информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4556/5836
Покажи

2008-00008656

Възложител: Община Суворово

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Септ. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Рехабилитация на улици, поставяне на бордюри и тротоари в ромски квартал в с.Чернево, община Суворово.

2008-00008655

Възложител: Община Генерал Тошево

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Септ. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Въстановителни и ремонтни работи по дерето на гр.Генерал Тошево

Описание: Продълбочаване на дерето, изсичане на дървета, напрвана на дъждовни канавки,ремонт на водостоци - крила и дъно, направа на подпорна стена

2008-00008654

Възложител: Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" /ДП "РАО"/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 16 Септ. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на шлаков цимент, тип СЕМ III/A-S 42.5 N SR, съгласно EN 197-1”

Описание: „Доставка на шлаков цимент, тип СЕМ III/A-S 42.5 N SR, съгласно EN 197-1”

2008-00008653

Възложител: Община Баните, област Смолян

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Септ. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Зимно поддържане и снегопочистване на Общинска пътна мрежа за сезон 2008/2009 година на териториятана община Баните.

Описание: Зимно поддържане и снегопочистване на Общинска пътна мрежа и улиците по населени места за сезон 2008/2009 година на териториятана община Баните,подробно описана в документацията за участие.

2008-00008652

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ АД - Хасково

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Септ. 2008

Производство в КЗК: ДА

Образувано дело във ВАС: ДА

Име: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за образна диагностика - нов компютър томограф за нуждите на ''Многопрофилна болница за активно лечение'' АД, гр.Хасково, съгласно документацията за участие.

Описание: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за образна диагностика - нов компютър томограф за нуждите на ''Многопрофилна болница за активно лечение'' АД, гр.Хасково, съгласно документацията за участие, вкл. изпълнение на всички съпътстващи поръчката услуги /подготвителни и проектни работи, монтажни дейности, обучение на персонала/.

2008-00008679

Възложител: Община Трън

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Септ. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на контейнери за битови отпадъци за нуждите на община Трън тип "Бобър" с обем 1.1 м3- около 280 бр.. съдовете да са нови, метални и да отговарят на минималните технически изисквания, посочени в документацията за участие Подвижни контейнери за битови отпадъци, тип “Бобър”, всеки от които с обем 1,1 куб.м., изработени от горещо поцинкована стоманена ламарина с дебелина минимум 2 мм., снабдени с плъзгащ метален капак с ръчно отваряне, монтирани на колела (4 броя), поне две от които разполагащи с блокираща/спирачна система. Гаранционен срок минимум 2 години.

2008-00008678

Възложител: Община Трън

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Септ. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на специализиран сметосъбиращ автомобил със степен на уплътняване 5:1, бункер за приемане на отпадъците и специално оборудване за размесване и уплътняване на отпадъците вътре в каросерията, годен за приемане на отпадъци от несменяеми съдове с обем от 0.11 куб. м. до 1,1 куб.м., с общ полезен обем от 9 куб.м. Автомобилът да е сертифициран по някой от следните стандарти за екологичност, съгласно европейските норми за автомобилостроене: ЕВРО-3, ЕВРО-4, или ЕВРО-5. Двигателят да бъде с окисляващ катализатор и филтър за изгаряне на твърди частици без добавки.

2008-00008677

Възложител: Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Бургас

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Септ. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Осигуряване на охрана и пропускателен режим на административната сграда на ТП на НОИ гр. Бургас, с денонощна физическа охрана и сигнално-известителна техника. Осигуряване на двама охранители в работно време и един охранител в извън работно време. Осигуряване паник бутон с възможност за реакция от въоръжен автопатрул при подаване на сигнал. Ремонт, поддръжка и експлоатация на изградените сигнално-охранителна и пожароизвестителна системи.

2008-00008676

Възложител: Община Георги Дамяново

Процедура: Открит конкурс за проект по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 16 Септ. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Проект за естетическо оформяне и благоустрояване на центъра на селата Г. Дамяново, Г. Геново, Говежда и Копиловци

Описание: Проект за естетическо оформяне и благоустрояване на центъра на селата Г. Дамяново, Г. Геново, Говежда и Копиловци, които трябва да съдържат следните части:ландшафтен проект, вертикална планировка, проект за ВиК, проект за осветление, КСС

2008-00008675

Възложител: Община Каолиново

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Септ. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на кола за нуждите на общинска администрация гр.Каолиново

Описание: Доставка на кола за нуждите на общинска администрация гр.Каолиново

2008-00008674

Възложител: Община Вършец

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 16 Септ. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Екопарк за почивка и туризъм - гр.Вършец", част ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО, финансиран по програма ФАР транс-гранично сътрудничество – Съвместна грантова схема за устойчиво икономическо развитие на Република България и Република Сърбия , CRIS No 2005/017-457.01; Grant Contract Identification Number: 2005/017-457.01.002

Описание: Малка обществена поръчка "открит конкурс" по реда на НВМОП с предмет "Екопарк за почивка и туризъм - гр.Вършец", част ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО, финансиран по програма ФАР транс-гранично сътрудничество – Съвместна грантова схема за устойчиво икономическо развитие на Република България и Република Сърбия , CRIS No 2005/017-457.01; Grant Contract Identification Number: 2005/017-457.01.002

2008-00008673

Възложител: Община Вършец

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Септ. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Малка обществена поръчка "договаряне с покана без обявление" за обект с предмет "Канализация кв.Заножене, гр.Вършец главен колектор I от преливник 2 до О.К. 530" . Процедурата се налага да бъде проведена поради възникнали нови видове СМР, които са съществено важни за реализиране на проекта изготвен за обекта.

2008-00008672

Възложител: Община Летница, област Ловеч

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 16 Септ. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на обзавеждане и оборудване за нуждите на СОУ "Бачо Киро"-гр.Летница по обособени позиции, включващи: климатици; трифазен генератор за локална парна инсталация на твърдо гориво; косачка и моторен трион; алуминиеви вътрешни хоризонтални щори и външни ролетни охранителни щори; интерактивна дъска.

2008-00008671

Възложител: Община Стамболово

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Септ. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Изграждане на канализационна система с Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) в с. Лясковец, община Стамболово"

Описание: Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за "Изграждане на канализационна система с Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) в с.Лясковец, община Стамболово"

2008-00008670

Възложител: Община Стамболово

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Септ. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Изграждане на канализационна система с Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) в с. Маджари, община Стамболово"

Описание: Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за "Изграждане на канализационна система с Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) в с. Маджари, община Стамболово"

Търсене

Tenders-bg© 2015.
Всички права запазени.