информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4057/7318
Покажи

2012-00001798

Възложител: Община Стражица

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 24 Февр. 2012

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Възстановяване на храм „Свети Димитър” в село Бряговица”

Описание: Храмът "Св. Димитър" в село Бряговица е паметник с местно културно значение. Храмът е издигнат през 1880 г., не е изписван, но е със статут на декларирана художествена ценност, заради иконостаса, изработен от последният иконописец. Той е традиционният пример на храмовото строителство за този период - еднокорабен с цилиндирчен свод с галерия и притвор. От средата на осемдесетте години на миналия век в следствие на земетресението в гр. Стражица сградата се намира в тежко конструктивно състояние.

2012-00001797

Възложител: Община Нова Загора

Процедура: Открита процедура

Статус: Прекратена

Публикувана на: 24 Февр. 2012

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Изграждане, реконструкция, рехабилитация и осонвен ремонт на общинска пътна мрежа и на улична мрежа в община Нова Загора"

Описание: Обществената поръчка включва изпълнение на СМР при: 1. изграждане, реконструкция, рехабилитация и основен ремонт общинска пътна мрежа с обща дължина 123,9 км. 2. изграждане, реконструкция, рехабилитация и основен ремонт на уличната мрежа на гр. Нова Загора и населените места в общината.

2012-00001796

Възложител: Община Димитровград

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Февр. 2012

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Консервационно – реставрационни работи и СМР за обект «Консервация, реставрация и експониране на разкрити участъци от Римска вила край с.Каснаково, община Димитровград», част от проект „Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” – община Димитровград” Поръчката се обявява във връзка с подписан договор BG161PO001/3.1-02/2009/001 “Светилище на нимфите и Афродита – община Димитровград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Описание: Предметът на поръчката е извършване на строително монтажни работи от Изпълнителя в полза на Възложителя – Община Димитровград, за реализация на проект „Консервационно – реставрационни работи и СМР за обект «Консервация, реставрация и експониране на разкрити участъци от Римска вила край с.Каснаково, община Димитровград», част от проект „Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” – община Димитровград”

2012-00001795

Възложител: Община Димитровград

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Февр. 2012

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на оборудване по проект ”Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” – община Димитровград”, със следните обособени позиции: Лот 1- Доставка на компютърно оборудване, инфодескове и софтуер Лот 2-Доставка на подвижна сцена и сценично осветление Лот 3-Доставка на велосипеди и велосипедни стойки Поръчката се обявява във връзка с подписан договор BG161PO001/3.1-02/2009/001 “Светилище на нимфите и Афродита – община Димитровград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз

Описание: Настоящата обществена поръчка касае дейности, планирани в рамките на проект ”Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” – община Димитровград”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Бюджетна линия: BG161PO001/3.1- 02/2009.Поръчката е разделена на 3 обособени позиции.Доставката на компютърно оборудване, инфодескове и софтуер е необходима за комуникационното обезпечаване на информационен център до к

2012-00001794

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение - Национална кардиологична болница /МБАЛ-НКБ/ - София /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания - Университетска национална кардиологична болница /СБАЛССЗ - УНКБ

Процедура: Открита процедура

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 24 Февр. 2012

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на консумативи за централна стерилизация.

Описание: Доставка на консумативи за централна стерилизация.

2012-00001793

Възложител: Община Харманли

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Февр. 2012

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Промотиране и изработване на рекламно-информационни материали свързани с публичността на Иновативно културно събитие по проект „Харманли в песни и багри” по договор №№ BG 161PO001/1.1-10/2010/028 финансиран от Оперативна Програма “Регионално развитие””.

Описание: Предмет на обществената поръчка е промотиране и изработване на рекламно-информационни материали свързани с публичността на Иновативно културно събитие по проект „Харманли в песни и багри” по договор №№ BG 161PO001/1.1-10/2010/028 финансиран от Оперативна Програма “Регионално развитие”.

2012-00001792

Възложител: Община Харманли

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Февр. 2012

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Подготовка и организиране на иновативно културно събитие по проект – „Харманли в песни и багри”, по Договор №№ BG 161PO001/1.1-10/2010/028 финансиран от Оперативна Програма “Регионално развитие” по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: “Доставка на материали и облекла необходими за провеждането на иновативно културно събитие “Харманли в песни и багри ”; Обособена позиция № 2: “Организиране на иновативно културно събитие “Харманли в песни и багри”; Обособена позиция № 3: “Доставка на оборудване необходимо за провеждането на иновативно културно събитие “Харманли в песни и баг

Описание: Предмет на обществената поръчка е подготовка и организиране на иновативно културно събитие – по проект „Харманли в песни и багри”, по договор № BG 161PO001/1.1-10/2010/028 финансиран от Оперативна Програма “Регионално развитие” по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: “Доставка на материали и облекла необходими за провеждането на иновативно културно събитие “Харманли в песни и багри ”; Обособена позиция № 2: “Организиране на иновативно културно събитие “Харманли в песни и багри”;

2012-00001791

Възложител: Многопрофилна областна болница за активно лечение /МОБАЛ/ "Д-р Стефан Черкезов" АД - Велико Търново

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Февр. 2012

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Транспорт на болни на хемодиализно лечение от дома им до отделението по хемодиализа към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново и обратно за срок от 36 месеца.

