информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 267/5264
Покажи

2014-00005942

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Първомай към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 23 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на противопожарни средства за дооборудване на противопожарни депа за нуждите на ТП „ДГС Първомай””

Описание: Предметът на поръчката включва : доставка на противопожарни средства за дооборудване на противопожарни депа съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари за нуждите на ТП „ДГС Първомай” съгласно ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – Приложение №14, неразделна част от документацията за участие, отразяваща необходимите противопожарни средства за оборудване/ дооборудване на противопожарните депа на ТП „ДГС Първомай.

2014-00005941

Възложител: Център за градска мобилност /ЦГМ/ ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 23 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка по периодични заявки на консумативи, канцеларски материали, хартия и ролки за фискални устройства, необходими на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции”, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка по периодични заявки на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати; Обособена позиция № 2: Доставка по периодични заявки на канцеларски материали; Обособена позиция № 3: Доставка по периодични заявки на копирна и принтерна хартия – формат А3 и А4; Обособена позиция № 4: Доставка по периодични заявки на ролки за фискални устройства.

Описание: Доставка по периодични заявки на консумативи, канцеларски материали, хартия и ролки за фискални устройства, необходими на „Център за градска мобилност” ЕАД по обособени позиции”, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка по периодични заявки на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати; Обособена позиция № 2: Доставка по периодични заявки на канцеларски материали; Обособена позиция № 3: Доставка по периодични заявки на копирна и принтерна хартия – формат А3 и А4;

2014-00005940

Възложител: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 23 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Определяне на морфологичен състав на битовите отпадъци в България, разработване на рамка за събиране, обработване и докладване на данните с отпадъците, планиране и изграждане на пилотен общински център за разделно събиране на отпадъците от домакинствата, включително разработване на методика за отчитане и докладване на събраните количества отпадъци и обучение на заинтересованите страни“

Описание: Предметът на обществената поръчка включва събиране на данни за определяне на състава (морфологичен, фракционен) на битовите отпадъци и подобни на тях по състав и свойства в България; оценка на надеждността на събраните данни по отношение на определяне на националния състав на общински отпадъци; разглеждане и съпоставяне на относителната функция на методологиите, използвани в предишни проучвания; идентифициране на празноти и пропуски по отношение на събираните данни при определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци в България през 2000г., както и отстраняването им в рамките на нас

2014-00005939

Възложител: ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 23 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: ”Надзор „Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в ДП НКЖИ по обособени позиции”

Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка e изпълнението на консултантска услуга за администриране на договора за строителство, изготвяне оценка на съответствие на проектите със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор, координация по безопасност и здраве и изготвяне на технически паспорти на обектите, с предмет : "Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в ДП НКЖИ по обособени позиции”, както следва:

2014-00005938

Възложител: Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" /ДП "РВД"/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 23 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Реконструкция на Технически блок и Летищна контролна кула (ЛКК) на ЛЦ за ОВД Бургас”

Описание: Инвестиционното намерение на Възложителя включва надстрояване на технически блок с един етаж и интегриране на носещите конструкции на допълнителни съоръжения и свързаното с това преустройство и усилване на конструктивни елементи на носещата конструкция. Работният проект включва цялостна концепция за реконструкцията на сградата, включваща разпределение на надстройката, три раменната стълба и на асансьорна уредба.

2014-00005937

Възложител: Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 23 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка и въвеждане в експлоатация на софтуерна система за оперативна поддръжка и наблюдение на комуникационната инфраструктура, сървърният хардуер и сървърните системи и приложение на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК

Описание: С настоящата обществена поръчка НЗОК цели да получи система, осигуряваща непрекъснато наблюдение на комуникационните и информационните ресурси — 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Определеният за изпълнител на обществената поръчка поръчката следва да предостави необходимият инструментариум (софтуер) за изпълнение на наблюдение и управление на събитията по цялата верига на събиране, обработка, съхранение и разпространение на информацията в НЗОК.

2014-00005936

Възложител: Община Троян

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 23 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Изработване на Подробен устройствен план по обособени позиции: 1.Подробен устройствен план - План за улична регулация на улици в с. Орешак и с. Гумощник; 2. Подробен устройствен план на кв.92, гр.Троян; 3. Подробен устройствен план - План за улична регулация ул. „Ст. Българенчето“, с. Бели Осъм”.

Описание: При изпълнение на поръчката следва да се извърши по: Обособена позиция №1 - изработване на подробен устройствен план - план за улична регулация на улици в с. Орешак и с. Гумощник; Обособена позиция №2 - изработване на подробен устройствен план на кв.92, гр.Троян; Обособена позиция 3 - изработване на подробен устройствен план - план за улична регулация ул. „Ст. Българенчето“, с. Бели Осъм”.

