информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4057/5687
Покажи

2009-00000787

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - Бяла - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Бяла, област Русе/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Февр. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Ежедневен превоз на работници на „ ДГС Бяла ”ДП с превозни средства с повишена проходимост през 2009 година съгласно проект по Националната програма „ Възобновяване и опазване на българската гора ” и за нуждите на „ ДГС Бяла ”ДП .

2009-00000786

Възложител: Община Ботевград

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 10 Февр. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: "Архитектурно-градоустройствено оформяне на централна градска част "Форум" и околното пространство и изграждане на търговски център "Форум" - гр. Ботевград".

2009-00000785

Възложител: Община Златоград

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Февр. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Зареждане на автомобилите на Общинска администрация - Златоград през 2009 г. със следните видове горива и смазочни материали: бензин А95; дизелово гориво; двигателни масла; хидравлични масла; диференциални масла и спирачна течност.

2009-00000784

Възложител: Община Лом

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Февр. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на бензин А 95 и евро дизел за автомобили на Община Лом. Доставените горива да отгаварят на БДС.

2009-00000783

Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД - Шумен

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Февр. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Организиране и осъществяване на въоръжена, невъоръжена физическа, техническа охрана и СОТ на обекти на "В и К-Шумен" ООД гр.Шумен на територията на дружеството

Описание: Организиране и осъществяване на въоръжена, невъоражена физическа, техническа охрана и СОТ на обекти на "В и К-Шумен" ООД гр.Шумен на територията на гр.Шумен, гр.В.Преслев и гр.Н.Пазар

2009-00000782

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Русе АД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Февр. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: ДОСТАВКА НА 15 БРОЯ ХЕМОДИАЛИЗНИ АПАРАТИ, ВОДООЧИСТВАЩА СИСТЕМА С КАПАЦИТЕТ , СЪОТВЕТСТВАЩ НА БРОЯ НА АПАРАТИТЕ, И 7 БРОЯ ЕРГОНОМИЧНИ ЛЕГЛА, ЕДНО ОТ КОИТО С ВЕЗНА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ-РУСЕ АД

Описание: ДОСТАВКА НА 15 БРОЯ ХЕМОДИАЛИЗНИ АПАРАТИ, ВОДООЧИСТВАЩА СИСТЕМА С КАПАЦИТЕТ , СЪОТВЕТСТВАЩ НА БРОЯ НА АПАРАТИТЕ, И 7 БРОЯ ЕРГОНОМИЧНИ ЛЕГЛА, ЕДНО ОТ КОИТО С ВЕЗНА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ-РУСЕ АД.

2009-00000781

Възложител: Община Девин

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Февр. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на 136 000 литра газьол за промишлени и комунални цели, 0,2 % сяра за отопление на общинските заведения на територията на община Девин - ОДЗ"Здравец" гр. Девин, ОДЗ "Изворче" гр. Девин и Ученическо общежитие "Васил Левски" гр. Девин, за периода от месец февруари 2009г. до 31.12.2010г.

2009-00000780

Възложител: Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Смолян

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Февр. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна с номинална стойност 2 /два/ лева, притежаващи нормативно установена защита, чрез обекти по чл.2, ал.2 от Наредба №7 от 09.07.2003 г. в Смолян, Златоград, Девин, Рудозем, Чепеларе, Баните, Доспат, Мадан, Неделино. На ваучерите изрично да бъде отбелязано, че се отнасят за храни съгласно Наредба №11/21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Предоставянето на ваучери се извършва по заявка на на възложителя.

2009-00000779

Възложител: Държавно предприятие /ДП/ - "Експериминтална база към института по планинско животновъдство и земеделие" - гр. Троян

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 10 Февр. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на фуражи за нуждите на Държавно предприятие "Експериментална база към института по планинско животновъдство и земеделие" гр. Троян в рамките на една календарна година, както следва: смески за говеда и овце - около 150 т, царевица ронена - около 100 т и слънчогледов шрот - около 200 т.

2009-00000778

Възложител: Държавно предприятие /ДП/ - "Експериминтална база към института по планинско животновъдство и земеделие" - гр. Троян

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 10 Февр. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на строителни и електроматериали за нуждите на Държавно предприятие "Експериментална база към института по планинско животновъдство и земеделие" гр. Троян в рамките на една календарна година.

2009-00000777

Възложител: Държавно предприятие /ДП/ - "Експериминтална база към института по планинско животновъдство и земеделие" - гр. Троян

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Февр. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на горива и смазочни материали материали за нуждите на Държавно предприятие "Експериментална база към института по планинско животновъдство и земеделие" гр. Троян в рамките на една календарна година., както следва: бензин А95 - около 3 100 л., дизелово гориво - около 37 800 л., автогаз - 3 000 л., антифриз - около 100 л. и масло М10Д - около 1 200 л.

2009-00000776

Възложител: Институт по планинско животновъдство и земеделие - Троян

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Февр. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на горива и смазочни материали материали за нуждите на Държавно предприятие "Експериментална база към института по планинско животновъдство и земеделие" гр. Троян в рамките на една календарна година., както следва: бензин А95 - около 3 100 л., дизелово гориво - около 37 800 л., автогаз - 3 000 л., антифриз - около 100 л. и масло М10Д - около 1 200 л.

Описание: Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на "Институт по планинско животновъдство и земеделие" гр. Троян в рамките на една календарна година, както следва: бензин А95 - около 10 000 л., дизелово гориво - около 6 600 л., автогаз - 9 500 л., антифриз - около 80 л. и масло М10Д - около 90 л.

2009-00000775

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - Кърджали - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Кърджали

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 10 Февр. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Сеч, извоз, сортиране и рампиране на временен склад на иглолистна и широколистна дървесина /промишленост/ от обекти на територията на ДГС-Кърджали, лесосечен фонд 2009 год.

Описание: Обществената поръчка е разделена на 5 обекта. В обект 901 следва да се добие прогнозно количество от 4181 м3 лежаща маса иглолистна и широколистна дървесина. В обект 902 следва да се добие прогнозно количество от 4002 м3 лежаща маса иглолистна и широколистна дървесина. В обект 903 следва да се добие прогнозно количество от 4136 м3 лежаща маса иглолистна и широколистна дървесина. В обект 904 следва да се добие прогнозно количество от 1252 м3 лежаща маса широколистна тополова дървесина. В обект 905 следва да се добие прогнозно количество от 656 м3 лежаща маса широколистна дървесина.

2009-00000774

Възложител: Областна администрация - област Враца

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Февр. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Дейности по информация и публичност при осъществяването на проект"Постигане на по-добро управление чрез повишаване на публичността и прозрачността в работата на областните адмминистрации от СЗР, включващ областите Враца, Видин, Монтана, Плевен, Ловеч"

Описание: организиране на конференции и пресконференции, изработване и монтиране на информационни табла, изработване на баджове и служебни карти, закупуване на флашпамет и изработване на брошури

2009-00000773

Възложител: Национална гимназия за древни езици и култури /НГДЕК/ "Константин Кирил Философ" - София

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Февр. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Покупка на дизелово моторно гориво, съгласно ЗОП

Търсене

Tenders-bg© 2015.
Всички права запазени.