информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 5/7432
Покажи

2018-00000516

Възложител: Университет за национално и световно стопанство /УНСС/

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM за нуждите на Университет за национално и световно стопанство“

Описание: “Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM за нуждите на Университет за национално и световно стопанство“.

2018-00000515

Възложител: Община Дулово

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Проектиране и изграждане на целодневна детска градина с капацитет за четири групи в град Дулово”

Описание: В предмета на настоящата обществена поръчка са включени следните основни видове дейности: 1. Изработване на работен проект за обект: „Проектиране и изграждане на целодневна детска градина с капацитет за четири групи в град Дулово”. 2. Изпълнение на СМР за обект: „Проектиране и изграждане на целодневна детска градина с капацитет за четири групи в град Дулово”. 3. Авторски надзор по време на строителството на обект: „Проектиране и изграждане на целодневна детска градина с капацитет за четири групи в град Дулово”.

2018-00000514

Възложител: Община Габрово

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет за 2018 година по две обособени позиции ”

Описание: Общ. поръчка е за отпечтване и предоставяне срещу възнаграждение ваучери за храна за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет при условията на договора и Наредба № 7 от 09.07.2003 г. на МТСП и МФ Прогн. ст-ст на поръчката е 103836 лв. без ДДС, в т.ч. по об. п. : Об. п. № 1 - 95336 лв. Об. п. № 2 - 8500.00 лв. В посочените стойности са вкл. номиналните стойности на ваучерите за храна и стойността на услугата за отпечатването и доставката им. Прогн. номинална стойност на ваучерите: Об. п. № 1 - 94850 лв.

2018-00000513

Възложител: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/

Процедура:

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на варовик

Описание: Доставка на 200 000 тона варовик с едрина на фракцията от 10 мм до 50 мм, отговарящ на нормите и физико-химичните показатели съгласно спецификацията за поръчка.

2018-00000583

Възложител: Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на вулканизационни материали за ленти със стоманен корд

Описание: Доставка чрез покупка на вулканизационни материали за ленти със стоманен корд по видове и количества, както следва: - Смес каучукова профилна б = 10 мм – 4558 кг. - Смес каучукова профилна б = 6 мм – 10747 кг. - Смес каучукова пов. адхезни свойства спойка б = 2 мм – 6960 кг. - Смес каучукова профилна б = 12 мм – 14414 кг. - Лепило за топла вулканизация за ленти със стоманен корд – 4251 кг. - Профил трапецов каучуков В=250мм Н=12мм – 2206 кг. - Спойка б = 2mm. В=180mm. L=12000mm. – 512 кг. - Спойка б = 2mm. В=300mm. L=12000mm. – 594 кг.

2018-00000581

Възложител: Община Ботевград

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Многофамилна жилищна сграда "Славейков 21-23” с административен адр.виж.II.1.4

Описание: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ен. еф-ст в Многофамилна жилищна сграда "Славейков 21-23” с административен адрес: гр. Ботевград, ул. ”Славейков” № 21 и № 23.Настоящата обществена поръчка включва изпълнение на инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофам. жил. сграда. Дейностите, които следва да бъдат извършени по отношение на сградата са: изготвяне на работен проект съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 4 от 21 май 2001 г.

2018-00000576

Възложител: Община Хасково

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ВКЛЮЧВАЩ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ (ОС)”

Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проект за общ устройствен план на община Хасково, включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС) в т.ч.: Изготвяне на предварителен проект на ОУП, Изготвяне на окончателен проект на ОУП. Проектът за Общ устройствен план на община Хасково - предмет на настоящата поръчка трябва да обхване територията на община Хасково с нейните населени места и землищата им.

