информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 267/5687
Покажи

2015-00000401

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 23 Ян. 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на регулираща арматура

Описание: Доставка на регулираща арматура съгласно Техническо задание № 2014.30.ТО.00.ТЗ.1244

2015-00000400

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 23 Ян. 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив”

Описание: Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив”

2015-00000397

Възложител: Община Пловдив

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 23 Ян. 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Дейности за информация и публичност” в изпълнение на проект: „Повишаване на квалификацията и компетентността на служители от общинска администрация Пловдив – Район „Централен” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, изпълняващ се в рамките на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № М13-22-120/24.09.2014 г.

Описание: „Дейности за информация и публичност” в изпълнение на проект: „Повишаване на квалификацията и компетентността на служители от общинска администрация Пловдив – Район „Централен” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, изпълняващ се в рамките на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № М13-22-120/24.09.2014 г., съгласно посочените в документация

2015-00000396

Възложител: "Столичен автотранспорт"ЕАД - София

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 23 Ян. 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на възли, детайли и др. изделия за автобуси по 10 обособени позиции”

Описание: "Доставка на възли, детайли и др. изделия за автобуси по 10 обособени позиции", както следва: обособена позиция № 1. ЧАСТИ ЗА ДВИГАТЕЛИ 2. РАДИАТОРИ И ОТОПЛИТЕЛИ 3. БАРАБАНИ, ДИСКОВЕ СПИРАЧНИ И ДИСК ЗА СЪЕДИНИТЕЛ 4. ХЕБЕЛИ И НАКРАЙНИЦИ ЗА КОРМИЛНИ ЩАНГИ И ДР. ПО ХОДОВАТА ЧАСТ 5. АМОРТИСЬОРИ 6. НАКЛАДКИ ФРИКЦИОННИ ЗА СПИРАЧКИ 7. КРУШКИ 8. ФИЛТРИ ЗА ИКАРУС-280, МЕРЦЕДЕС О-305 И О-345, ВМС 9. РЕМЪЦИ 10. ВЪЗЛИ ЗА ГАЗОВОТО ОБОРУДВАНЕ НА АВТОБУСИ, РАБОТЕЩИ С CNG

2015-00000395

Възложител: Община Карлово

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 23 Ян. 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на горива за нуждите на автомобилния парк на Община Карлово.

2015-00000391

Възложител: 38 Основно училище /ОУ/ "Васил Априлов" гр. София

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Неизвестен

Публикувана на: 23 Ян. 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПМС 308/2010 ГОДИНА НА 38 ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „СРЕДЕЦ”

2015-00000399

Възложител: Община Гулянци

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 22 Ян. 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Строителен надзор на обект „Рехабилитация на общински път PVN 1020, (ІІ-11) Гиген - Искър - граница общини Гулянци и Долна Митрополия - Славовица - ІІІ-3004 от км 0+000 до км 4+990“ по проект MIS ETC 318 „Подобряване на връзката на транспортната инфраструктура между окръг Телеорман и област Плевен чрез рехабилитация на пътищата в община Селел и община Гулянци", финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния-България” 2007-2013 г.

Описание: „Строителен надзор на обект „Рехабилитация на общински път PVN 1020, (ІІ-11) Гиген - Искър - граница общини Гулянци и Долна Митрополия - Славовица - ІІІ-3004 от км 0+000 до км 4+990“ по проект MIS ETC 318 „Подобряване на връзката на транспортната инфраструктура между окръг Телеорман и област Плевен чрез рехабилитация на пътищата в община Селел и община Гулянци", финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния-България” 2007-2013 г.Избраната лицензирана фирма ще упражнява строителен надзор и ще извършва контрол по изпълнение на строителството на обекта/ите със следните

2015-00000398

Възложител: Община Гулянци

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 22 Ян. 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Инженеринг на обект „Рехабилитация на общински път PVN 1020, (ІІ-11) Гиген - Искър - граница общини Гулянци и Долна Митрополия- Славовица - ІІІ-3004 от км 0+000 до км 4+990“ по проект MIS ETC 318, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния-България” 2007-2013 г.

