информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 267/5106
Покажи

2014-00003578

Възложител: Община Добричка

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Избор на изпълнител на СМР „Строителство и реконструкция на спортна площадка в село Карапелит”

Описание: Строителство и реконструкция на съществуваща спортна площадка в село Карапелит, Община Добричка – мултифункционално съоръжение с три вида спорт (волейбол, баскетбол и тенис на корт).

2014-00003577

Възложител: Община Лясковец

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Авариен ремонт и възстановяване на водостоци на дере в регулацията на с. Добри дял, общ. Лясковец”.

Описание: Аварийно-възстановителните работи на водостоци на дере в регулацията на село Добри дял, общ. Лясковец включващи обособени подобекти, както следва: - Подобект І: Авариен ремонт и възстановяване на водосток между о.т. 127 и 126 на общински път ІV-40044; - Подобект ІІ: Авариен ремонт и възстановяване на сводов зидан водосток между о.т. 95 и 96; - Подобект ІІІ: Авариен ремонт и възстановяване на водосток – плочов, между о.т. 39 и 186.

2014-00003576

Възложител: Прогимназия - Кирил и Методий, гр. Пазарджик

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Неизвестен

Публикувана на: 16 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на учебници за уч. 2014/2015 г в Прогимназия "Св. св. кирил и Методий" Пазарджик- определени от учителите в училището измежду одобрените за ползване през уч. 2014/2015 г учебници от Министъра на образованието и науката със заповед № РД-09-296/27.02.2014 г и № РД-09-122/29.01.2014 г по списък приет от Педагогически съвет с Решение по Протокол №8/05.03.2014 г. Учебниците са за безвъзмездно ползване от учениците.

2014-00003574

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Тополовград към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: процедура на договаряне без обявление чрез борсов посредник за сключване на борсова сделка с предмет: „Доставка, чрез покупка на фуражна пшеница и царевица – комбинирана смеска за храна на животните във фазанария по видове и количества съгласно приложения неразделна част от документацията, с общо количество 157 200 кг. по зададени рецепти и периодични заявки за доставка” за срок от една година с прогнозна стойност до 107 712 лв. без ДДС.Количествата, видовете, франкировката и др.

2014-00003573

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Паламара към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Неизвестен

Публикувана на: 16 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: “Доставка на дефектирали части по списък, необходими за отстраняване на възникнала производствена авария на колесен трактор „Фенд Варио” 818”

2014-00003572

Възложител: Основно училище /ОУ/ "Добри Чинтулов" гр. Варна

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Неизвестен

Публикувана на: 16 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: "Доставка на учебници и учебни помагала за І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ и VІІ клас за безвъзмездно ползване за учебната 2014/2015 г. от учениците на ОУ "Добри Чинтулов" - гр. Варна" по обособени позиции:

2014-00003571

Възложител: Основно училище/ОУ/ "Св.Св. Кирил и Методий", гр. Елхово

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: "Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата/учениците в подготвителна група и/или от първи до седми клас по класове и учебни предмети за учебната 2014/2015 година в ОУ "Св.св. Кирил и Методий" - гр.Елхово по обособени позиции: 1.Учебници и учебни помагала на издателство "Просвета-София" АД, КК "Труд", ИК "Прозорец", "АзБуки-Просвета" ЕООД 2.Учебници и учебни помагала на издателство "Анубис -Булвест" ОДД, ИК "Анубис", "Булвест 2000"

2014-00003570

Възложител: Община Пловдив - район "Южен"

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 16 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Изпълнение на СМР/СРР /строително-монтажни и строително-ремонтни работи/ по възстановяване и изграждане на площадки за отдих и активни занимания и на спортно игрище на територията на Район „Южен” - Община Пловдив“ в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на СМР/СРР /строително-монтажни и строително-ремонтни работи/ по възстановяване и изграждане на площадки за отдих и активни занимания на територията на Район „Южен” - Община Пловдив“.

Описание: Изпълнение на строително-монтажни и строително-ремонтни работи по възстановяване на съществуващи и изграждане на нови площадки за отдих и активни занимания на територията на Район „Южен” - Община Пловдив, както и изграждане на спортно игрище в кв. Коматево, район "Южен". Видовете СМР и изискванията при изпълнението им са подробно описани в техническите спецификации за изпълнението на обществената поръчка, неразделна част от документацията за участие.

2014-00003569

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 16 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на строителна и специализирана тежкотоварна техника за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД

Описание: Доставка на строителна и специализирана тежкотоварна техника за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД, разпределена в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 с наименование - Доставка на колесни багер–товарачи 4х4, прикачен роторен снегорин и комплект вериги за сняг; Обособена позиция № 2 с наименование - Доставка на тежкотоварни камиони с висока проходимост; Обособена позиция № 3 с наименование - Доставка на ремарке и полуремарке; Подробна информация е представена в документацията за участие в процедурата.

