информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 3/7432
Покажи

2018-00000547

Възложител: Община Пловдив

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Избор на изпълнител за транспортирането на вода, по съществуващи хидротехнически съоръжения, представляващи „Водохващане на река Първенецка в землището на гр.Пловдив – Запад и „Водохващане на р.Въча след ВЕЦ „Кричим, необходима за пълнене на Гребен канал – гр.Пловдив, съставляващ УПИ III – Гребен Олимпийски канал за 2018.

Описание: Периодично транспортиране на общо 4 000 000 ( четири милиона) куб.м. вода, необходими за зареждането на Гребен канал- Пловдив.Всяко зараждане се извършва съобразно линеен график - Приложение 1, представен от Възложителя, с фиксирани периоди и водни обеми.

2018-00000546

Възложител: "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД

Процедура:

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на резервни части на възбудителни системи за ВЕЦ „Алеко“, реф.№17РП-У50А040

Описание: Доставка на резервни части на възбудителни системи за ВЕЦ „Алеко“

2018-00000598

Възложител: Агенция за социално подпомагане /АСП/

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на Агенцията за социално подпомагане, ползвани от Централно управление на АСП в гр. София

Описание: Предметът на поръчката обхваща oсигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили в Централно управление на АСП в гр.

2018-00000592

Възложител: Многопрофилна болница за aктивно лечение /МБАЛ/ - Бургас АД

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Покупка на електрическа енергия на свободния пазар за нуждите на „УМБАЛ – БУРГАС” АД”.

Описание: Предметът на обществената поръчка е сключване на договор за покупко-продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл.100, чл.101, чл.102 и чл.103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на комплекса от сгради, включени в състава на „УМБАЛ – Бургас” АД, разположени на територията на гр. Бургас, с административен адрес: бул. „Стефан Стамболов” № 73, и присъединени към мрежа Ср.Н със собствена кабелна мрежа.

2018-00000590

Възложител: Столична община

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за нуждите на медицинските специалисти, работещи в училищните здравни кабинети и служителите в общинските комплекси за детско

Описание: Предметът на обществената поръчка е избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за нуждите на медицинските специалисти, работещи в училищните здравни кабинети и служителите в общинските комплекси за детско хранене. Обществената поръчка се провежда с цел осигуряване на работно облекло на медицинските специалисти, работещи в училищните здравни кабинети и служителите в общинските комплекси за детско хранене, във връзка със сключения с тях колективен трудов договор. Работно облекло включва - дрехи и профилактични обувки.

2018-00000588

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/

Процедура: Открита процедура

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Периодични доставки на хранителни продукти по предварителни заявки за организиране храненето в БПЛР Хисаря към Военномедицинска академия

Описание: Периодични доставки по предварителни писмени заявки на Възложителя на основни групи хранителни продукти, за които е представена подробна характеристика и изисквания в Раздел IV „Техническа спецификация” – Приложение № 1 и Приложения №№ 1.1 – 1.8 към документацията за възлагане, както следва: Група № 1 „Месо и месни продукти за директна консумация”- Приложение № 1.1; Група № 2 „Охладено и замразено пилешко месо и риба” - Приложение № 1.2; Група № 3 „Мляко,млечни продукти, безалкохолни напитки”- Приложение № 1.3; Група № 4 „Пресни плодове и зеленчуци”- Приложение № 1.4; Група № 5 „Хляб,хлебни

2018-00000543

Възложител: Народно читалище "Христо Ботев - 1872" гр. Нови пазар

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на система за ефектно осветление, озвучителна система и актуализация на осветление във връзка с изпълнение на Договор № 27/07/2/0/0021/18.07.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова пом

Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на система за ефектно осветление, озвучителна система и актуализация на осветление във връзка с изпълнение на Договор № 27/07/2/0/0021/18.07.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. съфинансирана от ЕЗФРСР по три обособени позиции:

2018-00000542

Възложител: ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на течни горива за 2018 г.”

Описание: Необходимите видове и количества течни горива за 2018 г. са, както следва: - дизелово минерално гориво 10 ppm Е5 – 1 822 000 +/- 5% литра; - дизелово минерално гориво 10 РРМ Е5 CFPP (-26) - 13 000 +/- 5% литра; - газьол 0,001% S за отопление - 180 600 +/- 5% литра.

2018-00000541

Възложител: Община Петрич

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР по проект „Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото дворно пространство в училища и детски градини в гр. Петрич“

Описание: „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР по проект „Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото дворно пространство в училища и детски градини в гр. Петрич“, осъществяван по ОПРР 2014-2020”. Очакваните резултати от изпълнението на договора са: извършване на качествен авторски надзор, изготвяне на необходимите документи за доказване извършването на строително-монтажните работи, съставяне на констативен акт за съответствие на ремонтните дейности с инвестиционните проекти, мониторинг по изпълнението на СМР, въвеждане на обект в експлоатация.

