информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 267/5102
Покажи

2014-00003515

Възложител: ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 15 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на йонообменна смола"

Описание: Доставка на йонообменна смола 20000 литра катионит и 20000 литра анионит за зареждане на филтри смесено действие

2014-00003514

Възложител: Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/- Плевен

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 15 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „СЛЕДГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОМПЮТЪРНА И ПЕРИФЕРНА ТЕХНИКА В РЗОК – ПЛЕВЕН, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ”

Описание: Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Плевен, включително доставка и монтаж на резервни части.

2014-00003513

Възложител: Община Венец

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 15 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Частичен ремонт на сградата на кметство с.Капитан Петко, Община Венец”

Описание: Предмет на настоящата обществената поръчка е „Частичен ремонт на сградата на кметство с.Капитан Петко, Община Венец”, одобрен по проект „Касива България” 2014. Предвижда се частичен ремонт на покривната конструкция на сградата на Кметство – с. Капитан Петко и подмяна на старата дървена дограма с нова PVC. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация и одобрените количествени сметки, приложени към документацията за участие.

2014-00003512

Възложител: Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Монтана

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 15 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Абонаментно поддържане и сервиз на офис техника, включително доставка на резервни части за принтерна, копирна и друга офис техника за административната дейност на ТП на НОИ - Монтана

Описание: Абонаментно поддържане и сервиз на офис техника, включително доставка на резервни части за принтерна, копирна и друга офис техника за административната дейност на ТП на НОИ - Монтана

2014-00003511

Възложител: Обединено детско заведение - 1 Маргаритка

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 15 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на електрическа енергия за нуждите на ОДЗ№1 "Маргаритка", а именно: доставка на ел.енергия 220V, 24 часа в денонощието. Параметрите свързани със закупуването на ел.енергия са следните:1. начин на измерване - с една скала, с две скали и три скали; 2. зони в денонощието - върхова, дневна и нощна; 3. ниво на напрежение - средно и ниско; следва да се предвидят и следните параметри - добавка на зелена енергия; - пренос през електропреносната мрежа, - високо ефективно комбинирано производство на ел.енергия; - достъп до електроразпределителната мрежа.

2014-00003510

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Белово към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 15 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка чрез закупуване на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ТП „ДГС Белово”

Описание: Предметът на процедурата е „Доставка чрез закупуване на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ТП „ДГС Белово”. Поръчката включва доставка на - канцеларска хартия и формуляри; пишещи пособия, аксесоари за бюро и папки. Описание на артикулите по вид и количество се съдържа в техническата спецификация от съответстващата документация. Доставките следва да се извършват франко в административната сграда на ТП „ДГС Белово”, адрес: гр. Белово, ул. „Юндола” №20.

2014-00003509

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Родопи към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 15 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка чрез закупуване на: 1.Царевица на зърно - до 70 тона 2.Пшеница на зърно - до 10 тона 3.Сол-каменна - до 6 тона за нуждите на ТП ДГС"Родопи" м.Беглика

2014-00003508

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Враца към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 15 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: избор на застраховател за застраховки "каско", " гражданска отговорност", " лична застраховка" и " засттраховка имущество"

Описание: сключване на застраховки " каско", " гражданска отговорност на МПС", " лична застраховка на служителите наТП ДГС Враца" и " застраховка имущество" на ТП ДГС Враца

2014-00003507

Възложител: Основно училище "Св. Климент Охридски", с. Буковлък, общ. Плевен

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Неизвестен

Публикувана на: 15 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за децата от подготвителна група и учениците от 1-ви до 7-ми клас на ОУ „Св.Климент Охридски”, с.Буковлък, община Плевен за учебната 2014 - 2015 година” по четири обособени позиции”, които са: Обособена позиция №1- Издателство "Анубис-Булвест" ООД, Обособена позиция № 2- Издателство „Експрес Пъблишинг”, представлявано от „Юнивърс” ЕООД, Обособена позиция №3- Издателство „Пиърсън Едюкейшън-Лонгман” ”, представлявано от „С.А.Н.ПРО” ООД, Обособена позиция № 4- Издателство „Бит и техника“ ООД.

2014-00003506

Възложител: Средно общообразователно училище за европейски езици /СОУЕЕ/ "Св. Константин-Кирил Философ" - гр. Русе

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 15 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас за учебната 2014/2015 година при СОУЕЕ „Свети Константин – Кирил Философ“ Русе“

2014-00003505

Възложител: Основно училище/ОУ/ "Панайот Волов", гр. Пловдив

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 15 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Предмет: "Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи и учениците от І до VІІ клас за учебната 2014 г./2015 г. при ОУ "Панайот Волов", находящо се на територията на гр. Пловдив". Обществената поръчка включва следните четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 - "Доставка на учебници и учебни помагала по учебен предмет “Домашен бит и техника” за учениците от ІІ клас за учебната 2014 г./2015 г. при ОУ "Панайот Волов”, находящо се на територията на гр. Пловдив";

2014-00003504

Възложител: Дирекция "Национален парк Рила" - Благоевград

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 15 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Дейности по изпълнение на противопожарни планове почистване на съществуващи лесокултурни и бариерни прегради на територията на НП „Рила” с обща дължина до 69,5 км”

Описание: Настоящата обществена поръчка се прави в изпълнение на проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” І-ва фаза”, финансиран по силата на Заповед №565/13.07.2012г. на Министъра на околната среда и водите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Д „НП Рила” - Благоевград по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и Решение №261/ 29.06.2012г. на Управляващия орган на ОПОС 2007-2013 г.

2014-00003503

Възложител: Столична община - Район "Люлин"

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 15 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от І-VІІ клас за учебната 2014/2015 в общински училища на територията на СО- район "Люлин"

2014-00003502

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия/МБАЛНП/ Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия /УСБАЛНП/ "Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименован

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично прекратена

Публикувана на: 15 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура собственост на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД”

Описание: Предметът на обществената поръчка включва дейности по абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, необходима за изпълнение на лечебната дейност в МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД”. Апаратурата, предмет на настоящата поръчка, е посочена по обособени позиции в раздел ІV „Техническа спецификация” на документацията за участие.

2014-00003501

Възложител: Община Гурково

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 15 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ГУРКОВО” По следните обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. „ХР.БОТЕВ”, УЛ. „КРАЙРЕЧНА” – южна част, УЛ. „ДРУЖБА”, УЛ. „ТИНТЯВА”, УЛ. „РАВНЕЦ”, УЛ.”Н.ВЕРАНОВ” И УЛ. „ЛАТИНКА” В ГР. ГУРКОВО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. „СЕПТЕМВРИЙЦИ”, УЛ. „БИСТРИЦА” И УЛ. „БАЙКАЛ” В С. ПАНИЧЕРЕВО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА

Описание: Съгласно Техническите спецификации към всяка обособена позиция приложени към Документацията за участие.

Търсене

Tenders-bg© 2014.
Всички права запазени.