информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 5/7353
Покажи

2017-00009369

Възложител: Агенция по заетостта

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ДБТ Нова Загора“

Описание: Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ДБТ Нова Загора, с адрес : гр. Нова Загора, ул. "14 януари" № 52.

2017-00009368

Възложител: Агенция по заетостта

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ДБТ Ямбол“

Описание: Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ДБТ Ямбол с адрес: ул. В.Карагьозов № 2.

2017-00009367

Възложител: Община Чепеларе

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на хранителни продукти, във връзка с изпълнение на дейностите по Проект: ”Осигуряване на топъл обяд – Чепеларе”, по ОП за Храни и/или основно материално подпомагане ФЕП...

Описание: Предмет на настоящата процедура е избор на изпълнител за „Доставка на хранителни продукти, във връзка с изпълнение на дейностите по Проект: ”Осигуряване на топъл обяд – Чепеларе”, по ОП за Храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България и Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 -"Осигуряване на топъл обяд 2016-2019".

2017-00009364

Възложител: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на резервни части за охладителни кули 1 и 2

Описание: Доставка на резервни части за охладителни кули 1 и 2

2017-00009363

Възложител: "Ей и Ес - 3С Марица изток I" ЕООД

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Услуги със специализирани автомобили и оборудване за комбинирано вакуумно и хидродинамично почистване с високо налягане

Описание: Предметът на поръчката е свързан с изпълнение на дейностите свързани с извършването на услуги със специализирани автомобили и оборудване за комбинирано вакуумно и хидродинамично (напорно) почистване с високо налягане на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток 1. Точният обхват на дейностите и съответните количества ще се определят с изпратена от Възложителя заявката съгласно конкретните нужди. Прогнозните количества и различните видове услуги са посочени в техническата спецификация, за която е осигурен публичен и неограничен достъп на адреса, посочен в обявлението.

2017-00009362

Възложител: Средно училище /СУ/ "Христо Смирненски" - гр. Койнаре

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Избор на изпълнител за предоставяне на логистична туристическа услуга за организиране обучение и обмяна на опит на родители".

Описание: "Избор на изпълнител за предоставяне на логистична туристическа услуга за организиране обучение и обмяна на опит на родители" в рамките на проект на СУ "Христо Смирненски" - Койнаре BG05M2OP001-3.002-0003 „Заедно можем да постигнем мечтите си!”, финансиран по договор BG05M2OP001-3.002-0003 с доп. рег. № Д03-199 от 27.07.2016г., процедура за предоставяне на

2017-00009462

Възложител: Община Трявна

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Дост., монтаж, във. в експлоатация и гар. и следгар. обслужване и поддържане на 1 бр. нов комп. томограф за нуждите на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД- гр. Трявна, чрез фин.лизинг със срок от 60 месеца

Описание: Предметът на обществената поръчка е: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно и следгаранционно обслужване и поддържане на един брой нов компютърен томограф за нуждите на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД- град Трявна, чрез финансов лизинг със срок от 60 месеца /пет години/. Забележка: Под понятието "медицинско оборудване/апаратура", което Възложителят употребява на места по-долу в документацията, се има предвид нов компютърен томограф, ведно с всички прилежащи му части, консумативи, периферия и други подобни.

2017-00009450

Възложител: Община Габрово

Процедура: Конкурс за проект

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ НА ОБЕКТ:ПАМЕТНИК НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ В ГРАД ГАБРОВО

Описание: ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ НА ОБЕКТ:ПАМЕТНИК НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ В ГРАД ГАБРОВО

2017-00009440

Възложител: Община Шумен

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане при изпълнение на проект: „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“ по четири обособени позиции:

Описание: Предмет на поръчката е „Извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане при изпълнение на проект: „Подобряване на образов. инфраструктура в гр. Шумен“ по 4 об. поз.: Об. поз.№ 1 „Доставка и монтаж на училищно оборудване и обзавеждане за нуждите на Начално училище „Илия Р.Блъсков“, гр.Шумен“; Об. поз. № 2 „Доставка и монтаж на училищно оборудване и обзавеждане за нуждите на СУ „Панайот Волов“, гр.Шумен“; Об. поз. № 3 „Доставка и монтаж на училищно оборудване и обзавеждане за нуждите на СУ „Трайко Симеонов“, гр. Шумен“ и Об. поз.

2017-00009439

Възложител: Община Шумен

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Организирано събиране и извозване на твърди битови отпадъци на територията на населените места от селищната система на Община Шумен, по две обособени позиции”

Описание: Чрез настоящата обществена поръчка възложителят цели да обезпечи поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване, събирането и транспортирането на смесени битови отпадъци от населените места в община Шумен до Инсталация за сепариране на смесени битови отпадъци и/или Регионално депо за неопасни битови отпадъци; поддръжката и ремонта на съдовете за отпадъци.

2017-00009432

Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД - Варна

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Извършване на строително-монтажни работи на сгради и съоръжения, стопанисвани от "Водоснабдяване и канализация-варна" ООД

Описание: При изпълнение на поръчката следва да се изпълняват строително-монтажни работи на сгради и съоръжения, стопанисвани от “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, на територията на Варненска област. Видовете СМР, които са предвидени за изпълнение в настоящата поръчка са подробно описани в Техническата спецификация към настоящата документация.

2017-00009429

Възложител: Община Пловдив

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изработване на инвестиционни проекти и авторски надзор за обекти по 2 обособени позиции

Описание: Изработване на инвестиционни проекти и авторски надзор за обекти по обособени позиции: Обособена позиция 1: ДГ „МАЙЧИНА ГРИЖА” - УПИ І – Детска градина, кв. 56 - нов, 169 - стар, по плана на Централна градска част, гр. Пловдив - основен ремонт, реконструкция и реставрация на съществуваща сграда - основен корпус и пристройка №3 Обособена позиция 2: „КЪЩА НЕДКОВИЧ”, АИР „Старинен Пловдив”, УПИ V-Музей, кв. 398, по плана на Старинна градска част, гр. Пловдив – основен ремонт, реконструкция и реставрация на основна сграда, пристройка и клюкарник

2017-00009422

Възложител: Община Хасково

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи в сгради на територията на град Хасково, обновявани по НПЕЕМЖС по обособени позиции

Описание: Обществената поръчка е с предмет упражняване на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи в сгради на територията на град Хасково, обновявани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по обособени позиции.

2017-00009415

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Осогово към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане /бюра, столове, секции и др./ за нуждите на ТП ДЛС „Осогово” гр.Кюстендил

Описание: Доставка чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане /бюра, столове, секции и др./ за нуждите на ТП ДЛС „Осогово” гр.КюстендилВ техническата спецификация са подробно описани основните технически характеристики и изискванията на Възложителя към участниците.

2017-00009414

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Сандански към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 05 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на материали за ремонт на административната сграда на ТП „ДГС Сандански” и за обособяване на централен склад за продажба на дърва в териториалния обхват на ТП „ДГС Сандански”

Описание: предмет на настоящата поръчка е доставка на строително материали за ремонт на административната сграда на ТП " ДГС Сандански" и за обособяване на централен склад за продажба на дърва за огрев в териториалния обхват на ТП " ДГС Сандански". Количеството и вида на строителните материали са подробно описани в техническата специфисация - Прилогжение № 10 към докумунтацията.

Търсене

Tenders-bg© 2017.
Всички права запазени.