информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4057/5109
Покажи

2008-00005235

Възложител: "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка и монтаж на подкранов път върху короната на язовир „Белмекен”, язовирен район "Чаира"

Описание: „Доставка и монтаж на подкранов път върху короната на язовир „Белмекен”, язовирен район "Чаира".

2008-00005234

Възложител: Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Допълнително проектиране на обект: Укрепване бреговете на р. Арда в района на гр. Кърджали.

2008-00005233

Възложител: Община Пловдив

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Основен ремонт на три детски градини и една детска ясла, находящи се на територията на Район "Северен", обособени в 4 позиции, през 2008г.

Описание: Основен ремонт на три детски градини и една детска ясла, находящи се на територията на Район "Северен", обособени в 4 позиции, през 2008г.

2008-00005232

Възложител: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Изработка и доставка на елементи за ЕФ

2008-00005231

Възложител: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Ремонтни работи на Трансформатор 40ВВТО1 за блок 4

2008-00005230

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 24 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Периодична доставка на реактиви и консумативи за лабораторни апарати за нуждите на ВМА и подчинените и структури в страната” - съгласно спецификация - Приложение № 1 (неразделна част от Документацията).

Описание: "Периодична доставка на реактиви и консумативи за лабораторни апарати за нуждите на ВМА и подчинените и структури в страната” - съгласно спецификация - Приложение № 1 (неразделна част от Документацията).

2008-00005229

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изпълнение на СМР за обект: “КПС в южна промишлена зона на територията на Складова база на “ВиК”- ЕАД, гр. Бургас”

Описание: Изпълнение на СМР за обект: “КПС в южна промишлена зона на територията на Складова база на “ВиК”- ЕАД, гр. Бургас”

2008-00005188

Възложител: Община Ямбол

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Поддръжка и текущ ремонт на уличното осветление в община Ямбол

Описание: Поддържане на таблата за улично осветление; Поддържане на захранващата мрежа за улично осветление; Поддържане на стълбовната мрежа; Поддържане на осветителните тела; Отстраняване на аварии по съоръженията за улично осветление.

2008-00005187

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение - Национална кардиологична болница /МБАЛ-НКБ/ - София /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания - Университетска национална кардиологична болница /СБАЛССЗ - УНКБ

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Юни 2008

Производство в КЗК: ДА

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: третиране (транспортиране, обезвреждане и други съпътстващи дейности, свързани с унищожаване) на опасни болнични отпадъци на СБАЛССЗ-НКБ ЕАД чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение

Описание: третиране (транспортиране, обезвреждане и други съпътстващи дейности, свързани с унищожаване) на опасни болнични отпадъци на СБАЛССЗ-НКБ ЕАД чрез договори, сключени въз основа на рамково споразумение

2008-00005186

Възложител: Болница "Лозенец" - София

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 24 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на бельо за пациенти, специализирано медицинско облекло, постелен инвентар и работно облекло за технически персонал и други подобни

Описание: Доставка на бельо за пациенти, специализирано медицинско облекло, постелен инвентар и работно облекло за технически персонал и други подобни

2008-00005185

Възложител: Община Созопол

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ ІV-98004, с адрес на обекта: участък разклон село Присад-село Зидарово, Община СОЗОПОЛ”

Описание: Проекта обхваща два подучастъка, съгласно работен километраж - разклон за с.Присад-разклон с.Зидарово км.0+000-км 2+200, с ширина на пътно платно на габарит Г8-ленти за движение 2х3м и прилежащи банкети 1.25м. Вторият участък е от разклон за с.Зидарово до с.Зидарово км. 2+200км 5+700, с ширина на пътно платно на габарит Г9-ленти за движение 2х3м и прилежащи банкети 1.0- 1.25м, водещи ивици ляво и дясно по 0.25м

2008-00005184

Възложител: Община Ардино

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Подобряване на сградния фонд на образователните институции на територията на Община Ардино.

Описание: Подобряване на сградния фонд на образователните институции на територията на Община Ардино. Изпълнение на СМР съгласно приложените количествено-стойностни сметки, одобрени по ОП "Регионално развитие" , Приоритетна ос "Местно развитие и сътрудничество", Операция "Дребномащабни местни инвестиции".

2008-00005183

Възложител: Община Карлово

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Извършване на неотложни възстановителни работи състоящи се в изграждане на три броя подпорни стени по брега на р. Тунджа в участъка на гр. Калофер и възстановяване и укрепване на на бреговете на р. Неволя в участъка на с. Васил Левски, съгласно одобрените проекти.

2008-00005182

Възложител: Държавно ловно стопанство/ДЛС/ - Черни Лом - Попово - /Старо наименование - Държавна Дивечовъдна станция /ДДС/ "Черни Лом" - Попово/

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Обект № 833 – отдели 99-в, 99-д, 100-б, 101-а ”Извеждане на санитарни сечи в иглолистни и широколистни насаждения, разкройване, извоз до временен склад и рампирането на маркираната дървесината с общо прогнозно количество от 2943 пл. м. куб.” от КЛФ 2008 година на ДГФ на ДЛС "Черни Лом" гр. Попово"

2008-00005181

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" АД - Ямбол

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Юни 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Стерилизация на инструментариум и медицински материали при МБАЛ “Св. Пантелеймон” – АД гр. Ямбол

Описание: 1. Стерилизация на инструментариум и медицински материали при МБАЛ “Св. Пантелеймон” – АД гр. Ямбол 2. Стерилизацията се извършва в база и с машини на Възложителя, и изпълнителя, ако той сметне за целесъобразно или се наложи да включи в процеса и собственно оборудване/Изпълнителя отговаря за срока на договора за подръжката на предоставената му база и апаратура/, собственност на възложителя; 3. Срок и начин и място на изпълнение на поръчката:

Търсене

Tenders-bg© 2014.
Всички права запазени.