информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4057/5244
Покажи

2008-00007289

Възложител: Община Стара Загора

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „РИМ-Стара Загора- благоустрояване и довършителни работи”

Описание: "РИМ-Стара Загора- благоустрояване и довършителни работи": – СМР – благоустрояване и довършителни работи: Част АС – изкопни работи;кофражни работи; армировъчни работи; бетонови работи; мазилки; шпакловки; бояджийски работи; настилки от теракотни плочи и бетонови плочи”тоскана”; обшивка с гипсокартон; доставка и монтаж на метална конструкция; фаянсова облицовка и др. Част ЕЛ – доставка и монтаж на осветителни тела; полагане на ел. кабели, СОТ и др. Част ВиК – канализационни шахти; оборудване на санитарен възел и др.

2008-00007288

Възложител: Община Разград

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 11 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на училищно оборудване за учебни заведения на територията на община Разград

Описание: Предметът на поръчката включва доставка на училищно оборудване за потребностите на учебни заведения на територията на община Разград, описани в документацията на процедурата.

2008-00007287

Възложител: Община Созопол

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Пилотно фундиране за задравяване на земна основа за SBR 1,2, 3 и 4/биобасейн/ и фундиране за два броя вторични хоризонтални утаители и надпилотни плочи към ПСОВ-Созопол

Описание: При съществуващите комбинации от натоварвания и почвени особености, за фундирането се избира пилотен вариант, със сондажни пилоти, забити на дълбочини 18м. и с брой от 91, и на 23 метра с брой от 149, мерено от кота + 0.80. На посочената кота се оформя ростверк, който обединява пилотите. Върху ростверка се изпълнява дънната плоча на биобасейните. Чертежи за разпределение на пилотите и тяхната конструкция са дадени в проекта.Пилотно фундиране на нови пилоти за вторични утаители 350 на брой , при дълбочина 18м. , диаметър на всеки от 880мм

2008-00007286

Възложител: Община Свиленград

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 11 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Периодични доставки на хранителни продукти за целодневни детски градини, детска ясла, Домашен социален патронаж и Дом за възрастни с психични разстройства с. Пъстрогор - на територията на Община Свиленград” .

Описание: “Периодични доставки на хранителни продукти за целодневни детски градини, детска ясла, Домашен социален патронаж и Дом за възрастни с психични разстройства с. Пъстрогор - на територията на Община Свиленград, по обособени позиции както следва:

2008-00007270

Възложител: Община Тунджа, област Ямбол

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Изпълнение на допълнителни непредвидени работи при реализациата на Проект"Изграждане на канализационни системи в селата Роза, Кукорево и Веселиново"

2008-00007269

Възложител: Водоснабдяване и канализация "Йовковци" ООД - Велико Търново

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на един брой нов автомобил с висока проходимост (4х4) за нуждите на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново.

Описание: Доставка на един брой нов автомобил с висока проходимост (4х4) за нуждите на "В и К Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, съгласно условията на Възложителя, подробно описани в обявлението и документацията за участие в процедурата.

2008-00007268

Възложител: Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 11 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Ремонта обхваща изработване на нова заземителна инсталация за подстанция “Шумен-Център”, и за постигане на ефективна защита на ОРУ се предвижда монтаж на нови 5 броя прътови мълниеприемници.

2008-00007267

Възложител: ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка и монтаж на метални пейки

2008-00007266

Възложител: Министерство на отбраната /МО/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на Министерство на отбраната

2008-00007265

Възложител: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на 20 бр. микровълнови апарати за киселинно разлагане, подробно описани в техническата спецификация към документацията за участие. Сервизното обслужване включва следните дейности: 1/ периодични профилактични прегледи; 2/ ремонт на апаратурата; 3/ техническа поддръжка – отстраняване на технически повреди; 4/ при необходимост от подмяна на дефектирали компоненти се предвижда и доставка на резервни части, която ще се изпълнява по предварителна писмена заявка в зависимост от нуждите на Възложителя.

2008-00007264

Възложител: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Извършване на консултантска услуга за проверка и оценка на изготвените идейни и работни проекти и тръжни документи от консултанта за “ Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния сектор на гр. София , фаза 2” и оказване съдействие на Звеното за управление на проекта на етап изпълнение на договорите за строителство и строителен надзор, предвидени в обхвата на ИСПА Мярка No 2000 BG 16 P PE 001 “Интегриран проект за водния цикъл на гр. София”

2008-00007263

Възложител: Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 11 Авг. 2008

Производство в КЗК: ДА

Образувано дело във ВАС: ДА

Описание: „Интегрирана система „синя” граница по Годишната индикативна програма 2007 по Инструмента Шенген Цел 1, Мярка 2, Дейност 1”

2008-00007262

Възложител: Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Частично прекратена

Публикувана на: 11 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Наемане на експерти като консултанти и/или независими оценители в тръжни комисии по 5 позиции групирани в 5 обособени позиции (лотове), които са описани подробно в Техническата спецификация. Основните дейности за покриване от експертите в обхвата на обществената поръчка са следните: • участие в работата на оценителни комисии в ролята на консултанти - членове с право на глас, както и изготвяне на свързаните с това участие документи, утвърдени от Ръководителя програма ФАР в Министерството на финансите.

2008-00007241

Възложител: Министерство на правосъдието /МП/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: „ Администриране и поддържане на информационните и комуникационните системи в системата на министерството на правосъдието „

2008-00007240

Възложител: Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 11 Авг. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: „Проектиране, разработване, доставкаи внедряване на персонализирана информационна система за нуждите на НЗОК”

Търсене

Tenders-bg© 2014.
Всички права запазени.