информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 267/4852
Покажи

2013-00011453

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Суворово към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Дек. 2013

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Избор на изпълнител за Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба №1/2004г. за минималните адвокатски възнаграждения за нуждите на ТП ДГС Суворово при "СИДП" ДП Шумен за 2014г.

2013-00011452

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Суворово към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Дек. 2013

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Избор на изпълнител за Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба №1/2004г. за минималните адвокатски възнаграждения за нуждите на ТП ДГС Суворово при "СИДП" ДП Шумен за 2014г.

2013-00011451

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Шумен към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Дек. 2013

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: „Възлагане на допълнителна доставка на четири броя автомобилни гуми с размер - 215/55/17, сезонност - зимни гуми, за автомобил - Тойота Авенсис, извън прогнозните количества - посочени в обществената поръчка с уникален номер № 02711-2013-0121, открита с Решение №38 от 08.10.2013г.(№563404 в РОП)". Допълнителни характеристики на които трябва да отговарят гумите: Горивна ефективност – C; Сцепление на мокро -C; Външен шум-72 dB

2013-00011450

Възложител: Главна дирекция - Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ - МВР, гр. София

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 19 Дек. 2013

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: „Следгаранционно обслужване и ремонт на автотранспортната и специализирана техника на териториалните звена на ГДПБЗН-МВР”.

2013-00011449

Възложител: "Пазари Възраждане" ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 19 Дек. 2013

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ; ПОДДРЪЖКА НА СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ; ЛЯТНО И ЗИМНО ПОЧИСТВАНЕ НА ПАЗАРИ „ВЪЗРАЖДАНЕ” ЕАД

Описание: Обществената поръчка включва транспортиране на битови отпадъци, поддръжка на съдове за битови отпадъци, лятно и зимно почистване на площите на ПАЗАРИ „ВЪЗРАЖДАНЕ” ЕАД, състоящо се от „ЖЕНСКИ ПАЗАР” И „ПАЗАР „ДИМ. ПЕТКОВ” .

2013-00011448

Възложител: Община Пловдив - Район Западен

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 19 Дек. 2013

Производство в КЗК: ДА

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Строителство на нова ЦДГ в УПИ I - 514275, кв.446-нов, по плана на кв. „Зеленчукова борса“, гр.Пловдив“

Описание: Настоящата открита процедура има за цел сключване на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Строителство на нова ЦДГ в УПИ I - 514275, кв.446-нов, по плана на кв.

2013-00011447

Възложител: "Проучване и добив на нефт и газ" /ПДНГ/ АД - София

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Дек. 2013

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Проучване и добив на нефт и газ АД

Описание: Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „Проучване и добив на нефт и газ” АД за 31 обекта в Области Плевен, Добрич и Монтана за срок от 12 месеца от датата на договора.

2013-00011446

Възложител: Агенция за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/ /старо наименование - Агенция по енергийна ефективност /АЕЕ//

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 19 Дек. 2013

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите по договорите за възлагане на обществени поръчки по проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”

Описание: Услугата, предмет на настоящата обществена поръчка, включва изпълнението на дейност 10: „Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените по проекта обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите по договорите за възлагане на обществени поръчки” от проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност” по приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”, подп

2013-00011445

Възложител: Специализирана болница за активно лечение по детски болести /СБАЛДБ/ ЕАД - София

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 19 Дек. 2013

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Пристройка - външен асансьор и преустройство на част от СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД.

Описание: Обектът представлява асансьор на пет етажа и сутерен, който се явява пристройка към СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД. Предвижда се и преустройство на част от старата сграда, свързано с подхода към асансьора.

2013-00011444

Възложител: Специализирана болница за активно лечение по детски болести /СБАЛДБ/ ЕАД - София

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 19 Дек. 2013

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на апаратура за клинична лаборатория в СБАЛДБ „проф. Иван Митев” ЕАД

Описание: Доставка на: 1 брой Коагулометър, 1 брой Кръвно-газов Анализатор, 1 брой Електролитен анализатор, 1 брой Автоматичен глюкоанализатор, 1 брой Имунологичен анализатор, 2 броя Лабораторни центрофуги . Техническите параметри, на които трябва да отговаря апаратурата са описани подробно в документацията за участие - Приложение №2 - Предмет на поръчката и технически спесификации.

2013-00011443

Възложител: Община Батак

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 19 Дек. 2013

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „ЗАСНЕМАНЕ НА АУДИО-ВИЗУАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ /ФИЛМИ/, ПРЕДСТАВЯЩИ МЕСТНОТО ПРИРОДНО, КУЛТУРНО И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО” по проект „Представяне на местното природно, културно и историческо наследство на община Батак, обл. Пазарджик, чрез прилагане на информационни технологии”.

Описание: Обект на обществената поръчка е предоставянето на услуга с предмет: „Заснемане на аудио-визуални елементи /филми/, представящи местното природно, културно и историческо наследство” по спецификация, финансирана по проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер 13/313/00184 от 19.11.2012 г. по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 г. – 2013 г.

2013-00011442

Възложител: Община Батак

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 19 Дек. 2013

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА”

Описание: Обект на обществената поръчка е предоставянето на услуга с предмет: „Доставка на специализирана техника” по спецификация, финансирана по проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер 13/313/00184 по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 г. – 2013 г. Предметът на настоящата поръчка включва доставка на специализирана техника, която да се използва при разработването и промотирането на специализиран туристически продукт.

2013-00011441

Възложител: Община Сливо поле, област Русе

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Дек. 2013

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Настоящата обществена поръчка е с предмет: ДОСТАВКА на горива за зареждане на моторни превозни средства на общинска администрация в Община Сливо поле и звената на бюджетна издръжка, както и доставка на смазочни материали и масла за календарната 2014 година, по видове горива, както следва: Прогнозни количества: 1. Автомобилен бензин А-95 Н 10 ppm E5 2% био с шифър по ЕКП: 21193200201 – 12 000 литра (Дванадесет хиляди литра). 2. Дизелово моторно гориво с 6% биодизел с шифър по ЕКП: 02144400059 – 42 000 литра (Четиридесет и два хиляди литра).

2013-00011440

Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД - Варна

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 19 Дек. 2013

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка и разпределение на природен газ за обекти на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, включени в териториалния обхват на лицензията на "Овергаз - изток" АД за срок от 2 години. Прогнозно количество за срока на договора - 1140 хнм3. Прогнозна стойност на поръчката - 800 000 лева без ДДС.

2013-00011439

Възложител: Община Радомир

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 19 Дек. 2013

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Първоначално залесяване на неземеделска земя и поддържане на създадените горски култури

Описание: Първоначално залесяване на неземеделска земя и поддържане на създадените горски култури на територията на Община Радомир. Услугата касае: Създаване на смесени култури: при наклон по-голям от 10,0°. Попълване на създадените култури за приод от 3 (три) години от датата на създването им. Отглеждане на създадените култури за приод от 5 (пет) години от датата на създването им.

Търсене

Tenders-bg© 2014.
Всички права запазени.