2018-00000575

Възложител: Община Белица

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Изп. на СМР по проект с раб. загл.:„Реконстр. и рех. на общ. пътища:„BLG1020/II-84,Якоруда-Разлог/жп гара Белица-Краище-Лютово-Бабяк–Орцево”,„BLG1021/III-8406/Белица-лет.Семково”,„BLG1024 / BLG1020,

Описание: Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: „BLG1020 / II - 84, Якоруда - Разлог / жп гара Белица - Краище - Лютово - Бабяк – Орцево”, „BLG1021 / III - 8406 / Белица - лет. Семково” „BLG1024 / BLG1020, жп гара Белица - Лютово / Краище - Горно Краище”, на територията на община Белица.Процедурата е разделена на 6 (шест) обособени позиции, предвид броя на отделните обекти, в които следва да бъде изпълнено строителството.

2018-00000573

Възложител: Община Червен бряг

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Избор на изпълнител на договор за проектиране и осъществяване на авторски надзор по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобрението или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструкт

Описание: Предметът на обществената поръчка е изготвянето на проект във фаза „Технически проект“ в пълен обем и съдържание, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, включително подробни количествени и количествено-стойностни сметки за обект ДГ „Снежанка“ с. Радомирци, общ. Червен бряг.

2018-00000572

Възложител: Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ - МВР

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на безпилотен летателен апарат с вертикално излитане, тип "дрон" за нуждите на граничния контрол по българо-турската граница"

Описание: Предметът на обществената поръчка включва доставка на 1 бр. дистанционно управляема летателна система (ДУЛС) заедно с транспортен модул (1 бр. автомобил с висока проходимост). В състава на дистанционно управляема летателна система се включват - летателен модул (два или повече безпилотни летателни апарати с вертикално излитане и кацане, оборудвани с електронно-оптична система за наблюдение и наземна контролна станция, като всеки летателен апарат да е с максимална излетна маса в границите от 4 до 25 кг.)

2018-00000570

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Славейно към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка чрез закупуване на гуми за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопни работи, строителни машини и оборудване за нуждите на ТП ДГС „Славейно” по обособени позиции

Описание: Предмет на обществената поръчка е: доставка чрез закупуване на гуми за автомобили, машини за извършване на изкопни работи, строителни машини и камиони. Описание на необходимите автогуми по размер и цолаж се съдържа в Техническа спецификация – Приложение № 2 част от документацията. Доставяните гуми трябва да са нови неупотребявани, да отговарят за съответната марка автомобил и да са произведени през една от посочените години – 2018 г. и/или 2019 г. със съответната щампа (DOT), доказваща годината на производство.

2018-00000569

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Славейно към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на превозни средства,включително доставка на резервни части и консумативи”

Описание: Настоящата поръчка включва следните дейности: следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително доставка и подмяна на авточасти, детайли, материали и консумативи за моторни превозни средства, подробно описани в Техническата спецификация – Приложение №2 част от документацията за участие.

2018-00000566

Възложител: Столична община - Район "Кремиковци"

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Кремиковци“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Описание: Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Кремиковци“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по 9 обособени позиции, съгласно приложената документация

2018-00000565

Възложител: Община Якимово

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Строителство на обект: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Долно Церовене - І-ви етап”

Описание: 9. Предметът на обществената поръчка обхваща изпълнение на реконструкция на част от водопроводна мрежа на с. Долно Церовене, съгласно работния проект, първи етап,както следва: а) Етап І: Обхват: Главен клон І - ІІІ; Клонове 1 – 5 и Клонове 7 – 24, съгласно проектната документация.

2018-00000563

Възложител: Община Бургас

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 22 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, с национално покритие, от лицензиран оператор, съобразно нуждите на

Описание: Предметът на поръчката включва предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, с национално покритие, от лицензиран оператор, съобразно нуждите на Община Бургас и второстепенните разпоредители с бюджети, след подаване на заявка от страна на Възложителя, за конкретен брой SIM-карти. SIM-картите ще бъдат на различни корпоративни планове, съгласно нуждите и потребностите на различните абонати в корпоративната група.

Търсене

Tenders-bg© 2018.
Всички права запазени.