информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 267/5253
Покажи

2014-00005785

Възложител: Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 19 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне на поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР”, Позиция 1: Съдебен район Гоце Делчев (общ. Гоце Делчев, Сатовча, Гърмен, Хаджидимово); Позиция 2: Съдебен район Варна - I (общ. Варна, Долни Чифлик, Бяла); Позиция 3: Съдебен район Малко Търново (общ. М. Търново); Позиция 4: Съдебен район Свищов (общ. Свищов); Позиция 5: Съдебен район Белоградчик (общ. Белоградчик, Димово, Чупрене, Ружинци); Позиция 6: Съдебен район Кула (общ. Кула, Грамада, Бойница); Позиция 7: Съдебен район Бяла Слатина (общ.

Описание: Поръчката включва следните технически дейности, съгласно Наредба № 49 от 05.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост: 2.1. технически дейности по изпълнение на услугите, посочени в Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост;

2014-00005784

Възложител: Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 19 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изготвяне на технически паспорти за язовири публична държавна собственост, съгл. чл. 13, приложение 1 от Закона за водите-обособено в 4 позиции

Описание: Изготвяне на технически паспорти за язовири публична държавна собственост на основание чл. 176а, ал. 6 от Закона за устройство на територията, в съответствие с Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Предмет на обследване и изготвяне на технически паспорт са следните строителни конструкции и хидротехнически съоръжения: - Язовирна стена - Инжекционни и дренажни съоръжения - Преливно съоръжение, в това число преливник, бързоток, енергогасител - Водовземни съоръжения - Основен изпускател

2014-00005783

Възложител: Болница "Лозенец" - София

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 19 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на детергенти за перални и съдомиялни машини в Университетска болница „Лозенец“”

Описание: „Доставка на детергенти за перални и съдомиялни машини в Университетска болница „Лозенец“”

2014-00005782

Възложител: Община Кнежа

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 19 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ „СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ” С.ЛАЗАРОВО ОБЩИНА КНЕЖА”

Описание: Настоящата процедура е свързана с избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи (СМР). Предвижда се изпълнение на СМР по одобрен инвестиционен проект (обяснителни записки, чертежи по отделните части, количествени сметки). Целта на разработката е да се направи основен ремонт на всички части на сградата – покрив, камбанария, подмяна на дограма, изграждане на нова ограда, обновяване на околното пространство в двора на църквата, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, подмяна на инсталация. .

2014-00005781

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на жиба, фланци и друга арматура за експлоатационната дейност на „ВиК” ЕАД, гр. Бургас за срок от 2 години”

Описание: Обособена позиция 1 – Жиба с фиксиран диаметър, стандартни и преходни. Обособена позиция 2 – Универсални жиба с голям обхват за различни диаметри и различни видове тръби, универсални жиба за ПЕВП и ПВЦ тръби и универсални жиба с голям толеранс и грипиращ механизъм. Обособена позиция 3 – Фланци, свободни и престъргани за ПЕВП тръби, етернитови и стоманени тръби, охранителни гърнета, намалители, тройници и друга арматура. Обособена позиция 4 – Водовземни скоби - чугунени.

2014-00005780

Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Варна

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 19 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Физическа охрана, охрана със СОТ и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ на административните сгради на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване-Добрич, Разград Русе, Силистра, Търговище и Шумен, при ТД на НАП Варна по обособени позиции”: • Обособена позиция № 1 „Денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на административните сгради на ТД на НАП Варна”; • Обособена позиция № 2 „Охрана със СОТ и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ на административните сгради на офис за обслужване Добрич при ТД на НАП Варна”; • Обособена позиция № 3 „Физическа охрана, охрана със СОТ и ус

Описание: „Физическа охрана, охрана със СОТ и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ на административните сгради на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване-Добрич, Разград Русе, Силистра, Търговище и Шумен, при ТД на НАП Варна по обособени позиции”: • Обособена позиция № 1 „Денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на административните сгради на ТД на НАП Варна”; • Обособена позиция № 2 „Охрана със СОТ и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ на административните сгради на офис за обслужване Добрич при ТД на НАП Варна”;

2014-00005779

Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Варна

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Техническо обслужване и ремонт/при необходимост/ на лек автомобил Фолксваген Туран, включително доставка и монтаж на резервни части, материали и консумативи (без годишен технически преглед и без пътна помощ), предоставен на ТД на НАП Варна”

