информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4556/5425
Покажи

2008-00002496

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД - Стара Загора

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Апр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория необходими за осъществяването от МБАЛ"Стоян Киркович" АД гр. Стара Загора болнична помощ.

Описание: реактиви и консумативи за клинична лаборатория специфицирани по вид в одобрената документация

2008-00002495

Възложител: Министерство на извънредните ситуации /МИС/ /Старо наименование:Министерство на държавната политика при бедствия и аварии /МДПБА//

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Апр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: ВЪТРЕШЕН И ВЪНШЕН РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВА НА ЧАСТ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОМПЛЕКС НА МДПБА В ГР. СОФИЯ – УЛ. “НИКОЛА ГАБРОВСКИ” № 30

Описание: ВЪТРЕШЕН И ВЪНШЕН РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВА НА ЧАСТ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОМПЛЕКС НА МДПБА В ГР. СОФИЯ – УЛ. “НИКОЛА ГАБРОВСКИ” № 30

2008-00002494

Възложител: Тракийски университет - Стара Загора

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Апр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на ветеринарномедицински продукти, за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурните му звена

Описание: Доставка на ветеринарномедицински продукти, специфицирани по вид и количество в приложената към документацията спецификация за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурните му звена

2008-00002493

Възложител: Община Търговище

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Апр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка чрез покупка на хранителни продукти - месо и месни изделия за нуждите на бюджетните звена в Община Търговище"

Описание: Обект на обществената поръчка е "Доставка чрез покупка на хранителни продукти - месо и месни изделия за нуждите на бюджетните звена в Община Търговище"

2008-00002483

Възложител: Община Бобов дол

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 01 Апр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Доставка на хранителни продуктии за нуждите на Специализирана институция – Дом за деца с умствена изостаналост - с. Горна Козница, община Бобов дол за период от една година”

Описание: “Доставка на хранителни продуктии за нуждите на Специализирана институция – Дом за деца с умствена изостаналост - с. Горна Козница, община Бобов дол за период от една година”

2008-00002482

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ АД - Хасково

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Апр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на дезинфектанти за нуждите на "МБАЛ" АД град Хасково за 2008 - 2009 г.

Описание: Доставка на дезинфектанти за нуждите на "МБАЛ" АД град Хасково през 2008 - 2009 г.

2008-00002481

Възложител: Община Нови пазар

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Апр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на петролни продукти, горива, смазочни масла и антифриз за общинските МПС.Доставка на дизелово гориво за отопление. " Обособени позиции: 1/ Бензин А95; 2/ Евродизел; 3/ Газ пропан - бутан; 4/ Дизелово гориво за отопление; 5/ смазочни масла и антифриз

Описание: Доставка на петролни продукти, горива, смазочни масла и антифриз за общинските МПС.Доставка на дизелово гориво за отопление за ЦДГ №2 - филиал - гр.Нови пазар. Обособени позиции: 1/ Бензин А95; 2/ Евродизел; 3/ Газ пропан - бутан; 4/ Дизелово гориво за отопление; 5/ смазочни масла и антифриз

2008-00002480

Възложител: Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Апр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Строителни и монтажни работи (СМР) по изграждане, реконструкция и удължаване на ел. проводи 6 kV в Рудник „Трояново – 1” и Рудник „Трояново – север” във връзка с Развитие на минните работи в целика под р. Овчарица и неговото срязване. – реф. №052/2008г. – ЗОП, в това число: демонтаж, транспортиране, поставяне, монтаж и нивелиране на готови фундаменти; доставка и монтаж на СР стълбове; демонтаж и монтаж на опъвателна изолаторна верига; изкопни работи, разглобяване на СРС и др.

2008-00002479

Възложител: Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Апр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Обект на процедурата рехабилитация на 3 багера SchRs 1200, при което Изпълнителят: - изготвя идейни и работни проекти за рехабилитационните работи по механо, електро и част автоматизация за всеки един от трите багера SchRs 1200, - извършва демонтажни, монтажни работи и въвеждане в експлоатация на багерите - обучава персонала на Възложителя, който ще обслужва багерите – до ниво експлоатация, управление и ремонт. -доставя ново и неупотребявано оборудване, приспособления, специални инструменти и резервни части за пускане в експлоатация на багерите

2008-00002478

Възложител: Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Апр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Обект на процедурата е доставката на вулканизационни материали и инструменти по каталога на фирма „Тип Топ Щалгрубер” – Германия или техни аналози със същите или по-добри технически характеристики, подробно описани по видове и количества в документацията за участие.

2008-00002477

Възложител: Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Апр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Ремонт на автотрансформатор АТ-402, тип KDRF/V300001/380Е фабр. № 642377 в п/ст "Благоевград"

Описание: Ремонта на автотрансформатора ще се извършва в полеви условия и включва повдиганене на камбаната, намиране и отстраняване на източници на газоотделяне по активната част и по камбаната, монтаж на камбаната, изсушаване на активната част, обработка на трансформаторното масло и омасляване на автотрансформатора.

2008-00002476

Възложител: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 01 Апр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Участие като независим оценител в оценителни комисии в пет тръжни процедури по ИСПА Мярка 2006/BG/P/PA/001 и изготвяне на самостоятелни доклади от работата на всяка една от комисиите.

2008-00002475

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Апр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Ремонт в заводски условия на статор на осев компресор на газотурбинен двигател ТНМ 1304-8, зав. № 1047 от ГТКА № 3 на КС “Кардам-1” и ремонт на газотурбинен двигател ТНМ 1304-11 със заводски номер № 2056 от ГТКА №4 на КС “Провадия”, разпределени в две обособени позиции.

2008-00002474

Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Апр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Проектиране на обекти от инвестиционната и ремонтана програма, на "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД

Описание: Проектиране на обекти от инвестиционната и ремонтана програма, на "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД Обектът на поръчката се дели на девет обособени позиции: Обособена Позиция 1 – „Проектиране на изнасяне на електромерни табла в технически район Кула”; Обособена Позиция 2 - „Проектиране на изнасяне на електромерни табла в технически район Видин – извънградски и технически район Белоградчик”; Обособена Позиция 3 – „Проектиране на изнасяне на електромерни табла в технически район Бяла Слатина”;

2008-00002473

Възложител: ТЕЦ "Варна" ЕАД - с. Езерово

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 01 Апр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Проектиране, доставка, демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация на охладителна система на резервен трансформатор 2ТР

Търсене

Tenders-bg© 2015.
Всички права запазени.