информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 267/7074
Покажи

2017-00002231

Възложител: Община Ружинци

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 08 Март 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "работни" и упражняване на авторски надзор, във връзка с подготовката на община Ружинци за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-

Описание: Предмет на обществената поръчка е проектиране и осъществяване на авторски надзор на обект „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дреновец в Община Ружинци” и обект „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дреновец в Община Ружинци”. Основен мотив за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции за дейности: проектиране и авторски надзор е фактът, че съгласно чл. 162 от ЗУТ, авторският надзор се осъществява от проектанта, изготвил инвестиционния проект.

2017-00002175

Възложител: Община Гоце Делчев

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Март 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изпълнение на строеж – Подмяна на водопроводната мрежа по улици в Западната част на гр. Гоце Делчев

Описание: С предвидените инвестиционни мерки за реконструкцията на 6620,40 м от водопроводната мрежа, ще се постигне намаляване на загубите на питейна вода и ще се подобри водоподаването на близо 6100 жители, обитаващи кварталите от западната част на гр. Гоце Делчев, чиято водопроводна мрежа ще се подмени. В настоящата обществена поръчка са обхванати водопроводи само по улиците, за които е осигурено финансиране по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в западната част на гр. Гоце Делчев“, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 204-2020.

2017-00002174

Възложител: Община Гоце Делчев

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Март 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изпълнение на строеж-Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в западната част на гр. Гоце Делчев

Описание: Ремонт и рехабилитация на улици с дължина 6400 м.: ул. „Иларион Макариополски“, ул. „Христо Силянов“, ул. „Полк. Борис Дрангов“, ул. “Пирин“, ул. “Арда“, ул. “Марица“, ул. “Тунджа“, ул. “Цариброд“, ул. “Екзарх Йосиф“, ул. “Враня“, ул. „Пирот“, ул. “Ниш“, ул. “Кичево“, ул. “Дебър“, ул. “Прилеп“, ул. “Атанас Свещаров“, ул. „Кръсю Сарафов“, ул. “Атанас Дуков“, ул. “Стефан Захариев“, ул. “Гьорче Петров“, ул. “Преспа“ и ул. “Вихрен“. Предвижда се основно: 1. Ремонт на настилката – рехабилитация на част от улиците. 2. Цялостна подмяна на бордюрите и прилежащия тротоар към тях. 3.

2017-00001832

Възложител: Община Берковица

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 08 Март 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Преработка на проект /на количествени сметки и направа на допълнителни части по проекта- ПЗ, ВОД и планове за ПУСО и ПБЗ/ и авторски надзор на обект: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа-V-ти район гр.Берковица.”

Описание: I.Преработка на проектa: Работният проект да включва: 1.Преработка на количествени сметки за обект: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа-V-ти район гр.Берковица.”, съгласно изискванията на сега действащото законодателство и на ПУДООС. 2.Изготвяне на допълнителни части по проекта – ПЗ, ВОД и планове за ПУСО и ПБЗ/ за Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа-V-ти район гр.Берковица поради промяна на действащите нормативни изисквания за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

2017-00001730

Възложител: Българска федерация по художествена гимнастика

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Март 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж с въздушен транспорт за нуждите на Българската федерация по художествена гимнастика за период от 12 месеца

Описание: Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж с въздушен транспорт за нуждите на Българската федерация по художествена гимнастика за дванадесет месеца. Изпълнителят трябва да осигурява самолетни билети за превоз на пътници и багаж при пътувания за участия в международни състезания в страната и чужбина и резервации, в рамките на работното време на Федерацията – 09:00-17:00 ч. При необходимост, да осигури възможност за приемане и изпълнение на заявки по всяко време на денонощието, включително в извънработно време, през почивните и празнични дни.

2017-00001006

Възложител: Община Несебър

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Март 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж“ и „Детска млечна кухня“ на територията на община Несебър по обособени позиции

Описание: Настоящата процедура има за цел определяне на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж“ и „Детска млечна кухня“ на територията на община Несебър по две обособени позиции, включващи доставка на основни хранителни продукти и доставка на плодове и зеленчуци, с приложения за вида на необходимите продукти и приблизителни количества за срока на действие на договора. Участникът следва да осигури доставка на всички хранителни продукти от приложението и да има възможност да доставя заявените количества всеки ден.

2017-00000913

Възложител: Община Благоевград

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 08 Март 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Избор на изпълнител за доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Благоевград“.

Описание: Настоящата обществена поръчка се отнася за доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Благоевград, за обекти, посочени в приложен списък по Приложение №1 от документацията за участие, за срок от 36 /тридесет и шест/ месеца. Естеството и количеството на асортимента от стоки, предмет на поръчката, са посочени детайлно в Документацията за участие, Раздел IV "Техническа спецификация".