Описание: Транспорт на болни на хемодиализно лечение от дома им до отделението по хемодиализа към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново и обратно за срок от 36 месеца.Превозът на болни на хронично хемодиализно лечение от дома им до отделението по хемодиализа към МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД-гр.Велико Търново и обратно се осъществява от територията на следните общини:1. територията на Община Елена и Община Златарица до отделението по хемодиализа на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново и обратно. 2.

2012-00001790

Възложител: Многопрофилна областна болница за активно лечение /МОБАЛ/ "Д-р Стефан Черкезов" АД - Велико Търново

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Февр. 2012

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" - АД, гр. Велико Търново.

Описание: Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" - АД, гр. Велико Търново.Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца от подписване на договора при периодично извършващи се заявки , в зависимост от потребностите на Възложителя.

2012-00001789

Възложител: Многопрофилна областна болница за активно лечение /МОБАЛ/ "Д-р Стефан Черкезов" АД - Велико Търново

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Февр. 2012

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на лекарствени продукти, необходими за лечение на болни от хематологични заболявания в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново, за срок от 12 месеца по петнадесет обособени позиции.

Описание: Доставка на лекарствени продукти, необходими за лечение на болни от хематологични заболявания в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново, за срок от 12 месеца по петнадесет обособени позиции.

2012-00001788

Възложител: Община Видин

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Февр. 2012

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Осигуряване на публичност, информираност, визуализация и прозрачност за реализацията на проект “Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие – град Видин”

Описание: Изпълнение на услуги по осигуряване на публичност, информираност, визуализация и прозрачност за дейностите и резултатите на проект „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие – град Видин” - Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/021 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Реализиране на комплекс от мерки в предвидения обхват и количествени и качествени параметри, и постигане на обществена информираност по отношение на финансовата и институционална рамка на проекта.

2012-00001787

Възложител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Февр. 2012

Производство в КЗК: ДА

Образувано дело във ВАС: ДА

Име: „Осигуряване на дейности за информация и публичност по проект „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство” на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

Описание: Обществената поръчка с предмет: „Осигуряване на дейности за информация и публичност по проект „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство” на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” обхваща:

2012-00001786

Възложител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Февр. 2012

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Изработване на генерален план за мониторинг на околната среда"

Описание: Поръчката ще се финансира със средства от Приоритетна ос „Техническа помощ” на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г., чиято цел е постигането на ефективно и ефикасно управление и изпълнение на ОПТ. Основната цел на поръчката и изпълнението на „Генералния план за монитоин на околната среда” (ГПМОС) е да се подпомогне цялостното управление на ОП „Транспорт” 2007-2013 г., както и да се осигури информация за подобряване на нейното изпълнение. Специфичните цели на ГПМОС са :

2012-00001785

Възложител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/

Процедура: Открита процедура

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Февр. 2012

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ СЕКТОР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: Обособена позиция № 1: „Оценка на пазарното търсене на железопътните транспортни пътнически услуги в Република България и изготвяне на мерки за оптимизирането им”; Обособена позиция № 2: „Планиране на човешките ресурси в Национална компания „Железопътна инфраструктура” и в „Холдинг Български държавни железници” ЕАД.

Описание: Обособена позиция № 1: „Оценка на пазарното търсене на железопътните транспортни пътнически услуги в Република България и изготвяне на мерки за оптимизирането им”; Обособена позиция № 2: „Планиране на човешките ресурси в Национална компания „Железопътна инфраструктура” и в „Холдинг Български държавни железници” ЕАД. Техническа помощ и обучение за подобряване на мениджмънта”; Обособена позиция № 3: „Реинженеринг на поддържането на железния път, контрола на движението и разпределението на електрическа енергия, извършвани от Национална компания „Железопътна инфраструктура”.

2012-00001784

Възложител: Община Тетевен

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 24 Февр. 2012

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА ПО ПРОЕКТ: „Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен”, финансиран по договор № BG161PO001/3.1-02/2009/013 по Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013”.

Описание: Община Тетевен, в ролята на Бенефициент по проект: „Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен” финансиран по договор № BG161PO001/3.1-02/2009/013 по ОПРР възлага изпълнението на дейности за маркетинг и реклама и дейности за информация и публичност за реализацията на проекта, които са подробно описани в техническото задание за поръчката.

Търсене

Tenders-bg© 2017.
Всички права запазени.