Описание: „Инженеринг на обект „Рехабилитация на общински път PVN 1020, (ІІ-11) Гиген - Искър - граница общини Гулянци и Долна Митрополия- Славовица - ІІІ-3004 от км 0+000 до км 4+990“

2015-00000394

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение - Национална кардиологична болница /МБАЛ-НКБ/ - София /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания - Университетска национална кардиологична болница /СБАЛССЗ - УНКБ

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 22 Ян. 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: осигуряване, изпиране и химиотермодезинфекция на болнично бельо и работно облекло за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД

Описание: осигуряване, изпиране и химиотермодезинфекция на болнично бельо и работно облекло за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД

2015-00000393

Възложител: Община Силистра

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 22 Ян. 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на хранителни продукти за целодневни детски градини (ЦДГ) и обединени детски заведения (ОДЗ) при Община Силистра” по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Месо и месни продукти”; Обособена позиция № 2 „Риба и рибни продукти”; Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция № 4 „Пресни плодове и зеленчуци, замразени зеленчуци, зеленчукови и плодови консерви”; Обособена позиция № 5 „Пакетирани хранителни продукти”.

Описание: Предметът на поръчката обхваща дейности по доставка на стоки, осъществявани чрез покупка – хранителни продукти по групи храни, представляващи самостоятелно обособени позиции.

2015-00000392

Възложител: "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 22 Ян. 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: „Избор на изпълнител за закупуване на горива чрез използване на електронни карти за ЦУ на НЕК и неговите поделения”

2015-00000390

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Чирпан ЕООД

Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 22 Ян. 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на медикаменти за отделение по хемодиализа към "МБАЛ - Чирпан" ЕООД

Описание: Касае се за периодични доставки на медикаменти за отделението по хемодиализа, по предварително изготвена заявка от възложителя.

2015-00000389

Възложител: "Столичен електротранспорт" ЕАД - София

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 22 Ян. 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Почистване и хигиенизиране на превозните средства (трамваи и тролейбуси) и обособените трасета на "Столичен Електротранспорт" ЕАД."

Описание: “Почистване и хигиенизиране на превозните средства (трамваи и тролейбуси) на “Столичен Електротранспорт” ЕАД, гаражни площи, обособени трасета по релсовия път, крайни станции, уха, подлези, пероните и спирките по обособените трасета.”

2015-00000388

Възложител: Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 22 Ян. 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ: Обособена позиция/група №1 „Месо и месни продукти”; група №2 „Месни продукти за директна консумация; група №3 „Плодове и зеленчуци”; група №4 „Сладкарски изделия”; група №5 „Шоколадови и захарни изделия”; група №6 „Топли напитки”; група №7 „Плодови и зеленчукови консерви”; група №8 „Продукти за приготвяне на ястия от чуждестранна кухня”; група №9 „Други хранителни стоки – Бакалски”, ЗА НУЖДИТЕ НА ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” В ГР. СВИЩОВ”

Описание: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ: Обособена позиция/група №1 „Месо и месни продукти”; група №2 „Месни продукти за директна консумация; група №3 „Плодове и зеленчуци”; група №4 „Сладкарски изделия”; група №5 „Шоколадови и захарни изделия”; група №6 „Топли напитки”; група №7 „Плодови и зеленчукови консерви”; група №8 „Продукти за приготвяне на ястия от чуждестранна кухня”; група №9 „Други хранителни стоки – Бакалски”, ЗА НУЖДИТЕ НА ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” В ГР. СВИЩОВ”

2015-00000387

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Смядово към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 22 Ян. 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка, чрез покупка, на фураж (царевица) реколта 2014 г., за нуждите на ТП „ДГС Смядово” при „СИДП” ДП Шумен за 2015 г., съгласно техническа спецификация”

Описание: „Доставка, чрез покупка, на фураж (царевица) реколта 2014 г., за нуждите на ТП „ДГС Смядово” при „СИДП” ДП Шумен за 2015 г., съгласно техническа спецификация”, съгласно Заповед № 288/02.12.2014 г . на Директора на „СИДП” ДП Шумен”. Подробна информация може да получите на посочения в това обявление интернет адрес на Профил на купувача.

Търсене

Tenders-bg© 2015.
Всички права запазени.