информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 267/5776
Покажи

2015-00001735

Възложител: Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение /ПСАГБАЛ/ "Света София" ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично прекратена

Публикувана на: 10 Март 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на хирургични консумативи.

Описание: Периодични доставки на хирургични консумативи (хирургични конци, игли и хирургични консумативи) за нуждите на “Първа САГБАЛ Света София” ЕАД.

2015-00001733

Възложител: Община Бургас

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 10 Март 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Строителство на амбулатория за първична извънболнична и дентална помощ и аптека за готови лекарствени форми, кв. Крайморие, гр. Бургас“

Описание: Реализирането на предмета на настоящата обществена поръчка е насочен към подобряване за повишаване качеството на живот на населението в кв. „Крайморие“, гр. Бургас в аспекти: подобряване качеството на здравно обслужване. Обектът представлява взаимно обвързани елементи от единна стратегия за обновяване на град Бургас в отговор на динамичните процеси, които съпътстват съвременните тенденции в развитието на урбанизираната територия.

2015-00001732

Възложител: Община Садово

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Март 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на автомобилен бензин A95H, дизелово гориво (Супер дизел) и Газ Пропан-Бутан, отговарящи на нормативните изисквания. Възложителят ще предостави на изпълнителя, с когото е сключен договор за доставка на горива, списък на автомобилите с право да зареждат, с посочени регистрационните им номера, марка и модел на МПС, вид гориво и всяка друга информация, необходима за издаването на електронна карта на всяко МПС. Посоченият брой и вид/марка на автомобилите може да се променя в срока на договора.

2015-00001731

Възложител: Община Стара Загора

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 10 Март 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Извършване на автобусни превози за учениците до 16-годишна възраст в средищните училища по селата в Община Стара Загора и до гр. Стара Загора до 30.06.2015 г. и за учебната 2015/2016г.”

Описание: „Извършване на автобусни превози за учениците до 16-годишна възраст в средищните училища по селата в Община Стара Загора и до гр. Стара Загора до 30.06.2015 г. и за учебната 2015/2016г.” Маршрутни линии, които следва да се обслужват са: Маршрутна линия № 1 с. Маджерито – с. Памукчии – с. Петрово – с. Бъдеще– с. Стрелец– с. Загоре и обратно. Дължина на маршрута в двете посоки– 78.8 км на ден. Оборотни курсове на ден – 1; Брой на местата в превозното средство – над 22 места (пътуващи ученици – 29)

2015-00001730

Възложител: Министерство на културата /МК/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 10 Март 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Предоставяне на юридически услуги за нуждите на програма BG 08 ,,Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана чрез финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 г., свързани с: 1. Следене за спазването на съответните приложими законови разпоредби на национално и европейско ниво от страна на проектните изпълнители (включващо, но не ограничено до законите за държавната помощ, обществените поръчки, околната среда и други); 2. Осъществяване на предварителен, текущ и последващ контрол на обществените поръчки и договорите;

2015-00001729

Възложител: Министерство на културата /МК/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Спряна

Публикувана на: 10 Март 2015

Производство в КЗК: ДА

Образувано дело във ВАС: ДА

Име: "Технологични разработки на специализирани информационни модули, анализ на съществуващото положение и практика, оптимизиране на работните процеси и подобряване на вътрешните процедури, въвеждане на всички електронни административни услуги и съпътстващо обучение в изпълнение на проект по ОПАК 13-31-25 „ Подобряване работата на МК в областта на авторското право чрез въвеждане на електронни административни услуги”.

Описание: Технологични разработки на специализирани информационни модули, анализ на съществуващото положение и практика, оптимизиране на работните процеси и подобряване на вътрешните процедури, въвеждане на всички електронни административни услуги и съпътстващо обучение в изпълнение на проект по ОПАК 13-31-25 „ Подобряване работата на МК в областта на авторското право чрез въвеждане на електронни административни услуги”, в МК състоящи се от общи модули за електронно подаване на заявления, електронна обработка и електронно уведомяване и специализирани модули за предоставяне по електронен път, на всич

2015-00001728

Възложител: "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД/

Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 10 Март 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на крепежни елементи и строителни материали за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД по обособени позиции

Описание: Целта на процедурата е да се изберат ИЗПЪЛНИТЕЛ/И за сключване на договор/и за изпълнение на обществената поръчка с предмет: Доставка на крепежни елементи и строителни материали за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД по обособени позиции.

