информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4057/6484
Покажи

2010-00004704

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение - Национална кардиологична болница /МБАЛ-НКБ/ - София /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания - Университетска национална кардиологична болница /СБАЛССЗ - УНКБ

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 02 Септ. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на микуличи и компреси за нуждите на "СБЛАССЗ-УНКБ" ЕАД.

Описание: Доставка на микуличи и компреси.

2010-00004703

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина /УМБАЛСМ/ "Н.И. Пирогов" ЕАД - София

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 02 Септ. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на затворени вакуумни системи за вземане на кръв за нуждите на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД.

Описание: Периодични доставки на затворени вакуумни системи за вземане на кръв за нуждите на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД, съгласно спецификация, по писмена заявка от страна на възложителя

2010-00004702

Възложител: Община Перник

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 02 Септ. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Извършване на ученически превози на територията на Община Перник през учебната 2010/2011 година по утвърдена транспортна схема и график по маршрутни линии както следва:1. Калкас-Караманица-Куциан-Железни заводи- V СОУ "П.Р. Славейков"-Перник;; 2. Калкас-ХІІ ОУ " В.Левски"-Перник; 3. с. Рударци- СОУ "Св. Кл. Охридски-Перник;4. Перник-с.Кралев дол-кв. Църква-Перник;5.Перник-с.Люлин-с. Дивотино-м. Бреста-с. Дивотино.Всяка линия да се смята за самостоятелна обособена позиция.

Описание: Извършване на специализиран автобусен превоз на ученици на територията на Община Перник през учебната 2010/2011 г.по пет маршрутни линии описани в Раздел ІІ.1.1. от настоящото обявление. Всеки участник може да подаде оферта за една, няколко или всички маршрутни линии, представляващи част ат настоящата процедура, като всяко едно от маршрутните линии представлява самостоятелно обособена позиция.Превозването на учениците ще се извършва всеки учебен ден по упоменатите маршрути и съгласувано часово разписание.

2010-00004701

Възложител: Холдинг Български държавни железници /старо наименование - "Български държавни железници" /БДЖ// ЕАД

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 02 Септ. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на главни въздушни резервоари 600 литра за електрически локомотиви серии 42, 43,44,45.

Описание: Доставка на главни въздушни резервоари 600 литра за електрически локомотиви серии 42, 43,44,45.

2010-00004700

Възложител: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/

Процедура: Открита процедура

Статус: Прекратена

Публикувана на: 02 Септ. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия”

Описание: „Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия”, в две обособени позиции: - „Доставка на 14 броя леки автомобила”; - „Доставка на 2 броя минибуса”; Техническите характеристики на леките автомобили и минибусите са посочени в техническата спецификация, която е неразделна част от документацията на обществената поръчка.

2010-00004699

Възложител: Община Пирдоп

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 02 Септ. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Избор на консултант за извършване на комплексна консултантска услуга за подготовка за кандидатстване на община Пирдоп за безвъзмездна помощ от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” с проект „Интегриран воден проект на гр.Пирдоп "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа"

Описание: Необходимите услуги/консултантска и техническа помощ включват следното: 1. Изготвяне оценка за съответствие на инвестиционните проекти в идейна фаза със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142 от ЗУТ 2. Изготвяне на анализ разходи ползи или финансов анализ, анализ на чувствителността, анализ на риска и анализ на поносимостта 3. Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в инвестиционния проект съгласно ЗОП и НВМОП.

2010-00004698

Възложител: Община Пирдоп

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 02 Септ. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Избор на проектант за разработване на проекти в идейна фаза за „Интегриран воден проект на гр.Пирдоп "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа"

Описание: Разработване на проекти в идейна фаза за „Интегриран воден проект на гр.Пирдоп "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа"

2010-00004697

Възложител: Община Първомай

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 02 Септ. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Първомай и уличната мрежа в град Първомай за експлоатационен сезон 2010-2011 година, обособена в две позиции, както следва : Обособена позиция №1-„Зимното поддържане и снегопочистване на общинска пътна /ІV класна/ мрежа на територията на Община Първомай за експлоатационен сезон 2010-2011 година; Обособена позиция №2 - „Зимното поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в град Първомай и кварталите Дебър и Любеново за експлоатационен сезон 2010-2011 година ”

Описание: “Зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Първомай и уличната мрежа в град Първомай за експлоатационен сезон 2010-2011 година, обособена в две позиции, както следва : Обособена позиция №1-„Зимното поддържане и снегопочистване на общинска пътна /ІV класна/ мрежа на територията на Община Първомай за експлоатационен сезон 2010-2011 година; Обособена позиция №2 - „Зимното поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в град Първомай и кварталите Дебър и Любеново за експлоатационен сезон 2010-2011 година ”

2010-00004696

Възложител: Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология /СБАЛАГ/ "Майчин дом" ЕАД - София

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 02 Септ. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Извозване и обезвреждане на опасни болнични отпадъци генерирани от СБАЛАГ " Майчин дом" ЕАД.