2018-00000540

Възложител: Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Абонаментна техническа поддръжка на програмен продукт „Системата за управление на човешките ресурси HeRMeS“

Описание: Изпълнението на поръчката трябва да осигури нормалното функциониране на програмен продукт HeRMeS, неговото обновяване с всички нови версии и разширения, включително и такива, които покриват настъпилите изменение в нормативната уредба, както и да осигури помощ за потребителите, работещи с програмен продукт HeRMeS. 1. Изпълнителят трябва да осигури нормалното функциониране на програмен продукт HeRMeS, което съответства на предоставената потребителска документация и общоприетите очаквания за функциониране на информационна система за управление на човешките ресурси.

2018-00000537

Възложител: Община Белица

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Избор на изп. за упр. на стр. надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на СМР на проект по ПРСР

Описание: Упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: „BLG1020 / II - 84, Якоруда - Разлог / жп гара Белица - Краище - Лютово - Бабяк – Орцево”, „BLG1021 / III - 8406 / Белица - лет. Семково” „BLG1024 / BLG1020, жп гара Белица - Лютово / Краище - Горно Краище”, на територията на община Белица”. Процедурата е разделена на 6 (шест) обособени позиции.

2018-00000536

Възложител: Община Червен бряг

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доизграждане на съществуващ строеж- жилищен блок №6, УПИ XI, кв. 70 по плана на жилищен комплекс “Победа” в град Червен бряг“.

Описание: 1.1. Предметът на поръчката обхваща дейностите по осъществяване на строително-монтажните работи за изпълнение в съотвествие с изготвените проекти за обект: "Доизграждане на съществуващ строеж- жилищен блок №6, УПИ XI, кв. 70 по плана на жилищен комплекс “Победа” в град Червен бряг“.

2018-00000535

Възложител: Община Русе

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Упражняване на авторски надзор за обект: Изграждане на осветление на територията на град Русе със следните етапи (подобекти): - Осветление около бл.307, бл.308 и бл.309, жк.Чародейка-север - Осветление ул.Руй планина бл.Потсдам 1 и бл.Иван Кръстев 2 - Осветление пространство между ул.Муткурова, ул.Панайот Хитов, ул.Шести септември и ул.Мария Луиза - Осветление бл.№106, бул.“Скобелев“ №16 - Осветление по по ул.Прага - Oсветление по ул.Иван Вазов, ул.Пенчо Славейков - Oсветление бул.Родина - Oсветление пешеходна алея източна ограда СОУ Възраждане

Описание: Предмет на възлагане на настоящата поръчка е: Упражняване на авторски надзор за обект: Изграждане на осветление на територията на град Русе със следните етапи (подобекти): - Осветление около бл.307, бл.308 и бл.309, жк.Чародейка-север - Осветление ул.Руй планина бл.Потсдам 1 и бл.Иван Кръстев 2 - Осветление пространство между ул.Муткурова, ул.Панайот Хитов, ул.Шести септември и ул.Мария Луиза - Осветление бл.№106, бул.“Скобелев“ №16 - Осветление по по ул.Прага - Oсветление по ул.Иван Вазов, ул.Пенчо Славейков - Oсветление бул.Родина

2018-00000534

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Суворово към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Извършване на услуга по охрана с помощта на сигнално охранителна техника /СОТ/ за нуждите на ТП ДГС "Суворово" при СИДП ДП Шумен за 2018г."

Описание: Охрана на обект, находящ се на адрес: гр.Суворово, бул."Възраждане" 38 и включващ - Административната сграда №1, гаражи за леки автомобили на ТП ДГС Суворово, стол, склад и Административна сграда №2 със СОТ чрез регистрация, обработка и съхранение на сигнали, получени от алармената система и/или по сигнал на Възложителя.

2018-00000533

Възложител: Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология /УСБАЛЕ/ "Акад. Ив. Пенчев" ЕАД

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 23 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ АКАД. ИВ.ПЕНЧЕВ ЕАД

Описание: Периодични доставки на лекарствени продукти и медицински изделия (превързочен материал) за нуждите на УСБАЛЕ „АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ” ЕАД”- гр. София, за срок от 12 (дванадесет) месеца. Предметът на обществената поръчка се разделя на 3 (три) обособени позиции, в зависимост от терапевтичната област на приложение на лекарствените продукти/ медицинските изделия, както следва: Обособена позиция № 1 - лекарствени продукти; Обособена позиция № 2 - лекарствени продукти за външна употреба, фасовки и билкови препарати; Обособена позиция № 3 - медицински изделия.

Търсене

Tenders-bg© 2018.
Всички права запазени.