информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4556/5644
Покажи

2008-00005824

Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ - Варна

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 09 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Избор на изпълнител /и/ на строителство на обект:“Рехабилитация на път ІІІ-2702-"/ІІ-27/-Владимирово-о.п.Добрич-Одринци-Ведрина-п.к.гара Оборище-Генерал Киселово-Вълчи дол-Щипско-Суворово" участък от км 17+840 до км 24+300”

Описание: По-голяма част от дейностите включват, но не се ограничават до: Предварителен ремонт на повредите по настилката, полагане на изравнителни пластове от плътен асфалтобетон където е необходимо и цялостно преасфалтиране на пътното платно с плътен асфалтобетон с деб. 4 см. Направа на нова вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка. Реконструкция на ел.провод 20 кV при км 19+531 и км 24+482

2008-00005823

Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ - Варна

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 09 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Избор на изпълнител /и/ на строителство на обект:“„Рехабилитация на път ІІ-27 “І-2 - /о.п. Шумен-Девня/-Нови пазар – Владимирово–о.п.Добрич–Балчик-пристанище Балчик”от км 25+000 до км 32+700”

Описание: По-голяма част от дейностите включват, но не се ограничават до: Предварителен ремонт на повредите по настилката, полагане на изравнителни пластове от плътен асфалтобетон където е необходимо и цялостно преасфалтиране на пътното платно с плътен асфалтобетон с деб. 4 см. Направа на нова вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка. Почистване и ремонт на водостоци.

2008-00005783

Възложител: "Софийска вода" АД

Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на тонер касети и консумативи за мастиленоструйнии лазерни устройства"- ТТ000703

Описание: Доставка на тонер касети и консумативи за мастиленоструйнии лазерни устройства, подробно описани в документацията за участие

2008-00005782

Възложител: "Софийска вода" АД

Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на муфени тръби и фасонни части от дуктилен чугун

Описание: Доставка на муфени тръби и фасонни части от дуктилен чугун

2008-00005781

Възложител: Община Варна

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Организиране и провеждане на Форум на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания, Европейски празник на специфичните възможности на сляпо-глухите и Национална среща на приемните семейства натериторията на Община Варна по обособени позиции"

Описание: При изпълнение на поръчката следва: Да се организира и проведе втори Форум на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания, съвместно с Европейската асоциация-ЕASPD и под патронажа на кмета на Община Варна; Да се организира и проведе Европейски празник на специфичните възможности на сляпо-глухите под патронажа на кмета на Община Варна; Да се организира и проведе втора Национална среща на приемните семейства в гр. Варна по обособени позиции.

2008-00005780

Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Проектиране на мост на р. Арда – гр. Кърджали в две фази – идеен проект с геоложки и хидравлични проучвания и технически проект.

Описание: Изготвяне на проект за мост на р. Арда - гр. Кърджали в две фази - идеен проект с геоложки и хидравлични проучвания и технически проект при следните основни предпоставки: •Местоположение - съгласно одобрен ПУП и комуникационно- транспортен план на гр. Кърджали по приложена в документацията скица ; •Одобрената извадка от ПУП ; •Проектът следва да се обвърже ситуационно и нивелетно със съседна съществуваща улична и пътна мрежа и да е съобразен с евентуално преминаващи инфраструктурни мрежи ( електро и В и К); •Обща дължина - около 150 м.

2008-00005779

Възложител: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/

Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на 3 бр. магнитен сепаратор за обновяване на Въглеснабдяване в електроцентрала Енел Марица Изток 3 АД

Описание: Доставка на 3 бр. магнитен сепаратор за обновяване на Въглеснабдяване в електроцентрала Енел Марица Изток 3 АД

2008-00005778

Възложител: Община Велико Търново

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Строително-монтажни работи на изложбени зали „Рафаел Михайлов, гр.Велико Търново”.

Описание: Строително-монтажни работи на изложбени зали „Рафаел Михайлов, гр.Велико Търново - направа шпасловки, боядисване по стени и тавани, Ел., направа окачен таван от гипскартон и топлоизолация, блажно боядисване и др.

2008-00005777

Възложител: Община Велико Търново

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 08 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Организиране на мероприятия, свързани с изпълнението на културния календар и други мероприятия в областта на културно- развлекателната дейност, провеждани от Община Велико Търново.

2008-00005776

Възложител: Община Велико Търново

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Неотложни строително - ремонтни работи по покриване на дере-колектор в с.Пчелище, Община Велико Търново включващи: изсичане и изкореняване на дървета, подравняване на терен , направа вр.път , изкопни работи, направа на дренаж, направа на колектор направа РШ, направа дъждоприемни шахти, превоз на земни маси и др. работи.

2008-00005746

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина /УМБАЛСМ/ "Н.И. Пирогов" ЕАД - София

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на компютърни кофигурации и периферии за нуждите на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"-ЕАД, съгласно техническа спецификация

Описание: Доставка на нови компютърни конфигурации и периферии за нуждите на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"-ЕАД, съгласно технически характеристики посочени в документацията

2008-00005745

Възложител: Община Перник

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изграждане на ул. "Люлин" от ОК - 349 до ОК -584, кв.Ралица, гр.Перник.

Описание: Съгласно изготвения проект за изграждане на ул. "Люлин" от ОК - 349 до ОК -584, кв. Ралица в гр.Перник се предвижда изпълнение на: земни работи, пътни работи, асфалтни работи,отводняване, организация на движението и изграждане на укрепителна стена. Подробно описание в количествената сметка приложена в документацията.

2008-00005744

Възложител: Община Перник

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 08 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Извършване на строително-ремонтни работи по сградата на Центъра за социална рехабилитация и интеграция - Дом за временно настаняване, находящ се в гр.Перник. В предмета на поръчката са включени подготвителни работи, демонтажни и монтажни работи, съгласно приложената количествена сметка в документацията за участие.

2008-00005743

Възложител: Министерство на труда и социалната политика /МТСП/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Извършване на писмени и устни, включително симултанни и консекутивни преводи на материали и документи от и на всички езици на ЕС и други, съгласно приложено описание.”

Описание: Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на труда и социалната политика. Обектът на обществената поръчка включва писмени и устни преводи на и от всички езици на Европейския съюз и други езици, включително симултантни и консекутивни преводи на материали и документи с тематика: - финансови инструменти на ЕС и други международни донори, - в областта на социалните дейности, пазар на труда, социално партньорство; - финансови рамки; - нормативни документи- вътрешни и международни; - други от компетенциите на МТСП.

2008-00005742

Възложител: Община Созопол

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Избор на лицензирана фирма за извършване на дейности по строителен надзор на обект: “Изграждане на “ВиК мрежи” за кв.”Мисаря”гр. Созопол , с адрес на обекта:квартали с №№ 88-95,97,102-142”.

Описание: Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: “Изграждане на “ВиК мрежи” и съобразно сключен договор за строителство и въвеждане на обекта в експлоатация.

Търсене

Tenders-bg© 2015.
Всички права запазени.