информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 267/5913
Покажи

2015-00003828

Възложител: Дирекция на природен парк /ДПП/ "Персина" гр. Белене

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Май 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Вътрешно проектиране и обзавеждане на изложбени площи и мултимедийна зала в Посетителски център на Природен парк “Персина” в гр. Белене, по проект “Устройство и управление на Природен парк „Персина”

Описание: Предмет на настоящата процедура е избор на изпълнител за вътрешно проектиране и обзавеждане на изложбени площи и мултимедийна зала в Посетителски център на Природен парк “Персина”.

2015-00003827

Възложител: Профилактика, рехабилитация и отдих - ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 04 Май 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на храни и хранителни продукти за клоновете на „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД по обособени позиции”

Описание: Предметът на поръчката e „Доставка на храни и хранителни продукти за клоновете на „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД по обособени позиции”. Обособена позиция 1 с предмет: „Доставка на храни и хранителни продукти за клон Баня“. Обособена позиция 2 с предмет: „Доставка на храни и хранителни продукти за клон Боровец“. Обособена позиция 3 с предмет: „Доставка на храни и хранителни продукти за клон Бургас“. Обособена позиция 4 с предмет: „Доставка на храни и хранителни продукти за клон Вършец“.

2015-00003826

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Благоевград към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 04 Май 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Техническо обслужване на моторни превозни средства, включващо основен ремонт, текущ ремонт, профилактика и доставка на резервни части за МПС, собственост на ТП "ДГС Благоевград"

Описание: Техническо обслужване на моторни превозни средства, включващо основен ремонт, текущ ремонт, профилактика и доставка на резервни части за моторни превозно средства, собственост на ТП "Държавно горско стопанство Благоевград"

2015-00003825

Възложител: Южноцентрално държавно предприятие /ЮЦДП/ - Смолян

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 04 Май 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка чрез покупка на едър дивеч от вида „Благороден елен”, „Елен лопатар” и „Муфлон” за разселване в държавните ловностопански райони на „Южноцентрално държавно предприятие ДП – Смолян по обособени позиции"

Описание: ”Доставка чрез покупка на едър дивеч от вида „Благороден елен”, „Елен лопатар” и „Муфлон” за разселване в държавните ловностопански райони на „Южноцентрално държавно предприятие ДП – Смолян по обособени позиции Предметът на обществената поръчка включва предоставяне на следните доставки по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1.”Благороден елен”. Позицията включва доставка чрез покупка на: Приплоди – 5 бр., Шилари /първи рога/- 14 бр.,Двугодишни/втори рога/ - 17 бр. ,Три и четири годишни -25 бр.,Следновъзрастни ,7-8 г. – 4 бр.,Кошути – 10 бр.

2015-00003823

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Триград към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Май 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Поддръжка, текущ ремонт и снегопочистване на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2015г. в Стопански басейн “Гьоврен – Чаирите“ в териториалния обхват на дейност на ТП“ДГС-Триград””

Описание: Предметът на обществената поръчка е „Поддръжка, текущ ремонт и снегопочистване на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2015г. в Стопански басейн “Гьоврен – Чаирите“ в териториалния обхват на дейност на ТП“ДГС-Триград””. Избраният изпълнител ще извършват поддръжка, текущ ремонт и снегопочистване на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2015г. по заявка на възложителя.

2015-00003821

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Ропотамо към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Май 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка чрез покупка на 1 /един/ брой употребяван автомобил с висока проходимост за нуждите на ТП „ДЛС РОПОТАМО”

Описание: „Доставка чрез покупка на 1 /един/ брой употребяван автомобил с висока проходимост за нуждите на ТП „ДЛС Ропотамо”

2015-00003820

Възложител: Регионална дирекция по горите/РДГ/ - Берковица- Старо наименование - Регионално управление на горите/РУГ/ - Берковица

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Май 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на горива чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя на бензин А 95 – Н, дизелово гориво и ГАЗ пропан-бутан необходими за нуждите на служебните автомобили на РДГ-Берковица при служебните им пътувания в страната за 2015, 2016, 2017 и 2018 год. по обособени позиции."

