информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 267/5136
Покажи

2014-00004021

Възложител: Община Шумен

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 30 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Избор на изпълнител за изготвяне на технически паспорти по проект "Създаване на готовност за следващият програмен период". по договор за БФП № BG161PO001/5-02/2012/013

Описание: Предмета на поръчката е Избор на изпълнител, който след извършване на обследване на обектите посочени в тази и въз основа на изискванията на Закона за устройство на територията ще бъдат изготвени технически паспорти на сградите, по реда на Наредба 5 за техническите паспорти на сградите.

2014-00004020

Възложител: Община Несебър

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Неизвестен

Публикувана на: 30 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: „Допълнителни строително-монтажни работи по изграждане на улици в ж.к. „Черно море”, гр. Несебър”

2014-00004019

Възложител: Община Котел

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 30 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Упражняване на строителен надзор на обект "Реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа на с.Тича, общ.Котел - 1 етап".

Описание: Упражняване на строителен надзор при изпълнението на І етап от Реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа на с.Тича, общ.Котел съгласно одобрен технически проект. Изпълнението на строителният надзор ще съвпадне с периода за изпълнение на СМР на обекта, включително до въвеждането му в експлоатация. Услугата ще се изпълнява в съответствие с чл.168 от ЗУТ, в обхват и при условията съгласно техническата спецификация на възложителя.

2014-00004018

Възложител: Община Благоевград

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 30 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Изграждане на кръгово кръстовище на бул. „Св. Димитър Солунски" и бул. „Васил Левски“ - гр. Благоевград”

Описание: С поръчката се възлага изграждане на кръгово кръстовище на бул. „Св. Димитър Солунски и бул. „Васил Левски“ - гр. Благоевград, съобразно одобрен работен проект с количествени сметки.

2014-00004017

Възложител: Община Благоевград

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 30 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Ремонт на уличната мрежа на територията на община Благоевград”

Описание: С поръчката се възлага 1. „Ремонт на асфалтова настилка- полагане на нов износващ пласт плътен асфалтобетон по улица “Александър Стамболийски“ в участъка от ул. „14-ти полк“ до ул. “Св. Димитър Солунски”; „Ремонт на асфалтова настилка- полагане на нов износващ пласт плътен асфалтобетон по ул. “Братя Миладинови“ в участъка от ул. „Митрополит Борис“ до ул. “Асен Христов”; „Ремонт на асфалтова настилка- полагане на нов износващ пласт плътен асфалтобетон по ул. “Битоля“ в участъка от ул. „Освобождение“ до ул. “Яне Сандански” в кв.

2014-00004014

Възложител: Министерство на правосъдието /МП/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 30 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Дейности за информация и публичност по проект „Ефективно и прозрачно принудително изпълнение чрез изграждане на Портал на съдебното изпълнение, интегриран с националните и европейските електронни правни системи”, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

Описание: "Дейности за информация и публичност по проект „Ефективно и прозрачно принудително изпълнение чрез изграждане на Портал на съдебното изпълнение, интегриран с националните и европейските електронни правни системи”, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

2014-00004013

Възложител: 134-то средно общообразователно училище - Димчо Дебелянов, гр. София

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Неизвестен

Публикувана на: 30 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на учебници и учебни помагала за децата от ППГ и за учениците от първи до седми клас по класове и по учебни предмети за учебната 2014/2015 г., съгласно Постановление № 104 от 10 май 2003 г. на Министерски съвет за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала.

2014-00004012

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Извора, гр. Девин към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 30 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: ”Доставка чрез закупуване на мебели, оборудване и др. материали за обзавеждане на сгради собственост на ТП ДЛС „ИЗВОРА” за нуждите на ТП ДЛС „ИЗВОРА”.

2014-00004011

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Пловдив към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 30 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на железарски и строителни материали за нуждите на ТП ”ДГС - Пловдив"

Описание: Предмет на откритата процедура е "Доставка на железарски и строителни материали за нуждите на ТП ”ДГС - Пловдив" за срок от 24 месеца, съгласно Решение І – 179/30.04.2014 г. на Директора на ТП “Държавно горско стопанство – Пловдив“ (ТП “ДГС - Пловдив“) за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.

