информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 267/5185
Покажи

2014-00004766

Възложител: Община Искър

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 26 Май 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Строително-монтажните работи следва да бъдат извършени по прогнозна КС (Количествена сметка) в съответствие с установените допълнителни видове и количества СМР, необходими за цялостното завършване на проекта и въвеждането на ул. "Христо Ботев" в експлоатация.

2014-00004765

Възложител: Община Белене

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 26 Май 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Основен ремонт на улици в град Белене, с. Деков и с. Бяла вода и изграждане на междублокови площадни пространства в град Белене"

Описание: Дейностите, предмет на обществената поръчка са: 1. Изграждане на тротоари и междублокови площадни пространства, кв. 15 от от658е - от659е - от660е - от661е - от 662е - от 663е до от664е, гр.Белене; 2. Изграждане на тротоари и междублокови площадни пространства, кв. 42 от от677е - от678е - от679е - от680е - от681е - от682е до от 684е, гр.Белене; 3. Изграждане на тротоари и междублокови площадни пространства, кв. 163 от716а-е - от716б-е - от716в-е, гр.Белене; 4. Изграждане на тротоари и междублокови площадни пространства, кв. 164 от от761е до от762е, гр.Белене;

2014-00004764

Възложител: Русенски университет "Ангел Кънчев"

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 26 Май 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе, ул. „Студентска“ № 8“.

Описание: Изпълнението по предмета на поръчката обхваща: доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе, ул. „Студентска“ № 8“ , включващо:

2014-00004763

Възложител: Държавно предприятие /ДП/ "Кабиюк" - Шумен

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 26 Май 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на Дизелово гориво Б6, Автомобилен бензин А-95Н bio 5%, Пропан-бутан, антифриз, масла и грес за нуждите на ДП "КАБИЮК" - гр. Шумен.

2014-00004762

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 26 Май 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на природен газ за отопляване на сградния фонд на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, за обекти находящи се на територията на гр. Варна, район „Приморски”, бул. „Христо Смирненски” № 1 и бул. „Цар Освободител” № 100, за срок от три години

2014-00004761

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Неизвестен

Публикувана на: 26 Май 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на електрическа енергия от доставчик последна инстанция за нуждите на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, за обекти находящи се на територията на общините Варна и Долни чифлик, за срок от три години

2014-00004760

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 26 Май 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, за обекти находящи се на територията на общините Варна и Долни чифлик, за срок от три години

2014-00004759

Възложител: Община Завет

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 26 Май 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: ''Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект:„Рехабилитация на зелени площи с изграждане на площадки за детски игри и кътове за отдих в населените места в община Завет“

2014-00004758

Възложител: Община Завет

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 26 Май 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: ''Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и подмяна на вътрeшна водопроводна мрежа на с.Прелез, община Завет“

2014-00004757

Възложител: "Метрополитен" ЕАД - София

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 26 Май 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Подмяна на осветителната уредба на перон, вестибюли и подлези на метростанция "Сливница" с LED осветителни тела, съгласно одобрено от възложителя техническо задание

Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е подмяна на осветителната уредба на метростанция „Сливница” след направено проучване и изготвяне на проектна документация, включваща обяснителна записка, светотехнически изчисления за доставка и монтаж на предлаганите LED осветителни тела и защитна апаратура, еднолинейни схеми, монтажни схеми и конфигурация на таблата. Данните за осветителната уредба на метростанция „Сливница”, която до момента е в експлоатация и е изпълнена с луминисцентни осветителни тела, са описани подробно в одобрено от Възложителя Техническо задание.

2014-00004756

Възложител: Министерство на труда и социалната политика /МТСП/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 26 Май 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Извършване на последваща оценка на приноса на активната политика на пазара на труда за изменение на избрани показатели, характеризиращи икономическото и социалното развитие на страната за периода 2000-2011 г.“ по Проект BG051PO001-6.1.11 „Извършване на оценка на ефекта на активните политики на пазара на труда, финансирани със средства от държавния бюджет” по ОП РЧР „Извършване на последваща оценка на приноса на активната политика на пазара на труда за изменение на избрани показатели, характеризиращи икономическото и социалното развитие на страната за периода 2000-2011 г.“ по Проект BG051PO

Описание: Предметът на поръчката обхваща извършване на последваща оценка на приноса на активната политика на пазара на труда за изменение на избрани показатели, характеризиращи икономическото и социалното развитие на страната за периода 2000-2011 г. и провеждането на обучения на 200 служители от институции и организации, ангажирани с пазара на труда, сред които МТСП, МОН, АЗ (вкл. регионални и местни структури), НОИ, АСП, АХУ, НАПОО, национално представителни организации на работодателите и на работниците и служителите и др.

2014-00004755

Възложител: Община Гълъбово

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 26 Май 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване на община Гълъбово по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., последващо изготвяне при одобрение на необходимите тръжни документации за избор на изпълнители на дейностите и консултиране при одобрение след подаване на заявлението по проект „Подмяна на водопровод и ремонт на улична мрежа в гр. Гълъбово, община Гълъбово”

Описание: „Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване на община Гълъбово по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., последващо изготвяне при одобрение на необходимите тръжни документации за избор на изпълнители на дейностите и консултиране при одобрение след подаване на заявлението по проект „Подмяна на водопровод и ремонт на улична мрежа в гр. Гълъбово, община Гълъбово”

2014-00004754

Възложител: Община Горна Оряховица

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 26 Май 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Основен ремонт - модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на детски градини в гр. Горна Оряховица” по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „ЦДГ „Първи юни” Обособена позиция № 2 „ЦДГ „Бодра смяна” в УПИ ІІ за детски дом, кв. 74” Обособена позиция № 3 „ЦДГ „Елена Грънчарова”

Описание: Настоящият ремонт на сградите на детските градини в гр. Горна Оряховица е свързан с изпълнението на мерките за енергийна ефективност, икономия на енергия топлосъхранение, заложени в енергийния одит. Видовете работи са съгласно количествена сметка за всяка обособена позиция, неразделна част от документацията за участие.

2014-00004753

Възложител: Община Добрич

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 26 Май 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Изготвяне и съгласуване на работен проект за рехабилитация на водопровод и канализация по ул. „Генерал Колев” – град Добрич”

Описание: Обществена поръчка с предмет: „Изготвяне и съгласуване на работен проект за рехабилитация на водопровод и канализация по ул. „Генерал Колев” – град Добрич”. Предметът на обществената поръчка е разработване на работен проект за рехабилитация на водопровод и канализация по ул. „Генерал Колев” – град Добрич.

2014-00004752

Възложител: Тракийски университет - Стара Загора

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 26 Май 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: „„Доставка на горива за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурните му звена в 2 обособени позиции : 1) Безкасово зареждане на служебни автомобили с бензин А95Н, А98Н, дизелово гориво, газ - пропан-бутан; 2) Доставка на дизелово гориво за нуждите на УОС; - за срок от 24 месеца.

Търсене

Tenders-bg© 2014.
Всички права запазени.