информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4057/4852
Покажи

2008-00001410

Възложител: Водоснабдяване и канализация "Йовковци" ООД - Велико Търново

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 25 Февр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Избор на финансова институция за отпускане на банков кредит в размер на 6 490 хил. лева, срещу залог на бъдещи вземания, с цел осъществяване на инвестиционни проекти за реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа в област Велико Търново.

Описание: Избор на финансова институция за отпускане на целеви, инвестиционен, дългосрочен, банков кредит в размер на 6 490 хил. лева, срещу залог на бъдещи вземания, с цел осъществяване на инвестиционни проекти за реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа в област Велико Търново, съгласно условията на Възложителя, подробно описани в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата.

2008-00001409

Възложител: ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 25 Февр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Ремонт на компенсатори, газоходи и абсорбери за СОИ Бл. 7 и Бл. 8 в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, по осем обособени позиции. Процедурата е разделена на осем обособени позиции, както следва:

2008-00001408

Възложител: ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 25 Февр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Обектът на поръчка e доставка на въглища, със следните качествени показатели: Влага /работна маса/ – Wr= 7-15%, Пепелност /суха маса/ – Ad= 15-32%, Летливи /суха безпепелна маса/ – V daf = 10-30% Калоричност /долна на работна маса/ – Qд i=4000-4800 ккал/кг Сяра /обща на работна маса/ – Sr <= 0,5% Качеството на доставените въглища се установява с лабораторен анализ преди подаването им във въглищен склад на "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД

2008-00001407

Възложител: ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 25 Февр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на резервни части за кислородомери, съгласно спецификация или еквивалентно, приложена в документацията. Гаранционен срок – 12 месеца от датата на монтажа, но не по-късно 18 месеца от датата на доставка.

2008-00001406

Възложител: ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 25 Февр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: 1. Доставка на трансмитери и манометри - в две обособени позиции, съгласно спецификация”, както следва: 1.1. Първа обособена позиция – „Доставка на трансмитери, съгласно спецификация”; 1.2. Втора обособена позиция – „Доставка на технически и електроконтактни манометри, съгласно спецификация”. 2. Гаранционният срок е 12 месеца от датата на монтажа, но не по-късно 18 месеца от датата на доставка.

2008-00001405

Възложител: ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 25 Февр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на сярна киселина техническа – първо качество - БДС 1152-81 или еквивалентно в количество 3500 тона (като 96% продукт).

2008-00001404

Възложител: ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 25 Февр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Среден ремонт на ел. съоръжения в част 850 МW, по четири обособени позиции, както следва: Първа обособена позиция - СР на Г – 8 Втора обособена позиция - СР на ел. двигатели 6 кV в КЦ на Блок № 6 Трета обособена позиция - СР на ел. двигатели 6 кV в КЦ на Блок № 7 Четвърта обособена позиция - СР на ел. двигатели 6 кV в КЦ на Блок № 8 Възложителят изисква предложения гаранционен срок да е не по-малко от 12 месеца, считано от датата на протокола за успешно проведени 72 - часови изпитания.

2008-00001403

Възложител: ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 25 Февр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на високопроходима мобилна лаборатория за локализиране на кабелни повреди.

2008-00001402

Възложител: ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 25 Февр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Избор на изпълнител за изработване на проект за обект:"Кабелна линия 20КV от РУ 20КV на ТЕЦ "Пловдив-север" до съществуващ въздушно кабелен преход 20КV в Стопански двор 1 на с. Войводиново, община Марица. Преобразуване на съществуващ въздушно кабелен преход като възлова разпределителна станция - КЕЦ "Раковски".

2008-00001401

Възложител: ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 25 Февр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Избор на изпълнител за последваща проверка на електромери, съгласно чл.44,т.3 от Закона за измерванията и чл.670 от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метеорологичен контрол.

2008-00001400

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 25 Февр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на широкоформатен АО+ плотер и скенер.

Описание: Следва да се извърши доставка, монтаж и пускане в експлоатация на широкоформатен АО+ плотер и скенер в съответствие с изискванията, заложени в документацията за участие в процедурата.

2008-00001399

Възложител: Община Несебър

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 25 Февр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Строителни и монтажни работи по поддръжка и текущ ремонт на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Несебър в следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: гр. Несебър, к.к. "Сл. Бряг", гр. Св. Влас, с. Кошарица, с. Равда, с. Тънково, с. Оризаре с. Гильовци и общински междусулищни пътища между горепосочените. Обособена позиция № 2: гр. Обзор, с. Баня, с. Емона, с. Приселци, с. Раковсково, с. Паницово, с. Козница и общински междуселищни пътища между горепосочените.

2008-00001398

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 25 Февр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на спирателна арматура, обособена по позиции: А/Резбови спирателни кранове – сферични, кеглови и шибърни, за външен монтаж; Б/ Фланшови шибърни спирателни кранове и кранове тип “Бътерфлай” за водоснабдителната мрежа и съоръженията за питейна вода; В/ Автоматични въздушни клапи за водоснабдителната мрежа за питейна вода, за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив, по заявка на Възложителя, съобразно нуждите на Дружеството, франко складова база гр. Пловдив бул. "Шести септември" № 250, за период от 2 (две) години.

2008-00001421

Възложител: Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 25 Февр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на 15 броя автомобили за нуждите на НЗОК, разделени в следните три позиции: Позиция 1: Доставка на 2 бр. нови леки автомобили тип „миниван”; Позиция 2: Доставка на 3 бр. нови автомобили с висока проходимост тип „джип”; Позиция 3: Доставка на 10 бр. нови леки автомобили тип „седан” или „хечбек”.

2008-00001420

Възложител: Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 25 Февр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Абонаментно поддържане на програмна система за плащания “Bankdoc” в ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК

Търсене

Tenders-bg© 2014.
Всички права запазени.