информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4057/5212
Покажи

2008-00006813

Възложител: Община Рила

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 31 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: "Доставка на строителни материали, осъществена чрез покупка на същите за 2008 год. в Община Рила и дейностите към нея. По обособени позиции: строителни материали; цимент; изделия от метал и метални нишки; бои; PVC - тръби; дървен строителен материал.

2008-00006812

Възложител: Община Ситово

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 31 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на 70 000 л /седемдесет хиляди литра/ газьол за нуждите на учебните заведения и административни сгради в Община Ситово за отоплителен сезон 2008-2009 г.

Описание: Доставка на 70 000 л /седемдесет хиляди литра/ газьол за нуждите на учебните заведения и административни сгради в Община Ситово за отоплителен сезон 2008-2009 г.Доставките се извършват периодично на малки партиди, до 2 работни дни след представяне на заявката, франко клиента.

2008-00006811

Възложител: Втора многопрофилна болница за активно лечение /II МБАЛ/ - София ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 31 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на медицински консумативи за нуждите на "ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ" АД

Описание: Доставка на медицински консумативи за нуждите на "ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ" АД- периодични, след заявка на възложителя , за период от 1 година

2008-00006810

Възложител: Община Иваново

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 31 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Инженеринг - 1. Изготвяне на технически проект и изграждане на ефектно/атрактивно осветление от приемната зона на ПП " Русенски Лом" до подножието на "Църквата" в АР " Ивановски скални църкви " при с. Иваново; 2. Изготвяне на количесттвено-стойностна сметка и изграждане на пешеходна пътека и отводнителен канал в сервитутна зона на АР" Ивановски скални църкви " и приемна зона към ПП " Русенски Лом "; 3.

Описание: Обектите "Атрактивно осветление", " Пешеходна пътека и отводнителен канал в сервитутна зона на АР " Ивановски скални църкви" и приемна зона към ПП " Русенски Лом ", " Подобрен пътен достъп по ПП " Русенски Лом " и АР " Ивановски скални църкви", обхваща част от съществуващ общински местен път № ІV-62341 от четвъртокласна пътна мрежа и паркинг до Приемен център към ПП " Русенски Лом " / АР " Ивановски скални църкви". Пътят свързва село Иваново с АР " Ивановски скални църкви" - обект със значение.

2008-00006809

Възложител: Община Омуртаг

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 31 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Закриване и консервация на Депо за неопасни ТБО гр. Омуртаг"

Описание: Закриване на съществуващото Депо за неопасни ТБО на гр. Омуртаг чрез консервация и рекултивация с цел предотвратяване бъдещото вредно въздействие върху околната среда и възстановяване на ландшафта максимално близко до естествения. Това ще се извърши на два етапа: І етап – цялостно оформяне тялото на депото съобразно изискванията в чл. 20 и Приложение № 2 към чл. 19, ал. 1 на Наредба № 8/2004 г. на МОСВ; ІІ етап – консервация;

2008-00006791

Възложител: Държавна агенция по туризъм /ДАТ/

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 31 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Разработване на Средносрочна рамкова инвестиционна програма и проектни фишове по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.”

Описание: „Разработване на Средносрочна рамкова инвестиционна програма и проектни фишове по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.”

2008-00006790

Възложител: Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести /СБАЛББ/ - Троян ЕООД

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 31 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на газьол за отопление с 0,2% S за изгаряне в стационарни горивни инсталации за нуждите на "Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Троян" ЕООД за отоплителен сезон 2008 - 2009 г.

2008-00006789

Възложител: Община Болярово, област Ямбол

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 31 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: " Канализация с.Стефан Караджово"

Описание: Целта на проекта е да се изгради част от вътрешната канализационна мрежа на с. Стефан Караджово,Община Болярово. Канализацията е проектирана да се изпълни от Р V С тръби с диаметър от ф 300 мм. до ф 500 и с ф 600 от стъклопласт.

2008-00006788

Възложител: Община Борован

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 31 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на хранителни продукти в бюджетните структури на територията на Община Борован”

Описание: Хранителните продукти са обособени в седем позиции: 1. МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ 2. МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ 3. ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ 4. КОНСЕРВИРАНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 5. ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 6. ЗАХАР И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ 7. ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ Всички хранителни продукти и техните количества са посочени в спецификацията.

2008-00006787

Възложител: Община Ситово

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 31 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Лизингова доставка на 1 /един/ бр. нов автомобил с повишена проходимост тип / 4х4 /, 4+1 места за нуждите на Община Ситово.

Описание: Лизингова доставка на 1 /един/ бр. нов автомобил с повишена проходимост тип / 4х4 /, 4+1 места за нуждите на Община Ситово.

2008-00006786

Възложител: Община Ситово

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 31 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на 120 тона въглища /донецки /и 70 тона /брикети/ за нуждите на учебните заведения и административните сгради на Община Ситово за отоплителен сезон 2008 – 2009 година.

Описание: Доставка на 120 тона въглища /донецки /и 70 тона /брикети/ за нуждите на учебните заведения и административните сгради на Община Ситово за отоплителен сезон 2008 – 2009 година.Доставките се извършват периодично на малки партиди, до 2 работни дни след представяне на заявката, франко клиента.

2008-00006785

Възложител: Община Струмяни

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 31 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Канализация село Микрево, община Струмяни

Описание: Предвижда се изграждане на канализационни клонове към мрежата на с.Микрево. Полагане на бетонови тръби – ф300, ф400, ф500, ф600; улични ревизионни шахти с дълбочина 2 – 5м.; частни сградни отклонения;дъждопреливник

2008-00006838

Възложител: Технически университет /ТУ/ - София, филиал Пловдив

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 31 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Извършване на услугa абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от Технически университет – София, Филиал Пловдив, с технически изисквания, дадени в документацията

2008-00006837

Възложител: Изпълнителна агенция "Държавна собственост на Министерството на отбраната" /ИА "ДСМО"/

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 31 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Охрана на имоти в управление на Министерството на отбраната, приети от ИА "ДС на МО".

2008-00006836

Възложител: Национална служба /НС/ "Полиция" към Министерство на вътрешните работи /МВР/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 31 Юли 2008

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на 3050 куб.м широколистни или иглолистни дърва за горене, по обособени позиции, съгласно поканата.При оферта с иглолистни дърва , количеството се умножава по коефициент 1,38.

Търсене

Tenders-bg© 2014.
Всички права запазени.