2015-00001727

Възложител: Община Любимец

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Март 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изработване на технически инвестиционен проект за обект: „Реконструкция и пристройка към читалище с.Лозен, находящ се в УПИ V за съвет и читалище, кв.30, по плана на с.Лозен, Община Любимец, обл. Хасковска”.

Описание: Предметът на поръчката касае изработване на технически инвестиционен проект за обект: „Реконструкция и пристройка към читалище с.Лозен, находящ се в УПИ V за съвет и читалище, кв.30, по плана на с.Лозен, Община Любимец, обл. Хасковска”. Съгласно действащ ПУП, УПИ V за съвет и читалище, кв.30, по плана на с.Лозен, Община Любимец, е отреден „за съвет и читалище” с реализирано нискоетажно застрояване. Площта на УПИ е 991 м2. Урегулираният поземлен имот е публична общинска собственост – АПС № 57/1998 г.

2015-00001726

Възложител: Община Перник

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 10 Март 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Изготвянето на работни проекти, предмет на възлагане в настоящата процедура са част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект: „В подкрепа на Перник за следващия програмен период”, финансиран с ДБФП по ОПРР 2007-2013 г., рег.

2015-00001725

Възложител: Община Перник

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 10 Март 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „ Публикуване в местни вестници на обяви, съобщения и други текстове, свързани с дейността на Община Перник"

Описание: Предмета на настоящата обществена поръчка включва публикуване при необходимост на обяви,съобщения и други текстове във вестници - местни ежедневници разпространявани на територията на Община Перник.Обявите,съобщенията и др.текстове да се публикуват в срок не по-дълъг от 24 часа, считано от подаването на писмена заявка от Възложителя.Публикациите да се извършват в делнични /работни дни, на първа страница,вътрешна страница или последна страница в зависимост от нуждите на Възложителя, като вида на страницата ще бъде уточнена в писмената заявка подадена от страна на Възложителя.

2015-00001724

Възложител: Агенция "Митници"

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 10 Март 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Физическа денонощна въоръжена охрана на обекти на Митница Пловдив и Митница Лом”

Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на възлагане с настоящата обществена поръчка е извършване на физическа въоръжена охрана през деня и през нощта, при нормална и усложнена обстановка на обекти на Митница Пловдив и Митница Лом, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 с предмет „Физическа денонощна въоръжена охрана на обекти на Митница Пловдив”: 1. Административния комплекс на Митница Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Кукленско шосе” № 32;

2015-00001723

Възложител: Агенция по заетостта

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 10 Март 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Предмета на процедурата е: „Осигуряване на физическа охрана и охрана със СОТ за нуждите на Агенция по заетостта“

2015-00001722

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Март 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Периодични доставки на реактиви, тестове и химикали за нуждите на Клиника по обща и клинична патология, Лаборатория по клинична имунология, Лаборатория по микробиология и Лаборатория по вирусология за период от три години

Описание: Периодични доставки на реактиви, тестове и химикали за нуждите на Клиника по обща и клинична патология, Лаборатория по клинична имунология, Лаборатория по микробиология и Лаборатория по вирусология за период от три години

2015-00001721

Възложител: "Софийска вода" АД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Март 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Сервизно обслужване на товарни автомобили с марка Мерцедес

Описание: Сервизно обслужване на товарни автомобили с марка Мерцедес

2015-00001720

Възложител: Община Пловдив

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 10 Март 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Предметът на обществената поръчка е „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по две обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 ”Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал.

Описание: В рамките на настоящата поръчка ще бъдат възлагани дейностите: доклади по обследване за установяване на техническите характеристики и технически паспорти, изготвяне на доклади за обследването за енергийна ефективност, оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на следните видове сгради, отговарящи на изискванията за допустимост по националната програма:

Търсене

Tenders-bg© 2015.
Всички права запазени.