2014-00003568

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 16 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на автомобили за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД

Описание: Доставка на автомобили за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД, разпределена в четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 с наименование – Доставка на микробуси; Обособена позиция № 2 с наименование – Доставка на микробус със задвижване 4х4; Обособена позиция № 3 с наименование - Доставка на автомобили с висока проходимост 4х4 с товарен отсек (пикапи); Обособена позиция № 4 с наименование - Доставка на автомобили с висока проходимост 4х4 (джипове); Подробна информация е представена в документацията за участие в процедурата.

2014-00003567

Възложител: Държавно преприятие "Транспортно строителство и възстановяване" /ДП "ТСВ"/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: „Зареждане на горива чрез кредитни карти за безналично плащане, за леките автомобили, собственост на ДП „ТСВ”

2014-00003566

Възложител: Институт по обща и неорганична химия /ИОНХ/ към Българска академия на науките /БАН/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 16 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Доставка на три съвременни спектроскопски апарата за анализ на повърхността и обема на материали: рентгенов фотоелектронен спектрометър, многочестотен спектрометър за електронен парамагнитен резонанс и атомноемисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма”. и включва следните три обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:Доставка на Рентгенов фотоелектронен спектрометър. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:Доставка на Многочестотен спектрометър за електронен парамагнитен резонанс. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3:Доставка на Атомноемисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма.

Описание: Целта на възлаганата обществена поръчка е да се осигури високо технологично специализирано оборудване и инсталирането му в лаборатории ”Електронна спектроскопия на твърди повърхности”, „Интерметалиди и интеркалационни материали” и „Аналитична химия” в Институт по обща и неорганична химия (ИОНХ) -БАН, което е предвидено за реализация на целите на проект за повишаване на изследователския потенциал на Института по обща и неорганична химия към БАН.

2014-00003565

Възложител: Община Георги Дамяново

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 16 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на кухненско оборудване за обществена трапезария с кухня – майка с. Георги Дамяново, общ. Георги Дамяново”

Описание: В изпълнение на възложените доставки, предмет на настоящата процедура, съответният Изпълнител следва да достави всички артикули – по вид и количество, чиито минимални параметри са посочени в Техническата спецификация на поръчката. В резултат от реализиране на доставката на предвидените артикули, ще бъде оборудвана обществена трапезария с кухня - майка, която да подсигурява ежедневно топла храна за всички видове социални услуги на територията на общината.

2014-00003563

Възложител: Община Съединение

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 16 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „„ПРОЕКТИРАНЕ НА СКЛЮЧЕНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛАТА:ЦАРИМИР, ГОЛЯМ ЧАРДАК И МАЛЪК ЧАРДАК, ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ –ФАЗА РАБОТЕН ПРОЕКТ”

Описание: – Във обхвата на изпълнение на предмета на поръчката е включено проектиране на сключена водопроводна мрежа на селата Царимир, Голям Чардак и Малък Чардак, община Съединение, Област Пловдив по следните части: Част:Технологична-Текстова част и чертежи; Част Геодезия, вкл. Трасировъчен план; Част:План за безопасност и здраве; Част: Конструктивна-за хидротехническите съоражения; Част: Количествено стойностна сметка /на хартиен и магнитен носител/; Част: Техническа спецификация на материалите, заложени в проекта.

2014-00003562

Възложител: Община Горна Малина

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „ИНЖЕНЕРИНГ (проектиране, изграждане и обзавеждане) на обект: “Подобряване на техническата инфраструктура на Спортен комплекс – Горна Малина на два етапа: Първи етап – изграждане на площадково осветление на комплекса, специализирано осветление на игрище за минифутбол и многофункционално игрище, сигналноохранителна инсталация, инсталация за видеонаблюдение, ремонт на сондажен кладенец за подземни води и доставка на оборудване за многофункционална спортна зала, сграда към стадиона, спортни игрища и площадки; Втори етап – разширение и реконструкция на съществуващ футболен терен с естествени тревн

Описание: „ИНЖЕНЕРИНГ (проектиране, изграждане и обзавеждане) на обект: “Подобряване на техническата инфраструктура на Спортен комплекс – Горна Малина на два етапа: Първи етап – изграждане на площадково осветление на комплекса, специализирано осветление на игрище за минифутбол и многофункционално игрище, сигналноохранителна инсталация, инсталация за видеонаблюдение, ремонт на сондажен кладенец за подземни води и доставка на оборудване за многофункционална спортна зала, сграда към стадиона, спортни игрища и площадки; Втори етап – разширение и реконструкция на съществуващ футболен терен с естествени тр

Търсене

Tenders-bg© 2014.
Всички права запазени.