информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4057/5380
Покажи

2008-00009360

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - Буйновци - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Буйновци/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на гориво на служебните автомобили на ДЛ Буйновци - бензин А 95 Н, осъществено от бензиностанция в гр. Елена.

Описание: Доставка на гориво на служебните автомобили на Държавно горско стопанство "Буйновци"-ДП - бензин А 95 Н, осъществено от бензиностанция в гр. Елена.

2008-00009359

Възложител: Държавно горско стопанство/ДГС/ - Буйновци - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Буйновци/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Добив на дървесина в обект 843 на ДГС Буйновци

Описание: Сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ в обект № 843, подотдел 84 "б", находящ се на територията на ДГС Буйновци.

2008-00009358

Възложител: Факултет по дентална медицина към Медицински университет /МУ/ - София /Старо наименование: Стоматологичен факултет/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 06 Окт. 2008

Производство в КЗК: ДА

Образувано дело във ВАС: ДА

Име: Доставка на дълготрайни материални активи по обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина - гр.София, както следва:1. Стоматологични кабинети - (комплект дентален юнит и стол със столчe за стоматолога, рамо за монитор със подготовка в енергоблока за интраорална камера; монитори към дентални машини; окабеляване за получаване на дигитален образ във всички учебни зали, лечебни и административни кабинети.) - 33192400 2. Оборудване за онагледяване - медицинско, зъболекарско или за ветеринарни цели -(интраорални камери и микромотори)– 33110000 3.

Описание: Доставка на дълготрайни материални активи по обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина - гр.София, както следва: 1. Стоматологични кабинети - (комплект дентален юнит и стол със столчe за стоматолога, рамо за монитор със подготовка в енергоблока за интраорална камера; монитори към дентални машини; окабеляване за получаване на дигитален образ във всички учебни зали, лечебни и административни кабинети.) - 33192400

2008-00009357

Възложител: Община Цар Калоян

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Канализация на гр. Цар Калоян - Изграждане на улични и дворищни включвания към главен колектор І на ул. „Демокрация” , ул.”Никола Петков” и ул. „Захари Стоянов”

Описание: Канализация на гр. Цар Калоян - Изграждане на улични и дворищни включвания към главен колектор І на ул. „Демокрация” , ул.”Никола Петков” и ул. „Захари Стоянов”

2008-00009356

Възложител: Институт по полски култури/ИПК/ - Старо наименование - Институт по памука и твърдата пшеница /ИПТП/ - Чирпан/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Препарати за растителна защита

Описание: Препарати за растителна защита

2008-00009355

Възложител: Средно общообразователно училище /СОУ/ "Петко Рачев Славейков" - Трявна

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на дизелово гориво /евродизел/ за отопление на СОУ "П. Р. Славейков"

Описание: Доставка на дизелово гориво за отопление през 2008/2009 г. на СОУ "П. Р. Славейков"

2008-00009302

Възложител: Министерство на вътрешните работи /МВР/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 03 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на дърва за горене

Описание: Доставка на 2160 куб.м широколистни или иглолистни дърва за горене

2008-00009301

Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 03 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на нови автомобили за спешна медицинска помощ тип „С” и медицинска апаратура за нуждите на Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП), съгласно технически спецификации в приложение №І.

Описание: Доставка чрез покупка на нови автомобили за спешна медицинска помощ тип "С" стандартни и със задвижване на четирите колела (санитарни автомобили, предназначени за транспорт и животоподдържащо лечение и мониториране на пациентите) и медицинска апаратура.Предметът на поръчката включва следните групи:

2008-00009300

Възложител: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 03 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на химикали по спецификация

2008-00009299

Възложител: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 03 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на клапани по спецификация

2008-00009298

Възложител: Топлофикация - София АД

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 03 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на 220 тона техническа сярна киселина за нуждите на ТР "София"

Описание: Доставка на 220 тона техническа сярна киселина

2008-00009297

Възложител: Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 03 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА УКРЕПВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ В ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПРОГРАМА ФАР В МРРБ

2008-00009296

Възложител: Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 03 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Инженеринг на обекти: ЛОТ-1 – „Гр.Царево – укрепване свлачище северен бряг”; ЛОТ- 2 – „Укрепване свлачище парк „Росенец”, община Бургас – обща укрепителна схема І етап - от КК1 до начало укрепен участък (нисък кей2)”; ЛОТ-3 – „Укрепване на свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2”;

Описание: Инженеринга предвижда изготвянето на проекти за съответните лотове за инвестиционна инициатива по реда на чл.150 от ЗУТ , която включва: изготвянето на работни проекти, съгласно изискванията на техническите задания; осъществянане на авторски надзор при изпълнение на СМР и Строително-монтажни работи.

2008-00009275

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 03 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на “ВиК” ЕАД, гр. Бургас"

Описание: "Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на “ВиК” ЕАД, гр. Бургас"

2008-00009274

Възложител: Община Смолян

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 03 Окт. 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Извършване допълнителни видове и количества СМР на обект: "Изграждане на ул. "Алеко Константинов" - гр. Смолян

Търсене

Tenders-bg© 2014.
Всички права запазени.