информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4556/5204
Покажи

2007-00009639

Възложител: Териториално поделение "Български пощи" /ТП "БП"/ ЕАД - Велико Търново

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 03 Дек. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Абонаментно обслужване на клеймовачни машини на ТП БП Велико Търново

Описание: Ремонт и поддръжка на автомобили и транспортни средства и други външни услуги за автомобили

2007-00009638

Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 30 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Актуализация на лицензиран софтуер и поддръжка с цел осигуряване на правилното и безпроблемно функциониране на информационните системи на НАП за събиране и предоставяне на информация, съгласно Пълно описание на обекта на поръчката към поканата.

2007-00009637

Възложител: Община Варна

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 30 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: "Изработка на проекти за реконструкция на кръстовища и улици на територията на гр. Варна и упражняване на авторски надзор по обособени позиции, съгласно предоставени от възложителя задания за проектиране". За обособени позиции: 1. "Изработка на технически проект - продължение на ул. "Дубровник" към ж.к. "Изгрев", L=700м."; 2. "Изработка на технически проект - продължение на ул. "Ат. Москов" - към Южна промишлена зона, L-4.5 км" и 3. "Изработка на технически проект на ул. "Левски", L=1 км - с.

2007-00009636

Възложител: Община Варна

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 30 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: "Извършване на допълнителни ремонтни работи в хирургически блок и хемодиализа в сградата на МБАЛ „Св.Анна”- Варна АД"

2007-00009635

Възложител: Община Варна

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 30 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Услуги по сключване на групова застраховка "Злополука" за нуждите на отрасъл "Образование" към Община Варна"

Описание: Услуги по сключване на групова застраховка "Злополука" за нуждите на отрасъл "Образование" към Община Варна.При изпълнение на поръчката следва да се извършват услуги по сключване на групова застраховка "Злополука" за ученици, педагогически персонал, непедагогически персонал и нещатен персонал.

2007-00009634

Възложител: "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 30 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: П/СТ "ЧЕРВЕНА МОГИЛА" - РЕХАБИЛИТАЦИЯ ОРУ 400 кV

Описание: Поръчката включва изпълнение на демонтажни и СМР : изграждане на изводен портал и съоръжаване на изводна колона и др. Трябва да се посочи и лице/а за Координатор по БЗ, съгласно изискванията на Наредба №2.

2007-00009633

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 30 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Допълнителна доставка и пускане в експлоатация на Специализирано медицинско и немедицинско оборудване и Специализирани професионални машини за болнична хигиена за нуждите на ВМА – София съгласно спецификация – Приложение №1 от Конкурсната документация

2007-00009632

Възложител: Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 30 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 3 броя операционни маси за нуждите на Клиника по обща и ендоскопска хирургия при УМБАЛ "Света Анна" - София АД.

Описание: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 3 броя операционни маси за нуждите на Клиника по обща и ендоскопска хирургия при УМБАЛ "Света Анна" - София АД, съгласно спецификация приложена към документацията за участие в процедурата.

2007-00009631

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 30 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на честотни управления за електродвигатели.

Описание: Доставка на честотни управления за електродвигатели,чрез които да се регулират оборотите на охлаждащи вентилатори. Честотните управления да отговарят напълно на техническите изисквания от документацията за участие.

2007-00009630

Възложител: Община Несебър

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 30 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Изграждане на ВиК инфраструктура от кв.1 до кв.10 вкл., в ж.к."Черно море",гр.Несебър включващо две обособени позиции:1.канализация - кв.1 до кв.10 вкл.,изместване тласкател; 2.Водопровод-кв.1 до кв.10 вкл.

2007-00009629

Възложител: Българска народна банка /БНБ/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 30 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Абонаментно следгаранционно поддържане на два броя динамични дизелгенераторни UPS системи и електротабла ГРТ1/2 в сградата на БНБ, пл. "Княз Александър І" №1

Описание: Извършване на абонаментно следгаранционно поддържане на два броя динамични дизелгенераторни UPS системи и електротабла ГРТ 1/2 за резервно електрическо захранване в сградата на БНБ, пл. "Княз Александър І" №1. В поръчката се включва и доставка на консумативи, съгласно спецификация - Приложение № 1, неразделна част от документацията; доставка на резервни части и компоненти (при необходимост), при възникнали ремонтни и аварийни работи.

2007-00009628

Възложител: ТЕЦ "Варна" ЕАД - с. Езерово

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 30 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на 800 тона +/- 1% метални млевни тела ф 40 мм. с обемна твърдост не по-малко от 46 HRC.

2007-00009627

Възложител: Министерство на правосъдието /МП/

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 30 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Изпълнение на строително - монтажни работи по извършване на ремонт на сградата на Затвора - гр. Варна, включващ ремонт и реконструкция на кабинети медицинска служба; ремонт на временна приемна за лишени от свобода; ремонт на стая за инструктаж, съблекални и централна фасада; ремонт на помещения постове /вишки/; ремонт на помещение “репартитор”; изграждане на помещения за свиждане; изграждане на стая за групова работа. Сградата се намира на адрес: гр.Варна, ул.“Христо Смирненски” №19, м. р-н 26, УПИ 4579. и е със застроена площ - 768 кв.м.

2007-00009626

Възложител: Община Хитрино

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 30 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Строително монтажните работи включват - земно - изкопни работи, укрепване на изкопи, полагане на водопроводни полиетиленови тръби върху пясъчна възглавница , изграждане на шахта , доставка и монтаж на фасонни части, изпитване на водопровода , засипване на изкопи, уплатняване , въстановяване на асфалтова настилка , дезинфекция.

2007-00009625

Възложител: Община Роман

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 30 Ноем. 2007

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за деца „Н. Й. Вапцаров”- гр. Роман, детските градини на територията на община Роман, Домашен социален патронаж за община Роман, за календарната 2008 г.”

Търсене

Tenders-bg© 2014.
Всички права запазени.