информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 267/7194
Покажи

2017-00003514

Възложител: Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 17 Май 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ХТМУ и мониторинг на обектите на Възложителя от търговец на ел. енергия и координатор на стандартна балансираща група

Описание: Доставка на електрическа енергия със средно напрежение се извършава за обекти сгради А, Б, В, Г и Е на Химикотехнологичен и металургичен университет – гр. София. Доставката на ел. енергия с ниско напрежение се извършава за сграда Д на ХТМУ – гр. София, студентски общежития на ХТМУ блокове №№ 20, 37, 42А и 60Б в ж.к. „Студентски град” – гр. София и Почивна база, с. Равда, общ.

2017-00003513

Възложител: Община Опака

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 17 Май 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Ремонт на улици в гр.Опака

Описание: Настоящата общ.поръчка вкл. следните СРР 1.Изкърпване на повърхност с дълбочина на кръпката от 4 до 6 см. 2.Изкърпена повърхност с дълбочина на кръпката над 6 см. 3.Възстановяване на трошено каменна настилка

2017-00003499

Възложител: Община Ветрино

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 17 Май 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на горива, чрез покупка за зареждане на МПС и друга техника на община Ветрино"

Описание: Настоящата обществена поръчка включва доставка на горива (Автомобилен Бензин А-95H, Дизелово гориво и Пропан-бутан) за зареждане на моторните превозни средства и друга техника на Община Ветрино с периодична покупка от търговски обекти (бензиностанции).

2017-00003413

Възложител: Община Враца

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 17 Май 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи - продължава в т.ІІ.1.4) Кратко описание

Описание: Продължение от II.1.1) Наименование: ........във връзка с реализацията на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година по четири обособени позиции“. Обществената поръчка включва четири обособени позиции.

2017-00002993

Възложител: Община Раковски

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 17 Май 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка чрез покупка на специализирана комунална техника – верижен багер и асфалтополагач - втора употреба за нуждите на Община Раковски по обособени позиции“

Описание: Доставка чрез покупка на специализирана комунална техника – верижен багер и асфалтополагач - втора употреба за нуждите на Община Раковски по обособени позиции

2017-00002928

Възложител: Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство /АМТИИ/ - Пловдив

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 17 Май 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Реконструкция и укрепване на сграда за образование „Жълтото училище” на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив

Описание: Целта на настоящата обществена поръчка е сключването на договор за изпълнение на строително-монтажни и строително-ремонтни дейности, необходими за подобряване на условията за осъществяване на учебния процес в сградата на Жълтото училище

2017-00002894

Възложител: Община Ардино

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 17 Май 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Oбществен превоз на пътници с автобусен транспорт по автобусна линия Боровица - Латинка от утвърдена Общинска транспортна схема с часове на тръгване 14:30 - 06:30.

Описание: Oбществен превоз на пътници с автобусен транспорт по автобусна линия Боровица - Латинка от утвърдена Общинска транспортна схема с часове на тръгване 14:30 - 06:30.

2017-00002893

Възложител: Община Ардино

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 17 Май 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Ремонт на общински сгради в Община Ардино”

Описание: Предвижда се ремонт на девет общински сгради, посочени в шест обособени позиции.

2017-00002767

Възложител: Агенция за социално подпомагане /АСП/

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 17 Май 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Предоставяне на юридически услуги на АСП по Проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане “, продължава в поле II.1.4)

Описание: във връзка с подготовката и провеждането на процедури за обществени поръчки по проекта“. Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на следните основни дейности: Дейност 1: Подготовка на проекти на съответни решения и обявления за обществена поръчка (в зависимост от вида на процедурата); Подготовка на проект на документация за обществена поръчка по смисъла на чл. 31 от ЗОП в зависимост от приложимия вид процедура.

