информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 267/5603
Покажи

2014-00010890

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Витошко-Студена към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 28 Ноем. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка чрез закупуване на чипинг чук, кобур – пълнител, чанта и пластмасови пластини, необходими за дърводобивна дейност за нуждите на Териториално поделение "Държавно ловно стопанство Витошко-Студена" ”

Описание: „Доставка чрез закупуване на чипинг чук, кобур – пълнител, чанта и пластмасови пластини, необходими за дърводобивна дейност за нуждите на Териториално поделение "Държавно ловно стопанство Витошко-Студена" ”

2014-00010889

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Земен към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 28 Ноем. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на пластини и помощни средства за маркиране на дървесина преди нейното транспортиране за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Земен

Описание: Доставка на пластини и помощни средства за маркиране на дървесина преди нейното транспортиране за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Земен

2014-00010888

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Елин Пелин към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 28 Ноем. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка чрез закупуване на комплект чипинг чук, кобур - пълнител и чанта и пластмасови платини, необходими за дърводобивната дейност на ТП "ДГС Елин Пелин"

Описание: Доставка чрез закупуване на комплект чипинг чук, кобур - пълнител и чанта и пластмасови платини, необходими за дърводобивната дейност на ТП "ДГС Елин Пелин

2014-00010887

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Гърмен към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 28 Ноем. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка чрез закупуване на комплект чипинг чук, кобур- пълнител и чанта, пластмасови пластини, горните необходими за дърводобивната дейност на ТП „ДГС Гърмен”.

Описание: Предвижда се доставка на: 8 (осем) комплекта чипинг чук, кобур- пълнител и чанта; 120 000 (сто и двадесет хиляди) бр. пластмасови пластини, необходими за дърводобивната дейност на ТП „ДГС Гърмен”. Предметът на поръчката е единен и неделим (без обособени позиции).

2014-00010886

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Симитли към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 28 Ноем. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка чрез закупуване на комплект чипинг чук, кобур- пълнител и чанта 7 бр. Пластмасови пластини 30000 бр., горните необходими за дърводобивната дейност на ТП „ДГС Симитли””.

Описание: Предвижда се доставка на: 7 (седем) комплекта чипинг чук, кобур- пълнител и чанта 30 000 (тридесет хиляди) бр. пластмасови пластини, необходими за дърводобивната дейност на ТП „ДГС Симитли”.

2014-00010885

Възложител: Дирекция на Природен парк "Странджа" гр. Малко Търново

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 28 Ноем. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Разширяване на интернет страницата на Природен Парк "Странджа" и превеждането й на английски език

Описание: Целта на обществената поръчка е да бъде изграден интерактивен динамичен уеб сайт, включващ и част за картографска визуализация, пълна версия на английски език и система за управление на съдържанието.

2014-00010884

Възложител: Институт по биология и имунология на размножаването /ИБИР/ към Българска академия на науките /БАН/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 28 Ноем. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: «Доставка на реактиви и консумативи по обособени позиции – 7РП».

Описание: Доставка на материали /реактиви/ и консумативи по обособени позиции в изпълнение на договор № ДКОФ7РП02 / 17 от 18.08.2010 г. с допълнително споразумение № Д01-62 от 06.03.2014 г. с предмет «Повишаване на изследователския капацитет на българския Институт по биология и имунология на размножаването”. Материалите и консумативите са обособени в самостоятелни позиции, с описани технически характеристики, единица мярка и количество в Приложение № 1 – Техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие.

2014-00010883

Възложител: Столична община - Район "Връбница"

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 28 Ноем. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за ОДЗ за 6 групи деца две яслени и четири градински в УПИ І, кв.11, местност „ бул. Сливница”, район „Връбница“

Описание: Предмет на обществената поръчка: „Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за ОДЗ за 6 групи деца в УПИ І, кв.11, местност „бул. Сливница”, район „Връбница“, строителни работии оборудване по одобрени работни проекти предоставени от Възложителя.

2014-00010882

Възложител: Българска народна банка /БНБ/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 28 Ноем. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Разширена техническа поддръжка на програмен продукт "TurboSwift" върху операционна система AIX и SWIFTNet инфраструктурата на БНБ”

Описание: Разширена техническа поддръжка на програмен продукт "TurboSwift" върху операционна система AIX и SWIFTNet инфраструктурата на БНБ, която включва: услуги по разширена техническа поддръжка на програмен продукт „TurboSwift” в неговата основна функционалност, допълнителни доработки и интерфейси с други системи, както и дейности, свързани с осигуряване непрекъсваемост на работата на SWIFTNET инфраструктурата в БНБ, по обхват съгласно Приложение № 1 - „Технически спецификации и задание за разширена поддръжка на програмния продукт „TurboSwift” и SWIFTNet инфраструктурата в БНБ”.

2014-00010881

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Неизвестен

Публикувана на: 28 Ноем. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на багер за нуждите на "Водоснабдяване и канализация"ООД Перник, със слесните технически параметри: 1.Доставка на багер(втора употреба): 1.Мощност-90кс. или повече;2.Кофа-60см.;3.Кофа-предна, отваряема4.Година на производство-след 2008 година(включително)

2014-00010880

Възложител: Община Стрелча

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 28 Ноем. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на течни горива за отоплене на сградата на Общинска администрация гр. Стрелча-зареждане от цистерна и доставка на течни горива за МПС, собственост на Община Стрелча-зареждане от бензиностанция”

Описание: „Доставка на течни горива за отоплене на сградата на Общинска администрация гр. Стрелча-зареждане от цистерна и доставка на течни горива за МПС, собственост на Община Стрелча-зареждане от бензиностанция”

2014-00010879

Възложител: Община Ковачевци

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 28 Ноем. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Реконструкция на улична мрежа и улично осветление в населени места в община Ковачевци“

Описание: „Реконструкция на улична мрежа и улично осветление в населени места в община Ковачевци“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ №14/322/00847 от 06.11.2013 г. по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

2014-00010878

Възложител: Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания /СБАЛОЗ/ "Д-р Марко Антонов Марков - Варна" ЕООД, /старо наименование - Комплексен онкологичен център д-р Марко Антонов Марков - Варна ЕООД/ /старо наименование - Междуобластен диспансе

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 28 Ноем. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка чрез периодични заявки на медикаменти за нуждите на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков-Варна“ ЕООД"

Описание: Доставка чрез периодични заявки на медикаменти по Наредба 40 за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД, подробно описани в спецификацията към конкурсната документация и публикувани на сайта на лечебното заведение.

2014-00010877

Възложител: Община Борован

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 28 Ноем. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: "Рехабилитация и ремонт на улична мрежа с. Малорад-ул."Въло Цоловски", ул."Коста Петров",ул."Цар Самуил", част от ул."Цено Къчовски", с цел обособяване на обходен път" Причината за рехабилитацията на тези улици и обособяването на обходния път, е разрушения мост от природното бедствие, връхлетяло с.Малорад на 31.10.2014г и нарушената връзка между селата -Малорад и Рогозен, както и между двете общини Борован и Хайреден.

2014-00010876

Възложител: Комисия за регулиране на съобщенията /КРС/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 28 Ноем. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Актуализация на лицензиран софтуер на Oracle за нуждите на КРС” .

Търсене

Tenders-bg© 2015.
Всички права запазени.