информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 267/5380
Покажи

2014-00007450

Възложител: Община Бургас

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 22 Юли 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Упражняване на авторски надзор по време на строителството на следния обект „Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в с. Рудник и м. с. Черно Море, Община Бургас, Област Бургас”, подобект 1: „ВиК мрежа в с. Рудник и м.с Черно Море, общ. Бургас“, Първи етап: „Частична реконструкция на водопроводната мрежа и сградни водопроводни отклонения, изграждане на гравитачна битова канализационна мрежа със сградни канализационни отклонения в с. Рудник и м. с. Черно море, Община Бургас” по обособени позиции, както следва:

2014-00007449

Възложител: Община Рила

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 22 Юли 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: „Упражняване на Авторски надзор по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”;

2014-00007448

Възложител: Община Крушари, област Добрич

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 22 Юли 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: „Неотложни работи за почистване и укрепване на дере (отводнителен канал) в с. Северняк, община Крушари”

2014-00007447

Възложител: Община Ардино

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 22 Юли 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Предоствавяне на консултански услуги по управление и мониторинг на проект: „Обновяване и развитие на населените места: с. Падина, с. Жълтуша, с. Млечино, с. Горно Прахово, чрез рехабилитация на улична мрежа, тротоари, площади, зелени площи и прилежащи пространства на сгради с религиозно значение”

Описание: „Предоствавяне на консултански услуги по управление и мониторинг на проект: „Обновяване и развитие на населените места: с. Падина, с. Жълтуша, с. Млечино, с. Горно Прахово, чрез рехабилитация на улична мрежа, тротоари, площади, зелени площи и прилежащи пространства на сгради с религиозно значение”. Услугата включва: Техническа помощ за управление на проектите и консултански услуги за управление на проектите, свързани с организиране, документиране, изпълнение, контрол, приемане и отчитане на дейностите, попадащи в обхвата на проекта във всички етапи от реализацията им.

2014-00007446

Възложител: Община Ардино

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 22 Юли 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Избор на лицензиран консултант за упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект: „Обновяване и развитие на населените места: с. Падина, с. Жълтуша, с. Млечино, с. Горно Прахово, чрез рехабилитация на улична мрежа, тротоари, площади, зелени площи и прилежащи пространства на сгради с религиозно значение”

Описание: „Избор на лицензиран консултант за упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект: „Обновяване и развитие на населените места: с. Падина, с. Жълтуша, с. Млечино, с. Горно Прахово, чрез рехабилитация на улична мрежа, тротоари, площади, зелени площи и прилежащи пространства на сгради с религиозно значение”

2014-00007445

Възложител: "Софийска вода" АД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 22 Юли 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Доставка и поддръжка на автомобил”

Описание: “Доставка и поддръжка на автомобил”

2014-00007444

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 22 Юли 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Доставка на защитни обувки"

Описание: Доставка на защитни обувки Доставка на защитни обувки необходими за защита на долните крайници от механични, климатични въздействия, замърсяване с агресивни и токсични вещества. Настоящата обществена поръчка включва защитни обувки в четири обособени позиции –

2014-00007443

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 22 Юли 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на сборки вътрешно-реакторни детектори за 6ЕБ.

2014-00007440

Възложител: Водоснабдяване и канализация /ВИК/ - Свищов ЕАД

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 22 Юли 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на електрическа енергия, ниско напрежение, за помпени станции на "ВиК - Свищов" ЕАД в село Червена с измервателни уреди без дистанционно отчитане.

2014-00007439

Възложител: Община Лесичово

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 22 Юли 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект” с наименование "Аварийно възстановяване на диги и почистване на речното корито при мост между о.к.141 и о.к.139 на р.Тополница, по плана на с.Калугерово, общ.Лесичово, обл. Пазарджик".

2014-00007437

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Пулс" АД гр. Благоевград

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 22 Юли 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ Пулс" АД

2014-00007436

Възложител: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Неизвестен

Публикувана на: 22 Юли 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на вода за питейно-битови нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за сградите на ЦСПП - Казанлък при АМВР за срок от 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на договора.

2014-00007434

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Д. Павлович" - Свищов ЕООД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 22 Юли 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИ И ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ" ГР.СВИЩОВ

Описание: ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИ И ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ" ГР.СВИЩОВ

2014-00010609

Възложител: Министерство на инвестиционното проектиране/МИП/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 21 Юли 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: „Разработване на национални приложения, актуализиране и допълване на съществуващи национални приложения към европейски стандарти за строителни продукти с определени национални изисквания по отношение на предвидената им употреба. Съгласуване на проекти на национални изисквания по отношение на предвидената употреба на строителни продукти“

2014-00007442

Възложител: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 21 Юли 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Избор на Звено за оперативно управление на Национална рибарска мрежа

Описание: 1. Изграждане и поддържане на база данни на участниците в НРМ – регистър на членовете на НРМ и регистър на постъпили въпроси и отговори за НРМ; 2. Изготвяне на План за действие за дейността на НРМ, както и график за неговото изпълнение до 31.12.2015 г., включително организиране и изпълнение на заложените в плана дейности - срок до 15 работни дни от дата на сключване на договора с изпълнителя. 3. Изграждане и поддържане на интернет портал на НРМ със следните минимални изисквания в срок до два месеца от датата на сключване на договора с изпълнителя:

Търсене

Tenders-bg© 2014.
Всички права запазени.