2017-00002514

Възложител: Община Бяла Слатина

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 17 Май 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания по четири обособени позиции“

Описание: „Изв. на общ. прев. на път. по авт. линии по утв. транс. схеми, съгласно марш. разпис. по 4 ОП“; ОП№1: Изв. на общ. прев. на път. по авт. линия гр.Враца–гр.Б.Слатина–07.50ч; Изв. на общ. прев. на път. по авт. линия гр.Враца–гр.Б.Слатина–15.15ч; Изв. на общ. прев. на път. по авт. линия гр.Враца–с.Соколаре–12.00ч; Изв. на общ. прев. на път. по авт. линия гр.Враца–с.Соколаре–17.00ч; ОП№2: Изв. на общ. прев. на път. по авт. линия гр.Враца–с.Галиче–09.50ч; Изв. на общ. прев. на път. по авт. линия гр.Б.Слатина–с.Галиче–12.00ч; Изв. на общ. прев. на път. по авт.

2017-00002377

Възложител: Агенция "Митници"

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 17 Май 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ ПО ПОЧИСТВАНЕ, СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ГРАНИЧНО-КОНТРОЛНО ПРОПУСКАТЕЛНИТЕ ПУНКТОВЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”

Описание: Настоящата поръчка обхваща извършване на услуги по механизирано метене с машина и миене с автомобил за измиване под високо и ниско налягане на площите за движение на МПС и местата за обществено ползване, основно почистване след природни бедствия и крупни аварии, поддържане на чистотата и хигиената в сградите „Обществени тоалетни“, намиращи се на територията на ГКПП, както и извозването на събраната смет и битови отпадъци от територията и обектите за обществено ползване на гранично – контролно пропускателните пунктове на Република България.

2017-00002157

Възложител: "Столичен автотранспорт"ЕАД - София

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 17 Май 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим по три обособени позиции”

Описание: Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по извършване на въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на ”Столичен автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим по три обособени позиции, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от поканата за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка ).

2017-00002077

Възложител: Община Велико Търново

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 17 Май 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004-0046-C01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД”, финансиран от ОП „РЧР“ 2014-2020, от специалист ЛОГОПЕД по обособени позиции“. Позиция № 2: ЛОГОПЕД 2 ЗА УСЛУГА „РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА И ИНДИВИДУАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ”

Описание: В рамките на проекта и на позицията, част от настоящата поръчка - Логопед 2, ще се осъществява ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания. Предметът на обществената поръчка включва извършването на дейности, подробно описани в Техническата спецификация – Образец № 6, част от поканата. Прогнозните количества са: Месечната натовареност на експерта е 17 месеца x 84 часа/месечно, но не по-късно от срока за изпълнение на проекта, който се определя на 27 месеца, считано от датата на подписване на ДБФП - 01.08.2016 г.

2017-00002028

Възложител: Община Харманли

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 17 Май 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на гориво за МПС за нуждите на Община Харманли.

Описание: Доставка на: 1. Безоловен бензин А 95 Н, 2. Дизелово гориво, 3. ГАЗ пропан–бутан /LPG/ за нуждите на община Харманли. Продукти и количества : 1. Висококачествен безоловен бензин А 95 Н – 30 000 литра;2.Дизелово гориво – 160 000 литра ;3. ГАЗ пропан – бутан /LPG/- 50 000 литра.

2017-00001712

Възложител: "Ей и Ес - 3С Марица изток I" ЕООД

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 17 Май 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изграждане на технологични отвори на кота +12.40 в телата на силози за съхранение на гипс и площадка за достъп към тях от съществуващата стълбищна конструкция. Втори етап.

Описание: Предметът на поръчката включва изпълнение на дейности свързани с изграждане на технологични отвори на кота 12,40м в телата на силози за гипс и площадка за достъп към тях от съществуващата стълбищна конструкция на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток 1 ЕООД. През 2016г. е изпълнен първи етап от разработения работен проект включващ направа на технологични отвори на кота 16,00м в телата на силози за гипс и площадка за достъп към тях от съществуващата стълбищна конструкция.

Търсене

Tenders-bg© 2017.
Всички права запазени.