информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 267/5853
Покажи

2015-00002896

Възложител: Община Сопот

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 09 Апр. 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Инженеринг: Изготвяне на инвестиционни проекти, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване на многофамилни жилищни сгради по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“

Описание: Възлагането на настоящата поръчка е свързано с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Сопот.Във връзка с реализирането на програмата се предвижда всяка община да отговаря за изпълнението на целия процес по обновяване на жилищните сгради на своята територия и за избора на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки за изпълнение на отделните дейности по сградите.

2015-00002895

Възложител: Министерство на вътрешните работи /МВР/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 09 Апр. 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на технически средства и консумативи за поддръжка на системи, осигуряващи експлоатацията на техниката за БДС”

Описание: „Доставка на технически средства и консумативи за поддръжка на системи, осигуряващи експлоатацията на техниката за БДС”, включваща: доставка, разопаковане, монтаж, инсталация, конфигуриране, тестване, внедряване и гаранционно обслужване на необходимите технически и програмни средства.

2015-00002891

Възложител: Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 09 Апр. 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ "Света Анна" - София АД

Описание: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от сключване на договор до 20.02.2017 година при периодично извършващи се заявки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на заявка от Възложителя.

2015-00002888

Възложител: Община Симеоновград

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 09 Апр. 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Основен ремонт на стоманен мост над р.Марица в гр.Симеоновград."

Описание: Предмет на обществената поръчка е извършване на основен ремонт на стоманен мост над р.Марица в гр.Симеоновград.При ремонта ще се извъшват следните работи:1.1 - земни работи;1.2- асфалтови работи;1.3-пътни работи;1.4- разваляне на големи съоръжения;1.5-ремонтни работи на големи съоръжения;1.6-електро и телекомуникационни работи, съгласно инвестиционен проект за обекта.

2015-00002883

Възложител: Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 09 Апр. 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на пилешко месо и яйца за Стол №1 – НСА, София

Описание: Доставка до 31.12.2015 г. на: Пиле цяло - замразено - 770 кг; пилешки бутчета – замразени – 623 кг; пилешко филе от гърди – замразено - 1353 кг; пилешко филе от бут, без кожа – замразено – 293 кг; пилешки дробчета – замразени – 20 кг; яйца L – 20000 бр.

2015-00002880

Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Велико Търново

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 09 Апр. 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на хигиенни продукти: продукти за лични грижи, почистващи продукти, големи и малки пликове за смет от полиетилен, за нуждите на ТД на НАП Велико Търново, офиси Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана, Плевен и Дирекция ОДОП Велико Търново”

Описание: Периодични доставка на хигиенни продукти: продукти за лични грижи, почистващи продукти, големи и малки пликове за смет от полиетилен, за нуждите на ТД на НАП Велико Търново, офиси Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана, Плевен и Дирекция ОДОП Велико Търново. Доставките ще се извършват след предварителна писмена заявка от възложителя.

2015-00002906

Възложител: Столична община - Район "Люлин"

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Апр. 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: “Доставка на топлинна енергия за нуждите на Столична община – район „Люлин“ и на общинските детски заведения на територията на района (20 ОДЗ, 22 ОДЗ, 31 ОДЗ, 32 ОДЗ, 35 ОДЗ, 47 ОДЗ, 55 ОДЗ, 64 ОДЗ, 68 ОДЗ, 73 ОДЗ, 86 ОДЗ, 95 ОДЗ, 100 ОДЗ, 101 ОДЗ, 139 ОДЗ централа и филиал и 57 ЦДГ”

2015-00002901

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Атанас Дафовски" АД - Кърджали

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Апр. 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на лекарствени продукти – психостимуланти и ноотропни средства за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" АД - гр.Кърджали”.

Описание: Откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти - психостимуланти и ноотропни средства за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените номенклатури и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали условия.

2015-00002899

Възложител: Община Стара Загора

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 08 Апр. 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ОБСЛЕДВАНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ И ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ПОСТРОЕНИ ПО ИНДУСТРИАЛЕН СПОСОБ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ” по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1 „Многофамилни жилищни сгради строени по индустриален способ с над 36 самостоятелни обекта, попадащи на територията на част от Административно бюро „Център“ с граници на север: Парк „Митрополит Методий Кусев“, ул.“Августа Траяна“, ул.“Дунав“, ул. „Братя Митови“ и ул.

Описание: ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ОБСЛЕДВАНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ И ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ПОСТРОЕНИ ПО ИНДУСТРИАЛЕН СПОСОБ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ” по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1

2015-00002898

Възложител: Община Стара Загора

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 08 Апр. 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ОБСЛЕДВАНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ И ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ПОСТРОЕНИ ПО ИНДУСТРИАЛЕН СПОСОБ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ” по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1 „Многофамилни жилищни сгради строени по индустриален способ с над 36 самостоятелни обекта, попадащи на територията на част от Административно бюро „Център“ с граници на север: Парк „Митрополит Методий Кусев“, ул.“Августа Траяна“, ул.“Дунав“, ул. „Братя Митови“ и ул.

Описание: ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ОБСЛЕДВАНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ И ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ПОСТРОЕНИ ПО ИНДУСТРИАЛЕН СПОСОБ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ” по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1

2015-00002897

Възложител: Община Стара Загора

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Апр. 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: "Извършване на допълнителни СМР във връзка с обект: „Преустройство на съществуваща сграда с РЗП 948, 26 кв. м. /бивше кино/ в „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора“

2015-00002894

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 08 Апр. 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч” чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури

2015-00002893

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина /УМБАЛСМ/ "Н.И. Пирогов" ЕАД - София

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 08 Апр. 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на общ и специфичен превързочен материал

Описание: Доставка на общ и специфичен превързочен материал за нуждите на УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов” ЕАД, с периодични доставки по предварителна писмена заявка от страна на възложителя, съгласно спецификация

2015-00002892

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина /УМБАЛСМ/ "Н.И. Пирогов" ЕАД - София

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 08 Апр. 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на общ и специфичен превързочен материал

Описание: Доставка на общ и специфичен превързочен материал за нуждите на УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов” ЕАД, с периодични доставки по предварителна писмена заявка от страна на възложителя, съгласно спецификация

2015-00002890

Възложител: Община Борован

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 08 Апр. 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Ремонтно-възстановителни работи на сгради в Община Борован по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Ремонтно – възстановителни работи по сградата на поликлиника в с.Борован, общ.Борован” Обособена позиция №2: „Ремонтно – възстановителни работи по сградата на кметство в с.Добролево, общ.Борован”

Търсене

Tenders-bg© 2015.
Всички права запазени.