информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 267/5429
Покажи

2014-00008172

Възложител: Община Берковица

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 28 Авг. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: изработване и монтиране в селата: с.Гаганица, с.Бистрилица, с.Черешовица, с.Лесковец, с.Котеновци, с.Костенци, с.Комарево и с.Боровци по 1бр. еднотипни информационни пунктове и в две от селата: с.Гаганица и с.Боровци по 1 бр. места за отдих и развлечения.

2014-00008199

Възложител: Средно общообразователно училище /СОУ/ "Васил Левски" - Хасково

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 27 Авг. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Предмет на обществената поръчка : "Доставка на газьол за отопление до 35 000 литра за отоплотелен сезон 2014/2015 за нуждите на СОУ "Васил Левски" гр. Хасково

2014-00008178

Възложител: Община Бургас

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 27 Авг. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „ИЗРАБОТВАНЕ НА КАРТА НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА И ФИТОСАНИТАРНА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ДЕКОРАТИВНА ДЪРВЕСНА РАСТИТЕЛНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС“.

Описание: Предметът на обществената поръчка включва три вида дейности, както следва: Дейност І: Изработване на Карта на зелената система - Този вид дейност има за цел да документира местоположението на съществуващата дървесна растителност, нейният вид и да даде на декоративните дървета индивидуализиращ номер. Същата ще бъде изработена върху актуална кадастрална карта, осъвместена с действащия подробен устройствен план.

2014-00008175

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Русе АД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 27 Авг. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Цялостно сервизно обслужване на извънгаранционна образно-диагностична апаратура, производство на "Дженерал електрик", с включени всички разходи по обслужването - труд на сервизни специалисти, надграждане и обновяване на софтуера, доставка и замяна на резервни части, консумативи и транспортни разходи”

Описание: Образно-диагностичната апаратура е необходима за ежедневното изпълнение на лечебната дейност в МБАЛ – Русе АД. За осигуряване на безаварийно функциониране на наличната при МБАЛ-Русе АД извънгаранционна образно-диагностична апаратура от висок клас, производство на "Дженерал електрик", е необходимо да се сключи договор за сервизно обслужване на тази апаратура.

2014-00008171

Възложител: Тотал Е&П България Б.В. – клон България КЧТ

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 27 Авг. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Услуга – Изготвяне на план за аварийни действия при нефтен разлив за площ „Блок 1-21 Хан Аспарух”, разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, във връзка с търсене и проучване на нефт и природен газ

Описание: Тотал, неговата група и свързани лица са ангажирани да следват приложимите международни и национални регулаторни насоки и стандарти, както и вътрешните си политики и процедури. Като част от планът за спешни случаи на Тотал Е&П България Б.В., трябва да бъде изготвен ПЛАН ЗА АВАРИЙНИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ НЕФТЕН РАЗЛИВ (ПАДНР) за планираните сондажни дейности и свързаните с тях допълнителни операции. ПАДНР документът за Тотал Е&П България Б.В.

2014-00008170

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Д-р Георги Странски" ЕАД - Плевен

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 27 Авг. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр.Плевен”.

Описание: Доставки на медикаменти (лекарствени продукти) по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и съгласно условията на документацията за участие.

2014-00008169

Възложител: Община Ловеч

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 27 Авг. 2014

Производство в КЗК: ДА

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Разработване на интерпретативни програми и промоционална дейност по проект „Развитие на туристическите атракции в община Ловеч“

Описание: Обособена позиция І: „Разработване на интерпретативни програми“

2014-00008168

Възложител: Община Добричка

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 27 Авг. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изграждане на водостоци по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Изграждане на водосток - пешеходна пасарелка в с.Славеево, община Добричка; Обособена позиция №2: Изграждане на плочест водосток в с.Опанец, община Добричка; Oбособена позиция №3: Изграждане на плочест водосток в с.Крагулево, община Добричка”

