информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 267/4841
Покажи

2013-00011285

Възложител: Община Самоков

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Дек. 2013

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: „Доставка и монтаж на допълнително медицинско оборудване за нуждите на „МБАЛ Самоков“ ЕООД“ на обща стойност до 146 335.79 лева с вкл. ДДС.

2013-00011284

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД - Стара Загора

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 16 Дек. 2013

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Периодична доставка на медицински газове - бутилиран райски газ и течен кислород, чрез монтирани от изпълнителя съдове за съхранение, разположени на територията на "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА.

Описание: „Периодична доставка на медицински газове - бутилиран райски газ и течен кислород, чрез монтирани от изпълнителя съдове за съхранение, разположени на територията на "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА.

2013-00011283

Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 16 Дек. 2013

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Подобряване на знанията и уменията на служители от НАП във връзка с изпълнението на служебните им задължения при обмен на информация” в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Подобряване на уменията на служителите на дирекция „Информационен център” в НАП във връзка с по-ефективното изпълнение на служебните им задължения” Обособена позиция № 2 – „Повишаване уменията на служителите в НАП чрез обучение за оптимизиране на текстове за уебстраниците на администрацията”

Описание: „Подобряване на знанията и уменията на служители от НАП във връзка с изпълнението на служебните им задължения при обмен на информация” в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Подобряване на уменията на служителите на дирекция „Информационен център” в НАП във връзка с по-ефективното изпълнение на служебните им задължения” Обособена позиция № 2 – „Повишаване уменията на служителите в НАП чрез обучение за оптимизиране на текстове за уебстраниците на администрацията”

2013-00011282

Възложител: Държавно предприятие /ДП/ "Кабиюк" - Шумен

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Дек. 2013

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "ДОСТАВКА НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА (ПЕСТИЦИДИ) за нуждите на ДП "Кабиюк" гр. Шумен, през 2014 год." / подробно описани по видове и количества в документацията за участие/

Описание: "ДОСТАВКА НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА (ПЕСТИЦИДИ) за нуждите на ДП "Кабиюк" гр. Шумен, през 2014 год." както следва: Kорида; Бриз; Дифендър; Пулсар; Торнадо; Линурон; Еклипс; Наса; Пикадор; Агрия 1050 плюс; Актелик; Дует ултра; Протектор; Сейвидж; Витавакс 200 ФС /или аналози/

2013-00011281

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД - София /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна" ЕАД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично прекратена

Публикувана на: 16 Дек. 2013

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Доставка на дезинфектанти и превързочни материали за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”

Описание: “Доставка на дезинфектанти и превързочни материали за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД” съгласно спецификация

2013-00011280

Възложител: "Метрополитен" ЕАД - София

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Дек. 2013

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на резервни части, оборудване, измервателна техника и материали за службите „Електроснабдяване”, „Електромеханика” и „ЖП и ИС” за 2013 г. по приложени спецификации

Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е: Доставка на резервни части, оборудване, измервателна техника и материали за службите „Електроснабдяване”, „Електромеханика” и „ЖП и ИС” за 2013 г. по приложени спецификации. Поръчката е за доставка на резервни части, оборудване, измервателна апаратура и материали за служби „Електроснабдяване”, „Електромеханика” и „ЖП и ИС”, необходими за поддържането на съоръженията на метрото в добро техническо състояние и са гаранция за сигурността и безаварийната му работа.

2013-00011279

Възложител: "Метрополитен" ЕАД - София

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Дек. 2013

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Осигуряване на достъпност и благоустрояване на прилежащи площи по бул. "Кръстьо Пастухов"

Описание: Строително-монтажните работи ще се извършат на базата на Работен проект на Възложителя, разработен в съответствие с основния проект за бул. „Кръстьо Пастухов“ – неразделна част от документацията за участие. Проектът предвижда благоустрояване на прилежащи площи и междублокови пространства след изпълнение на строителни дейности по разширението на метрото в София от бул. „Цариградско шосе“ към летище София. Проектът третира междублоковите пространства в ляво и дясно по цялата дължина на бул. „Кръстьо Пастухов“ от кръстовището с бул. „Кап.

2013-00011278

Възложител: Община Добрич

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Дек. 2013

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Извършване на финансов одит по Проект „Обновена и модернизирана градска среда, чрез реконструкция на Градски парк „Свети Георги”, по Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/007 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013 г.

