информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4057/5502
Покажи

2008-00011106

Възложител: Община Рила

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 13 Ноем. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Инженеринг на обект: основен ремонт и реставрация на църква "Св. Архангел Михаил" гр. Рила"

2008-00011105

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Иван Рилски" АД - Разград

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 13 Ноем. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на медицинска апаратура по 6 (шест ) обособени позиции

Описание: Доставка на медицинска апаратура, подробно посочена в 6 (шест) обособени приложения, както следва: 1.Автоматизирана система за микробиологична идентификация на щамове 2.Комбиниран апарат за електротерапия и вакуум 3.Портативен возим рентгенов апарат 4.Ултразвуков професионален инхалатор 5.Офталмоскоп - 2 бр. 6. Автоматичен имунологичен анализатор за изследване на хормони, сърдечни и туморни маркери.

2008-00011155

Възложител: Община Сунгурларе

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 13 Ноем. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на специализирана техника за сметосъбиране и сметоизвозване и съдове за събиране на битови отпадъци на територията на Община Сунгурларе.

Описание: Доставка на специализирана техника за сметосъбиране и сметоизвозване и съдове за събиране на битови отпадъци на територията на Община Сунгурларе по обособени позици, както следва: Позиция № 1 - Подвижни контейнери тип "Бобър", 1,1 куб.м - 150 броя и подвижни контейнери тип "Мева" - 0,11 куб.м - 4000броя; Позиция № 2 - Специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване - 2бр. Доставката да бъде извършена в съотвествие с обявените от Възложителя в документацията изисквания.

2008-00011154

Възложител: Община Чирпан

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 13 Ноем. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: "Доставка и монтаж на климатици за нуждите на НУ "Св.Климент Охридски"г гр.Чирпан и ОУ "Васил Левски" гр.Чирпан"

2008-00011153

Възложител: Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Стара Загора

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 13 Ноем. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна с номинална стойност 2 /два/ лева , притежаващи нормативно установена защита, чрез обекти по чл.2 ал.2 т.3 от Наредба №7/09.07.2003 г. в градовете : Стара Загора, Казанлък,Раднево,Чирпан,Мъглиж,Гурково,Павел баня и Гълъбово. На ваучерите изрично да бъде отбелязано,че се отнасят за храни съгласно Наредба №11/21.12.2005 год. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, определени по вид в заповед № 47/19.04.2006 г.

2008-00011152

Възложител: Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Бургас

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 13 Ноем. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на горива за транспорт чрез периодични покупки на безоловен бензин /А95/ и дизелово гориво през 2009 год. посредством 24-часово обслужване на бензиностанции на изпълнителя, като закупуването на горивата ще става посредством разплащателни карти, предоставени от изпълнителя.

2008-00011151

Възложител: Община Трън

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 13 Ноем. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Изготвяне на идеен, технически и работен проекти за инфраструктурата на водния сектор в град Трън - реконструкция и разширение на съществуващата водопроводна мрежа, разширение на канализационната мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води”.

2008-00011150

Възложител: Столична община - Район "Младост"

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 13 Ноем. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване на общински детски заведения на територията на СО-район "Младост"

Описание: Доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване /печки, хладилници, съдомиялни, и др./ за 16 общински детски градини на територията на район "Младост", СО.

2008-00011149

Възложител: Министерство на извънредните ситуации /МИС/ /Старо наименование:Министерство на държавната политика при бедствия и аварии /МДПБА//

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 13 Ноем. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изграждане на Интегрирана информационна система за 28-те Оперативни комуникационно-информационни центрове /ОКИЦ/ и Ситуационен център /СЦ/ на МИС

Описание: Изграждане на Интегрирана информационна система за 28-те Оперативни комуникационно-информационни центрове /ОКИЦ/ и Ситуационен център /СЦ/ на МИС

2008-00011148

Възложител: Министерство на извънредните ситуации /МИС/ /Старо наименование:Министерство на държавната политика при бедствия и аварии /МДПБА//

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 13 Ноем. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Доставка на униформено и работно облекло”

Описание: Изработка и доставка на униформено и работно облекло.

2008-00011147

Възложител: Министерство на извънредните ситуации /МИС/ /Старо наименование:Министерство на държавната политика при бедствия и аварии /МДПБА//

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 13 Ноем. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на пневматични устройства за подаване на спасителни приспособления /линомети/”

Описание: „Доставка на пневматични устройства за подаване на спасителни приспособления /линомети/”

2008-00011146

Възложител: Министерство на извънредните ситуации /МИС/ /Старо наименование:Министерство на държавната политика при бедствия и аварии /МДПБА//

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 13 Ноем. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "ДОСТАВКА НА ВИСОКОПРОХОДИМИ МАШИНИ"

Описание: "ДОСТАВКА НА ВИСОКОПРОХОДИМИ МАШИНИ /ATV/"

2008-00011145

Възложител: Министерство на извънредните ситуации /МИС/ /Старо наименование:Министерство на държавната политика при бедствия и аварии /МДПБА//

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 13 Ноем. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Доставка на автомобили за нуждите на МИС”

Описание: “Доставка на автомобили за нуждите на МИС”

2008-00011144

Възложител: Висш съдебен съвет /ВСС/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 13 Ноем. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Застраховка живота и трудоспособността чрез групова полица за застраховка „злополука” на общо 14179 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии, младши прокурори и младши следователи, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители, членове на Висш съдебен съвет, служители на Националния институт на правосъдието и инспектори, експерти и служители в Инспектората към Висш съдебен съвет

Описание: Застраховка живота и трудоспособността чрез групова полица за застраховка „злополука” на общо 14179 действащи и предстоящи за назначаване съдии, прокурори и следователи, младши съдии, младши прокурори и младши следователи, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители, членове на Висш съдебен съвет, служители на Националния институт на правосъдието и инспектори, експерти и служители в Инспектората към Висш съдебен съвет

2008-00011143

Възложител: Община Якоруда

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 13 Ноем. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на гориво за отопление за нуждите на общинска администрация, социални и образователни заведения на територията на община Якоруда

Описание: Доставка на гориво за отопление за нуждите на общинска администрация и образователните заведения на територията на община Якоруда

Търсене

Tenders-bg© 2015.
Всички права запазени.