информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4057/7432
Покажи

2012-00003317

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Май 2012

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на водопроводни фитинги, фасонни части и материали за аварийни нужди”.

Описание: „Доставка на водопроводни фитинги, фасонни части и материали за аварийни нужди” Обществената поръчка е с четири обособени позиции, в зависимост от вида на изделията. Доставките по всяка една от обособените позиции ще се извършват по периодични заявки от страна на Възложителя при възникнали потребности от тях и в зависимост от финансовите му възможности. В заявката ще се упоменава конкретния вид изделие, от което Възложителят има нужда, както и точното му количество.

2012-00003316

Възложител: Община Етрополе

Процедура: Договаряне

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Май 2012

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: „Дейности за осигуряване на публичност и информация във връзка с изпълнението на проект „Ремонт на СОУ „Христо Ясенов” – гр.Етрополе, с цел повишаване на енергийната ефективност"

2012-00003315

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Троян ЕООД

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Май 2012

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на готова храна за лежащо болни по диети утвърдени с Единен сборник рецепти за диетични ястия, храна за дежурен персонал и кисело мляко за предпазно хранене на персонала

2012-00003314

Възложител: Община Велико Търново

Процедура: Открита процедура

Статус: Прекратена

Публикувана на: 10 Май 2012

Производство в КЗК: ДА

Образувано дело във ВАС: ДА

Име: „ Изграждане на нови площадки за игра на открито за широко обществено ползване, поддържане на съществуващи площадки за игра на открито за широко обществено ползване на територията на община В. Търново.”

Описание: „ Изграждане на нови площадки за игра на открито за широко обществено ползване, поддържане на съществуващи площадки за игра на открито за широко обществено ползване на територията на община В. Търново.” В обхвата на обществената поръчка са включени работи по доставка и монтаж на съоръжения за игра и дейности, свързани с поддържане на съществуващи площадки за игра- ремонт на люлки, доставка на пясък с натоварване, разтоварване и разстилане, почистване на боя с обгаряне и стъргане, боядисване на повърхности и други ремонтни работи, съгласно подробно посочените в документацията за участие.

2012-00003313

Възложител: Община Димитровград

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Май 2012

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Изпълнение на мерки за публичност, информация и рекламни дейности по проект „Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” – община Димитровград”

Описание: Поръчката „Изпълнение на мерки за публичност, информация и рекламни дейности по проект „Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” – община Димитровград” е част от проект „Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” – община Димитровград” и има за цел чрез подходящи дейности да популяризира археологическия обект, както и да покаже приноса на Европейския фонд за регионално развитие при изпълнение на проекта.

2012-00003312

Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Май 2012

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Комплексна доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура”

Описание: Обект на обществената поръчка е „Комплексна доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура” и включва периодични доставки за Централната администрация и специализираните звена на АПИ, по видове и количества посочени в Приложение № 8. със следните технически изисквания: А. Канцеларски материали Предлаганите материали трябва да отговарят напълно на техническите спецификации, посочени в Приложение № 8 от настоящата документация. Б. Офис хартия - Хартия бяла А3,А4 за копирни машини и принтери

2012-00003298

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 09 Май 2012

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: “Доставка на резервни части за оборудване СВРК на 5 и 6 ЕБ"

2012-00003297

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Неизвестен

Публикувана на: 09 Май 2012

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на резервни части за оборудване АЗ/ПЗ, АКНП и ЦИИСРК на 6ЕБ.

2012-00003296

Възложител: Община Бургас

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 09 Май 2012

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „ Eнергийно-ефективна реконструкция и модернизация на уличното осветление в Община Бургас“ със следните обекти: 1.

