информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 267/5249
Покажи

2014-00005728

Възложител: "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област" ЕООД - старо наименование /Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар /ОДОЗС/ - София-област ЕООД/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 18 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично нова медицинска апаратура за нуждите на СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – СОФИЯ ОБЛАСТ ЕООД, включваща 2 самостоятелно обособени позиции, както следва: ОП 1: Видеофиброгастроскоп и Лапароскоп ( диагностичен и терапевтичен); ОП2: Диагностична ултразвукова система с три трансдюсера (ехограф)

Описание: Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично нова медицинска апаратура за нуждите СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – СОФИЯ ОБЛАСТ ЕООД, включваща 2 самостоятелно обособени позиции, както следва: ОП 1: Видеофиброгастроскоп и Лапароскоп ( диагностичен и терапевтичен); ОП2: Диагностична ултразвукова система с три трансдюсера (ехограф) В рамките на договора изпълнителя трябва да извърши: 1. доставка на фабрично нова медицинска апаратура;

2014-00005727

Възложител: Община Варна

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 18 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: "Поддържане на внедрения Софтуер „Електронен регистър за прием в детските заведения" в 52 детски градини и WEB модул, модул "Справочна система" и осигуряване на достъп до услугата „генериране на случайни числа", модул „Истински случайни числа" по обособени позиции.

2014-00005726

Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 18 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на мероприятия и дейности за повишаване информираността на определени целеви групи от населението за профилактика на оралните заболявания, по „Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години в България”

Описание: „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на мероприятия и дейности за повишаване информираността на определени целеви групи от населението за профилактика на оралните заболявания, по „Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години в България” Изпълнението на мероприятията и дейностите включва: 1. Организиране и провеждане на годишен форум, насочен към профилактика и лечение на оралните заболявания и популяризиране на Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години в България;

2014-00005725

Възложител: Община Каварна

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 18 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Експлоатация на пречиствателна станция за отпадъчни води и канализация Крайбрежна зона /ПС 1 и ПС 2/ гр. Каварна".

Описание: 1. Цялостна организация и управление на дейностите, касаещи правилната техническа експлоатация на всички машини и съоържения и правилното протичане на всички технологични процеси по пречистване на отпадъчните води и отделяне на образуваната активна утайка. 2. Извършване на ежедневно пробовземане и анализ и следене качественото състояние на отпадъчните води през всички етапи на на пречистване, както и на образуваната утайка.

2014-00005724

Възложител: Община Твърдица

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 18 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Строителен надзор по проект №20/321/01338 „Изграждане и ремонт на спортни съоръжения на територията на Община Твърдица, както следва: Стадион/нов и стар/-град Твърдица, спортна площадка –град Шивачево, стадион село Бяла паланка”

Описание: Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран Изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по проекти, финансирани чрез европейски програми и фондове.

2014-00005723

Възложител: Община Видин

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично прекратена

Публикувана на: 18 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Осигуряване на логистика по обособени позиции по проект: „Реализация чрез интеграция” със следните обособени позиции: 1- осигуряване на мотивационно обучение; 2- осигуряване на обучение по медиация; 3- осигуряване на професионално обучение; 4- осигуряване на обучение по шахмат; 5- организиране и провеждане на 6 турнира по шахмат; 6- осигуряване на чуждоезиково обучение и обучение по ИКТ; 7- организиране и провеждане на курсове за ограмотяване на 40 възрастни”

Описание: Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект „Реализация чрез интеграция”, в изпълнение на договор BG161PO001-1/4/5/6.0.01-0001-С0001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставянето на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

2014-00005722

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Пазарджик АД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 18 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на концентрати и сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД”

Описание: Доставка на концентрати и сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа съгласно приложената спецификация за нуждите на „МБАЛ Пазарджик“ АД 2. в срок от 2 / две/ години, считано от датата на влизане в сила на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество. Договорът влиза в сила от 23,02,2015 г . Действието му се продължава до провеждане на нова процедура по ЗОП, ако такава не е проведена до изтичането на срока и спазване на разпоредбите на чл. 43, ал. 2, т.5 от ЗОП. Обособени позиции:

2014-00005721

Възложител: "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 18 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Ремонт на силови трансформатори по обосени позиции в два лота за ПАВЕЦ „Белмекен“ и ВЕЦ „Алеко“: ЛОТ1 – Ремонт на силов трансформатор СТ5 в ПАВЕЦ „Белмекен“ ЛОТ 2 – Ремонт на силови трансформатори СТ1 и СТ2 във ВЕЦ „Алеко“

Описание: „Ремонт на силови трансформатори по обосени позиции в два лота за ПАВЕЦ „Белмекен“ и ВЕЦ „Алеко“: ЛОТ1 – Ремонт на силов трансформатор СТ5 в ПАВЕЦ „Белмекен“ ЛОТ 2 – Ремонт на силови трансформатори СТ1 и СТ2 във ВЕЦ „Алеко“

2014-00005719

Възложител: Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Монтана

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 18 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Монтана, включително доставка и монтаж на резервни части”

Описание: Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК- Монтана, включително доставка и монтаж на резервни части. Компютърната и периферна техника в РЗОК- Монтана, подлежаща на следгаранционно сервизно обслужване е описана по вид, модели, параметри и посочена в документацията за участие. Следгаранционна поддръжка на компютрите и периферната техника.