2014-00004010

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Балчик към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 30 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества строителни материали за нуждите на ТП „ ДЛС Балчик” през 2014г.”

Описание: Доставка чрез покупка по заявка на Възложителя на прогнозни количества строителни материали за нуждите на ТП „ ДЛС Балчик при „СИДП” ДП гр. Шумен през 2014г., съгласно приложена техническа спецификация, неразделна част от документацията. Строителните материали са необходими за изпълнение на строително-ремонтни, строително-монтажни работи и текуща поддръжка на недвижими обекти, собственост на Възложителя. Обявените количества са прогнозни и в тях може да настъпи промяна по преценка и в зависимост от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2014-00004009

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Балчик към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 30 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Периодична доставка чрез покупка по заявка на смазочни материали - масла, спирачна течност, антифриз, течност за чистачки, дестилирана вода, грес, спрей за стъкла и смазване и др., необходими за ТП „ ДЛС Балчик при „СИДП” ДП гр. Шумен през 2014г. ”

Описание: Доставка чрез покупка по заявка на експлоатационни течности- смазочни материали за МПС и селскостопанска техника посочени в техническата спецификация, собственост на ТП „ ДЛС Балчик при „СИДП” ДП гр. Шумен през 2014г. Изпълнение: 1. Доставките ще се изпълняват по поръчка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката.

2014-00004008

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Тервел към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 30 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Периодична доставка чрез покупка по заявка на експлоатационни течности за автомобили - масла, спирачна течност, антифриз, течност за чистачки, дестилирана вода, грес, спрей за стъкла и смазване, необходими за МПС, собственост на ТП „ ДЛС Тервел при „СИДП” ДП гр. Шумен през 2014г. ”

Описание: Периодична доставка чрез покупка по заявка на експлоатационни течности за автомобили - масла, спирачна течност, антифриз, течност за чистачки, дестилирана вода, грес, спрей за стъкла и смазване, необходими за МПС, съгласно приложена техническа спецификация, неразделна част от документацията, собственост на ТП „ ДЛС Тервел при „СИДП” ДП гр. Шумен през 2014г. Предмет на доставка са прогнозни количества експлоатационни течности за нуждите на МПС и селскостопанска техника, собственост на Възложителя, както следва: 1.Двигателно масло – прогнозно количество 560литра;

2014-00004007

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Черни лом - Попово към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 30 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: „Извършване на ремонти, текущо обслужване, профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с части и материали на изпълнителя, на МПС с висока проходимост марка „Тойота” собственост на ТП ДЛС"Черни Лом" гр. Попово през 2014 год.”

2014-00004006

Възложител: Обединено детско заведение/ОДЗ/ 5 - Ракета, гр. София

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 30 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ 5 “Ракета”, Столична община – Район “Подуяне”

Описание: Предмет на настоящата открита процедура е определянето на доставчик, на когото да бъде възложено да доставя хранителни продукти за нуждите на ОДЗ № 5 “Ракета”, с административен адрес: гр.София, Район “Подуяне”, ул. "Емануил Васкидович" № 40-a. Хранителните продукти ще се доставят периодично, на партиди, франко складовете на ОДЗ 5 “Ракета”, съобразно предварително заявените от възложителя количества.Доставянето на стоки като мляко, хляб, плодове, зеленчуци и други бързоразвалящи се продукти се извършва ежедневно до 10,30 часа.

2014-00004005

Възложител: Диагностично - консултативен център I /ДКЦ I/ - гр. Добрич

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично прекратена

Публикувана на: 30 Апр. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Периодична доставка на реактиви, консумативи и тестове за „Клинична лаборатория” и „Лаборатория по микробиология”, медицински изделия – интраокулярни лещи и консумативи за „Очен сектор” и рентгенови филми и консумативи за „Образна диагностика”, по обособени позиции за срок от 12 месеца.

Описание: Периодична доставка на реактиви, консумативи и тестове за „Клинична лаборатория” и „Лаборатория по микробиология”, медицински изделия – интраокулярни лещи и консумативи за „Очен сектор” и рентгенови филми и консумативи за „Образна диагностика”, по обособени позиции за срок от 12 месеца.

Търсене

Tenders-bg© 2014.
Всички права запазени.