информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4057/5771
Покажи

2009-00002053

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - Симитли - Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Симитли

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 08 Апр. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Открит конкурс за услуга в обект №929 на територията на "Държавно горско стопанство - Симитли"ДП

Описание: Извършване на дърводобив - сеч, извоз, рампиране и сортиране по сортименти на широколистна дървесина от 3647 куб.м. лежаща маса в обект №929 в отдел 318ж находащ се в ГСУ "ОСЕНОВО", на територията на "Държавно горско стопанство - Симитли" ДП гр. Симитли.

2009-00002052

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - Сандански - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Сандански

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Апр. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: възлагане на дърводобив - сеч, извоз и рампиране в обект № 907 на тереторията на ДГС " Сандански" на 1041 куб.м. дървесина

2009-00002051

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Ангел Пешев" ЕООД - Тетевен

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Апр. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на хранителни продукти.

Описание: Доставка на хранителни продукти от следните групи:Позиция № 1 - Хляб и хлебни изделия; Позиция № 2 - Мляко - кисело;Позиция № 3 - Месо, месни и рибни продукти;Позиция № 4 - Зеленчуци; Позиция № 5 - Други хранителни продукти - консерви, варива, пакетирани стоки и непакетирани стоки, подправки, захар за нуждите на "Многопрофилна болница за активно лечение - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД за период от една календарна година.

2009-00002050

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Ангел Пешев" ЕООД - Тетевен

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Апр. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на медицински консумативи, рентгенови консумативи и консумативи за клинична лаборатория за нуждите на "Многопрофилна болница за активно лечение -Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД за период от една календарна година.

Описание: Доставка на медицински консумативи, рентгенови консумативи и консумативи за клинична лаборатория за нуждите на "Многопрофилна болница за активно лечение -Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД за период от една календарна година.

2009-00002049

Възложител: Столична община

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 07 Апр. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Преасвалтиране на бул. "Симеоновско шосе" от бул. "Г. М. Димитров" до Околовръстен път.

Описание: Преасвалтиране на бул. "Симеоновско шосе" от бул. "Г. М. Димитров" до Околовръстен път.

2009-00002048

Възложител: "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 07 Апр. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Охрана на почивните домове - "Енерго" - Варна, Приморско, Росенец, Мала Църква и Предел”.

Описание: Обекта на поръчката включва физическа денонощна въоръжена охрана на обектите /почивни домове/ - Варна, Приморско, Росенец, Мала църква и Предел и имуществото в тях, собственост на НЕК - ЕАД, като услугата се извършва включително в почивни и празнични дни, при непрекъснат режим на работа /12-часови дежурства – от 8:00 до 20:00 часа и от 20:00 до 8:00 часа/. Срокът за изпълнение на поръчката е 36 (тридесет и шест) месеца.

2009-00002047

Възложител: Община Пловдив

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 07 Апр. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Издаване на Общински информационен бюлетин"

Описание: Издаване на Общински информационен бюлетин състоящ се от 4 стр. А3 формат

2009-00002046

Възложител: Община Пловдив

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 07 Апр. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изработване на идеен проект, изпълнение, доставка и монтаж на офис обзавеждане на административно - технически сектор за функциите на Общински съвет - Пловдив и заседателна зала - Общински съвет в сградата на ОМД " Спектър" - гр. Пловдив. Озвучаване на заседателна зала - Общински съвет.Изработване на структурна кабелна среда за работа на електронната информационна система за безхартийни заседания на Общински съвет - Пловдив.

Описание: Изработване на идеен проект, изпълнение, доставка и монтаж на офис обзавеждане на административно - технически сектор за функциите на Общински съвет - Пловдив и заседателна зала - Общински съвет в сградата на ОМД " Спектър" - гр. Пловдив. Озвучаване на заседателна зала - Общински съвет.Изработване на структурна кабелна среда за работа на електронната информационна система за безхартийни заседания на Общински съвет - Пловдив.

2009-00002045

Възложител: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 07 Апр. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на резервни части за поддръжка на димен вентилатор

2009-00002044

Възложител: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 07 Апр. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на турбинни лагери в електроцентрала "Енел Марица Изток 3"

2009-00002043

Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 07 Апр. 2009

Производство в КЗК: ДА

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Разработване на методология за оценка за въздействието, продуктите и резултатите от Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г. (ОПРР) по проект BG161PO001/5-01/2008-007 "Планиране и осъществяване на оценки на ОПРР 2007-2013г.", финансиран от Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г.

Описание: "Разработване на методология за оценка за въздействието, продуктите и резултатите от Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013" по проект BG161PO001/5-01/2008-007 "Планиране и осъществяване на оценки на ОПРР 2007-2013", финансиран от Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г.

2009-00002042

Възложител: Община Свищов

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 07 Апр. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Инженеринг - работно проектиране и строително-монтажни работи за реализация на проектно предложение: BG161PO001/1.1/2007/096 за "Подобряване качеството на жизнена и работна среда в училищата СОУ "Николай Катранов" и СОУ "Димитър Благоев" в гр. Свищов чрез модернизация на сградния фонд, повишаване енергийната му ефективност и осигуряване достъп за хора в неравностойно положение"".

Описание: Поръчката включва пълен инженеринг - работно проектиране и съгласуване, енергиен одит, организация на реконструкцията, модернизация, строително-монтажни работи. Проектирането на реконструкцията ще се извършва в съответствие с техническите спецификации, приложени в документацията за участие, одита по заснемане, а строително-монтажните работи - съгласно одобрен инвестиционен проект и количествено-стойностна сметка. Поръчката включва: - Изготвяне на работни проекти във всички части за ремонта на сградния фонд; - Енергиен одит на сградите;

2009-00002041

Възложител: Българска национална телевизия /БНТ/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 07 Апр. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка и пускане в експлоатация на система за запис, описване,монтаж и излъчване на спортни събития

Описание: Доставка и пускане в експлоатация на система за запис, описване,монтаж и излъчване на спортни събития

2009-00002040

Възложител: Българско национално радио /БНР/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 07 Апр. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Основен ремонт на частта на БНР в почивна станция на БНР и БНТ в гр. Китен"

Описание: Основен ремонт на 58 стаи и 4 апартамента по част АС- укрепване на металните парапети по фасадите;топлоизолация на трите фасади;пълна подмяна на фаянс, теракота и оборудване в санитарните възли;подмяна на В и К - инсталации;обновяване на стаите;подмяна на вратите на стаите и на санитарните възли;ремонт на коридори и стълбища и част "Електроинсталации" - подмяна на главния захранващ кабел от РТ-НН до ГРТ; монтаж на ново разпределително ел.

2009-00002039

Възложител: Българско национално радио /БНР/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 07 Апр. 2009

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка и монтаж на обзавеждане за програмно-редакционната сграда на БНР-гр. София и почивна станция Китен

Описание: Доставка и монтаж на офис обзавеждане за програмно - редакционната сграда на БНР в гр. София и обзавеждане за стаи в почивна станция на БНР - гр. Китен.

Търсене

Tenders-bg© 2015.
Всички права запазени.