2014-00005935

Възложител: Община Котел

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 23 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ гр.Котел, ЦДГ с.Кипилово, Домашен социален патронаж гр.Котел и Дом за деца с умствена изостаналост с.Медвен, по обособени позиции, за период от 1 година"

Описание: Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ гр. Котел, ЦДГ с.Кипилово, Домашен социален патронаж гр.Котел и Дом за деца с умствена изостаналост с.Медвен за период от 1 година по следните обособени позиции: 1.Хляб и закуски; 2.Млечни продукти; 3.Плодове и зеленчуци; 4. Консерви; 5.Различни хранителни продукти и 6.Месо и месни продукти.

2014-00005934

Възложител: Община Тервел

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 23 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Тервел, по следните обособени позиции: ОП 1: ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКИ И СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГР.ТЕРВЕЛ – ЦДГ- 3 БР., ДЯ-1 БР., ДСП – 1 БР., ДСХ – 1 БР.; ОП 2: ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА СОУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ” ГР.ТЕРВЕЛ ОП 3: ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЦДГ С.БАЛИК; ОП 4: ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЦДГ С.БЕЗМЕР; ОП 5:ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЦДГ С.БОЖАН; ОП 6:ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЦДГ С.ГРАДНИЦА; ОП 7:ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЦДГ С.Ж

Описание: Доставката на хранителните продукти ще се извършва франко складовете на обектите на възложителя въз основа на ежедневни заявки, подадени от упълномощени представители на възложителя за всеки обект в срок до края на работния ден, предшестващ деня на доставката.Асортиментната листа за доставка в обхвата на поръчката включва 133 продукта.

2014-00005933

Възложител: Министерство на правосъдието /МП/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 23 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на преносими компютри и друга техника за нуждите на проект NFM-2013-BG14-3“

Описание: „Доставка на преносими компютри и друга техника за нуждите на проект NFM-2013-BG14-3“

2014-00005932

Възложител: Целодневна детска градина /ЦДГ/ № 30 "Мечо Пух" гр. Варна

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 23 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Доставка ежедневно на готова храна за нуждите на ЦДГ – № 30 „Мечо Пух”, гр. Варна”

Описание: Да се приготвя и доставя готова храна, съгласно предварително изготвено от Изпълнителя с участието на технолог и одобрено от медицинското лице или директора на ЦДГ – № 30 „Мечо Пух”, гр. Варна седмично меню, ежедневно в работни дни. Капацитета на детското заведение е около 180 деца, в т.ч. деца на 5 и 6г. в подготвителни групи- 88 деца.

2014-00005931

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Дикчан към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 23 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка чрез закупуване на хранителни продукти за нуждите на ловните домове, собственост на ТП „ДЛС Дикчан”, съгласно Приложение № 1, неразделна част от документацията”

Описание: „Доставка чрез закупуване на хранителни продукти за нуждите на ловните домове, собственост на ТП „ДЛС Дикчан”, съгласно Приложение № 1, неразделна част от документацията”

2014-00005930

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Златоград към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 23 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка чрез закупуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария за нуждите на ТП ДГС "Златоград”, териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие"- град Смолян” за срок 24 месеца

Описание: Предметът на обществената поръчка включва доставка на дезинфекциозни материали, почистващи препарати и санитария. Описание на артикулите по вид и брой се съдържа в Техническото задание – Приложение № 1 от документацията за участие. Доставките ще се извършват франко в Административната сграда на ТП ДГС „Златоград”, с адрес: град Златоград, ул. "Г. С. Раковски" № 33. Включените в списъка артикули не са задължителни по количество и възложителят не носи отговорност, ако не е изчерпал посочените бройки или е заявил повече бройки от посочените.

2014-00005929

Възложител: Главна дирекция - Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ - МВР, гр. София

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 23 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Доставка на въглища”

Описание: “Доставка на въглища” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на въглища за ОУПБЗН В.Търново Обособена позиция № 2 - Доставка на въглища за ОУПБЗН-Видин Обособена позиция № 3 - Доставка на въглища за ОУПБЗН Враца Обособена позиция № 4 - Доставка на въглища за ОУПБЗН Добрич Обособена позиция № 5 - Доставка на въглища за ОУПБЗН - Кюстендил Обособена позиция № 6 - Доставка на въглища за ОУПБЗН - Кърджали Обособена позиция № 7 - Доставка на въглища за ОУПБЗН -Ловеч

2014-00005928

Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 23 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на топла и суха храна за нуждите на Арест Лом. Ще се доставя топла храна за закуска, обяд и вечеря, и суха храна (консерви), съобразно броя на задържаните лица и броя на непълнолетните от тях, пребиваващи в Арест Лом, чрез ежедневни доставки за двугодишен период.

Търсене

Tenders-bg© 2014.
Всички права запазени.