информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4057/4843
Покажи

2008-00001259

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив

Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 20 Февр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Осъществяване на въоръжена охрана на обекти на Дружеството за период от 3 /три/ години от датата на сключването на договор за изпълнение с избрания за Изпълнител участник.

2008-00001258

Възложител: Министерство на образованието, младежта и науката /МОМН/ - /Старо наименование-Министерство на образованието и науката /МОН/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Февр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на дизелово гориво и газьол чрез Стокова борса

2008-00001257

Възложител: Община Белослав

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Февр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: "Битово-фекална канализация с.Страшимирово, Община Белослав - ІІІ етап".Предвижда се изграждане на битово- фекална канализация в с.Страшимирово – ІІІ-ти етап, която ще обслужва южната част от жителите на селото. Участъкът е с дължина 3 650 л.м. Предвижда се да се изгради от тръби оребрен полиетилен Ф 300 мм за улични канализации, а за сградните отклонения Ф 200 мм. Уличните канализационни клонове ще се включат в новоизградения главен канализационен колектор”с.Страшимирово”. Полагането на тръбите ще се извърши върху изравнено, трамбовано, валирано и профилирано легло.

2008-00001256

Възложител: Изпълнителна агенция по хидромелиорации

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Февр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи на обекти за предпазване от вредно въздействие на водите - публична държавна собственост, обособени по лотове, както следва: ЛОТ № 1: Обекти, разположени на територията на област София, Перник, Монтана и Кюстендил ЛОТ № 2: Обекти, разположени на територията на област Благоевград и Пазарджик; ЛОТ № 3: Обекти, разположени на територията на област Плевен, Велико Търново, Търговище, Русе, Шумен, Бургас, Ямбол, Сливен, Хасково и Пловдив.

Описание: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор във връзка с чл. 168, ал. 2 и чл. 175, ал. 2 от ЗУТ, контрол по изпълнение на СМР и дейности по въвеждане на строежа в експлоатация /чл. 177, ал. 1 от ЗУТ/.

2008-00001255

Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД - Силистра

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Февр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на ел.материали и рез.части за енергооборудване.

Описание: Периодична доставка на електроматериали и резервни части за монтирано електрооборудване, свързана предимно с извършване на ремонтни работи и поддръжка

2008-00001254

Възложител: Община Омуртаг

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Февр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: "Доставка на ГСМ за зареждане на МПС и доставка на гориво за отопление за нуждите на Община Омуртаг" Лот 1. Доставката на ГСМ за зареждане на моторните превозни средства собственост на Община Омуртаг ще се извършва посредством 24-часово зареждане от бензиностанции на територията на гр.Омуртаг и в страната, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с разплащателни карти.

2008-00001253

Възложител: Община Полски Тръмбеш

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Февр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на бетонови тротоарни плочки"

Описание: Доставка на бетонови тротоарни плочки с размери 30/30 см и дебелина 4,5 см, необходими за направата на тротоари в населените места на община Полски Тръмбеш.

2008-00001276

Възложител: Изпълнителна агенция "Държавна собственост на Министерството на отбраната" /ИА "ДСМО"/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Февр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Изготвяне на експертни оценки за пазарните стойности на недвижими имоти от ведомствения жилищен фонд/ВЖФ/ на Министерството на отбраната /МО/ от лицензирани оценители на недвижими имоти

2008-00001275

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - Златоград - Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Златоград

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 20 Февр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от държавния горски фонд (ДГФ)".

Описание: Сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ в отдели - 61-в, 61-г, 61-д, 61-е, 58-и, 58-л, 59-з, 62-з, 62-и, 62-л, 511-а, 511-б, 511-г, 511-д, 511-з, 511-л, 512-е, 512-п на територията на Държавно лесничейство - Златоград.

2008-00001274

Възложител: Земеделски институт - Стара Загора

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Неизвестен

Публикувана на: 20 Февр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на опаковки за мляко за нуждите на ЗИ Стара Загора

2008-00001273

Възложител: Земеделски институт - Стара Загора

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Неизвестен

Публикувана на: 20 Февр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на компоненти за фуражи-соев шрот 100000 кг, за нуждите на ЗИ Стара Загора

2008-00001272

Възложител: Изпълнителна агенция "Държавна собственост на Министерството на отбраната" /ИА "ДСМО"/

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 20 Февр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Охрана на имоти в управление на Министерството на отбраната, приет от ИА "ДС на МО".

2008-00001271

Възложител: Държавна комисия по сигурността на информацията /ДКСИ/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Февр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на членовете на Държавната комисия по сигурността на информацията и на служителите на нейната администрация

Описание: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на членовете на Държавната комисия по сигурността на информацията и на служителите на нейната администрация, покриващи следните дестинации: Амстердам, Анкара, Атина, Белград, Берлин, Бон, Братислава, Брюксел, Будапеща, Букурещ, Варшава, Вашингтон, Виена, Вилнюс, Женева, Загреб, Истанбул, Кишинев, о. Крит, Копенхаген, Лисабон, Лондон, Любляна, Мадрид, Малта, Мюнхен, Неапол, Норфолк, Орландо, Осло, Отава, Париж, Прага, Рим, Рига, Скопие, Стокхолм, Талин, Франкфурт, Хелзинки, Хага, Цюрих, както и други след допълнителни заявки

2008-00001270

Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/ - Учебен център /УЦ/ "Банкя"

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Февр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Доставка на течно гориво за отопление – газьол с 0,2% S за изгаряне в стационарни горивни инсталации: 50000 /петдесет хиляди/ литра за нуждите на Учебен център „Банкя” на НАП”. Изпълнението е чрез периодични доставки по заявка на възложителя”

Описание: Обект: “Доставка на течно гориво за отопление – газьол с 0,2% S за изгаряне в стационарни горивни инсталации: 50000 /петдесет хиляди/ литра за нуждите на Учебен център „Банкя” на НАП. Изпълнението е чрез периодични доставки по заявка на възложителя.”

2008-00001269

Възложител: Държавно ловно стопанство/ДЛС/ - Тунджа, гр. Ямбол - /Старо наименование - Държавна дивечовъдна станция /ДДС/ "Тунджа" - Ямбол/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 20 Февр. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: доставка на комбиниран фураж за фазанария - 134 000 /сто тридесет и четири хиляди/ кг. по зададени рецепти

Описание: доставка на комбинирани фуражи за фазанария по зададени рецепти

Търсене

Tenders-bg© 2014.
Всички права запазени.