информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 3/7353
Покажи

2017-00009426

Възложител: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 07 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка и монтаж на мебели за обзавеждане на полифункционална конферентна зала в сградата на Министерството на околната среда и водите

Описание: Предметът на поръчката е доставка и монтаж на мебелно обзавеждане, включващо 14 вида артикули с конкретни количества и изисквания към техническите параметри на всеки вид артикул, посочени в техническите спецификации, неразделна част от документацията за обществената поръчка.

2017-00009423

Възложител: Община Лозница

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 07 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доизграждане на канализационна мрежа на град Лозница – II Етап”

Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително - монтажни работи, свързани с доизграждане на втори етап от канализационната мрежа на гр. Лозница. Изграждането на канализационните клонове включва доставка на всички материали, изкопни работи, монтажни работи, строителни работи и възстановяване на съществуващата настилка с всички необходими съоръжения и сградни отклонения към имотите.

2017-00009421

Възложител: Технически университет /ТУ/ - София

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 07 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Извършване на периодични доставки на автомобилно гориво и гориво-смазочни продукти за нуждите на Технически университет – София и негови поделения“

Описание: Предметът на обществената поръчка е: „Извършване на периодични доставки на автомобилно гориво и гориво-смазочни продукти за нуждите на Технически университет – София и негови поделения“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Извършване на периодични доставки на автомобилно гориво за нуждите на Технически университет – София и негови поделения“; Обособена позиция № 2 „Извършване на периодични доставки на гориво-смазочни продукти за нуждите на Технически университет – София и негови поделения“.

2017-00009419

Възложител: Министерство на отбраната /МО/

Процедура:

Публикувана на: 07 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Интегрирана логистична поддръжка на самолети МиГ-29 - рамково споразумение"

Описание: Предметът на поръчката е: Интегрирана логистична поддръжка (ИЛП) за период от 48 (четиридесет и осем) месеца на 12 броя самолети МиГ-29А и 3 броя самолети МиГ-29УБ. ИЛП трябва да възстанови летателната годност на самолетите и да осигури не по-малко от 50% остатъчен междуремонтен ресурс на оборудването от комплектацията на самолетите, като под оборудване се разбира агрегати, блокове, възли и детайли от самолета, двигателите РД-33, сер.2, кутии на самолетните агрегати КСА-2 и комплектуващите ги системи и елементи.

2017-00009418

Възложител: Институт по земеделие и семезнание /ИЗС/ "Образцов чифлик" - Русе

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 07 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на дизелово гориво за извънпътна техника и трактори, чрез борсов договор през 2018г.".

Описание: Доставки през 2018г. на дизелово гориво за извънпътна техника и трактори за нуждите на ИЗС "Образцов чифлик" Русе. Общото количество на дизеловото гориво, което ще бъде доставено е до 65 000л. на стойност до 100 000лв.. Доставките ще бъдат извършвани периодично до склада на ИЗС "Образцов чифлик" в кв.ДЗС, гр.Русе. Срок за изпълнение на всяка отделна доставка: до 3 /три/ работни дни от подаване на заявката.

2017-00009401

Възложител: Община Ардино

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 07 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Oбществен превоз на пътници с автобусен транспорт по автобусна линия Долно Прахово - Търна от утвърдена Общинска транспортна схема с часове на тръгване 06:40 - 07:00 часа, 18:20-18:40 часа

Описание: Oбществен превоз на пътници с автобусен транспорт по автобусна линия Долно Прахово - Търна от утвърдена Общинска транспортна схема с часове на тръгване 06:40 - 07:00 часа, 18:20-18:40 часа

2017-00009460

Възложител: Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „ДОСТАВКА НА ОРИГИНАЛНИ ТОНЕРИ И ДРУГИ КОНСУМАТИВИ ЗА ПЕЧАТ ЗА КОПИРНИ И ПЕЧАТАЩИ УСТРОЙСТВА С МАРКИ LEXMARK, SHARP, CANON, SAMSUNG, XEROX и BROTHER“

Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки LEXMARK, SHARP, CANON, SAMSUNG, XEROX и BROTHER.

