информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4057/5151
Покажи

2008-00005891

Възложител: Община Благоевград

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 10 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Строителство на обект ,, Психодиспансер село Горно Хърсово,сектор ,,мъже" ,община Благоевград.За реконструкцията на обекта има изготвен инвестиционен проект по части "Архитектура" , "Конструкции", "ЕЛ", "В и К" и "ВП". Строително монтажните работи, които трябва да се извършат на строежа, са съгласно проектната документация и документацията за участие.

2008-00005890

Възложител: Община Гоце Делчев

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Преустройство на зали от Младежки дом в гр.Гоце Делчев за “Център за устойчиво развитие на бизнеса”

Описание: Оформяне на три помещения, санитарен възел и коридор. Едно от помещенията ще е зала с площ от 42.21 м2, а останалите две – офиси с площ от по 15.63 м2. Предвижда се подмяна на съществуваща дограма, подмяна на мокет с ламиниран паркет, пребоядисване на стените и монтиране на окачен таван. Санитарния възел е предвиден с теракота, фаянс и окачен таван. Покривът над помещенията е плосък, ще се извърши основен ремонти подмяна на хидроизолационните материали и полагане на допълнителна топлоизолация.

2008-00005871

Възложител: Община Етрополе

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Предвижда се изграждане на подпорна стена на левия бряг на р. Малък Искър на пътя за стария гробищен парк. Обектът на поръчката съгласно чл.2, ал.3, т.4 от Наредба №1/30.06.2003г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи е I-ва категория. Състоянието на левия бряг на р. Малък Искър на пътя за стария гробищен парк изисква максимално ограничаване на ерозията, което може да се постигне чрез изграждане на подпорна стена. Обществената поръчка следва да се изпълни съгласно изготвен проект, който се намира в документацията за участие.

2008-00005870

Възложител: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 10 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Трафично и техническо обслужване на система за сателитно наблюдение на риболовни кораби.

Описание: Трафично и техническо обслужване на система за сателитно наблюдение на риболовни кораби.

2008-00005869

Възложител: Община Мездра

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изпълнение на СМР по проект BG161PO001/2.1-02/2007/012 "Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез реконструкция на общински път в Община Мездра път VRC - / ІІІ-103/"

Описание: Изпълнение на СМР по реконструкция на общински път с подмяна на настилката и отводняване

2008-00005868

Възложител: Община Мездра

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Независим строителен надзор по проект BG161PO001/2.1-02/2007/012 Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез реконструкция на общински път в Община Мездра Път VRC 1143-/ІІІ-103/

Описание: Независим строителен надзор за обект реконструкция на Общински път VRC 1143-/ІІІ-103/ в участъка от км 12+100 до км 14+035 и от км 15+966 до км 20+732.61

2008-00005867

Възложител: Община Братя Даскалови

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: превоз на ученици от община Братя Даскалови, подлежащи на задължително обучение през учебната 2008-2009 по определени маршрути

2008-00005866

Възложител: Община Пловдив - район "Централен"

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 10 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Преасфалтиране; изкърпване на паважни, асфалтови и калдаръмени настилки; направа на тротоари; направа на джобове; изграждане и възстановяване на улично осветление на територията на Район "Централен" – Община Пловдив” в 5 обособени позиции.

Описание: “Преасфалтиране; изкърпване на паважни, асфалтови и калдаръмени настилки; направа на тротоари; направа на джобове; изграждане и възстановяване на улично осветление на територията на Район "Централен" – Община Пловдив” в 5 обособени позиции, съгласно приложените документи.

2008-00005865

Възложител: Столична община - Район "Овча купел"

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Осигуряване на охрана на учебни и детски заведения на територията на район "Овча купел"

Описание: Охрана на общински училиища и детски заведения на територията на район "Овча купел": Училища -53 ОУ; 72 ОУ; 66 СОУ; 88СОУ; 149 СОУ.ОДЗ - 33 ОДЗ; 39 ОДЗ; 84 ОДЗ.ЦДГ - 9 ЦДГ; 72 ЦДГ; 161 ЦДГ; 164 ЦДГ И 66 ДЯ.

2008-00005864

Възложител: Столична община - Район "Люлин"

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 10 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Ремонт на обединени детски заведения на територията на Столична община - район "Люлин" по 6 (шест) самостоятелно обособени позиции"

Описание: "Ремонт на обединени детски заведения на територията на Столична община - район "Люлин" по 6 (шест) самостоятелно обособени позиции."

2008-00005863

Възложител: Община Летница, област Ловеч

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Ремонт на СОУ "Бачо Киро"-гр.Летница.

Описание: Ремонт на СОУ "Бачо Киро"-гр.Летница, включващ следните СМР: демонтиране на керемиди на скатна дървена конструкция, подмяна на компрометирани носещи дървени елементи от покривната конструкция и монтаж на покритие от ондулин на дървена скара с размери 5/5 см. през 62 см.; доставка и монтаж на PVC дограма за прозорци и AL дограма за врати за подмяна на съществуваща такава дървена в столова и работилница, ремонт на санитарни възли и др.

2008-00005862

Възложител: Община Две могили, област Русе

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: “Неотложни възстановителни работи на обект: „Възстановяване на подпорна стена на път ІV-51021 при км 37+200 в двора на църква „Св.Иван Рилски” с.Батишница, община Две могили, област Русе", съгласно Решение № СБ-2 от 17.06.2008г. на Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС”

2008-00005861

Възложител: Община Костинброд

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Определеният за изпълнител на обществената поръчка следва да изпълни допълнителни, непредвидени проектни работи към комплексен проект за инвестиционна инициатива за изграждане на обект „Регионално депо за твърди битови отпадъци за общините: Костинброд, Божурище, Сливница, Своге, Годеч и Драгоман”,

2008-00005910

Възложител: Топлофикация - Сливен ЕАД

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: 1. Възстановяване стопорни щифтове на полумуфа РНН-РВН; 2. Изправяне на ножови парни уплътнения – предни, задни, на изравняващо бутало, на регулираща диафрагма; 3. Дефектовка (пълна)и безразрушителен контрол на всички лопатки ниско налягане – редове 11 до 16 вкл.; изготвяне и представяне на протокол от дефектовката; 4. Отремонтиране (изправяне и зачистване) на лопатки и презапояване на бандажи от редове 11 до 14 вкл.; 5. Частична подмяна, отремонтиране, чрез изправяне и зачистване на лопатки и презапояване на бандажи от редове 15 и 16.

2008-00005909

Възложител: Средно общообразователно училище/СОУ/ "Елин Пелин" , с. Руен

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка чрез покупка на промишлен газьол за СОУ"Елин Пелин", с.Руен през отоплителния период на учебната 2008/2009 година.

Търсене

Tenders-bg© 2014.
Всички права запазени.