Описание: Изграждане на водостоци в населени места на община Добричка по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Изграждане на водосток - пешеходна пасарелка в с.Славеево - изгражда се в източната част на улица "Пета" между о.к.30 и о.к.68 по ПУП на селото. Съоръжението е със стоманобетонна конструкция и се изгражда по монолитен начин. Ширина на съоръжението светло за преминаване на пешеходци – 1.60 м., височина над терена -1,20 м.община Добричка;

2014-00008167

Възложител: Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Враца

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 27 Авг. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Абонаментна поддръжка на климатици и чилър, включително ремонт и доставка на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Враца”

Описание: Абонаментна поддръжка на 12 броя климатици, подробно описани в пълното описание предмета на поръчката, 1 брой чилър и 25 броя конвектори. Предметът на поръчката включва ремонт на климатичната техника и доставка на резервни части при необходимост.

2014-00008166

Възложител: Прокуратура на Република България /ПРБ/ - Главен прокурор

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 27 Авг. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на течни горива за нуждите на Прокуратура на Република България по две самостоятелно обособени позиции: 1. Доставка на течни горива за транспорт (бензин А 95 H и дизелово гориво) за моторните превозни средства на Прокуратура на Република България, чрез периодична покупка от търговски обекти (бензиностанции) чрез карти за безкасово заплащане и 2. Доставка на гориво за отопление за нуждите на Прокуратура на Република България“

Описание: „Доставка на течни горива за нуждите на Прокуратура на Република България по две самостоятелно обособени позиции: 1. Доставка на течни горива за транспорт (бензин А 95 H и дизелово гориво) за моторните превозни средства на Прокуратура на Република България, чрез периодична покупка от търговски обекти (бензиностанции) чрез карти за безкасово заплащане и 2. Доставка на гориво за отопление за нуждите на Прокуратура на Република България“.

2014-00008165

Възложител: Средно общообразователно училище "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Рудозем

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 27 Авг. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: "Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на СОУ "Св.Св. Кирил и Методий" гр.Рудозем през отоплителните сезони 2014-2015г. и 2015/2016г.". Предмета на поръчката включва доставка на 50 000 /петдесет хиляди/ литра дизелово гориво маркирано червено. Посоченото количество е ориентировъчно и Възложителят си запазва правото по време на действие на договора при необходимост да го завишава или намалява според конкретните нужди.

2014-00008164

Възложител: Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 27 Авг. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на устройства за пренос на глас, данни и команди за ускорение на релейни защити между възлова станция “Маяк“ и подстанция “Добрич“”

Описание: Предмет на поръчката е доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на устройства за пренос на глас, данни и команди за ускорение на релейни защити между възлова станция “Маяк“ и подстанция “Добрич“.

2014-00008163

Възложител: Висш съдебен съвет /ВСС/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 27 Авг. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Осигуряване на информация и публичност“ по проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членове на КПКИТС и КАОСНОСВ“ по договор за безвъзмездна финансова помощ, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 г.“, регистрационен номер на договора C 13-24-1/13.03.2014 г.

Описание: Предметът на поръчката включва изпълнението на всички дейности за осигуряване на информация и публичност по проект на Висшия съдебен съвет - „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членове на КПКИТС и КАОСНОСВ“ съгласно подписан договор за безвъзмездна финансова помощ, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 г.“, регистрационен номер на договора C 13-24-1/13.03.2014 г.

2014-00008162

Възложител: Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение /ПСАГБАЛ/ "Света София" ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 27 Авг. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци.

Описание: Периодични услуги по събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци за срок от 12 месеца.

2014-00008161

Възложител: Община Панагюрище

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 27 Авг. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на съоръжение за третиране и обезвреждане на отпадъците в общини Панагюрище и Стрелча“ и „Рекултивация на регламентирано депо Панагюрище 1” по проект: №DIR-5112122-4-70 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище” по Договор № DIR-5112122-С012 сключен между община Панагюрище и МОСВ.

Търсене

Tenders-bg© 2015.
Всички права запазени.