2014-00005718

Възложител: Център за градска мобилност /ЦГМ/ ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 18 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Изграждане, внедряване и поддръжка на Система за автоматично позициониране на превозните средства на градския транспорт”

Описание: Поръчката включва извършването на следните услуги: 1. Изграждане на Система за автоматично позициониране и управление на превозните средства на градския транспорт, включваща: • Разработване, доставка и внедряване на софтуер за автоматично позициониране и управление на превозните средства на градския транспорт; • Доставка, монтаж и инсталация на хардуер, обслужващ системата;

2014-00005717

Възложител: ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 18 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Избор на изпълнител за изготвяне на технически проекти за реконструкция и модернизация на съществуващи гарови здания, спирки и сгради в обхвата на проект "Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа".

Описание: Предметът на поръчката включва всички дейности по предварителни проучвания, обследвания, съставяне и регистрация на технически паспорти, изготвяне, съгласуване и одобрение на технически проекти и технически спецификации за възлагане на строителство за съществуващите гарови здания, спирки и сгради в обхвата на проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа“.

2014-00005716

Възложител: Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" /ДП "РВД"/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 18 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Проектантски услуги за обекти на ДП РВД”

Описание: Възложителят предвижда сключването на рамково споразумение за възлагането на проектантски услуги за обекти на ДП РВД, при които се налага реконструкция, модернизация, привеждане в съответствие с изискванията на нормативната уредба на сгради и съоръжения или изграждане на нови сгради и съоръжения, както и за обособяване на нови имоти.

2014-00005715

Възложител: Община Петрич

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 18 Юни 2014

Производство в КЗК: ДА

Образувано дело във ВАС: ДА

Име: Строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово, общ.Петрич

Описание: Обществена поръчка "Строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово". Дейностите предмет на обществената поръчка включват: - подмяна на водопровод от т.79 до резервоар с обем 500м3 на тласкателен водопровод от помпена станция в с.Михнево до резервоар с обем 500м3 за с.Кърналово, тласкателен водопровод за висока зона с.Кърналово; - подмяна помпи в помпета станция и хлораторна станция в с.Михнево (монтажна част), КИП и автоматика;

2014-00005714

Възложител: Община Вълчи дол

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 18 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: съгласно чл. 21, ал.2, т.4 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет е необходимо изработване на проекти за 1. Възстановяване на проводимостта на дере, преминаващо през с. Генерал Колево- Обект 1 (от язовир - през централна част на с. Ген. Колево); 2. Възстановяване на проводимостта на дере, преминаващо през с. Генерал Колево - Обект 2 (от голяма чешма в кв.32, през кв.31, през кв. 30 и вливащо се в Обект 1); 3. Корекция на част от дере на улица „Кирил и Методий“ (о.т. 142 до о.т.

2014-00005713

Възложител: Община Вълчи дол

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 18 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Реконструкция на канализационната и подмяна на водопроводната мрежа в гр. Вълчи дол със следния обхват - ул. Георги Димитров о.т.70-о.т.970, ул.Трети март о.т.970 - о.т.9187, ул. Бузлуджа о.т.11-о.т.24-о.т.,o.т. 38- о.т.42 -о.т51, ул. Хаджи Димитър о.т.72-о.т.84 -о.т.984, ул. Васил Коларов о.т.51-о.т 50. ”

Описание: Предметът на поръчката се състои в реконструкция на канализационната и подмяна на водопроводната мрежа в гр. Вълчи дол на част от следните улици - ул. Георги Димитров о.т.70-о.т.970, ул.Трети март о.т.970 - о.т.9187, ул. Бузлуджа о.т.11-о.т.24- o.т. 38- о.т.42 -о.т51, ул. Хаджи Димитър о.т.72-о.т.84 -о.т.984, ул. Васил Коларов о.т.51-о.т 50. Обекта е ІІІ-та категория . Общата дължина на предвидения за реконструкция водопровод е 1157,59 м. По улиците по които няма да се изграждат нови водопроводи се предвиждат пресвързвания към съществуващите водопроводи.

Търсене

Tenders-bg© 2014.
Всички права запазени.