информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4057/5266
Покажи

2008-00007606

Възложител: Община Рила

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Изпълнение на СМР на обект: Килийно училище "Св. св. Кирил и Методий" в гр. Рила", Община Рила

Описание: малка обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на СМР за обект - Килийно училище "Св. св. Кирил и Методий", находящо се в гр. Рила, Община Рила.

2008-00007605

Възложител: Община Борино

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Изпълнение на СМР на обект допълнително водоснабдяване на с. Чала, Община Борино - ІІ етап"

Описание: Обект на настоящата поръчка е изпълнение на СМР на обект "ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. ЧАЛА, ОБЩИНА БОРИНО - ІІ ЕТАП", съгласно приложения към тръжна документация проект и количествено - стойностна сметка. Изпълнението на СМР трябва да отговаря на действащите законови норми в страната и се спазват всички регламентирани и действащи нормативи.

2008-00007604

Възложител: Община Якоруда

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Корекция на река Черна Места в границите на с. Черна Места - първи етап, включващ участъка от път ІІ-84 до заустването на р. Дрещенец, с. Черна Места, общена Якоруда.

Описание: Корекция на река Черна Места в границите на с. Черна Места - първи етап, включващ участъка от път ІІ-84 до заустването на р. Дрещенец, с. Черна Места, община Якоруда.

2008-00007603

Възложител: Община Дупница

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Рехабилитация и текущ ремонт на улиците: "Бачо Киро";"Никола Малашевски"; "Разметаница"; "Отовица"; "Мальовица"; "Железничар"; "Елисавета Багряна"; "Иван Шишман"; "Пиротска", част от общински пътища и уличната мрежа в община Дупница.

Описание: Предвижда се изпълнение на следните видове работи:рязане асфалт, фрезоване асфалтова настилка, грундиране, машинно полагане асфалтобетон , извръхляне строителни отпадъци. Рехабилитация и текущ ремонт ще се извършва на улиците: "Бачо Киро";"Никола Малашевски"; "Разметаница"; "Отовица"; "Мальовица"; "Железничар"; "Елисавета Багряна"; "Иван Шишман"; "Пиротска"

2008-00007602

Възложител: Община Дупница

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПО ВСИЧКИ ЧАСТИ И ИНТЕГРИРАНЕ НА РЕКИТЕ ДЖЕРМАН, БИСТРИЦА, ОТОВИЦА И ДЖУБРЕНА В ТУРИСТИЧЕСКИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИ ОБЛИК НА ОБЩИНА ДУПНИЦА (ИНЖЕНЕРИНГ)”

Описание: “ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПО ВСИЧКИ ЧАСТИ И ИНТЕГРИРАНЕ НА РЕКИТЕ ДЖЕРМАН, БИСТРИЦА, ОТОВИЦА И ДЖУБРЕНА В ТУРИСТИЧЕСКИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИ ОБЛИК НА ОБЩИНА ДУПНИЦА (ИНЖЕНЕРИНГ)” - изготвяне на Работен инвестиционен проект съгласно изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;изготвяне на План за управление на водните ресурси на реките Джерман, Бистрица, Отовица и Джубрена при бедствия, аварии и катастрофи;почистване коритата на реките Джерман и Бистрица;корекция на речните стени на реките Джерман и Бистрица от стоманобетон и каменна облицов

2008-00007624

Възложител: Община Сунгурларе

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Изграждане на канализация, пречиствателна станция за отпадъчни води и реконструкция на водопроводна мрежа на с.Велислав, Община Сунгурларе”"

Описание: Предмет на настоящия процедура е изграждане на вътрешна канализационна мрежа, пречиствателна станция и подмяна на водопровода в с. Велислав, Община Сунгурларе. Общата канализационна схема на селото е решена с два главни колектора. Основен е гл. колектор 1 , в който се зауства гл. колектор 2 след пресичането на дерето. По трасето са предвидени 2 преливника-№1 и №2. Предвижда се изграждане на ПСОВ и подмяна на съществуващите водопроводи с полиетиленови тръби с висока плътност/HDPE -PE 100/

2008-00007623

Възложител: Столична община - Район "Овча купел"

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на мебели и оборудване с инвентар за 72 ОУ "Христо Ботев", кв.Суходол на територията на СО - район "Овча купел"

Описание: Доставка на мебели и оборудване с инвентар за 72 ОУ "Христо Ботев", кв.Суходол на територията на СО район "Овча купел"

2008-00007622

Възложител: Община Исперих

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВА НА ЧИТАЛИЩЕ В С. КИТАНЧЕВО СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ СБ-3 ОТ 30.072008 НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ

2008-00007621

Възложител: Община Якоруда

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Корекция на река Места при град Якоруда - етап V.

Описание: Корекция на река Места при град Якоруда - етап V.

2008-00007620

Възложител: Община Костинброд

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Проектиране на пречиствателна станция за отпадни води с двустепенно биологично пречистване и разширение на канализационната и водоснабдителна мрежа на град Костинброд.

Описание: Определеният за изпълнител на обществената поръчка следва да осъществи проектиране на пречиствателна станция за отпадни води с двустепенно биологично пречистване и разширение на канализационната и водоснабдителна мрежа на град Костинброд.

2008-00007619

Възложител: Предприятие за експлоатация и поддържане на железопътната инфраструктура /ПЕПЖИ/ - Плевен

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: “Доставка на 200 (двеста )броя лопатки № 32655 и 200 (двеста) броя съединителни звена № 100 - 1498 за баластопресевни машини ” Plasser & Theurer RM 76 UHR “.

2008-00007601

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - Хисар - /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Хисар/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 19 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Извършване на дейности по дърводобив - сеч, извоз и рампиране по класове на сортиментност на временен склад

Описание: Извършване на дейности по дърводобив: сеч, извоз и рампиране по класове на сортиментност на временен склад- общо прогнозно количество лежаща маса - 1441 куб. м. с начална цена на услугата 43007 /четиридесет и три хиляди и седем / лв. без ДДС

2008-00007600

Възложител: Учебно-опитно горско стопанство /УОГС/ "Георги С. Аврамов" - с. Юндола

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ГОРИВА, ОСЪЩЕСТВЕНА ЧРЕЗ ПОКУПКА, ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,СОБСТВЕНОСТ НА УОГС "Г.АВРАМОВ" с.ЮНДОЛА

Описание: ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ГОРИВА, ОСЪЩЕСТВЕНА ЧРЕЗ ПОКУПКА, ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,СОБСТВЕНОСТ НА УОГС "Г.АВРАМОВ" с.ЮНДОЛА

2008-00007599

Възложител: Териториално поделение "Български пощи" /ТП "БП"/ ЕАД - Пазарджик

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Абонаментно обслужване на таксувачна машина

Описание: Абонаментно обслужване на таксвачна машина "Frama"

2008-00007598

Възложител: Териториално поделение "Български пощи" /ТП "БП"/ ЕАД - Пазарджик

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Частично прекратена

Публикувана на: 19 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с обект "Годишни технически прегледи на автомобили, проверка на автомобилни газови уредби (АГУ), при обособени позиции: - Позиция 1 - Годишни технически прегледи -Позиция 2 - Проверка на автомобилни газови уредби (АГУ)

Описание: "Годишни технически прегледи на автомобили, проверка на автомобилни газови уредби (АГУ), при обособени позиции: - Позиция 1 - Годишни технически прегледи -Позиция 2 - Проверка на автомобилни газови уредби (АГУ)

Търсене

Tenders-bg© 2014.
Всички права запазени.