информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4057/5981
Покажи

2009-00005200

Възложител: Община Белене

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 18 Авг. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Обект на настоящата поръчка е доставка на 200 000 литра газьол с 0,2 % S за изгаряне в стационарни горивни инсталации за звената на бюджетна издръжка на територията на Община Белене през отоплителния сезон 2009 – 2010 год. Горивата ще се доставят по заявка на Възложителя до следните обекти - административна сграда на Община Белене, ОДЗ “Мечта”, ОДЗ “Бодра смяна”, ОДЗ “Знаме на мира”, ОУ “Васил Левски” и СОУ “Димчо Дебелянов”.

2009-00005199

Възложител: Община Челопеч

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 18 Авг. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на хранителни продукти и напитки , плодове и зеленчуци, перилни и почистващи препарати за ОУ"Св. Св. Кирил и Методий"- ученически стол и павлион за закуски и ОДЗ "Ханс Кр. Андерсен" с. Челопеч Предложенията се подават за всички групи продукти

2009-00005198

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Петка" АД - Видин

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 18 Авг. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на бензин и промишлен газьол за нуждите на МБАЛ "Света Петка" АД, гр.Видин.

Описание: Доставка на бензин и промишлен газьол, обособени в позиции както следва: 1. Безоловен бензин А 95- 13 000 литра годишно; 2.Промишлен газьол- 200 000 литра годишно; Доставката на бензина да става посредством картова система за отчитане зарежданията на пътните превозни средства. След всяко зареждане на приносителя на картата да се издава документ. Промишленият газьол да се доставя в МБАЛ “Света Петка”, гр.Видин по предварително направена писмена заявка, в срок, посочен в договора за изпълнение.

2009-00005197

Възложител: Община Твърдица

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 18 Авг. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: " Ремонт на улична мрежа на територията на община Твърдица "

Описание: Извършване на ремонт на улична мрежа

2009-00005196

Възложител: Община Сунгурларе

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 18 Авг. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Обзавеждане на сграда за тежко болни лица към Дом за стари хора с.Лозарево”.

Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Обзавеждане на сграда за тежко болни лица към Дом за стари хора с.Лозарево”, по одобрени спецификации.

2009-00005195

Възложител: Община Малко Търново

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 18 Авг. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Работен проект за доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Малко Търново"

Описание: Проект: „Работен проект за доизграждане на канализация и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Малко Търново” обхваща канализация и сградни канализационни отклонения (СКО), както и подмяна на водопроводната мрежа, арматура по трасето и сградни водопроводни отклонения по следните улици: • ул. „Зеленика” от ул. „Княз Борис I” до ул. „Хр. Смирненски” – 110 м; • ул. „Хр. Смирненски” – 140 м; • ул. „Г. Бенковски” – 90 м; • ул. „Ст. Планина” от ул. „Илия Бояджиев” до ул. „Шипка” – 140 м; • ул. „Райна Княгиня” – 220 м;

2009-00005194

Възложител: Община Берковица

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 18 Авг. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Зимно подържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2009-2010 г.по 3 обособени позиции. Позиция 1:Зимно подържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2009-2010 г. Позиция 2:Зимно подържане и снегопочистване на общински пътища и улици в гр.Берковица за сезон 2009-2010 г. Позиция 3:Зимно подържане и снегопочистване на общински път ІV 81029 - гр.Берковица-х.Ком

Описание: Зимно подържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2009-2010 г.по 3 обособени позиции. Позиция 1:Зимно подържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2009-2010 г. Позиция 2:Зимно подържане и снегопочистване на общински пътища и улици в гр.Берковица за сезон 2009-2010 г. Позиция 3:Зимно подържане и снегопочистване на общински път ІV 81029 - гр.Берковица-х.Ком

2009-00005193

Възложител: Основно училище/ОУ/ "Христо Ботев" - с. Врабево, община Троян /Старо наименование-Основно оздравително училище/ОЗУ/ "Христо Ботев" - с. Врабево, община Троян/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 18 Авг. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Малка обществена поръчка за доставка на горива /петролни продукти и биогорива/ за отопление в ОУ"Хр.Ботев", с.Врабево, общ.Троян, обл.Ловеч, през сезон 2009-2010г. - по обособени позиции

Описание: Малка обществена поръчка за доставка на горива /петролни продукти и биогорива/ за отопление в ОУ"Хр.Ботев", с.Врабево, общ.Троян, обл.Ловеч, през сезон 2009-2010г. - по обособени позиции: 1.Газьол с 0.2% S за изгаряне в стационарни горивни инсталации. 2.Твърди горива 2.1.Дървен чипс 2.2.Пелети

2009-00005192

Възложител: Община Болярово, област Ямбол

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 18 Авг. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Избор на изпълнител на СМР на обект "Благоустрояване" Община Болярово - ІІ-ри етап със следните подобекти : 1. гр.Болярово - вертикална планировка ж.б №3 и улици " Яни Сандански" ," Васил Левски", "Христо Ботев" и "Нико Пехливанов".

Описание: Избор на изпълнител на СМР на обект "Благоустрояване" Община Болярово ІІ-ри етап със следните подобекти : 1. гр.Болярово - вертикална планировка ж.б № 3 и улици " Яни Сандански," " Васил Левски", "Христо Ботев" и "Нико Пехливанов".

2009-00005191

Възложител: Териториално поделение "Софийски пощенски съобщения" /ТП "СПС"/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 18 Авг. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Абонаментно обслужване на климатични инсталации

Описание: Абонаментно обслужване на климатични инсталации, находящи се в пощенски станции на територията на гр.София, съгласно опис приложение № 3 към документацията.

2009-00005190

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 17 Авг. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на минерална и трапезна вода"

Описание: "Доставка на минерална и трапезна вода" Поръчката включва 2 обособени позиции: 1. Минерална вода с ниска минерализация до 300 mg/l; 2. Трапезна вода с ниска минерализация до 100 mg/l; Доставчика предоставя за безвъзмездно ползване диспенсери за охлаждане и затопляне на водата, които се връщат след приключване на договора.

2009-00005189

Възложител: "Софийска вода" АД

Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 17 Авг. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: МЕТРОЛОГИЧНА ПРОВЕРКА НА ВОДОМЕРИ С ДЕБИТ от 1,5 куб. м/час до 400 куб. м/час

Описание: МЕТРОЛОГИЧНА ПРОВЕРКА НА ВОДОМЕРИ С ДЕБИТ от 1,5 куб. м/час до 400 куб. м/час

2009-00005188

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 17 Авг. 2009

Производство в КЗК: ДА

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изпълнение на СМР за обект: “ Проектиране и изграждане на отливен канал на ПСОВ „Бургас” – Меден рудник”.

Описание: Изпълнение на СМР за обект: “ Проектиране и изграждане на отливен канал на ПСОВ „Бургас” – Меден рудник”.

2009-00005187

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 17 Авг. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Предоставяне на комуникационни и информационни услуги за мобилни терминали в системите на Inmarsat и Iridium за нуждите на Военномедицинска академия” - съгласно техническа спецификация – приложение №1 /неразделна част от документацията/

Описание: „Предоставяне на комуникационни и информационни услуги за мобилни терминали в системите на Inmarsat и Iridium за нуждите на Военномедицинска академия”

2009-00005186

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение - Национална кардиологична болница /МБАЛ-НКБ/ - София /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания - Университетска национална кардиологична болница /СБАЛССЗ - УНКБ

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 17 Авг. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: доставка на медицински изделия (хирургически шевни материали)

Описание: доставка на медицински изделия (хирургически шевни материали)

Търсене

Tenders-bg© 2015.
Всички права запазени.