Описание: „Техническо обслужване и ремонт/при необходимост/ на лек автомобил Фолксваген Туран, включително доставка и монтаж на резервни части, материали и консумативи (без годишен технически преглед и без пътна помощ), предоставен на ТД на НАП Варна”

2014-00005778

Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Варна

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Комплексно техническо обслужване и ремонт на интегрирана система от взаимосвързани инсталации в сградата на ТД на НАП Варна за: контрол на достъп и охрана, пожароизвестяване, видеонаблюдение, IP базирана телефония, структурна кабелна инсталация и радиоозвучаване, включително подмяна на резервни части, консумативи и принадлежности при необходимост”

Описание: „Комплексно техническо обслужване и ремонт на интегрирана система от взаимосвързани инсталации в сградата на ТД на НАП Варна за: контрол на достъп и охрана, пожароизвестяване, видеонаблюдение, IP базирана телефония, структурна кабелна инсталация и радиоозвучаване, включително подмяна на резервни части, консумативи и принадлежности при необходимост”

2014-00005777

Възложител: Община Костенец

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Избор на изпълнител на СМР по ремонт на общински пътища на територията на Община Костенец"

Описание: Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител на СМР по ремонт на общински пътища на територията на Община Костенец",включва следните обекти: Обект № 1 Ремонт, изкърпване и направа на цялостни пластове от участъци на общински път - „SFO 1370/І-8/ гр.КОСТЕНЕЦ - с.КОСТЕНЕЦ – к.к.ВИЛИ КОСТЕНЕЦ” в.т.ч. от км.+0,000 до км.+6,300 и от км.+6,300 до км.+9,300; Обект № 2 Изграждане, ремонт и реконструкция на улична пътна мрежа в гр.Момин проход; Обект № 3 Изграждане, ремонт и реконструкция на улична пътна мрежа в гр.Костенец;

2014-00005776

Възложител: Община Борово

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на хранителни продукти за заведенията на бюджетна издръжка в община Борово - Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги” към община Борово."

Описание: Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на хранителни продукти, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги” към община Борово, съгласно Техническата спецификация, Ценовото и Техническото предложение на Изпълнителя, по предварителна заявка, франко кухните към ОП “ОХСУ” в общината.

2014-00005775

Възложител: Община Добрич

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Изпълнение на дейности по експлоатация на "Регионално депо за отпадъци за общини град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево”, включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци”.

Описание: „Изпълнение на дейности по експлоатация на "Регионално депо за отпадъци за общини град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево”, включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци” включва: 1. Приемане на отпадъци по кодове, съгласно КР 433-Н0/2012г.

2014-00005774

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Александровска" ЕАД - София

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Изпълнение на допълнително възникнали строително-ремонтни работи на обект: „Реконструкция и ремонт на Клиника по нефрология” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД

2014-00005773

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на зимно униформено облекло за оперативен персонал на БЩУ- 5,6, цех БПС и цех ОРУ

2014-00005772

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 19 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Ремонт на пътни настилки на ведомствени пътища на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”

Описание: Oбществена поръчка с предмет: “Ремонт на пътни настилки на ведомствени пътища на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”. Изпълнението обхваща реконструкция на съществуващата пътна настилка, както и отстраняване на значими дефекти по пътните настилки, площадки и паркинги, намиращи се на територията на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Предвижда се изграждане на нова пътна настилка /уширение/ в Електропроизводство-2, съобразено с габаритните размери и радиусите на движение на платформа "Блумхардт".

2014-00005771

Възложител: Община Козлодуй

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Юни 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на 179 000 литра (сто седемдесет и девет хиляди литра) + - 10% Газьол за отопление за нуждите на организациите на бюджетна издръжка - ОУ "Васил Априлов" - с. Хърлец, ОДЗ "Радост" - с. Гложене, ОУ "Христо Ботев" - с. Гложене, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Бутан и Дом за възрастни хора с умствена изостаналост - с. Бутан в Община Козлодуй за периода - отоплителен сезон 2014 година - 2015 година и отоплителен сезон 2015 година - 2016 година.

Търсене

Tenders-bg© 2014.
Всички права запазени.