Описание: Предметът на обществената поръчка включва изграждане на енергийно-ефективно улично осветление в Централна градска част и Западна Централна градска част на гр.Бургас, в следните участъци от уличната мрежа:ул.“Шейново“ (в участъка от бул.“Сан Стефано“ до ул.“Княз Борис І“ – о.т.359-о.т.341) – ЗЧГЧ; ул.“Христо Фотев“ (в участъка от ул.“Гладстон“ до обслужващата улица зад жилищен блок на ул.“Христо Ботев“ №70 и в участъка от ул.“Христо Ботев“ до бул.“Стефан Стамболов“) – ЗЦГЧ; ул.“Граф Игнатиев“ и ул.“Гео Милев“ (зад сградата на „ЕВН България ЕР“ АД), ул.“Иларион Макариополски“ (пред Търговска

2012-00003295

Възложител: Община Шумен

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 09 Май 2012

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: „Внедряване на мерки предотвратяване на наводненията в селата Панайот Волов и Белокопитово, Община Шумен” Обществената поръчка включва следните обособени позиции: Лот 1 – Реконструкция и ремонт на речното корито на река в с. Панайот Волов за предотвратяване на наводненията; Проектното решение предлага: Корекция на река с дължина 450 м. в чертите на населеното място. Напречното сечение на речното корито е хидравлично оразмерено, като трапецовиден профил. Предвидено е да се монтират матраци по дъното и по откосите на реката.

2012-00003294

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Момчилград към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 09 Май 2012

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: 1. Прогнозните количества за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна, без възложителят да се ангажира с тяхното цялостно усвояване в срок до 31.12.2012г. 2. Номиналната максимална стойност на месечния ваучер за храна е в размер на 60 (шестдесет) лева за всеки работник или служител в трудово-правни отношения или приравнени такива, съгласно КТ. Прогнозният брой имащи право лица е 38 броя. Ваучерите ще бъдат предоставяни за месеците - от месец май 2012г. до месец декември 2012г.

2012-00003293

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Карнобат към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 09 Май 2012

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Възлагане на лесокултурни дейности по спецификация по мярка 223 “Първоначално залесяване на неземеделски земи от ДГФ” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. в част от поземлен имот № 058003 в землището на с.Завет, Община Сунгурларе,област Бургаска с обща площ от 229 декара от ДГФ.

2012-00003292

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Балчик към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 09 Май 2012

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: „Изграждане на 12000м. ограда от стоманена плетена оградна мрежа от поцинкован тел по БДС с квадратни отвори за повишаване капацитета на устойчивост и ограничаване неблагоприятното въздействие от свободното движение на хора и домашни животни върху териториите на целевите местообитания по проект: „Запазване и възстановяване на дъбовите хабитати по Черноморието” проект - LIFE09 NAT/BG/000229 между ТП” Държавно Ловно стопанство Балчик” и Европейската комисия относно Финансовия инструмент за околната среда (LIFE +) - дейност С10”.

2012-00003291

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Черни лом - Попово към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 09 Май 2012

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: “Агротехнически услуги - Жътва на зърнени култури и транспорт с ТРО на територията на ТП ДЛС „Черни Лом” Попово както следва: Позиция № 1 - Жътва на овес на пределна площ от 82 дка и жътва на пшеница на пределна площ от 540 дка; Позиция № 2 - Жътва на слънчоглед на пределна площ от 140 дка; Позиция № 3 - Жътва на царевица на пределна площ от 282 дка; Позиция №4 – Транспорт и ТРО на прогнозно количество от 160 т. пшеница зърно и 16 т.

2012-00003290

Възложител: Водоснабдяване и канализация/ВИК/ ЕАД - Свищов

Процедура: Договаряне

Статус: Прекратена

Публикувана на: 09 Май 2012

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Периодични доставки на горива за автомобили и друга техника, собственост на „ВиК - Свищов” ЕАД в район І, включващ селата: Алеково, Александрово, Българко Сливово, Горна Студена, Драгомирово и Козловец; район ІІ, включващ селата: Деляновци, Морава, Овча Могила и Червена, според експлоатационните нужди на дружеството.

Търсене

Tenders-bg© 2018.
Всички права запазени.