2017-00009455

Възложител: Министерство на труда и социалната политика /МТСП/

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

Описание: Предметът на обществената поръчка включва организиране на събития от различен формат, например: Комитет за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", информационни дни, семинари, обучения, работни срещи, форуми, кръгли маси и др. Различните събития включват изпълнение на различни комбинации от услуги - настаняване, кетъринг, зала и техника, система за симултанен превод, кабинка за превод, транспорт, разпечатване, окомплектоване и подвързване на материали, регистрация на участниците.

2017-00009451

Възложител: Столична община

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ по обособени позиции:

Описание: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ по об. позиции: Об. поз.№ 1: Сключване на Застраховка „Отговорност на работодателя“, покриваща отговорността на ОП „СПТО“ като работодател за вредите, причинени на неговите работници и служители при или по повод изпълнение на задълженията им по трудово правоотношение и възникнали през срока на застрахователния период.

2017-00009449

Възложител: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/

Процедура:

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на ЖП материали и принадлежности за железен път. Поддръжка на железен път.

Описание: Доставка на ЖП материали и принадлежности за железен път. Поддръжка на железен път.

2017-00009444

Възложител: Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Бургас , ЕООД - /Старо наименование - Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Бургас ЕООД/

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Извънгаранционен абонаментен сервиз, включващ профилактика и ремонт на високоспециализирана медицинска апаратура, съгласно приложена спецификация

Описание: Извършване на извънгаранционен абонаментен сервиз, включващ дейности по профилактика и ремонт, с влагане на нови, оригинални резервни части на два броя високоспециализирани медицински апарати. Всички необходими дейности, включени в предмета на поръчката, са описани подробно в техническата спецификация.

2017-00009437

Възложител: Министерство на правосъдието /МП/

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Доставка на комуникационно активно оборудване“

Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на два броя комутатори - един Комутатор тип I и един Комутатор тип II. Основна цел на процедурата е обновяване на съществуващите опорни комутатори, чрез което да се обезпечи мрежовата свързаност в министерството при минимален риск от отпадане на свързаност по време на замяната, както и постигане на пълна конфигурационна и хардуерна съвместимост със останалото съществуващо комуникационно оборудване, като се запази текущата топология, настройки и конфигурация.

2017-00009436

Възложител: Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Основен ремонт при заводски условия с отстраняване на източници на газоотделяне на 3 броя шунтови реактори

Описание: Поръчката е за основен ремонт при заводски условия с отстраняване на източници на газоотделяне на 3 броя шунтови реактори. Услугата включва привеждане в транспортен вид, демонтаж от мястото на експлоатация, транспорт, ремонт при заводски условия, контролни изпитания, транспорт и монтаж на мястото за експлоатация и привеждане в експлоатационен вид на шунтовите реактори.

2017-00009387

Възложител: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД - /Старо наименование - Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ "Марица Изток 3" АД/

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на резервни части за предпазни клапани за котел и регулиране на предпазни клапани на контролни блокове на блок 1

Описание: Доставка на резервни части за предпазни клапани /баланси остра пара/ и регулиране със SESITEST на предпазни клапани и STE 5 на контролни блокове на Блок 1, съгласно техническа спецификация

2017-00009386

Възложител: Държавно предприятие /ДП/ Български спортен тотализатор /БСТ/

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 06 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на автомобилни горива"

Описание: Предметът на настоящата поръчка поръчката обхваща доставка на горива за зареждане на моторни превозни средства, посочени от ДП “Български спортен тотализатор”, посредством 24-часово зареждане на бензиностанции, собственост на изпълнителя или наети от него, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с разплащателни карти - до 250 000 литра автомобилни бензини и до 300 000 дизелово гориво, за период от 3 години.

Търсене

Tenders-bg© 2017.
Всички права запазени.