2017-00000904

Възложител: Министерство на правосъдието /МП/

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 08 Март 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Избор на доставчик на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по регулирани цени за сградите на МП-ЦА“

Описание: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода по регулирани цени за нуждите на сградите на Министерство на правосъдието-Ц А, находящи се на ул. „Славянска” № 1, ул. „Аксаков” № 5 и бул. „Дондуков” № 2А”

2017-00000137

Възложител: Столична община - Район "Триадица"

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 08 Март 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Избор на изпълнител за извършване на дейности по обновяване за енергийна ефективност по НПЕЕМЖС на територията на Столична община, район "Триадица", по обособени позиции

Описание: Изпълнение на СМР, осъществяване на строителен надзор и упражняване на инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на район Триадица за 3 многофамилни жилищни сгради по общо девет обособени позиции. Чрез обществената поръчка ще се извърши обновяване на многофамилни жилищни сгради за да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

2017-00000100

Възложител: Столична община - Район "Банкя"

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 08 Март 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 25 „ИЗВОРЧЕ” – гр. Банкя”

Описание: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 25 „ИЗВОРЧЕ” – гр. Банкя. Хранителните продукти, доставяни на ДГ № 25 „ИЗВОРЧЕ” следва да отговарят на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в европейското и национално законодателство.

2017-00003567

Възложител: Национална художествена академия /НХА/

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 07 Март 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на оборудване на Национална художествена академия по проект „Нов учебен корпус на НХА в гр. София“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Описание: Поръчката включва следните дейности: 1. Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на активно мрежово комуникационно оборудване и система за контрол на достъпа и монтаж на системата за контрол на достъпа на Национална художествена академия по проект проект „Нов учебен корпус на НХА в гр. София“, финансиран по Оперативна прорама „Региони в растеж“ 2014-2020/процедура BG16RFOP001-3.003 ”Подкрепа за висшите училища в Република България“

2017-00003392

Възложител: Община Бургас

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 07 Март 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства в ЦГЧ, гр.Бургас“

Описание: „Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства в ЦГЧ, гр.Бургас“: - ул.“Отец Паисий“ от о.т.68 до о.т. 79; - ул.“Възраждане“ от о.т.83 до о.т.249; -ул.“Лермонтов“ от о.т.247 до о.т.241 и от о.т.120 до о.т.248; -ул.“Шипка“ от о.т.73 до о.т.75; -ул.“Константин Фотинов“ от о.т.119 до о.т.203; -ул.“Успенска“ о.т.271-272-273-240; -ул.“Иларион Макариополски“ от о.т.241 до о.т.276; - ул.“Граф Игнатиев“ от о.т.274 до о.т.276; - ул.“Гео Милев“ от о.т.272 до о.т.277.

2017-00003207

Възложител: Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" /ДП "РАО"/

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 07 Март 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Извършване на специализиран автобусен превоз на работници и служители на ДП РАО по маршрут Враца – площадка АЕЦ Козлодуй - Враца“

Описание: Предмет на услугата е извършването на специализиран автобусен превоз на работници и служители на Възложителя по маршрут Враца – площадка АЕЦ Козлодуй – Враца за срок от 10 месеца след сключване на договор. Услугата се извършва с един междуградски автобус, снабден с кондиционери и капацитет не по-малко от 53 седящи места за пътници. В случай на възникнали неизправности по време на движение и невъзможност те да бъдат отстранени в рамките на 30 минути, Изпълнителят осигурява за своя сметка изправен автобус, с който извършва превоза.

2017-00003157

Възложител: Община Кнежа

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 07 Март 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Инженеринг за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, гр.Кнежа

Описание: изпълнение на инженеринг (проектиране, изпълнение на строително- монтажни работи (СМР) и осъществяване на авторски надзор) на учебна сграда на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, гр.Кнежа.

2017-00003024

Възложител: Община Перник

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 07 Март 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Дейности за публичност и визуализация.“, по проект № BG16RFOP001-8.001-0012-С01 „Техническа помощ за община Перник“; по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ..прод. в Доп.инф..

Описание: Настоящата обществена поръчка предвижда изпълнение на: Начална/откриваща пресконференция, Заключителна пресконференция, Изработване на интернет банер на проекта, 2 бр. публикации в местни медии, Рекламни материали: 30 броя информационни плакати с логото на ОПРР и ЕС и информация за проекта, 200 броя флаери съдържащи информация за проекта и програмата, 400 броя информационни брошури, които имат за цел да популяризират проекта сред широк кръг лица

Търсене

Tenders-bg© 2017.
Всички права запазени.