информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 267/7432
Покажи

2017-00006704

Възложител: Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 11 Септ. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на резервни части за машини Caterpillar

Описание: Предмет на поръчката е доставката и покупката на резервни части за машини Caterpillar. Видовете и количествата резервни части и всички изисквания на Възложителя относно изпълнението на поръчката са описани в Техническата спецификация - част от документацията за участие.

2017-00006702

Възложител: Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Бургас , ЕООД - /Старо наименование - Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Бургас ЕООД/

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 11 Септ. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на нова дигитализираща система за мамографски и конвенционални изображения за нуждите на Отделение по образна диагностика в „КОЦ-Бургас“ ЕООД

Описание: Доставка, монтаж, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация, включително гаранционен сервиз на една нова дигитализираща система за мамографски и конвенционални изображения, за нуждите на Отделение по образна диагностика в „КОЦ-Бургас“ ЕООД. Системата включва устройство за извличане на дигитален образ, две работни станции – за лекар и за лаборант, система за архивиране и разпространение на образи, необходимия за работа софтуер и касети за многократна употреба, минималните технически изисквания за които са подробно описани в техническата спецификация.

2017-00006700

Възложител: Община Айтос

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 11 Септ. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Айтос по обособени позиции"

Описание: Изисква се доставка на хранителни продукти, които се обособени в пет позиции. Възложителят предоставя възможност за участие както за една, така и за две или повече обособени позиции.Количествата на посочените видове хранителни продукти по обособени позиции са прогнозни за периода, за който се възлага поръчката, като възложителят си запазва правото да увеличава или намалява количествата, според необходимостта на обслужваните обекти.

2017-00006699

Възложител: Община Ловеч

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 11 Септ. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Доставка на канцеларски материали, хартия, консумативи и формуляри за Община Ловеч”

Описание: “Доставка на канцеларски материали, хартия, консумативи и формуляри за Община Ловеч”, разделена на 3 /три/ обособени позиции. Обособена позиция 1 - "Канцеларски материали за нуждите на общинска администрация" Обособена позиция 2 – "Канцеларски материали за нуждите на общинска администрация" включени в списъка на стоки и услуги по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП“. Обособена позиция 3 – „Консумативи за нуждите на общинска администрация"

2017-00006698

Възложител: Министерство на отбраната /МО/

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 11 Септ. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на вещево имущество по обособени позиции

Описание: Доставка на вещево имущество по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на ризи униформени за ВМС Обособена позиция № 2 - Доставка на фланелка моряшка с къс и дълъг ръкав. Обособена позиция № 3 - Доставка на яке с подплата за военнослужещи от ВМС. Обособена позиция № 4 - Доставка на чорапи къси. Обособена позиция № 5 - Доставка на фланелки трикотажни. Обособена позиция № 6 - Доставка на комплект- фланелка с дълъг ръкав и клин с дълъг крачол полеви. Обособена позиция № 7 - Доставка на анцуг и гащи спортни.

2017-00006697

Възложител: Електроразпределение Юг ЕАД - /Предишно наименование - ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Процедура:

Публикувана на: 11 Септ. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Извършване на изкопни и възстановителни работи на лицензионната територия на “Електроразпределение Юг” EАД.

Описание: Извършване на изкопни и възстановителни работи на лицензионната територия на “Електроразпределение Юг” EАД.

2017-00006696

Възложител: Електроразпределение Юг ЕАД - /Предишно наименование - ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Процедура:

Публикувана на: 11 Септ. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на “Електроразпределение Юг” EАД.

Описание: Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на “Електроразпределение Юг” EАД.

2017-00006695

Възложител: Министерство на правосъдието /МП/

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 11 Септ. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Оптимизиране на процесите, свързани със съдебен статус на граждани. Изготвяне на техническа спецификация и тръжна документация за дейност 2“ за „Разработка на ЦАИС „Съдебен статус“.

