информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4556/5100
Покажи

2007-00008091

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ - Стара Загора ЕАД - /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Стара Загора ЕАД/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Окт. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: открита процедура по ЗОП за доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи

Описание: касае се за доставка на реактиви и химикали за всички видове лаборатории на болницата за продукти по приложен подробен списък в документацията

2007-00008090

Възложител: Медицински университет /МУ/ "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Окт. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Проектиране и изграждане на котелно помещение и водно отоплителна инсталация за газификация на сграда, находяща се на ул. "Брегалница" №3 (Студентско общежитие) и проектиране и изграждане на газова инсталация за газификация на сграда находяща се на ул. "П. Райчев" №35 (Студентско общежитие) към МУ- Варна.

Описание: Проектиране и изграждане на котелно помещение и водно отоплителна инсталация за газификация на сграда, находяща се на ул. "Брегалница" №3 (Студентско общежитие) и проектиране и изграждане на газова инсталация за газификация на сграда находяща се на ул. "П. Райчев" №35 (Студентско общежитие) към МУ- Варна.Обект на поръчката е извършване на проектиране, реконструкция и преоборудване на котелно в комбиниран режим на работа с природен газ и течно гориво, ново изграждане и реконструкция на ВОИ.

2007-00008089

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Рахила Ангелова" АД - Перник

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Окт. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на хемодиализни разтвори за МБАЛ " Рахила Ангелова" АД , град Перник за извършване на ацетатна и бикарбонатна диализа"

Описание: Доставка на хемодиализни разтвори за МБАЛ " Рахила Ангелова" АД за извършване на ацетатна и бикарбонатна диализа

2007-00008088

Възложител: Център за градска мобилност/ЦГМ/ ЕООД- Старо наименование - Столична компания за градски транспорт /СКГТ/ ЕООД - София

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Окт. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Предоставяне на услуги по застраховане

Описание: Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществени интереси на "СКГТ-София"ЕООД по видове застраховки: 1. Злополука на пътниците в обществения транспорт. 2. Гражданска отговорност на автомобилистите(собственици, държатели, ползватели и водачи на МПС). 3. Застраховка "Трудова злополука" съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука" - смърт, трайна и временна загуба на трудоспособност.

2007-00008087

Възложител: ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Окт. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на мазут за разпалване на котли ПК–38-4 и П-62 по БДС 3383-89 или еквивалентно

2007-00008086

Възложител: Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Окт. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Обект на поръчката е доставка на лекотоварни автомобили с висока проходимост със следните технически характеристики: 1. Високопроходим, колесна формула 4х4; 2. Кабина 5-местна с ергономични седалки; 3. Метална каросерия с покривало и товароподемност около 1200кг.; 4. Клиренс – не по-малък от 200 мм.; 5. Двигател – бензинов, карбураторен с работен обем не по-малък от 2.5 л.; 6. Мощност – не по-малка от 80 к.с.; 7. Скоростна кутия – механична.

2007-00008085

Възложител: Министерство на отбраната /МО/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Окт. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: 1. Анцузи комплект (яке и панталон); 2. Обувки спортни от естествена кожа

2007-00008084

Възложител: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Окт. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: 1.Актуализиране на аномалното геохимично поле в Източни Родопи, Западен Балкан и Краище в М 1:100000 2.Разномащабно определяне на аномалното геохимично поле на България в зависимост от ранга на изследваните обекти в следните мащаби: 1:100000 – за картен лист в обхвата на регионите; 1:200000 – за регионите Източни Родопи, Западен Балкан, Краище, Западни и Централни Родопи, Същинска Средна гора и Централна Стара планина, Източно Средногорие и Странджа; 1:500000 – за страната.

2007-00008083

Възложител: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Окт. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Целта на геоложката задача е да се инвентаризира, систематизира, анализира и качественно да се оцени наличната към момента информация, както и да се направи синтетичен обзор и на тази база се състави геоложка карта на морското дъно на българския сектор от акваторията на Черно море в мащаб 1:500 000.

2007-00008082

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Окт. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Ремонт в заводски условия на ротор на осев компресор на газотурбинен двигател ТНМ 1304-8, зав. № 1047 от ГТКА № 3 на КС “Кардам-1”

2007-00008081

Възложител: Община Несебър

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Окт. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Обектът:Кметството на село Равда е съществуващ и не се променя ситуацията.Проекта касае изключително вътрешно преустройство.Не се променят външните параметри на сградата/ височина, размери, фасадно решение/.На площа на първия етаж се оформят:1.самостоятелен вход и стълбищна клетка за жилищната част оформена на втория етаж от сградата.2. Преустройство на съществуваща зала. На площа на втория етаж се оформят:1.отделяне на жилищната от обществената част и стълбищна клетка за жилищната част. 2.Преустройство на кабинета на кмета и преустрлойство на санитарните възли на етажа.

2007-00008080

Възложител: ТЕЦ "Варна" ЕАД - с. Езерово

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Окт. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Основен ремонт на циркулационна помпа №1 и циркулационна помпа №8

2007-00008079

Възложител: Национален осигурителен институт /НОИ/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Окт. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Комплексно почистване сградата на НОИ, находяща се на бул."Ал. Стамболийски" 62-64, гр. София. Изпълнителят изпълнява със свой персонал, машини, почистващи препарати, материали и консумативи услуги по комплексното почистване на обекти в сградата на НОИ, подробно описани в документацията за участие в процедурата.

2007-00008078

Възложител: Национален осигурителен институт /НОИ/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Окт. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка, зареждане/монтаж на консумативи и консумативни резервни части (TONER, FUSER OIL, P/R BELT, DEVELOPER), осигуряващи непрекъснат работен процес за отпечатването на 30 000 000 броя копия от високопроизводителна принтерна система Xerox DocuPrint 180 NPS.

2007-00008077

Възложител: Министерство на правосъдието /МП/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 16 Окт. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: „Доставка и монтаж на компресорен агрегат /компресор и ел. двигател/ за водоохлаждащи кръгове на климатичната инсталация в сградата на „Съдебна палата”, бул. „Витоша” № 2”

Търсене

Tenders-bg© 2014.
Всички права запазени.