информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4556/5908
Покажи

2008-00009733

Възложител: Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 14 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: „Разтоварване на 4 бр. еднофазни автотрансформатори тип АОДЦТН-267000/400/231 в депо за съхранение в п/ст „Мизия”

2008-00009732

Възложител: Министерство на отбраната /МО/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 14 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Обектът представлява ремонтни строителни и монтажни работи - подмяна на вътрешни отоплителни инсталации и изграждане на локална абонатна станция, топлоизолиране на фасадни стени, подмяна на дървени врати и прозорци с алуминиева и PVC дограма, извършване на довършителни работи и верт. планировка.

2008-00009731

Възложител: ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 14 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на 3 (три) броя моторни шейни, комплектовани с ремаркета за техен транспорт.

2008-00009730

Възложител: ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 14 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на мрежово оборудване за разширяване на компютърната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” АД.

2008-00009729

Възложител: ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 14 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Проектиране, изграждане и модернизация на захранваща станция 10/0,4 кV на гара София. Обхватът на работите е както следва: - Проучване на съществуващото техническо състояние на трансформаторна подстанция гара София; - Ремонт и хидроизолация на първи перон на гара София; - Ремонт на помещения на трафопост 1, трафопост 2 и трафопост 3; - Разработване на технически проект за изграждане и модернизация на трансформаторна подстанция София (ТП1, ТП2 и ТП3);

2008-00009728

Възложител: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 14 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: В изпълнение на чл. 3, ал. 2 от Решение 280/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно механизма за мониторинг на емисиите на парникови газове в Общността и прилагане на Протокола от Киото, респективно Решени 166/2005/ЕО за определяне на правилата за прилагане на решение 280/2004/ЕО, изготвяне на доклад за напредъка на България, който възнамерява да постигне.

2008-00009727

Възложител: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 14 Окт. 2008

Производство в КЗК: ДА

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Изготвяне на доклад за анализ на приложимостта и изпълнението на заложените във Втори национален план за действие по изменение на климата (НПДИК) 2005 – 2008 г. мерки. С оглед на изтичащия период на действие на Втория национален план, на базата на направения анализ, в доклада да бъдат включени предложения за обновяване и/или разширение на съществуващите мерки, както и предложения за нови мерки и методология, които да послужат като база за разработването на Трети национален план за действие по изменение на климата 2009 – 2013 г.

2008-00009726

Възложител: Община Плевен

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 14 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: „Доставка и монтаж на технологично оборудване за нуждите на Общински домашен социален патронаж, гр. Плевен”

2008-00009725

Възложител: Община Плевен

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 14 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Поръчката "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Плевен" е разделена на четири самостоятелно обособени позиции, подробно описани в документацията.

2008-00009724

Възложител: Община Троян

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 14 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Предварителни проучвания и изработване на работен проект за рехабилитация и реконструкция на участъци от съществуващата улична мрежа, алеи и зелени площи, находящи се в: жилищен комплекс “Лъгът”, при граници: изток – ул. “Генерал Карцов”, юг – бензиностанция на “Петрол”- АД, находяща се на ул. “Генерал Карцов” №248, запад – кв.329, кв.334 и кв.318 по регулационния план на гр. Троян, север – ул. “Балкан”; цялата улица “Мизия”; жилищен комплекс “Младост”, при граници: изток – ул.

2008-00009723

Възложител: Българска народна банка /БНБ/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 14 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Предоставяне на услуги по техническа поддръжка на "Основна банкова информационна система" (ОБИС) в нейната основна функционалност, допълнителни доработки и интерфейси от страна на системата.

2008-00009722

Възложител: ТЕЦ "Варна" ЕАД - с. Езерово

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 14 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на кранови релси

2008-00009687

Възложител: Община Велинград

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 14 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Снегопочистване, опесъчаване, поддържане и др., на общинската пътна мрежа /ОПМ/ на Община Велинград, разпределена по направления, пътища и километри/съгласно списък -приложение към документацията за участие/, като изпълнението се извършва регулярно, през целия зимен сезон, фиксиран чрез договора за изпълнение на поръчката.

2008-00009686

Възложител: Югозападен Университет /ЮЗУ/ "Неофит Рилски" - Благоевград

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 14 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Абонамент на вестници и периодични издания за 2009 година за ЮЗУ "Неофит Рилски"

Описание: Абонамент на вестници и периодични издания за 2009 година за ЮЗУ "Неофит Рилски" по три обособени позиции: 1. За български вестници и периодични издания; 2. За чуждестранни - руски периодични издания; 3. За чуждестранни - западни периодични издания.

2008-00009685

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Добрич АД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 14 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на лекарствени средства по приложен списък.

Описание: Доставка на лекарствени средства по приложен списък.

Търсене

Tenders-bg© 2015.
Всички права запазени.