Описание: В рамките на настоящата поръчка трябва да бъдат изпълнени следните дейности по етапи: Етап 1: Изготвяне на анализ на нормативната уредба Изпълнителят трябва да извърши: ?Анализ на нормативната уредба; ?Анализ на процеса по съставяне, предоставяне и съхраняване на бюлетините за съдимост и за наложени административни наказания по чл. 78а НК; Етап 2: Изготвяне на анализ за оптимизация на процесите

2017-00006694

Възложител: Министерство на външните работи /МВнР/

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 11 Септ. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Осигуряване на публичност чрез медийно и комуникационно обслужване на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз извън РБългария”

Описание: Комуникационното обслужване на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз извън РБългария представлява съвкупност от действия и услуги, целящи да изградят разпознаваем и обективен образ на страната и да популяризира приоритетите на Председателството на Република България на Съвета на ЕС, предвидено за периода от 1 януари до 30 юни 2018 година.

2017-00006693

Възложител: Главна дирекция - Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ - МВР, гр. София

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 11 Септ. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на офис оборудване

Описание: „Доставка на офис оборудване”, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на лаптопи с инсталиран софтуер“; Обособена позиция № 2: „Доставка на мултифункционално устройство и скенер“. във връзка с изпълнение на проект ISR „Инвестиции за безопасен регион: окръг Гюргево и област Русе” финансиран по програма „INTERREG V-A Румъния – България 2014 - 2020”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

2017-00006658

Възложител: Министерство на правосъдието /МП/

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 11 Септ. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Организиране на дейности по логистика и по-специално провеждане на конференция за напредъка по Програма БГ 15 „Корекционни услуги включително без прилагане на мерки за задържане” на Норвежкия .......

Описание: Целта на поръчката е провеждане на две конференции по Програма БГ 15 „Корекционни услуги включително без прилагане на мерки за задържане” на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., а именно конференция за напредъка по Програма БГ 15 и провеждането на заключителна конференция по Програма БГ 15.

2017-00006657

Възложител: Средно училище/СУ/ "Св.Паисий Хилендарски" , гр. Сливо поле- /Старо наименование - Средно общообразователно училище/СОУ/ "Св.Паисий Хилендарски" , гр. Сливо поле/

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 11 Септ. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: ДОСТАВКА на течно гориво – газьол за отопление, за отопление на СУ ”Св. Паисий Хилендарски”, град Сливо поле за отоплителен сезон 2017/ 2018 година и отоплителен сезон 2018/ 2019 година.

Описание: Предвижда се доставка на течно гориво – газьол за отопление, за отопление на СУ ”Св. Паисий Хилендарски”, град Сливо поле за отоплителен сезон 2017/ 2018 година и отоплителен сезон 2018/ 2019 година. Вид на горивото - Газьол за отопление с основен CPV код 09134210 и с шифър по ЕКП 02144400045 – до 33000 литра за всеки от отоплителните сезони. Процедурата за възлагане на обществена поръчка ще се реализира чрез "Българска стокова борса” АД.

2017-00006656

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна - Варна" АД

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 11 Септ. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „ Доставка чрез периодични заявки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”

Описание: „ Доставка чрез периодични заявки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД”

2017-00006655

Възложител: Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро и аеродинамика "Акад. А. Балевски" - /старо наименование - Институт по металознание "Акад. А. Балевски" към Българска академия на науките /БАН//

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 11 Септ. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на струг с ЦПУ за нуждите на ЦХА-Варна

Описание: Доставка на един брой нов струг с цифрово-програмно управление (ЦПУ) с технически параметри, посочени в Техническото задание на Възложителя. Условието за доставка на струга е доставка на място: ЦХА-Варна. Доставчикът се задължава да организира транспорт, застраховка, монтаж, пускане в експлоатация по местоназначение на доставката в ЦХА-Варна - гр. Варна 9003, кв. „Аспарухово“, ул. „Уилям Фруд“ № 1, както и начално обучение.

2017-00006654

Възложител: Община Бургас

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 11 Септ. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на природен газ /метан/ - компресиран за отопление.”

Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на Природен газ /метан/ - компресиран за отопление, с калоричност не по-ниска от 8000+100 килокалории за кубически метър за срок от 24 (двадесет и четири) календарни месеца или до изчерпване на количеството. Налягането на доставения природен газ /метан/ - компресиран е 20 МРа. Количество: 100 000 нм (сто хиляди нормални кубични метри) + 20% (плюс- минус двадесет процента). Място на предаване: франко обекти на територията на Община Бургас, съгласно Приложение. Срок на доставка: до 3 /три/ работни дни след всяка заявка.

Търсене

Tenders-bg© 2018.
Всички права запазени.