информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 267/7318
Покажи

2017-00004938

Възложител: Община Пловдив

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 14 Юли 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Упражняване на строителен надзор за обекти по 2 обособени позиции

Описание: Изпълнението на услугата включва консултантска дейност и строителен надзор по време на строителството, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г, оценка за съответствието на инвестиционните проекти (при необходимост), геодезическо заснемане (при необходимост), изготвяне на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г., контрол на количествата и качеството на изпълнените СМР, изготвяне на необходимата документация за издаване на удостоверения по чл.74 от ЗУТ и по чл.116, ал.1 и чл.175, ал.5, от ЗУТ на основание чл.32, ал.1, от ЗКИР, въвеждане на строежа в експлоатация, съгласно условията

2017-00004935

Възложител: Столична община

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 14 Юли 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) за основен ремонт /реконструкция и въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност

Описание: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) за основен ремонт /реконструкция и въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на "Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Проф. д-р Георги Павлов", гр. София, район "Илинден", ул. "Хайдут Сидер" №10 по Проект "Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Проф.

2017-00004930

Възложител: Столична община

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 14 Юли 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Извършване на одит на проект: "Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Проф. д-р Георги Павлов"

Описание: Извършване на одит на проект: "Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Проф. д-р Георги Павлов", район Илинден, финансиран по приоритетна ос 3 "Регионална образователна инфраструктура", процедура BG16RFOP0013.002 "Подкрепа за професионалните училища в Република България", по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.

2017-00004929

Възложител: Столична община

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 14 Юли 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Осигуряване на публичност, информация и визуализация по проект: "Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Проф. д-р Георги Павлов"

Описание: Осигуряване на публичност, информация и визуализация по проект: "Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Проф. д-р Георги Павлов", район Илинден, финансиран по приоритетна ос 3 "Регионална образователна инфраструктура", процедура BG16RFOP0013.002 "Подкрепа за професионалните училища в Република България", по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.

2017-00004928

Възложител: Столична община

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 14 Юли 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект "Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Проф. д-р Георги Павлов"

Описание: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект "Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Проф. д-р Георги Павлов", район Илинден, финансиран по приоритетна ос 3 "Регионална образователна инфраструктура", процедура BG16RFOP0013.002 "Подкрепа за професионалните училища в Република България", по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, по обособени позиции: 1. Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на обзавеждане за учебни кабинети;

2017-00004926

Възложител: Национален осигурителен институт /НОИ/

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 14 Юли 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Осигуряване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в НОИ.

Описание: Обществената поръчка включва в обхвата си осигуряване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в Национален осигурителен институт - Централното управление (ЦУ) и 28-те Териториални поделения (ТП) на Националния осигурителен институт (НОИ). Вида на профилактичните прегледи е определен съгласно Приложение №5 към чл. 8 от Наредба №3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, чл.

2017-00004925

Възложител: "Булгартрансгаз" ЕАД

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 14 Юли 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пожароизвестителна система в сграден фонд на ПГХ "Чирен""

Описание: Поръчката включва доставка, монтаж, инсталация,настройка, въвеждане в експлоатация, гаранционна поддръжка и гаранционно обслужване на пожароизвестителна система, обучение на служители от възложителя за работа със системата, както и демонтаж на съществуващата система.

2017-00004924

Възложител: Столична община - Район "Оборище"

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 14 Юли 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Обновяване за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на район "Оборище"-СО по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради" по ОП

Описание: Избор на изпълнител за извършване на СМР по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Район „Оборище“ – СО, по обособени позиции.

2017-00004923

Възложител: Столична община - Район "Надежда"

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 14 Юли 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Приготвяне и предоставяне на готова храна в изпълнение на Операция тип 3 Осигуряване на топъл обяд

Описание: Предмет на поръчката: „Приготвяне и предоставяне на готова храна в изпълнение на Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд“ чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП)BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019“ на територията на СО-район „Надежда“

2017-00004922

Възложител: Столична община - Район "Възраждане"

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 14 Юли 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на 85 000 (осемдесет и пет хиляди) литра (+/-10%) газьол за нуждите на общинските детски заведения на територията на район "Възраждане", в срок до 30.04.2019г.

Описание: Прогнозно количество 85 000 (осемдесет и пет хиляди) литра (+/-10%) газьол за нуждите на общинските детски заведения на територията на район "Възраждане", за срок до 30.04.2019г.

2017-00004921

Възложител: Национална служба за охрана /НСО/

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 14 Юли 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на електрическа енергия - средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Националната служба за охрана“

Описание: Предмет на обществената поръчка е избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение, за два обекта - Административна сграда НСО и Гараж НСО, за срок от 2 години.

2017-00004920

Възложител: Община Трявна

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 14 Юли 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изготвяне на инвестиционни проекти и авторски надзор на обекти от Капиталовата програма за 2017 г. в бюджета на Община Трявна по 3 обособени позиции

Описание: „Изготвяне на инвестиционни проекти и авторски надзор на обекти от Капиталовата програма за 2017 г. в бюджета на Община Трявна по 3 обособени позиции“, както следва: Обособена позиция 1 – Изготвяне на идеен и технически проект за благоустрояване на „Божковска поляна“- кв. Тепавици и проект за мостово съоръжение и авторски надзор Обособена позиция 2 – Изготвяне на технически проект за благоустрояване площада на гр. Плачковци и авторски надзор Обособена позиция 3 – Изготвяне на технически проект за Дневен център за възрастни хора с увреждания и авторски надзор

2017-00004919

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Доктор Димитър Чакмаков" - Раднево

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 14 Юли 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходи

Описание: Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ „д-р Д.Чакмаков – Раднево” ЕООД гр.Раднево

2017-00004918

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Атанас Дафовски" АД - Кърджали

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 14 Юли 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на дезинфекционни препарати за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали"

Описание: Периодично повтарящи се доставки на дезинфекционни препарати за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените номенклатури в обособените позиции и сключване на договор за доставка при най-благоприятни условия за МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, гр. Кърджали

2017-00004916

Възложител: Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания /СБАЛПФЗ/ д-р Димитър Граматиков - Русе ЕООД - /Старо наименование - Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар /ОДПФЗС/ - Русе ЕООД

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 14 Юли 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на медицински изделия и консумативи за 2017г. - 2018г

Описание: Поръчката касае периодични доставки след предварителни заявки на медицински изделия, консумативи и реактиви по четири обособени позиции за нуждите на лечение на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков РУСЕ ЕООД за период от 12 месаца.

Търсене

Tenders-bg© 2017.
Всички права запазени.