информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 267/5982
Покажи

2015-00004849

Възложител: Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Велико Търново ЕООД -/Старо наименованиеМеждуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Велико Търново ЕООД

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Неизвестен

Публикувана на: 05 Юни 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на електроенергия ниско напрежение по регулирани цени за нуждите на "КОЦ-В.Търново" ЕООД - шест броя сгради павилионна система, намиращи се на адрес: гр. Велико Търново, ул. "Бузлуджа" №1, за срок от 12 /дванадесет / месеца.

2015-00004843

Възложител: Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 05 Юни 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Извънгаранционна абонаментна поддръжка, обслужване и доставка на резервни части за 2 броя ангиографски апарати „Artis ZEE” – производство на фирма „Siemens” и Информационна система „Syngo.plaza” в УМБАЛ „Света Анна” – София АД

Описание: Извънгаранционна поддръжка, обслужване и доставка на резервни части за 2 броя ангиографски апарати „Artis ZEE” – производство на фирма „Siemens” и Информационна система „Syngo.plaza” в УМБАЛ „Света Анна” – София АД. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца от сключване на договор. Извънгаранционното сервизно обслужване следва да включва: 1.Две профилактики годишно на цялата апаратура, включващи 12 процедури, описани в документацията; 2.Отстраняване на възникнали повреди в процеса на работа с апаратурата;

2015-00004887

Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 04 Юни 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на ангиографски апарати за лечебните заведения, включени в Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП), финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”

Описание: „Доставка на ангиографски апарати за лечебните заведения, включени в Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП), финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: - доставка на медицинска апаратура за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД, гр. София; МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново, МБАЛ Русе, гр. Русе; - монтаж, инсталация и пускане в експлоатация на доставената медицинска апаратура;

2015-00004886

Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 04 Юни 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на ангиографски апарати за лечебните заведения, включени в Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП), финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”

Описание: „Доставка на ангиографски апарати за лечебните заведения, включени в Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП), финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: - доставка на медицинска апаратура за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД, гр. София; МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново, МБАЛ Русе, гр. Русе; - монтаж, инсталация и пускане в експлоатация на доставената медицинска апаратура;

2015-00004858

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Юни 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на 1 брой употребяван автобус за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД

Описание: Доставка на 1 брой употребяван автобус, тип извънградски, за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД. Подробна информация е представена в документацията за участие в процедурата.

2015-00004856

Възложител: Българска академия на науките /БАН/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 04 Юни 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Развитие и модернизация на комуникационните мрежи на Българската академия на науките (БАН), осигуряване достъп до Интернет и предоставяне на услуги от доставчици на Интернет за нуждите на БАН.

Описание: Предоставяне на услугата пренос на данни - достъп до Интернет за обекти на Възложителя в гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна и гр. Копривщица; Осигуряване на комуникационна свързаност към звената на БАН; Модернизация на мрежата на БАН и внедряване на единна политика за информационна сигурност съгласно Закона за електронно управление (ЗЕУ), включвайки доставка и инсталация от страна на участника на оборудване и софтуер; Предоставяне на услуги за достъп до глобалното Интернет пространство; Осигуряване на оптична свързаност между академични институти на БАН;

2015-00004855

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Левски

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 04 Юни 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на лекарствени средства за нуждите на "МБАЛ-Левски" ЕООД през 2015г.-2016г.

Описание: Доставка на лекарствени средства за лечение на пациенти на "МБАЛ-Левски" ЕООД през 2015г.-2016г.

2015-00004854

Възложител: Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация /МБДПЛР/ Вита ЕООД - Велинград

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично прекратена

Публикувана на: 04 Юни 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБДПЛР „ВИТА“ ЕООД- Велинград” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо и месни продукти Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти Обособена позиция №3: Масла и мазнини Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни Обособена позиция №5: Яйца Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях Обособена позиция №9: Други хранителни продукти Обособена позиция №10: Хранителни проду

Описание: Предмет на обществената поръчка е доставката на хранителни продукти за нуждите на МБДПЛР Вита-Велинград, по следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо и месни продукти Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти Обособена позиция №3: Масла и мазнини Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни Обособена позиция №5: Яйца Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях

2015-00004852

Възложител: Медицински университет /МУ/ "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 04 Юни 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка и гаранционно обслужване на Апарат за изработка на оптични лещи с учебна цел за нуждите на специалността медицински оптик в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“

Описание: Предметът на поръчката е еднократна доставка, монтаж, обучение за работа и гаранционна поддръжка на Апарат за изработка на оптични лещи с учебна цел за нуждите на специалността медицински оптик в Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов”- Варна, наричан за краткост в документацията за участие "Апарат". Апаратът е подробно описан в Приложение №15 Технически спецификации от документацията.

2015-00004851

Възложител: "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 04 Юни 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Рекултивация на лагуните на Пристанищен терминал Росенец и засаждане на тръстика“, обект от Програмата за отстраняване на минали екологични щети, изпълнявана от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД

Описание: Дейностите, обект на поръчката се извършват в изпълнение на подписано между„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД и Държавата (Министерство на финансите, Министерство на околната среда и водите и Агенция за приватизация и следприватизационен контрол) Изпълнително споразумение, както и в съответствие с Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация.

2015-00004850

Възложител: Община Драгоман

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Юни 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да упражни срещу възнаграждение АВТОРСКИ НАДЗОР по смисъла на Закона за устройство на територията и действащите подзаконови нормативни актове при осъществяване на инвестицията „Реконструкция и ремонт на читалищна сграда на Читалище „ Самообразование 1919“ с. Големо Малово, община Драгоман“, финансиран от МИГ „Сливница – Драгоман“ по Програма за развитие на селските райони (2007-2013).

2015-00004848

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Юни 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на горива за автомобилите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово.

2015-00004847

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Юни 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на горива за автомобилите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово.

2015-00004846

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Юни 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на електрическа енергия за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, в сградата на лечебното заведение в гр. Габрово на ул." Брянска" №1 за срок от 2 /две/ години

2015-00004845

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 04 Юни 2015

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на електрическа енергия за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, в сградата на лечебното заведение в гр. Габрово на ул." Брянска" №1 за срок от 2 /две/ години

Търсене

Tenders-bg© 2015.
Всички права запазени.