информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4556/5249
Покажи

2007-00010328

Възложител: Община Варна

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Дек. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка чрез покупка на един брой нов специализиран базов автомобил „JUMPER FV 35MH линейка 2,8HDi” или „еквивалентно” за нуждите на Община Варна"

Описание: Доставка чрез покупка на един брой нов специализиран базов автомобил „JUMPER FV 35MH линейка 2,8HDi” или „еквивалентно” за нуждите на Община Варна с технически характеристики описани в документацията за участие.

2007-00010327

Възложител: "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Дек. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Изпълнение на строително-монтажни работи на обект:"П/ст"Бургас - индустрия - реконструкция на ОРУ 110 kV "

2007-00010326

Възложител: Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Дек. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПЪТ С. ВРЯЛО – С. КОС”, ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ”

Описание: Извършване на строително-монтажни работи, съгласно приложение № 11 от документацията за участие в процедурата за обект„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПЪТ С. ВРЯЛО – С. КОС”, ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ”

2007-00010325

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина /УМБАЛСМ/ "Н.И. Пирогов" ЕАД - София

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Дек. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изпиране, дезинфекция, гладене, изкърпване и зашиване на мек болничен инвентар за нуждите на МБАЛСМ "Н.И.Пирогов"-ЕАД

Описание: Eжедневно (без неделите) изпиране и химиотермодезинфекция с препарати на ензимна и кислородна основа с широк спектър на действие вкл.спороцидно и туберкулоцидно действие, отстраняване на трайно фиксирани замърсявания от биологичен и небиологичен произход;гладене на постелно и болнично бельо и работно облекло на служителите в болницата; съгласно Приложение №1 от документацията.

2007-00010324

Възложител: Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Дек. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и в чужбина на Министерския съвет и на служителите от неговата администрация.

Описание: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и в чужбина на Министерския съвет и на служителите от неговата администрация.

2007-00010323

Възложител: Министерство на труда и социалната политика /МТСП/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Дек. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на хардуер за интегрирана система за мониторинг на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" по проект BG2005/017-353.10.01 "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта" (фаза 2)

Описание: Поръчката представлява доставка, инсталиране, пускане в експлоатация, обучение на персонал (където е приложимо) и гаранционно обслужване на сървърен клъстер и преносими компютри, съгласно техническата спесификация (Приложение ІІ от тръжната документация) за изграждане на интегрирана система за мониторинг на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и нейните 28 дирекции "Областна инспекция по труда". Поръчката е разделена на две партиди: партида 1 - доставка на сървърен клъстер (вкл.

2007-00010322

Възложител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Дек. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на горива, смазочни материали и автокозметика за нуждите на Министерството на транспорта"

Описание: "Доставка на горива, смазочни материали и автокозметика за нуждите на Министерството на транспорта"

2007-00010321

Възложител: Община Кирково

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Дек. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Мост над река Вировица/Кьосебирска/ по път разклон /Тихомир-Малкоч/ - мах-Дековци"

Описание: Строително монтажните работи на обект "Мост над река Вировица/Кьосебирска/ по път разклон /Тихомир-Малкоч/ - мах-Дековци" се свеждат до : Изкоп з.п. за корекция на речното легло - 5400 к.м.; Ископ ск.п. за основи на моста 1200 к.м.; Извозване на з.п. на 4 км. със самосвал 6875 к.м.; Изкоп за отбиване на реката з.п. 675 м.к.; Кофраж устой и стълбове 306 кв.м.;Кофраж пътна плоча 332 кв.м.; Армировка за съоръжение клас А І и А ІІІ - 16710 кг.; Бетон клас В 15,20,30 и 45; Метален парапет и други видове СМР подробно описане в обобщена количествена сметка извадка от проекта.

2007-00010320

Възложител: "Метрополитен" ЕАД - София

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 21 Дек. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: СМР на обект: Разширение на Метро-София; Първи метродиаметър, втори радиус; "Метроучастък от км 12+763 до км 15+450 с 3 броя метростанции - Метростанция 11, Метростанция 12 и Метростанция 13 - част: Слаботокови системи и инсталации

Описание: СМР на обект: Разширение на Метро-София; Първи метродиаметър, втори радиус; "Метроучастък от км 12+763 до км 15+450 с 3 броя метростанции - Метростанция 11, Метростанция 12 и Метростанция 13 - част: Слаботокови системи и инсталации

2007-00010319

Възложител: Община Балчик

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Дек. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за експлоатационен сезон 2007-2008 година

2007-00010318

Възложител: Община Балчик

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Дек. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Изграждане на канализация и нов водопровод по ул. "Черно море" с. Кранево, и направа на улица и тротоари за същата част на улицата. Изграждане на КПС, напорна кализация, главен колектор и част от улична канализация в с. Оброчище.

2007-00010317

Възложител: Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Дек. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Доставка на цифрови релейни защити за силови трансформатори 110/Ср.Н”

Описание: Обществената поръчка е за доставка на цифрови релейни защити за силови трансформатори 110/Ср.Н., както следва: основни релейни защити на силови трансформатори 110/Ср.Н.; резервни релейни защити за страна 110 kV на силови трансформатори 110/Ср.Н.; резервни релейни защити за страна Ср.Н. на силови трансформатори 110/Ср.Н.; резервни земни релейни защити към активно съпротивление на силови трансформатори 110/Ср.Н

2007-00010316

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД

Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 21 Дек. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Проучвания, инвестиционно проектиране, съгласуване и упражняване на авторски надзор за обект “Преносен газопровод високо налягане и АГРС Силистра”.

Описание: - Проучвания и осигуряване на необходими изходни данни за разработване на инвестиционен проект за обекта; - Разработване на инвестиционен проект във фази «Технически проект (ТП)» и «Работен проект (РП)» на български и английски език; - Съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти във всяка от проектните фази с: Възложителя, Консултанта по чл. 166 от ЗУТ, специализираните контролни органи, заинтересовани инстанции и експлоатационни дружества, засягани от проектирания обект; - Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обекта.

2007-00010315

Възложител: Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 21 Дек. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: „Доставка на оборудване, необходимо за укрепване на административния капацитет на Комисията за защита на личните данни в съответствие със Закона за защита на личните данни” Поръчката е разделена на следните самостоятелно обособени позиции: Лот 1: Доставка на офис и специализирано техническо оборудване и настолни компютри за главното седалище и центъра за обучение на Комисията за защита на личните данни

2007-00010314

Възложител: Община Троян

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Дек. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Зимно поддържане и снегопочистване на пътни алеи на Туристически комплекс "Беклемето"

Търсене

Tenders-bg© 2014.
Всички права запазени.