информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 267/6079
Покажи

2015-00006344

Възложител: Диагностично-консултативен център I /ДКЦ I/ - Пловдив ЕООД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Юли 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на медицински консумативи за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" – клинична лаборатория, - Затворена система за вземане на венозна кръв с вакуум, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата

Описание: Доставка на медицински консумативи за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" – клинична лаборатория, - Затворена система за вземане на венозна кръв с вакуум, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата

2015-00006343

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 16 Юли 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на ръчни технически инструменти и приспособления

Описание: Доставка на ръчни технически инструменти и приспособления Настоящата обществена поръчка включва доставка на ръчни технически инструменти и приспособления по обобщени заявки от всички подразделения на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно приложена към документацията техническа спецификация.

2015-00006342

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 16 Юли 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на касети, ленти и филтри, производство на ESFIL TEHNO AS

2015-00006341

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Юли 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Обновяване на гама-спектрометрични системи

2015-00006340

Възложител: "Софийска вода" АД

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Юли 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Предоставяне на юридически услуги и процесуална защита на „Софийска вода“ АД

2015-00006339

Възложител: Община Кърджали

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 16 Юли 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Текущ ремонт и рехабилитация на улици в населени места в Община Кърджали през 2015 година”

Описание: През настоящата 2015год. Община Кърджали ще възложи работата по текущ ремонт и поддържане на пътната настилка на 13/тринадесет/ пътни участъка в населени места в Община Кърджали, обособени в 13/тринадесет/обособени позиции, съгласно задания на Възложителя. Оценяването и възлагането на обществената поръчка ще се извърши по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Ремонт на улица „Рила” в с.Бойно Обособена позиция № 2 - Асфалтиране на улица ,,Стадионска" в с.Стремци Обособена позиция № 3 - Асфалтиране на улица в с. Глухар

2015-00006338

Възложител: Община Кърджали

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 16 Юли 2015

Производство в КЗК: ДА

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Текущ ремонт и рехабилитация на улици в населени места в Община Кърджали през 2015 година”

Описание: През настоящата 2015год. Община Кърджали ще възложи работата по текущ ремонт и поддържане на пътната настилка на 13/тринадесет/ пътни участъка в населени места в Община Кърджали, обособени в 13/тринадесет/обособени позиции, съгласно задания на Възложителя. Оценяването и възлагането на обществената поръчка ще се извърши по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Ремонт на улица „Рила” в с.Бойно Обособена позиция № 2 - Асфалтиране на улица ,,Стадионска" в с.Стремци Обособена позиция № 3 - Асфалтиране на улица в с. Глухар

2015-00006337

Възложител: Столична община

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично прекратена

Публикувана на: 16 Юли 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Оползотворяване на отпадъци с код: 19 12 10 – горими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци), съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. (Обн. ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.), преминали обработка в Завод за МБТ на отпадъци на площадка „Садината” с адрес с. Яна, местност „Садината” по обособени позиции.

Описание: Услугата включва оползотворяване на отпадъци с код: 19 12 10 – горими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци), съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. (Обн. ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.), преминали обработка в Завод за МБТ на отпадъци на площадка „Садината” с адрес с. Яна, местност „Садината”. I-ва обособена позиция - до 80 000 т/год.; ІІ-ра обособена позиция – до 75 000 т/год., в т.ч. до 50 000 т/год. с размери 0-50 мм и до 25 000 т/год. с размери 0-30 мм; III-та обособена позиция - до 25 000 т/год.

2015-00006336

Възложител: Столична община

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 16 Юли 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за самостоятелни детски ясли на територията на град София

Описание: Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за самостоятелни детски ясли на територията на град София

2015-00006335

Възложител: Столична община

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Юли 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на полуавтоматичен парафинов микротом и тъканен процесор, комплект с вентилация за нуждите на патохистологична лаборатория във „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“ ЕАД.

Описание: Доставка на полуавтоматичен парафинов микротом и тъканен процесор, комплект с вентилация за нуждите на патохистологична лаборатория във „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“ ЕАД.

2015-00006334

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 16 Юли 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Периодични доставки на лабораторни консумативи, химикали и реактиви по 133 (сто тридесет и три) обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури, съгласно спецификация – приложение № от 1.1 до 1.11 (неразделна част от документацията)”.

Описание: „Периодични доставки на лабораторни консумативи, химикали и реактиви по 133 (сто тридесет и три) обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури, съгласно спецификация – приложение № от 1.1 до 1.11 (неразделна част от документацията)”.

2015-00006333

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Добрич АД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично прекратена

Публикувана на: 16 Юли 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове за отделения "Клинична микробиология" и "Трансфузионна хематология"

Описание: Периодична доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове за отделения "Клинична микробиология" и "Трансфузионна хематология" по обособени позиции, както следва: Обособени позиции от № 1 до № 50, включващи лабораторни консумативи, реактиви и тестове за отделение "Клинична микробиология"; Обособени позиции от № 51 до № 61, включващи лабораторни консумативи, реактиви и тестове за отделение "Трансфузионна хематология".

2015-00006332

Възложител: Община Велико Търново

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Юли 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка, инсталация и настройка на техническо оборудване и софтуер за изграждане на дигитални центрове по проект „Дигитална културна съкровищница „Север +”: документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в Северна и Централна България” по обособени позиции”

Описание: Доставка, инсталация и настройка на техническо оборудване и софтуер за изграждане на дигитални центрове по проект „Дигитална културна съкровищница „Север +”: документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в Северна и Централна България” по обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставка, инсталация и настройка на техническо оборудване и софтуер” Обособена позиция 2 „Доставка на дигитален фотоапарат и оборудване за заснемане на голямоформатни документи”

2015-00006331

Възложител: Община Чепеларе

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 16 Юли 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Ремонт на улици на територията на Курортен комплекс Пампорово”

Описание: Предметът на настоящата процедура е: „Ремонт на улици на територията на Курортен комплекс Пампорово” С поръчката се възлага ремонт на уличната мрежа и ремонт на общинските пътища на територирията на Курортен комплекс Пампорово в община Чепеларе

2015-00006330

Възложител: Община Твърдица

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 16 Юли 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Твърдица по обособени позиции: Обособена позиция №1 “Многофамилен жилищен блок, намиращ се на ул. „Княз Борис I” № 73-75” и Обособена позиция №2 “Многофамилен жилищен блок, намиращ се на ул. “Княз Борис I”, бл.52, вх.А, Б, В, гр. Твърдица”

Описание: ОБЕКТ на настоящата поръчка са многофамилни жилищни сгради, одобрени за обновяване в рамките на “Национална програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”.

Търсене

Tenders-bg© 2015.
Всички права запазени.