информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4057/5437
Покажи

2008-00010191

Възложител: Община Девин

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 23 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на 136 000 литра газьол за промишлени и комунални цели, 0.2 % сяра за отопление на общинските заведения на територията на Община Девин - ОДЗ „Здравец” гр.Девин, ОДЗ „Изворче” гр.Девин и Ученическо общежитие „Васил Левски” гр.Девин, за периода от 01.01.2009г. до 31.12.2010г.

2008-00010190

Възложител: Държавна агенция по туризъм /ДАТ/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 23 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: „Изработване на серия рекламни клипове, представящи България като атрактивна целогодишна туристическа дестинация”

2008-00010189

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Карнобат

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 23 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Ежедневно зареждане по заявка с храни и хранителни продукти за нуждите на болнична кухня

2008-00010188

Възложител: Основно училище "Христо Ботев" - с. Поповица

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 23 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Предвижда се периодична доставка на дизелово гориво "Евро дизел" за нуждите на ОУ "Христо Ботев" с.Поповица, Община Садово, с цел отопление на сградата през отоплителните сезони в 2009 година.

2008-00010187

Възложител: "Софинвест" ЕООД

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 23 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: услуга по даване под наем на строителни машини с оператор-машини за земни работи-1 брой булдозер с работно тегло от 35-40 тона и два броя булдозери с работно тегло от 20-27 тона за извършване разриване и избутване на строителни отпадъци и земни маси на депото за строителни отпадъци, кв.Враждебна

Описание: Услуга по даване под наем с оператор на един брой булдозер с работно тегло 35-40 тона и два броя булдозери с работно тегло 20-27 тона за извършване на разриване и избутване на строителни отпадъци и земни маси на депото за строителни отпадъци, кв.Враждебна, като заплащането ще се извършва по действително отработени машиносмени.

2008-00010186

Възложител: Геофизичен институт към Българска академия на науките /БАН/

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 23 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Производство и доставка на цифрови сеизмични станции, сеизмометри и резервни части. Описание: - Три броя 6-канални цифрови сеизмични станции; - Широколентов сеизмометър, трикомпонентен – от 60 sec до 50Hz с кабел; - Широколентов сеизмометър, трикомпонентен – от 120 sec до 50Hz с кабел; - Акселерометри, триаксиални с кабели. Резервни части: - 3 броя приемни платки за GPS приемника за точно време. - 3 броя входни платки за ЦСС.

2008-00010185

Възложител: Геофизичен институт към Българска академия на науките /БАН/

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 23 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Производство и доставка на прибори за измерване на дебелината на озоновия слой в атмосферата на Solar Light Company, Inc., САЩ

2008-00010184

Възложител: Национална гвардейска част

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 23 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Строително-монтажни работи на обект"1013/1.4-голяма репетиционна зала"

Описание: Строително-монтажни работи в сграда №5 от войскови район 1013/1.4 - голяма репетиционна зала, учебно-битов корпус на ГПДО, заемащ част от трети етаж.

2008-00010183

Възложител: Държавна психиатрична болница /ДПБ/ - с. Царев брод, Шуменска област

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 23 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Ремонт на ограда - допълнително възникнала работа на обект, за който е сключен договор за извършване на строително-ремонтни работи

2008-00010182

Възложител: Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол /ИАСАС/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 23 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: открита процедура за доставка на четири броя нови леки автомобили за нуждите на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол. /ИАСАС/

Описание: процедура за възлагане на малка обществена поръчка - открит конкурс за доставка на четири броя нови леки автомобили за нуждите на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол. /ИАСАС/

2008-00010181

Възложител: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 23 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на оборудване за главна дирекция "Контрол на качеството на течните горива" на ДАМТН

Описание: Оборудването включва следните самостоятелно обособени позиции: 1. Доставка на автоматичен апарат за определяне на налягането на пари на бензини; 2. Доставка на апарат за флуоресцентен индикаторен анализ /FIA-метод/ за определяне на въглеводороден състав в течни нефтопродукти. Необходимо е да се проведе и обучение на служители от лабораторията за работа с доставеното оборудване.

2008-00010180

Възложител: Център за психично здраве/ЦПЗ/ - Враца - ЕООД/ Старо наименование - Областен диспансер за психични заболявания със стационар /ОДПЗС/ - Враца ЕООД/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 23 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: 1..Доставка на готова болнична храна за стационарни пациенти при ОДПЗС Враца ЕООД 2..Доставка на готова храна за дежурен персонал при ОДПЗС Враца ЕООД

Описание: 1.Доставка на готова болнична храна за стационарни пациенти при ОДПЗС Враца ЕООД 2..Доставка на готова храна за дежурен персонал при ОДПЗС Враца ЕООД

2008-00010179

Възложител: Община Симеоновград

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 23 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на хранителни стоки за детски заведения и домашен социален патронаж в Община Симеоновград."

Описание: Доставка на хранителни стоки за детски заведения и домашен социален патронаж в Община Симеоновград -основни хранителни продукти;хляб и тестени изделия;прясно и кисело мляка;млечни изделия;месо и месни продукти;захар и захарни изделия;пресни плодове и зелевчуци;зеленчукови и плодови консерви. Доставките ще се изпълняван в срокове и количества,определени в заявките на възложителя.

2008-00010178

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - с.Гърмен - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - с. Гърмен

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 23 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Открита процедура" за Възлагане на доставка - на три броя нови автомобили с висока проходимост марка "ТОЙОТА" или еквивалетни на тях

Описание: Открита процедура" за Възлагане на доставка - на три броя нови автомобили с висока проходимост марка "ТОЙОТА"или еквивалентни на тях с: 1.Параметри 3.0 D4D 171 к.с. AUT -2 броя с цена на доставката не по висока от 105 290.00 лв./сто и пет хиляди двеста и деветдесет лева/ без ДДС; 2.Параметри 3.0 D4D 174 к.с. AUT с цена на доставката не по висока от 74 125.00 лв / седемдесет и четири хиляди сто двадесет и пет лева / без ДДС.

2008-00010177

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - с.Гърмен - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - с. Гърмен

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 23 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Открита процедура" за Възлагане извършването на услуга в обект "Въстановяване на горски култури пострадали след пожар" включващо- почистване на опожарените площи, ръчна почвоподготовка, закупуване на фиданки , транспорт и временно съхраняване на фиданки,залесяване," с начална цена на услугата не по висока от 106 537.50 лв./сто и шест хиляди петстотин тридедесет седем лева и и петдесет стотинки без ДДС.

Описание: Открита процедура" за Възлагане извършването на услуга в обект "Въстановяване на горски култури пострадали след пожар " с начална цена на услугата не по висока от 106 537.50 лв./сто и шест хиляди петстотин тридедесет седем лева и и петдесет стотинки без ДДС.

Търсене

Tenders-bg© 2015.
Всички права запазени.