информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 2/7432
Покажи

2018-00000578

Възложител: ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на йонообменни смоли”

Описание: Доставка на йонообменни смоли по следните обособени позиции: - Първа обособена позиция: „Доставка на катионит и анионит за филтри смесено действие за процеса – обезсоляване на турбинен кондензат”; - Втора обособена позиция: „Доставка на слабоосновен анионит за процеса производство на обезсолена вода”

2018-00000577

Възложител: Община Плевен

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Извършване на дейности по цифровизиране на съществуващи данни за територията на гр. Плевен и доставка и инсталация на ГИС софтуер за нуждите на Oбщина Плевен“

Описание: В рамките на изпълнение на предмета на договора, изпълнителят трябва да изпълни следните дейности: Дейност 1 Цифровизиране на съществуващи данни; Дейност 2 Доставка и инсталация на ГИС софтуер; Дейност 3 Миграция на данни; Дейност 4 Обучение; Дейност 5 Гаранционна поддръжка Детайлното описание на дейностите и очакваните резлтати от тях е описано подробно в Техническата спецификация, неразделна част от документацията.

2018-00000574

Възложител: Община Велинград

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект „Реконструкция и ремонт на улици в гр. Велинград“.

Описание: Изпълнителят следва да извърши строително ремонтни работи по реконструкция на следните улици от гр. Велинград: 1.Улица „Осми март”. 2.Улици „Трети март” 3.Улица „Милош Папарков”. 4.Улица „Буков дол”. Количеството на строителните работи на обекта е посочено в КС - достъпни в профила на купувача.

2018-00000571

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Дупница към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване на МПС, профилактика, диагностика и ремонт на МПС, включително доставка на резервни части и консумативи за МПС за нуждите на ТП ДГС Дупница“ за срок от 24 месеца

Описание: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване на МПС, профилактика, диагностика и ремонт на МПС, включително доставка на резервни части и консумативи за МПС за нуждите на ТП ДГС Дупница“ за срок от 24 месеца

2018-00000568

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Паламара към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на торове

Описание: Доставка на минерални торове за обработка на близо 400 декара дивечови ниви в териториалния обхват на ТП ДЛС Паламара.

2018-00000567

Възложител: Гимназия с преподаване на чужди езици /ГПЧЕ/ "Йоан Екзарх" - гр. Варна

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на дизелово гориво за срок от една година.

Описание: Доставка на дизелово гориво за срок от една година.ДИЗЕЛОВО ГОРИВО КОД 09134200

2018-00000564

Възложител: Община Сливница

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Сливница.

Описание: Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Сливница.

2018-00000559

Възложител: Държавна психиатрична болница /ДПБ/ - Бяла, област Русе

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Бяла за 2018 г. - по 3 (три) обособени позиции”

Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е “Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Бяла за 2018 г. - по 3 (три) обособени позиции”. Предметът на обществената поръчка е разделен на 3 (три) обособени позиции, както следва: 1. ОП № 1: „Доставка на психиатрични медикаменти“ с 67 ном. единици; 2. ОП № 2 „Доставка на други медикаменти“ с 30 ном. единици; 3. ОП № 3 „Доставка на медицински консумативи“ с 34 ном. единици;

2018-00000557

Възложител: Община Баните, област Смолян

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Аварийни ремонтно-възстановителни работи на покрива на физкултурния салон на ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" с. Давидково"

Описание: „Аварийни ремонтно-възстановителни работи на покрива на физкултурния салон на ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" с. Давидково". Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е 15 000 лв. без ДДС. Място на изпълнение на обществената поръчка е Община Баните, Област Смолян.

2018-00000556

Възложител: Община Раковски

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „ДОСТАВКА НА НОВ МИНИ ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ ЗА нуждите на ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ“

Описание: ДОСТАВКА НА НОВ МИНИ ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ ЗА нуждите на ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ"

2018-00000554

Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Велико Търново

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на природен газ за нуждите на офис Габрово при ТД на НАП Велико Търново“

Описание: Доставка на природен газ за нуждите на офис Габрово при ТД на НАП Велико Търново. Място на изпълнение: административната сграда на офис Габрово, находяща се в гр. Габрово, ул. „Априловска" № 7. Срок на изпълнение на поръчката - 24 месеца, считано от влизане в сила на договора.

2018-00000551

Възложител: Община Балчик

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка и монтаж на IT оборудване по Проект “Мрежа за интелигентно сътрудничество на Черноморските общини в трансграничния регион“

Описание: Поръчката е свързана с доставка на оборудване за нуждите на общинската администрация с цел подобряване на ефективността на обществените услуги. За целта е предвидено да бъде доставено следното оборудване: - Настолен компютър – 12 бр. - Монитор – 12 бр. - Майкрософт Офис пакет – 12 бр. - Многофункционално копирно устройство – 1 бр. - Преносим хард диск – 3 бр. - USB флаш памети – 3 бр. - Тъчскрийн дисплей – 1 бр. - Сървър – 1 бр. - Операционната система за сървър – 1 бр.

2018-00000550

Възложител: Община Кюстендил

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и преустройство на общинска сграда в с.Лозно в център за временно настаняване“

Описание: Упражняване на авторски надзор, съгласно чл.162 от ЗУТ по всички части на инвестиционния проект по време на строителството в периода от подписване Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до окончателно приемане на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и въвеждане в експлоатация на обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще упражнява дейността си в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи извършваната дейност.

2018-00000549

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Христо Ботев" АД - Враца

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Предоставяне на ВиК услуги за нуждите на МБАЛ "Христо Ботев" АД

Описание: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води на сградите на МБАЛ "Христо Ботев" АД, находящи се в гр. Враца, бул. "Втори юни" № 66, по актуални единични цени, определени от КЕВР, за срок от 24 месеца.

2018-00000548

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Оказване на консултантски услуги за системи и оборудване на реакторни установки, при експлоатация и по време на ремонт на енергоблокове 5 и 6.

Описание: Оказване на консултантски услуги за системи и оборудване на реакторни установки, при експлоатация и по време на ремонт на енергоблокове 5 и 6.

Търсене

Tenders-bg© 2018.
Всички права запазени.