информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 267/5504
Покажи

2014-00009270

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Свети Иван Рилски" ЕАД - София

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Окт. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Авариен ремонт на покриви /ниско и високо тяло/ след щетите, нанесени от поройния дъжд и градушка, разразили се на 08.07.2014 год., в сградата на УМБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕАД, гр. София, бул. "Акад. Иван Гешов" № 15. Описание на строително монтажните работи: Доставка и полагане на топлоизолация от пенополиуретанова пяна и хидроизолация с UV защита с деб.

2014-00009269

Възложител: Община Перник

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 06 Окт. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Сграда за траурни ритуали в „Гробищен парк“, гр. Перник”

Описание: 1. Изготвяне и съгласуване на технически проект. Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Сграда за траурни ритуали в „Гробищен парк“, гр. Перник, съгласно Техническо задание за проектиране, подготвено от главния архитект и одобрено от кмета на Община Перник.

2014-00009268

Възложител: Община Перник

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 06 Окт. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Конструктивно укрепване и трайно възстановявате на сградата на основно училище в с. Богданов дол“

Описание: „Конструктивно укрепване и трайно възстановявате на сградата на основно училище в с. Богданов дол“ – за укрепването на сградата има разработен инвестиционен проект. Предвижда се сградата да стане на един етаж, да се изпълнят ст.бетонови хоризонтални и вертикални елементи, нова таванска плоча, нов вход и авариен изход на салона, нови Ел., ВиК и ОВинсталации.

2014-00009267

Възложител: Община Самоков

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 06 Окт. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Благоустрояване на крайречна градска зона, гр. Самоков – I етап

Описание: Благоустрояване на крайречна градска зона, гр. Самоков – I етап: Проектната документация за целият обект: „Благоустрояване на крайречната градска зона, гр. Самоков“ е разработена на три етапа, като всеки етап може да се изпълнява самостоятелно. Предмет на настоящата обществена поръчка е Етап I, включващ зона 1 находяща се в УПИ IX, кв.287 с обща площ 27 920 м2, която се разделя на две подзони – Зона 1А и Зона 1Б: - Зона 1А - 20 472 м2 – обхваща територията от кръстовището на бул. Македония“ и бул. „Искър“ до хипермаркет БИЛЛА.

2014-00009266

Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Велико Търново

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Окт. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на електрическа енергия за нуждите на офис Видин при ТД на НАП Велико Търново, в административната сграда, находяща се в гр. Видин, ул. "Шести септевмри" № 12, за срок от 36 месеца, считано от 03.02.2015 година.

2014-00009265

Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Велико Търново

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Окт. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадни води, в административната сграда, находяща се в гр. Видин, ул. "Шести септевмри" № 12, за срок от 36 месеца, считано от 02.02.2015 година.

2014-00009264

Възложител: Югозападен Университет /ЮЗУ/ "Неофит Рилски" - Благоевград

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Окт. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на газьол за отопление, 10 ppm E5, маркиран, червен

2014-00009263

Възложител: Община Малко Търново

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Окт. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ НАД Р. АИДЕРЕ НАПЪТ В ОБЩИНСКИ ИМОТ № 000016 И № 46663.23.293

Описание: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ НАД Р. АИДЕРЕ НАПЪТ В ОБЩИНСКИ ИМОТ № 000016 И № 46663.23.293 Обект на настоящия поръчка са възстановителни работи на връхната конструкция на моста, която е върху сводов мост. Мостът е с един отвор, като крайните устои са с частично обрушени камъни. Предвижда се нова връхна конструкция върху съществуващата, която се състои от нова пътна плоча, като се премахне остатъка от съществуващия асфалт върху моста.

2014-00009262

Възложител: Обединено детско заведение /ОДЗ/ №15 "Слънце" гр. Хасково

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Окт. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на гориво за отопление - газьол, със съдържание на сяра 0,001% /маркирано гориво за отопление/ за отоплителен сезон 2014/2015 година.

2014-00009261

Възложител: Община Сливен

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Окт. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: "Изпълнение на сроително-монтажни работи по проект: „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони“ – допълнително възникнали СМР”

2014-00009260

Възложител: Дирекция "Международни проекти" /ДМП/ , на МВР

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 06 Окт. 2014

Производство в КЗК: ДА

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Продължаване на процеса на модернизация на комуникационните системи на МВР с оглед подобряване и разширяване на обмена на глас, образи и данни, осигуряване на сигурността и надеждността на мрежата за пренос на данни на МВР и оперативна съвместимост с подобни мрежи в зоната на ЕС“ Обособена позиция/лот 1 - „Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация на радиокомуникационно оборудване” Обособена позиция/лот 2 – „Доставка на носими, мобилни и стационарни тетра радиотерминали”

Описание: Ще бъде избран изпълнител за: - доставка, монтаж, инсталиране, въвеждане в експлоатация и тестване на нови стационарни цифрови радио базови станции по ТЕТРА стандарт или еквивалент и интеграцията им в съществуващата цифрова клетъчна радио система на МВР, изградена по ТЕТРА стандарт; - хардуерно и софтуерно обновяване на системата за разпределение на ключовете за идентификация (AKD сървърната система) на ТЕТРА системата DXT – МВР;

2014-00009259

Възложител: Община Чупрене - област Видин

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Окт. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на възстановяване на мостове и път на територията на община Чупрене. Поръчката е разделена н а3 /три/ обособени позиции. Наименованието на поръчката е „Възстановяване на мостове и път на територията на община Чупрене, по три обособени позиции: 1. Възстановяване на пасарелка и брод, с. Чупрене 2. Възстановяване на стоманена пасарелка над р. Лом, свързваща помпена станция – с. Долни Лом 3. Възстановяване на стоманена пасарелка в с. Търговище“

2014-00009258

Възложител: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Окт. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: „Следгаранционна актуализация и техническа поддръжка на наличните безсрочни сървърни софтуерни лицензии за програмите на Oracle Database Standard Edition – Processor Perpetual за база данни и Oracle Internet Application Server Standard Edition – Processor Perpetual за приложения, включени в баланса на КРДОПБГДСРСБНА” за срок от 12 месеца.

2014-00009257

Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Плевен към ЕСО

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Окт. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на ръчни инструменти

2014-00009256

Възложител: Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Окт. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставката на метали по видове и количества, съгласно приложение1 на поръчката-спецификация.

Търсене

Tenders-bg© 2015.
Всички права запазени.