информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4057/5555
Покажи

2008-00011972

Възложител: Професионална гимназия по облекло - гр. Пловдив

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 03 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: доставка на оборудване за успешното реализиране на целите, поставени в одобрен проект по национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование"

2008-00011971

Възложител: БДЖ-Тягов Подвижен Състав/ТПС/ - Локомотиви ЕООД

Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 03 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Ремонт и цялостно възстановяване на ротори за тягови електродвигатели за локомотиви серия 06-00, съгласно Приложение №1– Техническите условия на Възложителя и чертежи, приложени към документацията и при необходимост допълнителен ремонт в обем, зависещ от техническото състояние, описано в приемно – предавателен протокол при предаването на съответния ротор за ремонт или констативни протоколи съставени от двете страни по време на извършване на ремонта му.

2008-00011970

Възложител: Столична община - Район "Оборище"

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 03 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на 30000 литра дизелово гориво за отопление за нуждите на ОДЗ № 60 на територията на СО-район "Оборище", ул. " Мадарски конник" № 7 за отоплителен сезон 2008-2009г. Доставката ще се извършва периодично.

2008-00011969

Възложител: Държавно ловно стопанство/ДЛС/ - Борово, с.Фотиново - /Старо наименование - Държавна дивечовъдна станция /ДДС/ "Борово" - с. Фотиново

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 03 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Възлагане на услуга - дърводобив - сеч,извоз и рампиране на дървесина в обект № 917 - отд.109"и"от ДГФ

Описание: Възлагане на услуга- дърводобив - сеч,извоз и рампиране на дървесина в обект № 917 - отд.109"и" от ДГФ.Обявената начална цена за изпълнение на услугата дърводобив в обект № 917 е в размер 38155 лв. без ДДС, над която кандидатите нямат право да наддават в оертите си.

2008-00011968

Възложител: Държавно ловно стопанство/ДЛС/ - Борово, с.Фотиново - /Старо наименование - Държавна дивечовъдна станция /ДДС/ "Борово" - с. Фотиново

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 03 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Възлагане на услуга - дърводобив - сеч,извоз и рампиране на дървесина в обект № 915 - отд.109"в"от ДГФ

Описание: Възлагане на услуга- дърводобив - сеч,извоз и рампиране на дървесина в обект № 915 - отд.109"в" от ДГФ.Обявената начална цена за изпълнение на услугата дърводобив в обект № 915 е в размер 31625 лв. без ДДС, над която кандидатите нямат право да наддават в оертите си.

2008-00011967

Възложител: Държавна агенция за младежта и спорта /ДАМС/ /Старо наименование: Министерство на младежта и спорта/

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 03 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: “Допълнителни видове строителни и монтажни работи на сграда на СУ “Генерал Владимир Стойчев” – гр. София”

2008-00011966

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Смолян

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 03 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Покупка и доставка на жиба и стоманено сварени конструкции описани по видове и размери в документацията за участие

Описание: Покупка и доставка на жиба и стоманено сварени констукции.!.Жиба обикновенни ,комплектовани с болтове ,гайки и гумени уплътнители от ф 65 до ф 350мм от 5 до 15 атм.2.Жиба за РЕ-HD тръби с удължен маншон комплектовани с болтове,гайки и гумени уплътнители от ф 75 до ф 400 от 5 до 15атм.3.Жиба преходи ,комплектовани с болтове,гайки и гумени уплътнители от ф65 до 350мм от 5 до 15 атм.4.Гумени уплътнители "Симплекс" от ф 60 до ф400.5.Фланец свободен стоманен от ф 50 до ф 350 на 10 и 16 атм.6.Фланец глух стоманен на 16 атм от ф 50 до ф 350 7.Аварийни скоби от 3/4" до ф 150.

2008-00011965

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - Доспат- /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Доспат/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 03 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Сеч, разкройване извоз до временен склад кубиране и рампиране на маркирана дървесина от Държавния горски фонд (ДГФ) от Обект №901 отдели: 3"а", 7"а", 72"в", 72"ж", 72"и", 84"а", 130"г", 131"а", 132"з", 132"к", 132"о", 195"б", 228"з", 229"а" .

Описание: Сеч, разкройване извоз до временен склад кубиране и рампиране на маркирана дървесина от Държавния горски фонд (ДГФ).

2008-00011964

Възложител: Държавно горско стопанство - Смолян - /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Смолян

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 03 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от държавния горски фонд в обект №1 с обособени позиция №1 (обект №911 на ДГС"Смолян"ДП), подотдели 104-в, 161-б1, 165-т,ф; обособена позиция №2 (обект №912 на ДГС"Смолян"ДП), подотдели 2018-а, 2027-р, 2028-о, 2044-м1, о1, п1, с1, 2047-з; обособена позиция №3 (обект №913 на ДГС"Смолян"ДП), подотдели 2122-з,и на територията на ДГС"Смолян"ДП

Описание: сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от държавния горски фонд в обект №1 с обособени позиция №1 (обект №911 на ДГС"Смолян"ДП), подотдели 104-в, 161-б1, 165-т,ф; обособена позиция №2 (обект №912 на ДГС"Смолян"ДП), подотдели 2018-а, 2027-р, 2028-о, 2044-м1, о1, п1, с1, 2047-з; обособена позиция №3 (обект №913 на ДГС"Смолян"ДП), подотдели 2122-з,и на територията на ДГС"Смолян"ДП

2008-00011885

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 02 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: “Доставка на резервни части за предпазни клапани и вентили SEMPELL”.

2008-00011884

Възложител: Столична община

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 02 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Основен ремонт на пуерперално и изолационно отделение на II САГБАЛ"Шейново" АД

Описание: Основен ремонт на пуерперално и изолационно отделение на II САГБАЛ"Шейново" АД

2008-00011883

Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 02 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: “Доставка на 1159 бр. тримесечни превозни абонаменти карти на хартиен носител, за пътуване по масов градски транспорт /МГТ/ в гр. София за четирите тримесечия на 2009г. – общо 4636 бр.”

2008-00011882

Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 02 Дек. 2008

Производство в КЗК: ДА

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на биопродукти за обезпечаване на Имунизационния календар на страната за 2009 г.

Описание: Избор на изпълнител за доставка на биопродукти за обезпечаване на Имунизационния календар на страната за 2009 г.

2008-00011881

Възложител: Община Варна

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 02 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на здравни заведения на територията на Община Варна по обособени позиции"

Описание: При изпълнение на поръчката следва да се доставят и пуснат в експлоатация - 2бр. нови Анестезиологичи апарата за нуждите на Болнична база за активно лечение- Варна ВМА, 2бр.

2008-00011880

Възложител: Община Пловдив

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 02 Дек. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Разширение на бул. Марица - север с паркоместа - технически проект, обхващащ участъка от мост за бул. Васил Априлов до бул. Цар Борис ІІІ Обединител

Описание: Разширение на бул. Марица - север с паркоместа - технически проект, обхващащ участъка от мост за бул. Васил Априлов до бул. Цар Борис ІІІ Обединител

Търсене

Tenders-bg© 2015.
Всички права запазени.