за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община Ново село.”

2011-00004021

Възложител: "Проучване и добив на нефт и газ" /ПДНГ/ АД - София

Процедура: Договаряне

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Юли 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Провеждане на 2D морски сеизмични проучвания в Блок Шабла, Български черноморски шелф - изработване на 8 броя сеизмични профили в транзитна зона с обща дължина 24 km. Проучването включва получаване на сеизмични данни чрез дънни приемни устройства и ще се извърши с преход суша-море.

2011-00004020

Възложител: Община Златарица

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Юли 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект „С грижа за интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства в община Златарица“, финансиран по схема BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”.

Описание: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект „С грижа за интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства в община Златарица“, финансиран по схема BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”. Подробно описание се съдържа в техническата спецификация и в документацията.

2011-00004019

Възложител: Община Разлог

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Юли 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Упражняване на независим строителен надзор в строителството по проект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на Община Разлог”, Договор за отпускане на финансова помощ №BG161PO001/4.1-03/2010/008/13.12.2010г. по Приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” по обособени позиции: Обособена позиция №1 Внедряване на мерки за ЕЕ на обект Целодневна детска градина „Незабравка” Обособена позиция №2 Внедряване на мерки за ЕЕ на обект Целодневна детска градина и детски ясли „Елиза Астинова”

Описание: „Упражняване на независим строителен надзор в строителството по проект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на Община Разлог”, Договор за отпускане на финансова помощ №BG161PO001/4.1-03/2010/008/13.12.2010г. по Приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” по обособени позиции: Обособена позиция №1 Внедряване на мерки за ЕЕ на обект Целодневна детска градина „Незабравка” Обособена позиция №2 Внедряване на мерки за ЕЕ на обект Целодневна детска градина и детски ясли „Елиза Астинова”

2011-00004018

Възложител: Община Исперих

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Юли 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Упражняване на строителен надзор по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на Община Исперих” за следните обекти: 1. Пътен участък от път RAZ 3046 (Исперих Вазово) от км 1+185 до км 6+114 2. Пътен участък от път SLS 2045 /ІІІ-235 Окорш – Звенимир/ Паисиево – граница община (Дулово – Исперих) път ІІ-23 от км 2+700 до км 7+486II.1.2)

Описание: Обект на настоящата малка обществена поръчка е услуга. Предмет на поръчката е упражняване на независим строителен надзор в процеса на строителството на обект: Упражняване на строителен надзор по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на Община Исперих” за следните обекти: 1. Пътен участък от път RAZ 3046 (Исперих Вазово) от км 1+185 до км 6+114

2011-00004017

Възложител: Държавна психиатрична болница /ДПБ/ - с. Царев брод, Шуменска област

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Юли 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на медикаменти за нуждите на ДПБ Царев брод

Описание: Доставка на медикаменти по заявка на възложителя

2011-00004016

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Иван Рилски" АД - Разград

Процедура: Договаряне

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 06 Юли 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: „Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД по 10 самостоятелни обособени позиции, съгласно Техническа спецификация”

2011-00004015

Възложител: Държавна психиатрична болница /ДПБ/ - с. Карвуна

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Юли 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на газьол за промишлени и комунални цели, за сезон 2011-2012 г.

Описание: Периодична доставка на газьол за промишлени и комунални цели за нуждите на Държавна психиатрична болница - Карвуна, общ.Балчик, за сезон 2011-2012г.

2011-00004014

Възложител: Държавна психиатрична болница /ДПБ/ - с. Карвуна

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 06 Юли 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница - Карвуна

Описание: Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница - Карвуна

2011-00004013

Възложител: Община Тунджа, област Ямбол

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Юли 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Комплексна доставка на горивни материали за бюджетните учреждения - училища, ЦДГ и кметства на територията на Община „Тунджа” /брикети, въглища, газьол и дърва/ за отоплителен сезон 2011/2012 г.”

Описание: Комплексна доставка на горива /течни и твърди/ за бюджетните учреждения на територията на Община "Тунджа", както следва: донбаски въглища (20-200мм.) - 325 т.; брикети - 264 т.; дърва рязани - 257 т.; газьол - 10000 л.

2011-00004012

Възложител: Община Кресна

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Юли 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Превоз на пътници на територията на община Кресна с обществен транспорт.

Описание: Превоз на пътници от автогара Кресна до с.Сливница, Кресна-с.Горна Брезница, Кресна-с.Долна Градешница, Кресна - с.Стара Кресна - с.Ощава, Кресна-с.Влахи.

2011-00004011

Възложител: Община Сандански

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Юли 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: ”Рехабилитация на път BLG 2258/ІІІ-198, Катунци – Чучулигово/ Враня- Хърсово- Виногради-/ІІІ-109/ от км. 5+600 до км. 8+600”

Описание: Предвижда се ”Рехабилитация на път BG 2258/ІІІ-198, Катунци – Чучулигово/ Враня- Хърсово- Виногради - /ІІІ-109/ от км. 5+600 до км. 8+600”

Търсене

Tenders-bg© 2018.
Всички права запазени.