информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 267/5560
Покажи

2014-00010101

Възложител: Община Несебър

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 06 Ноем. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Упражняване на авторски надзор по време на строителството на общински обекти по обособени позиции: Обособена позиция №1: Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Строителство на канална помпена станция с напорен тръбопровод от с. Тънково до КПС №15, община Несебър” Обособена позиция №2: Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Изграждане на база на БКС, гр. Несебър”

2014-00010100

Възложител: Община Белово

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Неизвестен

Публикувана на: 06 Ноем. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: „Допълнителни строително-монтажни работи към обект: „Eнергоефективна реконструкция на Административна сграда на община Белово - СМР на покрив”.

2014-00010099

Възложител: Община Белово

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Неизвестен

Публикувана на: 06 Ноем. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: „Допълнителни строително-монтажни работи за обект: " Енергийно-ефективна реконструкция на читалище „Св. Св. Кирил и Методий"- инженеринг"

2014-00010098

Възложител: Целодневна детска градина /ЦДГ/ № 13 "Звездичка" гр. Варна

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 06 Ноем. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Ежедневна доставка на готова храна за нуждите на ЦДГ №13 "Звездичка", гр. Варна”

Описание: Да се приготвя и доставя готова храна, съгласно предварително изготвено от Изпълнителя с участието на технолог и одобрено от медицинското лице или директора на детската градина седмично меню, ежедневно в работни дни / около 252 работни дни/. За децата от 3 г. до 7 г. да се извършва доставка на: закуска, подкрепителна закуска , обяд (супа, основно ястие и десерт) и следобедна закуска по график. За децата на 5г. и 6г. в подготвителните групи да се извършва допълнителна доставка на покрепителна закуска за 16.00 ч. Доставките да се извършва два пъти дневно, а именно:

2014-00010097

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Рибарица към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Неизвестен

Публикувана на: 06 Ноем. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Предоставяне на юридически услуги, включващо абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения за срока до 31.12.2015 г.: Да съгласува на изготвени документи по ЗОП и Наредба за условията и възлагане изпълнението на дейноти в горските територии- държавна и общинска собственост и за ползавнето на дървесина и недървесни горски продукти; Да взема участие, като член на комисии в процедури по ЗОП и Наредба за условията и възлагане изпълнението на дейноти в горските територии- държавна и общинска собственост и за ползавнето на дървесина и недървесни

2014-00010096

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Самоков към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Ноем. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена, и охрана с помощта на сигнално - известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ТП "ДГС Самоков""

Описание: "Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена, и охрана с помощта на сигнално - известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ТП "ДГС Самоков""- извършване на денонощна физическа охрана на двора на ТП „Държавно горско стопанство Самоков” и намиращите се в него сгради и имущество находящи се в гр. Самоков, бул.

2014-00010095

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Върбица към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 06 Ноем. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: ”Превоз на спомагателни работници за извършване на дейности по маркиране на ЛФ за 2015 година, отглеждане на млади насаждения, подпомагане на естественото възобновяване до обекти намиращи се на територията на І-ви и ІІ-ри ГСУ на ТП „ДГС Върбица” през 2014 г., от следните населени места: 1. Позиция №1 - превоз на работници от населени места – гр. Върбица, с. Станянци, с. Божурово, с. Маломир и с. Нова Бяла река до обекти находящи се в І-ви ГСУ на ДГС Върбица

2014-00010094

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Добрич към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 06 Ноем. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на нови автомобили с висока проходимост

Описание: Доставка на два броя нови автомобили с висока проходимост, при условията на финансов лизинг

2014-00010093

Възложител: Средно общообразователно училище/СОУ/ "Христо Ботев" , гр. Враца

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Ноем. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на електроенергия за нуждите на СОУ "Христо Ботев"-гр.Враца, за период от 2 /две/ години, считано от датата на сключване на договора в 2 (две) обособени позиции, както следва: 1.Доставка на електроенергия в Административната сграда на СОУ „Христо Ботев“ с адрес: гр.Враца, ул. „Генерал Леонов“ 37; 2.Доставка на електроенергия в СОУ „Христо Ботев“ - База 2 с адрес: гр.Враца, бул. „Втори юни“ 60; Прогнозната стойност на поръчката е 55 000 лв., без включен ДДС.

2014-00010092

Възложител: Средно общообразователно училище/СОУ/ "Христо Ботев" , гр. Враца

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Ноем. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на топлинна енергия с топлоносител водна пара за нуждите на СОУ "Христо Ботев"-гр.Враца, с адрес: гр.Враца, ул.Генерал Леонов“ 37, за период от 2 /две/ години, считано от датата на сключване на договора. Прогнозна стойност 55 000 лв без ДДС.

2014-00010091

Възложител: БДЖ - Пътнически превози ЕООД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 06 Ноем. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на сървъри, сторидж масив и виртуализационен софтуер

2014-00010090

Възложител: БДЖ - Пътнически превози ЕООД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 06 Ноем. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: „Доставка на работни станции и монитори”

2014-00010089

Възложител: БДЖ - Товарни превози ЕООД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 06 Ноем. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на комуникационно оборудване".

Описание: „Доставка на комуникационно оборудване".

2014-00010088

Възложител: Държавно преприятие "Транспортно строителство и възстановяване" /ДП "ТСВ"/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 06 Ноем. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение” – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие”, бл.1, предоставено за ползване и управление на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване”, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1271, кв. „Илиянци”, ул. „Кирил Благоев” №14.

Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие” бл. 1, предоставено за ползване и управление на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване”, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1271, кв. „Илиянци”, ул. „Кирил Благоев” № 14.

2014-00010087

Възложител: Държавна психиатрична болница /ДПБ/ - с. Церова кория

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 06 Ноем. 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на медикаменти за нуждите на ДПБ-с.Церова кория, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки

Търсене

Tenders-bg© 2015.
Всички права запазени.