информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4057/7074
Покажи

2011-00006133

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Рахила Ангелова" АД - Перник

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Окт. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на разтвори за перитонеална диализа и медицински изделия за пациенти на МБАЛ " Рахила Ангелова" АД ,град Перник

Описание: Доставка на разтвори за перитонеална диализа и медицински изделия за пациенти на МБАЛ " Рахила Ангелова" АД ,град Перник

2011-00006132

Възложител: Община Пордим

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Окт. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Социален патронаж - гр. Пордим, Социален патронаж - с. Вълчитрън, Социален патронаж - с. Каменец, ДДМУИ "Дъга" - с. Згалево, ДДЛРГ "Младен Антонов" с. Тотлебен, ОДЗ - гр. Пордим, ЦДГ - с. Згалево, ЦДГ - с. Одърне, ЦДГ - с. Каменец, ЦДГ - с. Вълчитрън и ЦДГ - с. Тотлебен", за срок до 31.12.2012г.

Описание: Доставка на хранителни продукти за нуждите на заведенията за социални услуги и детски градини в Община Пордим.

2011-00006131

Възложител: Областна администрация - област Пловдив

Процедура: Договаряне

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Окт. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Фабрично сгъване на бюлетините в изборите за общински съветници и кметове на територията на област Пловдив.

2011-00006130

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Иван Селимински" АД - Сливен

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Окт. 2011

Производство в КЗК: ДА

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД-Сливен."

Описание: Избор на лицензиран оператор, при спазване изискванията на чл.209 от ЗКПО и Наредба №7/09.07.2003г. на Министъра на труда и социалната политика и Министъра на финансите, за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна по смисъла на Наредба №11 на МТСП и МЗ от 21.12.2005г. на служителите и работниците в МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД - гр.Сливен, притежаващи нормативно установена защита. Предоставянето на ваучерите ще се извършва ежемесечно по заявка на Възложителя.

2011-00006129

Възложител: Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски"

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Окт. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: „Доставка и инсталиране на лазерна система за генериране на високо-енергетични фемотсекундни импулси с дължина на вълната 800 нм”.

2011-00006128

Възложител: Комисия за регулиране на съобщенията /КРС/

Процедура: Открита процедура

Статус: Прекратена

Публикувана на: 11 Окт. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Проверка на системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” АД и оценка на нетните разходи от предоставяне на универсалната услуга през 2009 и 2010 финансови години”

Описание: „Проверка на системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” АД и оценка на нетните разходи от предоставяне на универсалната услуга през 2009 и 2010 финансови години”

2011-00006127

Възложител: Община Бобов дол

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Окт. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на кафяви въглища клас 0-20 мм до 105 тона за нуждите на Общинска администрация Бобов дол (до 65 тона) и ОДЗ "Дружба", филиал кв. "Хр.Ботев", гр. Бобов дол(до 40 тона) за период от 12 месеца

2011-00006126

Възложител: Агенция по вписванията

Процедура: Договаряне

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Окт. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: „Доставка на тонери, барабани, девелопери и ролки за нуждите на Агенция по вписванията”

2011-00006125

Възложител: Агенция по вписванията

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Окт. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията”

Описание: Закупуването на канцеларски материали за Агенцията по вписванията за обезпечаване нормалното протичане на работния процес.

2011-00006124

Възложител: "Български пощи" /"БП"/ ЕАД

Процедура: Договаряне

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Окт. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка чрез „Софийска стокова борса" АД за срок от една година, с две обособени позиции: Обособена позиция І – „Доставка на бензин и дизелово гориво за автомобилите, собственост на „Български пощи” ЕАД”; Обособена позиция ІІ – „Доставка и зареждане с всесезонни моторни и други видове масла за бензинови и дизелови автомобили, собственост на „Български пощи” ЕАД”.

2011-00006123

Възложител: Община Правец

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Окт. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително–монтажни работи по проект: „Мерки за предотвратяване на наводнения в община Правец, включващи корекция на р. Скърнавска и р. Витомерица, гр. Правец”

Описание: Упражняване на непрекъснат строителен надзор върху строителните дейности за всички строителни обекти съгласно ЗУТ и действащата нормативна уредба в РБ. Основните цели на обществената поръчка са следните: - законосъобразно започване на строежа; - пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; - изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ; - спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

2011-00006122

Възложител: Община Гоце Делчев

Процедура: Договаряне

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Окт. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Периодични доставки на гориво за отопление - дизелово гориво за нуждите на общинска администрация и учебните заведения на територията на община Гоце Делчев. Код от Общия терминологичен речник: 09134200 “Дизелово гориво” Количество и обем на поръчката: едногодишни прогнозни количества: 308 000 литра. Възложителят си запазва правото по време на договора да променя заявеното количество гориво в рамките на 15%, в зависимост от климатичните условия на отоплителния сезон. Обособени позиции:

2011-00006121

Възложител: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Окт. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Комплексна доставка по периодични заявки на копирна хартия, консумативи за офис техника и канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Описание: Предметът на обществената поръчка е доставката на нови, нерециклирани оригинални тонер касети, мастилници и ленти за съответните марки и модели принтери, мултифункционални устройства и факс апарати, посочени в позиции от № 1 до № 54 от Техническата спецификация и съвместима тонер-касета за съответната марка и модел принтер, посочен в позиция № 55 от Техническата спецификация, копирна хартия и нови канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и териториалните й структури, при условията посочени в настоящата документация и обособени в 3 /три/ позиции.

2011-00006120

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Процедура: Договаряне

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Окт. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Разработване на база от данни (софтуер) за управление на техническата диагностика в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Описание: Разработване на база от данни (софтуер) за управление на техническата диагностика в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно приложено техническо задание

2011-00006119

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Окт. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на рекламни материали за нуждите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Описание: Доставка на рекламни материали за нуждите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Необходима е доставка на рекламни материали за представителни нужди на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

Търсене

Tenders-bg© 2017.
Всички права запазени.