информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4057/6207
Покажи

2010-00000557

Възложител: Община Доспат

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Февр. 2010

Производство в КЗК: ДА

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Консултиране, проектиране (изработване на технически проект) и управление на проект: "Строителство/реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения в населените места:с.Касъка,с.Любча,с.Црънча,с.Бръщен,на територията на община Доспат",съгласно условията на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., по Мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”.

2010-00000556

Възложител: Водоснабдяване и канализация/ВИК/ ЕАД - Свищов

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Февр. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на горива за автомобили и друга техника, собственост на „Водоснабдяване и канализация - Свищов” ЕАД, за район гр.Свищов, чрез карти за безналично плащане

Описание: Периодични доставки според експлоатационните нужди на „ВиК - Свищов” ЕАД, за район гр.Свищов, на горива (дизелово гориво, бензин А95Н и газ пропан бутан) за автомобили и друга техника, собственост на дружеството, посредством 24 часово обслужване от бензиностанциите на изпълнителя в гр. Свищов, като закупуването на горива ще става чрез карти за безналично плащане, предоставени от изпълнителя.

2010-00000555

Възложител: Община Неделино

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Февр. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на канцеларски материали, офис техника, консумативи и офис оборудване за нуждите на Община Неделино.

Описание: Доставка на канцеларски материали, офис техника, консумативи и офис оборудване за нуждите на Община Неделино.

2010-00000554

Възложител: Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" /ДП "РАО"/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 04 Февр. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Изработка и доставка на стоманобетонни контейнери за съхраняване на преработени радиоактивни отпадъци и метални приемници тип кошница за вътрешен транспорт и съхранение на контейнери с РАО”

Описание: • Изработване на опитна серия от 5 бр. Ст.БК в съответствие с Технически проект “Стоманобетонен контейнер(Ст.БК) за транспортиране и съхраняване на РАО”, Инд. № DTR-ENPR-0622. • Изпитване на Ст.БК от опитната серия 5 бр. в съответствие с изискванията на “Описание на предвидените заводски изпитания”, Инд. № DTR-ENPR-0615. • Изработване на Ст.БК съгласно график (Приложение №1 ).

2010-00000553

Възложител: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /ИА "ГИТ"/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Февр. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на ИА "ГИТ" и поделенията й дирекции "Инспекции по труда", съгласно спецификация към решението.

2010-00000552

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Февр. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на водомери за нуждите на възложителя

2010-00000551

Възложител: Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Варна

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Февр. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Комплексно почистване на административните сгради на РУСО - Варна, находящи се в град Варна, ул."Хан Аспарух" № 4, ул."Охрид" № 6 и архивохранилищата на бул."Сливница" № 191 и ул."Генерал Цимерман" №38-40. Изпълнителят изпълнява със свой персонал, машини, почистващи препарати, материали и консумативи услугата по почистване на административните сгради на ТП на НОИ - град Варна и архивохранилищата, подробно описани в документацията за участие в процедурата.

2010-00000550

Възложител: Национална ветеринарномедицинска служба /НВМС/ - София

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Февр. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка и прилагане на територията на Р. България на жива клетъчно – културална ваксина за орална ваксинация на лисици срещу бяс за кампанията през 2010 г.

2010-00000549

Възложител: "Напоителни системи" ЕАД - София

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Февр. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на смазочни материали за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове на територията на цялата страна

2010-00000548

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Исперих

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Февр. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на течни горива и газ пропан бутан за нуждите на дружеството за срок от 24 месеца.

2010-00000547

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - с.Смилян - Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - с. Смилян

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 04 Февр. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина от ДГФ в обект 101-2 с отдел 284-л; обект 101-4 с отдел 375-а обект 101-5 с отдел 472-в; обект101-6 с отдел478-а; обект101-7 с отдел478-б;

2010-00000546

Възложител: "Брикел" ЕАД - Гълъбово

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Февр. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Извършване на основен ремонт по приложени типови и извън типови обеми от работа на котелно, турбинно и електрооборудване – основни и спомагателни съоръжения на Котлоагрегат №4 и Турбоагрегат №2 в "Брикел"ЕАД" - в това число: част Машинна, Електрическа, КИПиА, пещостроителни работи и контрол на метала. Парогенераторът е тип БКЗ-210-140-ФВ, производство на Бернаулският котлостроителен завод - барабанен с естествена циркулация, П-образна компановка и двустранно отвеждане на димните газове. Турбината е тип ВПТ-50-4 произведена от Турбомоторен завод в гр.

2010-00000545

Възложител: Община Борован

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Февр. 2010

Производство в КЗК: ДА

Образувано дело във ВАС: ДА

Име: „Изготвяне на работен проект за „Преустройство на уличното осветление на с. Борован, Община Борован” по Програма за развитие на селските райони 2007–2013 г., мярка 322 – обновяване и развитие на населените места, проект № 06/322/00291

Описание: 1.1 Обща цел на поръчката

2010-00000544

Възложител: Община Чавдар

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Февр. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Ремонт на улици с. Чавдар"

Описание: Предвидена е подмяна на бордюри; профилиране пътно платно; полагане изравнителен пласт асфалтобетон; полагане износващ пласт асфалтобетон - съгласно количествени сметки.

2010-00000543

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - Тутракан - Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Тутракан

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 04 Февр. 2010

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Дърводобив , товарене , подвоз и претоварване на прогнозни количества маркирана на корен в обособени позиции с № 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019 и 1020, от ДГФ на територията на ДГС Тутракан - ДП

Описание: Дърводобив , товарене , подвоз и претоварване на прогнозни количества маркирана на корен в обособени позиции с № 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019 и 1020, от ДГФ на територията на ДГС Тутракан - ДП

Търсене

Tenders-bg© 2016.
Всички права запазени.