Описание: Предметът на поръчката е: „Извършване на финансов одит по Проект „Обновена и модернизирана градска среда, чрез реконструкция на Градски парк „Свети Георги”, по Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/007 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013 г.

2013-00011277

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Процедура: Договаряне с обявление по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 16 Дек. 2013

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Подмяна на електрически арматури и регулатори по техническа вода за Главни циркулационни помпи на 5 и 6 блок

Описание: "Подмяна на електрически арматури и регулатори по техническа вода за Главни циркулационни помпи на 5 и 6 блок".

2013-00011276

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Дек. 2013

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на 39 броя чохли за съхранение на херметични ОТВС, 37/3 1362.04.00.00. ТУ 05764417-011.93. с шевни шестостенни тръби. Изготвяне на обосновка на възможността за използване на чохли 37/3 1362.04.00.000. ТУ 05764417-011-93 за транспорт и съхранение на отработено ядрено гориво с дълбочина на изгаряне до 55 MW.d/kg U.

2013-00011275

Възложител: Община Ямбол

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Дек. 2013

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Предмета на услугата е „Упражняване на авторски надзор на изпълнението на инвестиционен проект на обект:"Безистен - Културно-информационен център",с местоположение: гр.Ямбол, община Ямбол" по част "Електро”", в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-03/2010/022, проектно предложение „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции".

2013-00011274

Възложител: Многопрофилна болница за aктивно лечение /МБАЛ/ - Бургас АД

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Частично възложена и частично прекратена

Публикувана на: 16 Дек. 2013

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ПРИ „МБАЛ – БУРГАС” АД”

Описание: „Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на отделение по очни болести при “МБАЛ-Бургас”АД”. Предмет на доставка са медицински изделия и консумативи, които биват заплащани напълно или частично от пациентите на лечебното заведение, съгласно чл. 30а от Закона за медицинските изделия, във връзка с чл. 82б от Закона за здравето. Посочените количества са прогнозни и не задължават възложителят да ги закупи в пълния им обем. Конкретните доставки се определят от потребностите на лечебното заведение със заявки до изпълнителя.

2013-00011273

Възложител: Община Алфатар

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП

Статус: Възложена

Публикувана на: 16 Дек. 2013

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име:

Описание: Доставка на електрическа енергия /ниско напрежение/ за нуждите на обекти общинска собственост на територията на община Алфатар, за срок 01.01.2014 до 31.12.2015 г., а именно: Доставка на електрическа енергия 220 V/380V за нуждите на обекти собственост на Община Алфатар 24 /двадесет и четири/ часа в денонощието до мястото на присъединяване на електроразпределителната мрежа на участника към електрическите съоръжения за обектите, описани в приложение №1 "Списък на обектите, консумиращи ел. енергия в община Алфатар".

2013-00011272

Възложител: Столична община

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Затворена

Публикувана на: 16 Дек. 2013

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Поддръжка и експлоатация на десет броя фонтани на територията на Столична община за сезонно ползване през 2014г.-2015г.

Описание: Поддръжка и експлоатация на десет броя фонтани на територията на Столична община за сезонно ползване през 2014г.-2015г. както следва: 1.Фонтан пред Народен театър „Иван Вазов”; 2.Фонтан пред Минерална баня-гр.Банкя; 3.Фонтан на кръгово кръстовище – гр.Банкя; 4.Фонтан в парк „Оборище”-до театър „София”; 5.Фонтан в парк „Оборище”-срещу ул. „В.Априлов” (Дарик радио); 6.Фонтан в Южен парк срещу бул. „Витоша” и ул.”Бяла черква”; 7.Фонтан на площад „Бански”; 8.Фонтан в градина „Буката”; 9.Фонтан пред район „Изгрев”;

2013-00011271

Възложител: Столична община

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Статус: Прекратена

Публикувана на: 16 Дек. 2013

Производство в КЗК: ДА

Образувано дело във ВАС: ДА

Име: „Доставка, монтаж и интегриране на Интелигентна система за управление на трафика” на Столична община във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"

Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е: доставка, монтаж и интегриране на Интелигентна система за управление на трафика (ИСУТ) /Intelligent Transport Systems (ITS)/ на територията на Столична община, България.

Търсене

Tenders-bg© 2014.
Всички права запазени.