информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4057/7194
Покажи

2011-00007926

Възложител: Министерство на отбраната /МО/

Процедура: Открита процедура

Статус: Прекратена

Публикувана на: 20 Дек. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Застраховане със застраховка „Злополука”, настъпила при или по повод изпълнение на служебните задължения на военнослужещите от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

2011-00007925

Възложител: Община Сливен

Процедура: Открита процедура

Статус: Прекратена

Публикувана на: 20 Дек. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Осъществяване на услугата "Информация, публичност и реклама по проект "Срещу агресията в училище чрез опознаване на природата, културата и спорта на Полша и България" по договор за безвъзмездна помощ LLP-2011-COM-RP-03, сключен между Център за развитие на човешксите ресурси, по секторна програма "Коменски", програма "Учене през целия живот" и Община Сливен.

2011-00007924

Възложител: Летище София ЕАД

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Дек. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: "Доставка на масла, спирачна течност и грес, предназначени за автомобили и технически средства за срок от 1 година, както следва: 1. Доставка на четири вида двигателни масла, универсално приложими за дизелови и бензинови двигатели – до 9 200 литра; 2. Доставка на осем вида хидравлични масла – до 3 980 литра; 3. Доставка на три вида трансмисионни масла – до 2 260 литра; 4. Доставка на два вида грес – до 80 кг.; 5. Доставка на спирачна течност – до 120 литра."

2011-00007923

Възложител: Летище София ЕАД

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Дек. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на антиобледенителни продукти, предназначени за антиобледеняване на писта за излитане и кацане, пътеки за рулиране, перон и други асфалтобетонови покрития на територията на летище София”.

Описание: "Доставка на антиобледенителни продукти, предназначени за антиобледеняване на писта за излитане и кацане, пътеки за рулиране, перон и други асфалтобетонови покрития на територията на летище София”.

2011-00007922

Възложител: Българска национална телевизия /БНТ/

Процедура: Договаряне

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Дек. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на течни горива за нуждите на автомобилния парк и гориво за отопление на сградите на БНТ

2011-00007921

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Дек. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив в 2 (две) обособени позиции"

Описание: „Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив в 2 (две) обособени позиции, както следва: СОП I - „Доставка и монтаж на мебели и мебелни модули от ПДЧ"; СОП II - „Доставка и монтаж на готови мебели, мебелни модули и части от ПДЧ по индивидуално определени от Възложителя размери", съгласно Приложение №7 от документацията за участие.

2011-00007920

Възложител: Община Своге

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Дек. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на детските градини в Община Своге и Дом за възрастни с психични разстройства - гара Лакатник за период от една година.

2011-00007919

Възложител: Община Доспат

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Дек. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Избор на финансова институция за предоставяне на револвиращ дългосрочен банков кредит в размер на 1 000 000 лева, предназначен за мостово финансиране на одобрените по ОПРР и ПРСР проекти, за които община Доспат е подписала договори за безвъзмездна финансова помощ”

2011-00007918

Възложител: Община Ракитово

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 20 Дек. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Позиция №1:Провеждане на пресконференция в трите учебни заведения непосредствено преди започване на строително – ремонтните работи в сградите. Пресконференциите ще се проведждат непосредствено преди започвани на СМР в съответните обекти, с което ще се даде широка публичност .

2011-00007917

Възложител: Сдружение "Българска федерация по тенис" /СБФТ/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Дек. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Обекът на поръчката се състои от една обособена позиция: • Реконструкция и основен ремонт на съществуващи и обслужващи сгради, обновяване на съществуващи трибуни на тенис база „Академик”

2011-00007916

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Асеновград към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян

Процедура: Договаряне

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Дек. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на горива и масла : автомобилен бензин А 95 -до 1500 литра, дизелово гориво-до 1800 литра и газ пропан-бутан -до 16000 литра на бензиноколонки в гр.Асеновград и други части на страната, където имат представителство

2011-00007915

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Смолян към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Дек. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Периодична доставка на канцеларски материали, офис консумативи и офис техника, необходими за осъществяване на административната и стопанска дейност на ТП "Държавно горско стопанство - Смолян", подробно описани в документацията на поръчката.

2011-00007914

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Лом към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Дек. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на канцеларски материали и офис оборудване през 2012 г. в ТП Държавно горско стопанство „Лом” гр. Лом

2011-00007913

Възложител: Средно училище - "Васил Левски", гр. Главиница - /Старо наименование -Средно общообразователно училище/СОУ/ "Васил Левски", гр. Главиница/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Дек. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: 1."Доставка на горива за нуждите на СОУ "Васил Левски" гр. Главиница финансирани от бюджета на училището" 1.1.дизелово гориво за два училищни автобуса; 1.2.дизелово гориво за парен котел; 1.3.дизелова добавка; 1.4.антифриз /концентрат/;

2011-00007912

Възложител: Русгеоком БГ - АД

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 20 Дек. 2011

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Предметът на поръчката е провеждане на сондажни геофизични изследвания по време на трети сондажен етап по изпълнение на договор за изграждане на търсещ сондаж Р-1 Рогозина, блок Добрич.

Търсене

Tenders-bg© 2017.
Всички права запазени.