информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4057/5255
Покажи

2008-00007444

Възложител: Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" /ДППИ/ - София

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 14 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Поддръжка и ремонт на съществуващите средства за навигационно осигуряване (СНО) и доставка на светооптични модули и друго оборудване в пристанища за обществен транспорт с национално значение Бургас и Варна "

Описание: Гаранционна поддръжка и ремонт на съществуващите средства за навигационно осигуряване (СНО) - буеве,мигалки и фарове и доставка на светооптични модули и друго оборудване.

2008-00007443

Възложител: Югозападен Университет /ЮЗУ/ "Неофит Рилски" - Благоевград

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 14 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Периодични доставки на материали и аксесоари за нуждите на дърводелската работилница при ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Описание: Периодични доставки на материали и аксесоари за нуждите на дърводелската работилница при ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

2008-00007442

Възложител: Община Банско

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 14 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Доставка на училищна мебел за нуждите на СОУ “Нефит Рилски”-гр. Банско, НУ “Св. П. Хилендарски”-гр. Банско, ОУ “Кл. Охридски”-гр. Добринище, ОУ “Св. Св. Кирил и Методий – с. Места и обзавеждане на кабинети по безопасност на движението за СОУ “Нефит Рилски”-гр. Банско, НУ “Св. П. Хилендарски”-гр. Банско и ОУ “Св. Св. Кирил и Методий – с. Места”

Описание: Доставка на училищна мебел за нуждите на СОУ “Нефит Рилски”-гр. Банско, НУ “Св. П. Хилендарски”-гр. Банско, ОУ “Кл. Охридски”-гр. Добринище, ОУ “Св. Св. Кирил и Методий – с. Места и обзавеждане на кабинети по безопасност на движението за СОУ “Нефит Рилски”-гр. Банско, НУ “Св. П. Хилендарски”-гр. Банско и ОУ “Св. Св. Кирил и Методий – с. Места, съгласно приложените в документацията описи.

2008-00007441

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Добрич АД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 14 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на медицински консумативи, рентгенови филми, дезинфекционни препарати, консумативи за отделение Трансфузионна хематология и консумативи за отделение Клинична патология.

Описание: Доставка на медицински консумативи, рентгенови филми, дезинфекционни препарати, консумативи за отделение Трансфузионна хематология и консумативи за отделение Клинична патология.

2008-00007440

Възложител: Община Белене

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 14 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Изработване на проект за рехабилитация на обект: Общински пътища на територията на Oбщина Белене: Път PVN1001/II-52 Ореш – Деков/ Татари – Петокладенци /PVN2122; Път PVN1003/III-5202 Деков – Белене/ ХТК – Белене (до кръстовището на продължението на у-ца „Фердинанд Дечев” с пътя); Път PVN1004/PVN1005, Белене – АЕЦ Белене/III-5202-ЗМК”

Описание: “Изработване на проект за рехабилитация на обект: Общински пътища на територията на Oбщина Белене: Път PVN1001/II-52 Ореш – Деков/ Татари – Петокладенци /PVN2122; Път PVN1003/III-5202 Деков – Белене/ ХТК – Белене (до кръстовището на продължението на у-ца „Фердинанд Дечев” с пътя); Път PVN1004/PVN1005, Белене – АЕЦ Белене/III-5202-ЗМК” Възлага се изработването на технически проект на пътни участъци от общинската пътна мрежа, извън населените места, които са предмет на обществената поръчка.

2008-00007439

Възложител: Община Белене

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 14 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Изграждане и реконструкция на туристическа инфраструктура в Община Белене”

Описание: Изграждане и реконструкция на туристическа инфраструктура в Община Белене, съгласно инвестиционен проект, вкл. количествено-стойностна сметка към Документацията за участие в процедурата

2008-00007438

Възложител: Община Белене

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 14 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Специализиран превоз на ученици до ОУ "Проф. Иван Шишманов" – с. Деков"

Описание: Обект на обществената поръчка е специализиран превоз на ученици до ОУ "Проф. Иван Шишманов" – с. Деков, двуразово /по определено в Документацията за участие в процедурата разписание/ всеки присъствен ден на учебната 2008/2009 година по следния маршрут: Белене - Стежерово - Петокладенци - Татари - Деков - Белене

2008-00007437

Възложител: Община Дупница

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 14 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Консултантски услуги за изготвянето на пълен инвестиционен проект за реконструкция, модернизация и разширение на Градска пречиствателна станция за отпадни води |ГПСОВ|-Дупница

Описание: Осъществяване на консултантски услуги за изготвянето на пълен инвестиционен проект за реконструкция, модернизация и разширение на ГПСОВ-Дупница

