информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 267/5151
Покажи

2014-00004248

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Христо Стамболски"/МБАЛ/ - Казанлък /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Казанлък/

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 10 Май 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на общоболнични консумативи за нуждите на МБАЛ"Д-р Христо Стамболски"ЕООД гр.Казанлък. Обемът на поръчката е една позиция с 26 подпозиции.Всеки от участниците може да участва за: една, няколко или за всички 26 подпозиции в обекта на поръчката. Важно ! Оценяването се извършва по предложената методика за всяка подпозиция самостоятелно. Участникът не е длъжен да оферира за всички подпозиции в обособената позиция.

2014-00004245

Възложител: Община Драгоман

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Май 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Поканата е във връзка с осъществяване на авторски надзор при осъществяване на инвестицията на обект “Реконструкция и изграждане на площади в община Драгоман по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 23/322/00925 от 19 ноември 2012г. за 1. Обект село Мало Малово; 2. Обект село Габер; 3. Обект в село Габер-читалище; 4. Обект в село Несла ; 5.Обект в село Калотина.” финансиран по Програма за развитие на селските райони (2007-2013).

2014-00004244

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Благоевград АД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 10 Май 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: доставка на нов Ехограф за високо специализирана кардио-васкуларна диагностика за нуждите на Кардиологично отделение на „МБАЛ – Благоевград” АД, вкл. изпълнение на всички съпътстващи поръчката доставки, монтажни работи, пускане в експлоатация, обучение на персонала за работа с апаратурата, както и гаранционно и сервизно обслужване

Описание: доставка на нов Ехограф за високо специализирана кардио-васкуларна диагностика за нуждите на Кардиологично отделение на „МБАЛ – Благоевград” АД, вкл. изпълнение на всички съпътстващи поръчката доставки, монтажни работи, пускане в експлоатация, обучение на персонала за работа с апаратурата, както и гаранционно и сервизно обслужване

2014-00004242

Възложител: Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания /СБАЛПФЗ/ д-р Димитър Граматиков - Русе ЕООД - /Старо наименование - Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар /ОДПФЗС/ - Русе ЕООД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 10 Май 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: ”Доставка на лекарствени продукти за нуждите на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков Русе ЕООД”

Описание: Поръчката касае периодични доставки по предварителни заявки на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛПФЗ д-р . Д. Граматиков Русе ЕООД за срок от 12 месеца.

2014-00004241

Възложител: Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания /СБАЛПФЗ/ д-р Димитър Граматиков - Русе ЕООД - /Старо наименование - Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар /ОДПФЗС/ - Русе ЕООД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 10 Май 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на Специализирана болница за активно лечение за пневмофтизиатрични заболявания д-р Д. Граматиков Русе ЕООД

Описание: Поръчката касае периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на лечебното заведение

2014-00004240

Възложител: Община Поморие

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 10 Май 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) ЗА ОБЕКТ: БРЕГОУКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ (КРАЙБРЕЖНА АЛЕЯ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ И КВ. "СВЕТИ ГЕОРГИ" В ГР. ПОМОРИЕ".

Описание: Работно проектиране и строително-монтажни работи за строеж: Брегоукрепително съоръжение (крайбрежна алея) между Централна градска част и кв. "Свети Георги" в гр. Поморие", и упражняване на авторски надзор при строителството. Предвижда се възстановяване на съществуващата брегозащитна дига до необходимата кота, възстановяване на бронировката на водния откос и превръщането й в пешеходна и велосипедна алея, която да подобри цялостния облик на бреговата линия на гр. Поморие.

2014-00004239

Възложител: Община Поморие

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Май 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Саниране, рехабилитация и реновиране на мостик "Стария пристан" - гр. Поморие"

Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е „Саниране, рехабилитация и реновиране на мостик "Стария пристан" - гр. Поморие" В настоящия момент мостикът не функционира, поради аварийното му състояние и достъпът до него е ограничен. С цел пускането му отново в експлоатация се предвижда саниране, рехабилитиране и реновиране.

2014-00004238

Възложител: Община Гурково

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Май 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Благоустрояване на улици в Община Гурково" по следните обособени позиции: Обособена позиция 1:" БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. „ХР.БОТЕВ”, УЛ. „КРАЙРЕЧНА” – южна част, УЛ. „ДРУЖБА”, УЛ. „ТИНТЯВА”, УЛ. „РАВНЕЦ”, УЛ.”Н.ВЕРАНОВ” И УЛ. „ЛАТИНКА” В ГР. ГУРКОВО".

Описание: Съгласно Техническата спецификация приложена към Документацията за участие.

2014-00004237

Възложител: Община Гурково

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Май 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка и монтаж на оборудване, обзавеждане и специализиран автомобил за доставка при Дом за стари хора в гр. Гурково" по обособени позиции както следва: Обособена позиция 3: "Доставка чрез закупуване на нов товарен автомобил (ван) за превоз на храни и хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора в гр. Гурково".

Описание: Предметът на настоящата поръчка е доставка чрез закупуване на нов товарен автомобил (ван) за превоз на храни и хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора в гр. Гурково.

2014-00004236

Възложител: Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 10 Май 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за нуждите на Отделение по микробиологична лаборатория и контрол на ВБИ при УМБАЛ "Свeта Анна" - София АД

Описание: Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за нуждите на Отделение по микробиологична лаборатория и контрол на ВБИ при УМБАЛ "Свeта Анна" - София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата.

2014-00004235

Възложител: Земеделски институт - Стара Загора

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Май 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на зърно за нуждите на ЗИ-Стара Загора:

Описание: Доставка на зърно за нуждите на ЗИ-Стара Загора: 1. Царевица зърно 2. Пшеница зърно

2014-00004234

Възложител: Земеделски институт - Стара Загора

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Май 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на шрот за нуждите на ЗИ-Стара Загора

Описание: Доставка на шрот за нуждите на ЗИ-Стара Загора: позиция 1. Слънчогледов шрот - 200000кг позиция 2. Соев шрот - 100000кг

2014-00004233

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Свети Иван Рилски" ЕАД - София

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 10 Май 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка и пускане в експлоатация на нов шестдесет и четири канален видео ЕЕГ апарат за продължително видеомониториране

Описание: Доставка и пускане в експлоатация на нов шестдесет и четири канален видео ЕЕГ апарат за продължително видеомониториране

2014-00004232

Възложител: Община Созопол

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 10 Май 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Извършване на СМР в съществуващо рибарско пристанище гр.Черноморец, Община Созопол."

Описание: Извършване на СМР в съществуващо рибарско пристанище гр. Черноморец, община Созопол. Предвижда се реконструкция и модернизация на съоръженията на рибарския пристан за превръщането му в рибарско пристанище с достатъчен капацитет на пристанищните съоръженията.

2014-00004231

Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - София-град

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 10 Май 2014

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Текущ ремонт на дограма на административна сграда на ФО Ботевград - офис „София област” на ТД на НАП София с адрес: гр. Ботевград, ул. „Трети март” №61"

Описание: „Текущ ремонт на дограма на административна сграда на ФО Ботевград - офис „София област” на ТД на НАП София с адрес: гр. Ботевград, ул. „Трети март” №61"

Търсене

Tenders-bg© 2014.
Всички права запазени.