информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 4/7432
Покажи

2018-00000532

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Благоевград АД

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „ЕЖЕДНЕВНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ ИНСТРУМЕНТАРИУМ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ - БЛАГОЕВГРАД" АД”

Описание: „ЕЖЕДНЕВНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ ИНСТРУМЕНТАРИУМ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ - БЛАГОЕВГРАД" АД”

2018-00000531

Възложител: Община Стамболово

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Ремонт на площад - парк село Малък извор , община Стамболово , област Хасково".

Описание: "Ремонт на площад - парк село Малък извор , община Стамболово , област Хасково".

2018-00000530

Възложител: Община Стамболово

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Ремонт на площад пред кметството в село Тънково , община Стамболово , област Хасково".

Описание: "Ремонт на площад пред кметството в село Тънково , община Стамболово , област Хасково".

2018-00000529

Възложител: Община Стамболово

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Ремонт на площад пред кметството в село Пчелари , община Стамболово , област Хасково".

Описание: "Ремонт на площад пред кметството в село Тънково , община Стамболово , област Хасково".

2018-00000528

Възложител: Община Стамболово

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Ремонт и възстановяване на сграда "Хамбар" с историческо значение в село Стамболово , община Стамболово , област Хасково".

Описание: "Ремонт и възстановяване на сграда "Хамбар" с историческо значение в село Стамболово , община Стамболово , област Хасково".

2018-00000527

Възложител: Община Стамболово

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Частичен ремонт на сградата на читалище в село Голям извор , община Стамболово , област Хасково".

Описание: "Частичен ремонт на сградата на читалище в село Голям извор , община Стамболово , област Хасково".

2018-00000526

Възложител: Община Стамболово

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Частичен ремонт на сградата на кметство в село Маджари , община Стамболово , област Хасково".

Описание: "Частичен ремонт на сградата на кметство в село Маджари , община Стамболово , област Хасково".

2018-00000525

Възложител: Община Стамболово

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Външна топлоизолация на сграда - общинска собственост , намираща се в УПИ II, кв.32 по плана на село Стамболово , община Стамболово , област Хасково".

Описание: "Външна топлоизолация на сграда - общинска собственост , намираща се в УПИ II, кв.32 по плана на село Стамболово , община Стамболово , област Хасково".

2018-00000524

Възложител: Община Стамболово

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Частичен ремонт на сградата на Народно читалище "Христо Ботев" в село Стамболово, община Стамболово , област Хасково".

Описание: "Частичен ремонт на сградата на Народно читалище "Христо Ботев" в село Стамболово, община Стамболово , област Хасково".

2018-00000523

Възложител: Община Перник

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОДНА ВРЪЗКА МЕЖДУ УЛ.ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ И ВОДОПРОВОДА ПО УЛ.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ НА КВ.ЦЪРКВА НА ГР.ПЕРНИК И ВРЪЗКА НА ГЛАВЕН ВОДОПРОВОД ПО УЛ.МЛАДЕН СТОЯНОВ И УЛ.ВЛАДАЙСКО..прод.вд.и

Описание: Началото на водопроводната връзка ще започне от т.3 на ул.Владайско въстание/черт.1/.Преминаването на ул.Владайско въстание ще стане чрез хоризонтално сондиране с L =10 м,Водопроводът ще бъде изграден от полиетиленови тръби с висока плътност и D=140мм и дължина 700 м.В участъка по трасето на водопровода от т.А1 до т.19 се предвижда изграждане на 10 броя сградни отклонения с диаметър ф 32мм.В т.19 се предвижда връзка на новопроектирания водопровод ф140 мм със съществуващият водопровод по ул.Петър Пенчев.На 14м след т.19 по трасето на новопроектирания водопровод се предвижда връзка със съще

2018-00000522

Възложител: Летище София ЕАД

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадните битово-фекални води на Летище София ЕАД - гр. София.

Описание: Предметът на поръчката включва водоснабдяване с вода за питейно-битови нужди, отвеждане и пречистване на отпадните битово-фекални води за сгради и обекти, собственост на "Летище София" ЕАД, находящи се в гр. София, бул. Христофор Колумб 1, за срок от 1 (една) година. Доставяната вода трябва да е с питейни качества и параметри, регламентирани в нормативната база (Наредба № 9 от 16.03. 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели).

2018-00000521

Възложител: Агенция за социално подпомагане /АСП/

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й поделения" с три обособени позиции.

Описание: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й поделения" с три обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – Предоставяне на застраховка „Каско“ за 205 /двеста и пет/ броя служебни МПС; Обособена позиция №2 – Предоставяне на имуществено застраховане на недвижими имоти и индивидуализирани движими активи, намиращи се в тях; Обособена позиция № 3: Предоставяне на задължителна застраховка “Трудова злополука” на служителите в АСП.

2018-00000520

Възложител: Топлофикация - Плевен ЕАД

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изработка и доставка на тръби оребрени за економайзер І-ва и ІІ-ра степен на котел утилизатор по зададени чертежи на завода производител

Описание: Да се изработят и доставят тръби оребрени за економайзер І-ва и ІІ-ра степен на котел утилизатор по зададени чертежи на завода производител за срок до 60 /шестдесет/дни след сключването на договора.При изработката да се спазят всички изисквания на приложената документация спрямо всеки отделен компонент. Обществената поръчка включва доставки и услуги, като прогнозната стойност на доставките е по-висока.

2018-00000519

Възложител: Тракийски университет - Стара Загора

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Периодична доставка на строителни материали, ВиК, електро-материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора

Описание: Периодична доставка на строителни материали, ВиК, електро-материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора. В обхвата на настоящата обществената поръчка се включват в три позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на строителни материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора”. Обособена позиция № 2 „Доставка на В и К материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора”.

2018-00000518

Възложител: Община Варна

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Изграждане на съвременни пластики в градските пространства на Варна по обособени позиции"

Описание: 1.Изграждане на съвременни пластики в градските пространства на Варна по обособени позиции: Об. Поз.1 - Район „Вл. Варненчик“ – тревна площ пред кметството на район „Вл. Варненчик“; Об. Поз. 2 - Район „Младост“ – тревна площ между дом „Младост“ и бул. „Сливница“ в частта към светофара; Об. Поз. 3 - Район „Приморски“ – тревна площ след сп. „Явор“, заключена между бул.“Левски“ и бул.“8-ми Приморски полк“; Об. Поз. 4 - Район „Одесос“ – тревна площ от градинката на Севастопол непосредствено до бул. „Сливница“;

Търсене

Tenders-bg© 2018.
Всички права запазени.