информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4057/5908
Покажи

2009-00004103

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Христо Стамболски"/МБАЛ/ - Казанлък /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Казанлък/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 30 Юни 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на полагащата се предпазна храна по Наредба № 11/ 21.12.2005 год. за определяне на условията и реда за осигуравяне на безплатна храна и/или добавки към нея -за персонала на "МБАЛ Казанлък" ЕООД.

Описание: Доставка на полагащата се предпазна храна по Наредба № 11/ 21.12.2005 год. за определяне на условията и реда за осигуравяне на безплатна храна и/или добавки към нея -за персонала на "МБАЛ Казанлък" ЕООД.

2009-00004102

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Рахила Ангелова" АД - Перник

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 30 Юни 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Поддържане в техническа изправност и годност за използаване на инсталациите и техниката на МБАЛ " Рахила Ангелова" АД ,град Перник

2009-00004101

Възложител: Община Бобов дол

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 30 Юни 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: " Зареждане с горива на МПС на Общинска администрация и ОП " Чистота, озеленяване и благоустройство" гр. Бобов дол, община Бобов дол посредством абонаментни карти за разсрочено плащане, по обособени позиции както следва: Обособена позиция І: Зареждане с горива на МПС на Общинска администрация, гр. Бобов дол посредством абонаментни карти за разсрочено плащане"; Обособена позиция ІІ: Зареждане с горива на МПС и специализирана техника на ОП " Чистота, озеленяване и благоустройство", гр. Бобов дол посредством абонаментни карти за разсрочено плащане"

Описание: Зареждането с горива на МПС на Общинска администрация и ОП " Чистота, озеленяване и благоустройство" гр. Бобов дол, община Бобов дол посредством абонаментни карти за разсрочено плащане е по обособени позиции както следва: Обособена позиция І: Зареждане с горива на МПС на Общинска администрация, гр. Бобов дол посредством абонаментни карти за разсрочено плащане"; Обособена позиция ІІ: Зареждане с горива на МПС и специализирана техника на ОП " Чистота, озеленяване и благоустройство", гр.

2009-00004100

Възложител: Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 30 Юни 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на научно - изследователска апаратура, необходима за провеждането на научни изследвания за нуждите на научната работа в Национална спортна академия "Васил Левски"

Описание: Доставка на научно - изследователска апаратура, необходима за провеждането на научни изследвания за нуждите на научната работа в Национална спортна академия "Васил Левски"

2009-00004099

Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД - Шумен

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 30 Юни 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на горива за МПС, собственост на "В и К" ООД гр.Шумен

Описание: Доставка на бензин А-95Н; А-98Н; метан;дизелово гориво и масла за следните населени места: гр.Шумен, гр.Н.Пазар, гр.В.Преслав,гр.Каолиново, гара Хитрино,с.Венец,гр.Смядово, гр. Върбица

2009-00004098

Възложител: Четвърта многопрофилна болница за активно лечение /IV МБАЛ/ - София АД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 30 Юни 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "ІV МБАЛ-София" ЕАД.

Описание: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "ІV МБАЛ-София" ЕАД. Видовете лекарствени продукти по позиции от спецификацията се определят по предварителна заявка от Възложителя, съгласно неговите нужди.

2009-00004097

Възложител: Държавна психиатрична болница /ДПБ/ "Свети Иван Рилски" - Нови Искър

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 30 Юни 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: доставка на различни хранителни продукти и консервирани хранителни продукти

Описание: доставка на различни хранителни продукти /ориз; олио; млечни; месни и др./ и консервирани хранителни продукти / зеленчукови и плодви консерви/

2009-00004096

Възложител: Община Белица

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 30 Юни 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на 1 бр. автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци и доставка на 400 бр. контейнери – тип „Бобър” за твърди битови отпадъци.

2009-00004095

Възложител: Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Варна

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 30 Юни 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Периодични доставки на оригинални консумативи за принтерна, копирна и факс техника, необходими за дейността на Териториално поделение на НОИ - РУСО град Варна съгласно документацията на поръчката.

2009-00004094

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Кърджали

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 30 Юни 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на спирателна арматура както следва:шибърни спирателни кранове - фланшови, фланшови с ел.задвижка, с муфи за ПЕ тръби, тротоарни спирателни кранове - шибърни, пожарни хидранти, обезвъздушителни клапи, възвратни клапи и друга арматура за текущата дейност на "В и К" ООД - гр.Кърджали

Описание: Доставка на спирателна арматура както следва: шибърни спирателни кранове - фланшови, фланшови с ел.задвижка, с муфи за ПЕ тръби, тротоарни спирателни кранове - шибърни, пожарни хидранти, обезвъздушителни клапи, възвратни клапи и друга арматура за текущата дейност на "в и К" ООД - гр.Кърджали

2009-00004093

Възложител: Регионална дирекция по горите/РДГ/ - Сливен - /Старо наименование - Регионално управление на горите /РУГ/ - Сливен/

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 30 Юни 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: договаряне с покана с посредничеството на борсов посредник за сключване на борсова сделка за доставка на горива по количества и технически характеристики, определени в техническо задание и поръчка - спецификация; доставката включва: бензин А95 - 25 000литра; бензин YPR100H - 10 000литра; евро дизел - 5 000 литра.

2009-00004092

Възложител: Университет по хранителни технологии /УХТ/ - Пловдив

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 30 Юни 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на нови апарати

Описание: Доставка франко Възложителя на нова апаратура по обособени позиции: 1. Везни; 2. Рефрактометри; 3. Вискозиметри; 4. РН метри; 5. Апарати; 6. Лабораторно оборудване; 7. Системи за техническо зрение; 8. Цифрова апаратура; 9. Хладилници;

2009-00004091

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - Панагюрище - /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Панагюрище/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 30 Юни 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Възлагане услугата дарводобив (сеч, извоз) на дървесина в обект № 36

Описание: Възлагане услугата дърводобив (сеч,извоз) на дървесина в обект № 36 отдел346 "а"от територията на ДГФ "Панагюрище". Обявената цена, която е приблизително определена за изпълнение на услугата дърводобив е в размер на 51519 лв. без ДДС, над която кандидатите нямат право да наддават в офертите си.

2009-00004090

Възложител: Институт по земеделие - Карнобат

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 30 Юни 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на малогабаритен зърнокомбайн /втора употреба/ за нуждите на Института по земеделие - Карнобат

Описание: Доставка на малогабаритен комбайн, втора употреба, за нуждите на Института по земеделие - Карнобат

2009-00004089

Възложител: Териториално митническо управление /ТМУ/ - Митница Кюстендил

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 30 Юни 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Осъществяване на физическа денонощна въоръжена охрана на административния комплекс на ТМУ Митница Кюстендил, град Кюстендил

Описание: Осъществяване на физическа денонощна въоръжена охрана на административния комплекс на ТМУ Митница Кюстендил, град Кюстендил

Търсене

Tenders-bg© 2015.
Всички права запазени.