информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4/7353
Покажи

2017-00009385

Възложител: Държавно предприятие /ДП/ Български спортен тотализатор /БСТ/

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Предоставяне на банкови услуги на ДП „Български спортен тотализатор от трета резервна банкова институция"

Описание: С настоящата обществена поръчка, БСТ цели да бъде избран изпълнител по договор за предоставяне на услуги от банка /кредитна институция/ с оглед спазване на правилата на ЗОП и на ПРПДТДДУК, с обект – банкови услуги и предмет: 1. свободни парични средства - депозити; разполагаеми средства, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни или други банкови сметки; 2. платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо; 3. свързаните с посочените в т. 1 и т. 2 дейности, предоставяни от кредитни институции.

2017-00009384

Възложител: Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на калодка вагонна тип Р10-320

Описание: Доставка чрез покупка на калодка вагонна тип Р10-320, съгласно изисквания и условия, посочени в техническа спецификация към документацията за участие. Количество: 7 500 броя.

2017-00009383

Възложител: Община Самуил

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на дърва за огрев за нуждите на Община самуил по проект Детство без граница

Описание: Доставка на дърва за огрев за нуждите на Община самуил по проект Детство без граница-96 /деветдесет и шест/ пространствени м3.

2017-00009382

Възложител: Община Плевен

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на оборудване в Математическа гимназия „Гео Милев” - гр. Плевен, а именно „Доставка на оборудване подпомагащо учебната дейност”

Описание: Доставката включва, доставка, монтаж и гаранционно поддържане на следното оборудване: Обособена позиция № 3: „Доставка на оборудване подпомагащо учебната дейност”: Дестилатор – 1 бр., с прогнозна стойност - 960.00 лв.; Мобилна демонстарационна камина – 1 бр., с прогнозна стойност - 2,300.00 лв.; Сушилник за лабораторна стъклария – 3 бр., с прогнозна стойност - 287.40 лв.; Аналитична везна – 3 бр., с прогнозна стойност - 2,751.00 лв.; МИКРОСКОП С LCD ЕКРАН – 3 бр., с прогнозна стойност - 1,397.49 лв.;

2017-00009381

Възложител: Община Добричка

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на газьол за нуждите на ДПЛД с.Опанец, община Добричка

Описание: Доставка, чрез борсов посредник на газьол за промишлени и комунални цели с 0,001%S за отопление за нуждите на ДПЛД с.Опанец, община Добричка по писмени зявки на възложителя, в следните прогнозни количества: 42 000 литра -/+30%. Посочените количества са прогнозни и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ си запазва правото да заяви доставка на действително необходимите количества за срока на изпълнение на договора. Продавачът се задължава през целия срок на договора да притежава минимум един обект (база), разположен на територията на област Добрич. Превозът е за сметка на изпълнителя. Срок на договора-2 години.

2017-00009380

Възложител: Община Добричка

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на дърва и брикети за нуждите на община Добричка.

Описание: Доставка, чрез борсов посредник на дърва и брикети за нуждите на детски градини, домашен социален патронаж, кметства, кметски наместничества и гараж - автопарк при община Добричка, по писмени заявки на възложителя, в следните прогнозни количества: дърва за огрев - 470 тона; брикети - 40 тона +/-30% . Посочените количества са прогнозни и Възложителя си запазва правото да заяви доставка на действително необходимите количества за срока на изпълнение на договора.

2017-00009379

Възложител: Национална академия за театрално и филмово изкуство /НАТФИЗ/ "Кръстьо Сарафов"

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Извършване на денонощна охрана на сгради и имущество на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов"

Описание: „Извършване на денонощна охрана на сгради и имущество на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов", съгласно Техническата спецификация на Възложителя.

2017-00009378

Възложител: Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „ДОСТАВКА НА СЪРВЪРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА МЗХГ“

Описание: Предмета на обществената поръчка включва доставка на сървърна техника, инсталиране и свързване към съществуващата мрежа на Възложителя, както и изграждане на оптична свързаност между две сървърни помещения с цел за реализиране на SAN среда.

2017-00009377

Възложител: Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Провеждане на задължителни периодични профилактични прегледи на служителите в Министерство на земеделието, храните и горите и закупуване на очила за служителите“ обособена в две позиции

Описание: Позиция № 1 -Предметът на настоящата обособена позиция е осигуряване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в Министерството на земеделието, храните и горите.

2017-00009376

Възложител: Община Тунджа, област Ямбол

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от 44 населени места на територията на Община „Тунджа”.

Описание: Предмета на обществената поръчка вклвючва дейности по сметосъбиране и сметоизвозване на твърдите битови отпадъци (ТБО), от 44 населени места на територията на Община "Тунджа", които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, административни, социални и обществени сгради.

2017-00009375

Възложител: Община Баните, област Смолян

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради за

Описание: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради за здравеопазване – „Здравна служба“ в село Баните и „Здравна служба“ в село Загражден” Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Място на изпълнение на обществената поръчка - община Баните

2017-00009374

Възложител: Община Перник

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Възстановяване на читалище в кв. Бела вода, община Перник“

Описание: „Възстановяване на читалище в кв. Бела вода, община Перник“ - предвижда се изпълнение на ВЪТРЕШНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, изпълнение на части ВиК и ЕЛЕКТРО, ремонт на фасади, демонтаж на стара и моннтаж на нова дограма, направа на вертикална планировка.

2017-00009372

Възложител: Втора многопрофилна болница за активно лечение /II МБАЛ/ - София ЕАД

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на готова болнична храна по диети за нуждите на пациентите на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД”

Описание: Доставка на готова болнична храна по диети за нуждите на пациентите на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД”, съгласно Техническа спецификация - Приложение № 1 - неразделна част от документацията.

2017-00009371

Възложител: Психиатрична болница /ПБ/ "Свети Иван Рилски" - Нови Искър

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за отопление на стационара на Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски” – отоплителен сезон 2017/2018 г.

Описание: Доставки /периодични/ на газьол за промишлени и комунални цели за отопление; Прогнозно количество: 52 000 литра + 20%. Посочените количества са прогнознии, не задължават Възложителят да ги закупи в пълен обем. Срок за изпълнение на договора – 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключването. Място за изпълнение на поръчката – котелната централа на Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски”, гр.Нови Искър, ул.Христо Ботев № 140. Финансирането на обществената поръчка се осъществява чрез средства от бюджета на Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски”.

2017-00009370

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Радиоизотопен контрол на влага, плътност и мътност в насипа и контранасипа на дигите на Двойния канал за техническо водоснабдяване на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Описание: Радиоизотопен контрол на влага, плътност и мътност в насипа и контранасипа на дигите на Двойния канал за техническо водоснабдяване на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Търсене

Tenders-bg© 2017.
Всички права запазени.