информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4057/5601
Покажи

2008-00012660

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - Павел баня - Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Павел баня

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 20 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Услуга по извършване на сеч и извоз до временен склад на прогнозно количество дървесна по сортименти в отдели: 401 б, в на ДГС Павел баня - обект № 91107

Описание: Услуга по извършване на сеч и извоз до временен склад на прогнозно количество дървесна по сортименти в отдели: 401 б, в на ДГС Павел баня - обект № 91107

2008-00012659

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - Павел баня - Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Павел баня

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 20 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Услуга по извършване на сеч и извоз до временен склад на прогнозно количество дървесна по сортименти в отдел: 241 ж на ДГС Павел баня - обект № 91102

Описание: Услуга по извършване на сеч и извоз до временен склад на прогнозно количество дървесна по сортименти в отдел: 241 ж на ДГС Павел баня - обект № 91102

2008-00012658

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - Павел баня - Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Павел баня

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 20 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Услуга по извършване на сеч и извоз до временен склад на прогнозно количество дървесна по сортименти в отдели: 386 в; 387 в; 391 е на ДГС Павел баня - обект № 91106

Описание: Услуга по извършване на сеч и извоз до временен склад на прогнозно количество дървесна по сортименти в отдели: 386 в; 387 в; 391 е на ДГС Павел баня - обект № 91106

2008-00012657

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - Павел баня - Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Павел баня

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 20 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Услуга по извършване на сеч и извоз до временен склад на прогнозно количество дървесна по сортименти в отдели: 189 д, м, н; 205 о на ДГС Павел баня - обект № 91101

Описание: Услуга по извършване на сеч и извоз до временен склад на прогнозно количество дървесна по сортименти в отдели: 189 д, м, н; 205 о на ДГС Павел баня - обект № 91101

2008-00012656

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - Момчилград - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Момчилград

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 20 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Сеч и извоз на прогнозно количество иглолистна и широколистна дървесина до временен склад от обекти с номера 1,2,3,4 на територията на ДГС Момчилград в ДГФ

Описание: Сеч и извоз на прогнозно количество иглолистна и широколистна дървесина до временен склад от обекти с номера 1,2,3,4 на територията на ДГС Момчилград в ДГФ

2008-00012655

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - Оряхово - Старо наименование /Държавно лесничейство /ДЛ/ - Оряхово/

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: възлагане доставка на горива и масла, осъществена чрез покупка на бензин А 95 - Н, дизелово гориво и моторни масла, необходими за функционирането и експлоатацията на автомобилния парк на Държавно горско стопанство Оряхово.

2008-00012654

Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/ - Учебен център /УЦ/ "Банкя"

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Абонаментно обслужване, текущ ремонт и доставка на части и консумативи за служебните автомобили на Учебен център “Банкя” на НАП”

Описание: Абонаментно обслужване, текущ ремонт и доставка на необходимите части и консумативи за служебните автомобили –“Понтиак Транспортер”, “Нисан Патрол” и УАЗ.

2008-00012653

Възложител: Държавно горско стопанство /ДГС/ - Хасково /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Хасково/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Сеч и извоз до временен склад на широколистна дървесина от обекти на територията на ДГС-Хасково в ДГФ, ЛФ 2009г.

Описание: Обект №1 включващ подотдели 668-а, 668-в, 22-к, 663-н, 21-з, 21-и, 21-м, 60-д, 60-е; Обект №2 включващ подотдели 527-к, 234-д, 235-г, 528-а, 528-ж, 528-х, 235-а, 235-б, 235-е, 236-д, 236-е, 236-ж, 655-д, 349-д, 349-ж, 236-з, 236-г, 666-м, 666-н, 530-г, 235-д В ДГФ на територията на Държавно горско стопанство - Хасково

2008-00012652

Възложител: Върховен административен съд /ВАС/

Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Организиране и провеждане на семинари на територията на Република България във връзка с изпълнение на проект „Компетентни административни съдии – гаранти за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК)”

Описание: Организиране и провеждане на семинари на територията на Република България

2008-00012613

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изпълнение на електромонтажни дейности и привеждане в добър експлоатационен вид на оборудване СКУ и ЕО на 5 ЕБ и общостанционни обекти по време на ПГР2009

Описание: Обект на поръчката:" Изпълнение на електромонтажни дейности и привеждане в добър експлоатационен вид на оборудване СКУ и ЕО на 5 ЕБ и общостанционни обекти по време на ПГР2009" Предмет на услугата се явява извършването на следните основни дейности:

2008-00012612

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 19 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на резервни части за импулсни клапани.

2008-00012611

Възложител: Министерство на вътрешните работи /МВР/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на костюми летни специални.

Описание: Доставка на костюми летни специални по позиции както следва: 1. Костюм летен от памучен тип плат: цвят тъмно син - 12 000 бр.; цвят черен - 1900 бр.; цвят маслено зелен - 500 бр. 2. Костюм летен от памучен тип плат за пътна полиция - 2500 бр. 3. Костюм летен от памучен трудногорим плат: цвят тъмно син - 6000 бр. 4. Костюм летен от камуфлиран памучен плат - 1500 бр.

2008-00012610

Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Абонаментно обслужване и текущ ремонт/включително доставка на резервни части, материали и консумативи/ на служебeн автомобил собственост на Дирекция "ОУИ" - Велико Търново"

Описание: Абонаментно обслужване, текущ ремонт /включително доставка на резервни части, материали и консумативи/ на лек автомобил марка Volvo S60 Kinetik 2.4 i.

2008-00012609

Възложител: Община Бургас

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Строителство на временен път за обслужване на селищно образувание „Батака”, отклонение от общински път ІV- 79066 „Бургас – Твърдица, по одобрен технически и работен инвестиционен проект”

Описание: „Строителство на временен път за обслужване на селищно образувание „Батака”, отклонение от общински път ІV- 79066 „Бургас – Твърдица, по одобрен технически и работен инвестиционен проект”

2008-00012608

Възложител: Община Бургас

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 19 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Проектиране на обекти, по позиции, както следва: 1. ПУП – ПРЗ, ПИ 000333, местност „Вая Кайряк”, гр. Българово; 2. ПУП – ПРЗ, кв. 41, 42, 43, 44, ПЗ „Север”, гр. Бургас”

Описание: „Проектиране на обекти, по позиции, както следва: 1. ПУП – ПРЗ, ПИ 000333, местност „Вая Кайряк”, гр. Българово; 2. ПУП – ПРЗ, кв. 41, 42, 43, 44, ПЗ „Север”, гр. Бургас”

Търсене

Tenders-bg© 2015.
Всички права запазени.