информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4556/5564
Покажи

2008-00004607

Възложител: Дирекция "Материално техническо осигуряване и социално обслужване" /ДМТОСО/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на лекотоварен автомобил

Описание: Доставка на лекотоварен автомобил

2008-00004606

Възложител: Община Чепеларе

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Обект "Канализация на с. Проглед, Община Чепеларе" и подобект "Довеждащ колектор до ПСОВ"

Описание: Изграждане на Довеждащ колектор, свързващ участъка между изградения Главен колектор на селото и предвидената площадка за ПСОВ в с. Проглед.

2008-00004591

Възложител: Топлофикация - Сливен ЕАД

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Поръчката е за сключване на договор за извършване на ремонтни работи по турбинно оборудване на "Топлофикация - Сливен" ЕАД- "Ревизия и ремонт на лагерите и сервомоторите на ПТ № 1 тип VPT 30/90/12/1,2"

2008-00004590

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Карнобат

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Периодична доставка на медикаменти и медицински консумативи за текущо лечение на стационарно болни

2008-00004589

Възложител: Областна администрация - област Плевен

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изработване на план на новообарзуваните имоти на територии по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на гр.Плевен, община Плевен, местност "Табакова чешма" и "Цигански лозя"

Описание: Изработване помощни планове и планове на новообразуваните имоти на земите по реда на §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ в следните землища: гр.Плевен, местностите "Табакова чешма" и "Цигански лозя"

2008-00004588

Възложител: Диагностично-консултативен център IV /ДКЦ IV/ ЕООД - Варна

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на лабораторни реактиви

Описание: Доставка на лабораторни реактиви по обособени позиции : Обособена позиция 1: Лабораторни реактиви за Хематологичен анализатор CeLL Dyn 1700 и Cell Dyn 3700, Обособена позиция 2: Лабораторни реактиви за клинико-биохимични изследвания на полуавтоматиачен биохимичен анализатор , Обособена позиция 3: Лабораторни реактиви за мануални изследвания, Обособена позиция 4: Лабораторни реактиви за коагулация на коагулометър , Обособена позиция 5: Лабораторни реактиви за биохимичен анализатор SYNCHRON CX9 PRO - затворена система, Обособена позиция 6: Лабораторни реактиви за имунологичен анализатор

2008-00004587

Възложител: Агенция за държавни вземания /АДВ/

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Абонаментна информационна поддръжка и при необходимост извършване на актуализация на информационната система за обслужване на задълженията по Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990г. в съответствие с промените в действащата нормативна уредба

2008-00004586

Възложител: Държавно ловно стопанство/ДЛС/ - Шерба - с.Горен чифлик - Старо наименование - Държавна дивечовъдна станция /ДДС/ "Шерба" - с. Горен Чифлик

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: доставка на горива за нуждите на МПС на ДЛС Шерба

Описание: доставка на гориво за нуждите на МПС на ДЛС Шерба

2008-00004585

Възложител: Държавна психиатрична болница /ДПБ/ - с. Царев брод, Шуменска област

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на медикаменти за нуждите на ДПБ Царев брод

Описание: Периодични доставки на медикаменти по предварителна заявка на възложителя

2008-00004584

Възложител: Районен център за трансфузионна хематология /РЦТХ/ - Пловдив

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на пакетирани подкрепителни и тонизиращи храни и напитки за кръводарители в РЦТХ - Пловдив.

Описание: Доставка на пакетирани подкрепителни и тонизиращи храни и напитки за кръводарители в РЦТХ - Пловдив, гр.Пловдив, бул.''България'' №234Б, съгласно Приложение №1 от документацията за участие.

2008-00004583

Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ - Смолян

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: "Избор на изпълнител на СМР с цел възстановяване на подпорна стена на ниво на път ІІІ-862 Чуруково - Михалково при км. 49+450".

2008-00004582

Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ - Кърджали

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Избор на изпълнител за строителство на обект: Път ІІІ-5009 "Бели пласт - Стремци - Рани лист", участък от км 21+600 до км 22+000.

Описание: По изготвен Технически проект се предвиждат строително-монтажни работи за укрепване свлачище на път ІІІ-5009 "Бели пласт - Стремци - Рани лист" в участъка от км 21+600 до км 22+000. По голяма част от дейностите включват изпълнение на пилотно-анкерна система за укрепване на свлачището.

2008-00004581

Възложител: Дом за възрастни с физически увреждания, с. Горна Вереница

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на хранителни продукти, както следва: хранителни продукти, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, хляб и хлебни изделия, плодове, зеленчуци, консерви, риба и рибни продукти

2008-00004575

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 05 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Охрана на имущество, собственост на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, извън защитената зона

Описание: Охрана на имущество, собственост на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, извън защитената зона - охраната на обектите е групирана в две обособени позиции, както следва: 1. Физическа охрана и пропускателен режим; 2. Охрана със СОТ.

2008-00004574

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 05 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: “Едногодишна поддръжка на 75 конкурентни и 5 леки лиценза за МИС BaaN”. Изпълнителят трябва да извърши следните основни дейности: оказване на техническа помощ и поддръжка, съгласно стандартните правила на производителя на софтуера, локализиране, анализ и отстраняване на проблеми, консултации и съдействие свързани с функционирането, използването, настройките и администрирането на системата, своевременно актуализиране на системата с приложимите актуализации и подобрения на софтуера.

Търсене

Tenders-bg© 2015.
Всички права запазени.