Описание: „Доставка на горива чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя на бензин А 95 – Н, дизелово гориво и ГАЗ пропан-бутан необходими за нуждите на служебните автомобили на РДГ-Берковица при служебните им пътувания в страната за 2015, 2016, 2017 и 2018 год. по обособени позиции, както следва:

2015-00003817

Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Пловдив към ЕСО

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Май 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Изготвяне на работен проект за обект :Ремонт на маслосборни ями в п/ст Конски дол"

Описание: Обществената поръчка включва изготвянето на работен проект за обeкт: "Ремонт на маслосборни ями на подстанция Конски дол", която се намира в землището на гр. Мадан, Община Мадан. Достъпът до подстанцията се осъществява по асфалтиран път, част от градската улична мрежа. Подстанцията се експлоатира от ЕСО ЕАД – Мрежови експлоатационен район (МЕР) Пловдив, мрежови експлоатационен подрайон (МЕПР) Смолян.

2015-00003816

Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Пловдив към ЕСО

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Неизвестен

Публикувана на: 04 Май 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: „Изготвяне на проект за корекция на габарит на ст.№111-ст.№112 на ВЛ 110 kV “Катуница”

2015-00003808

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 04 Май 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на оригинални, нерециклирани консумативи за принтери, факс-апарати и размножителни машини“

Описание: Регулярни доставки по заявки на Възложителя на оригинални, нерециклирани консумативи за принтери, факс-апарати и размножителни машини - тонери, мастилници, ленти, барабани (drums) и колани, за срок от 12 месеца или до достигане на сумата от 110 000 лв.без ДДС и в съответствие с изискванията на възложителя от документацията за участие в процедурата.

2015-00003805

Възложител: Столична община - Район "Кремиковци"

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Неизвестен

Публикувана на: 04 Май 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Авторски надзор за изграждане на нова детска градина с две групи в кв. Сеславци.

2015-00003803

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Добрич

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 04 Май 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Избор на изпълнител за отпускане на Водоснабдяване и канализация ЕООД-гр. Добрич на банков кредит в размер на 1 500 000 лева за оборотни средства.

Описание: Избор на изпълнител за отпускане на Водоснабдяване и канализация" ЕООД-гр. Добрич на банков кредит в размер на 1 500 000 лева за оборотни средства, за срок от 60 месеца, при краен срок за усвояване на кредита изцяло, в едноседмичен срок при изпълнение на всяко едно от следните условия:подписване на договор, предоставяне на искане от Възложителя и предоставяне на Изпълнителя на удостоверение за вписан договор за особен залог.

2015-00003802

Възложител: Община Ценово

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Май 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК ЗА ОТДИХ В УПИ V-1005, КВ. 13, С. ЦЕНОВО ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ПАРК ЗА ОТДИХ В УПИ V-1005, КВ. 13, С. ЦЕНОВО - I ВИ ЕТАП - финансиран по проект "Красива България 2015", съгласно Споразумение № РД 09-32 от 11.03.2015 г. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ПАРК ЗА ОТДИХ В УПИ V-1005, КВ. 13, С. ЦЕНОВО - II РИ ЕТАП - финансиран с бюджетни средства, съгласно Инвестиционна програма на Община Ценово 2015 година

Описание: Проектът предвижда в да се изгради малък парк за отдих с алейна мрежа, кътове за спорт с разполагане на уреди за фитнес на открито, кът за детска площадка , площадче с фонтан, места за сядане около него и големи зелени площи с богато озеленяване /висока и ниска растителност-виж част дендрология/. Алейната мрежа има градински характер давайки възможност за разходки и почивка и е развита събразявайки се с терена. Композиционен център на тази мрежа е кръглото площадче, на което е предвиден фонтан с различни водни ефекти /виж проект фонтан/.

2015-00003801

Възложител: Специализирана болница за активно лечение по детски болести /СБАЛДБ/ ЕАД - София

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 04 Май 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за диализно лечение на деца в СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД.

Описание: Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за диализно лечение на деца, съгласно посочените в "Предмет на поръчката и техническа спецификация" (Приложение № 2 от документацията) видове и количества, след периодични заявки от страна на Възложителя, според нуждите му, за срок от 1 (една) година.

2015-00003800

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Атанас Дафовски" АД - Кърджали

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 04 Май 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали"

Описание: Откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти и медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените обособени позиции и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали условия

Търсене

Tenders-bg© 2015.
Всички права запазени.