Описание: Поръчката касае извозване, обезвреждане и депониране на опасни болнични отпадъци на СБАЛАГ " Майчин дом" ЕАД, което включва и дейностите по дезинфекция, етикетиране и товаро-разтоварни операции на контейнерите за съхранение на отдадъците. Събирането и транспортирането на отпадъците ще се извършва два пъти в седмицата, както и при възникнала извънредна необходимост след подаден сигнал от Възложителя.

2010-00004695

Възложител: Община Кърджали

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 02 Септ. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Изпълнение строителен надзор на строеж “Изграждане на парк “Арпезос-Север” и “Бизнес парк” – І и ІІ етап – гр. Кърджали”

Описание: Избор на Изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение строителен надзор на строеж “Изграждане на парк “Арпезос-Север” и “Бизнес парк” – І и ІІ етап – гр. Кърджали”, изпълнима в рамките на проект “Изграждане на парк “Арпезос-Север” и “Бизнес парк” – І и ІІ етап – гр. Кърджали”, осъществяван с финасовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013год.», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.4-02/2008/006 от 21.10.2009 г.

2010-00004694

Възложител: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/

Процедура: Договаряне

Статус: Възложена

Публикувана на: 02 Септ. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: „ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО- СТАТИСТИЧЕСКАТА СИСТЕМА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ”: 1. WEB базирана информационна система за "Билети за любителски риболов". Системата обслужва всички териториални звена, организации, имащи право да разпространяват билети за любителски риболов 2. АКСТЪР ОФИС - Корпоративна система за документооборот, управление на административните процеси и управление на качеството. Системата обслужва всички териториални звена и администрацията на ИАРА в София.

2010-00004693

Възложител: Община Берковица

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 02 Септ. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на хранителни продукти за поделенията на община Берковица

Описание: Доставка на хранителни продукти за поделенията на община Берковица

2010-00004692

Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 02 Септ. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Абонаментно техническо обслужване на повдигателни съоръжения, експлоатирани от МЕР София област към ЕСО ЕАД

Описание: Поръчката включва абонаментно техническо обслужване на различни видове повдигателни съоръжения в съответствие с изискванията на Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на подигателни съоръжения

2010-00004691

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Христо Стамболски"/МБАЛ/ - Казанлък /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Казанлък/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 02 Септ. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинската апаратура в МБАЛ Д-р Христо Стамболски ЕООД, гр.Казанлък.

Описание: Извънгаранционна абонаментна сервизна поддръжка на медицинска апаратура и оборудване, съгласно Приложение №1 към документацията за участие, необходима за нормалната работа в Лечебното заведение.

2010-00004690

Възложител: Отдел "Образование и култура" -Звено "Образование", община Свищов

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 02 Септ. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на плодове и зеленчуци, хранителни и нехранителни стоки и хляб за нуждите на детските заведения на територията на Община Свищов за 2010/2011 година по обособени позиции:1.Хранителни и нехранителни стоки, 2.Плодове и зеленчуци и 3.Хляб"

Описание: 1. Доставка на хранителни и нехранителни стоки-макаронени изделия- макарони,кус-кус, домашна юфка, месо и месни произведения - кайма,колбаси, пилета,телешко и свинско месо, риба,мляко и млечни произведения-сирене,кашкавал, краве масло, прясно и кисело краве мляко, плодови и зеленчукови консерви-компоти,конфитюр,грах,домати,лютеница,други - олио,боб,леща,яйца,сол,подправки;нехранителни стоки-белина,прах за пране,кислол,тоалетна хартия,салфетки. 2.Плодове и зеленчуци-банани,ябълки,портокали,праскови,картофи,домати,краставици,зеле,чушки,лук.

Търсене

Tenders-bg© 2017.
Всички права запазени.