2008-00007436

Възложител: Община Провадия

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 14 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Извършване на строително-ремонтни дейности в сградите на общинските училища по утвърдена програма "Оптимизация на училищната мрежа" в община Провадия, съгласно изготвени количествени сметки за І Основно училище "Христо Смирненски" - гр. Провадия; Основно училище "Васил Левски" - с. Бозвелийско, община Провадия; Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Блъсково, община Провадия; Основно училище "Св. СВ. Кирил и Методий" - с. Градинарово, община Провадия и Основно училище "Христо Ботев" - с. Житница, община Провадия"

Описание: "Извършване на строително-ремонтни дейности в сградите на общинските училища по утвърдена програма "Оптимизация на училищната мрежа" в община Провадия, съгласно изготвени количествено-стойностни сметки за І Основно училище "Христо Смирненски" - гр. Провадия; Основно училище "Васил Левски" - с. Бозвелийско, община Провадия; Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Блъсково, община Провадия; Основно училище "Св. СВ. Кирил и Методий" - с. Градинарово, община Провадия и Основно училище "Христо Ботев" - с.

2008-00007435

Възложител: Община Велики Преслав

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 14 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Предоставяне на консултантски услуги за изпълнение на проект “Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Велики Преслав.” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Референтен номер BG161PO005/08/1.30/01/01, по приоритетна ос 1 от ОП “Околна среда”

Описание: Извършване на консултантски услуги за разработка на прединвестиционни проучвания по Наредба 4 към ЗУТ; експертни анализи, хидроложки и геоложки проучвания и друга техническа документация; разработване на подробни технически и работни инвестиционни проекти; подготовка на необходимата документация и преминаване на всички процедури по ОВООС, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите разрешителни/решения по Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и Закона за биологичното разнообразие; изготвяне на финансови и икономически анализи, вкл.

2008-00007434

Възложител: Община Правец

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 14 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Консултантски услуги за изготвяне и управление на проекти на Община Правец за финансиране от Структурнитe фондове, Кохезионния фонд и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (Европейска финансова рамка 2007-2013 г.)

Описание: Консултантски услуги за изготвяне и управление на проекти на Община Правец за финансиране от Структурнитe фондове, Кохезионния фонд и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (Европейска финансова рамка 2007-2013 г.), по обособени позиции: Програма за развитие на селските райони Оперативна програма „Регионално развитие” Оперативна програма „Околна среда” Оперативна програма „Административен капацитет”

2008-00007423

Възложител: Държавна агенция по туризъм /ДАТ/

Процедура: Открит конкурс за проект по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 14 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Разработка на проект за информационен щанд за представяне на България като атрактивна туристическа дестинация на международни туристически изложения.

Описание: Създаване на проект, който да бъде адаптируем към различни площи за представяне на България като атрактивна дестинация на международни изложения през 2009г.

2008-00007422

Възложител: Столична община - Район "Възраждане"

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 14 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изпълнение на СМР в детски заведения: - ОДЗ №81 „Лилия”, ул.”Одрин” №62 (Обособена позиция №1) - ОДЗ №120, ул.”Позитано” №125 (Обособена позиция №2) - ОДЗ №81 „Лилия”, ул.”Одрин” №62 (Обособена позиция №3) - 30 СОУ "Братя Миладинови", бул.Ал.Стамболийски №125 (Обособена позиция №4)

Описание: Изпълнение на СМР в детски заведения: - ОДЗ №81 „Лилия”, ул.”Одрин” №62 (Обособена позиция №1) - ремонт на плувен басейн; - ОДЗ №120, ул.”Позитано” №125 (Обособена позиция №2 - СМР; - ОДЗ №81 „Лилия”, ул.”Одрин” №62 (Обособена позиция №3) - подмяна на дограма; - 30 СОУ "Братя Миладинови", бул.Ал.Стамболийски №125 (Обособена позиция №4) - ремонт на физкултурен салон.

2008-00007421

Възложител: Аграрен университет - Пловдив

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 14 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Инженеринг и поетапно изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат за намаляване разхода на енергия и постигане на икономия в Агрономически факултет и Лозаро-градинарски факултет на Аграрен университет - гр. Пловдив.

Описание: Инженеринг и поетапно изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат за намаляване разхода на енергия и постигане на икономия в Агрономически факултет и Лозаро-градинарски факултет на Аграрен университет - гр. Пловдив.

2008-00007420

Възложител: Община Бяла, област Русе

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 14 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Предоставяне на консултантска услуга за изпълнение на проект “Подготовка на проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град БЯЛА, ОБЛАСТ Русе", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Референтен номер BG161PO005/08/1.30/01/01, по приоритетна ос 1 от ОП “Околна среда”

Описание: “Предоставяне на консултантска услуга за изпълнение на проект “Подготовка на проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град БЯЛА, ОБЛАСТ Русе", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Референтен номер BG161PO005/08/1.30/01/01, по приоритетна ос 1 от ОП “Околна среда”

Търсене

Tenders-bg© 2014.
Всички права запазени.