информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 2/7353
Покажи

2017-00009452

Възложител: Община Банско

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Обществен превоз на пътници по републиканската, областната и общинската пътна мрежа от квотата на община Банско”

Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща oбществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените републиканска, областна и общинска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания - Приложение № 1, неразделна част от Техническата спецификация.

2017-00009448

Възложител: Регионална дирекция социално подпомагане - Благоевград

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за административната сграда на ТД на АСП - Регионална дирекция за социално подпомагане - Благоевград, с адрес гр.БЛагоевград, ул.Братя Иванови 7, ет.3

Описание: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за административната сграда на Регионална дирекция за социално подпомагане – Благоевград, с адрес : гр. Благоевград, ул. “Братя Иванови“ №7, ет.3. Сградата е предоставена за ползване със Споразумение за временно и безвъзмездно ползване на недвижим имот – публична държавна собственост и Анекс №ФС01-0211/03.10.2017 г. за нуждите на РДСП – Благоевград.

2017-00009447

Възложител: Районна здравно осигурителна каса /РЗОК/ - Ловеч

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Ловеч, включително доставка и монтаж на резервни части

Описание: Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Ловеч, включително доставка и монтаж на резервни части, включва: изготвяне на експертни оценки на компютърна и периферна техника, която е функционално негодна или неотговаряща на съвременните технически изисквания. 1. Профилактиката включва: 1.1.за компютрите: - извършване на хардуерна профилактика на компютърните конфигурации по заявка.

2017-00009446

Възложител: Център за градска мобилност /ЦГМ/ ЕАД

Процедура:

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в обществения транспорт”.

Описание: Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в столичния градски транспорт да включва следните компоненти: 1. Приложен и сървърен софтуер FareOn: - инсталиране на нови основни и междинни версии на програмното осигуряване; осигуряване на инструкции и консултации относно ползването на поддръжката; - администриране и наблюдение на FareOn сървърното програмно осигуряване;

2017-00009443

Възложител: Община Айтос

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Сравнителен анализ на социалната система и законодателство в Швеция и България, разработване на стандарт за въвеждане на професия „Под-сестра“ и провеждане на обучения за повишаване квалификацията“

Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Предмет на настоящото публично състезание е „Сравнителен анализ на социалната система и законодателство в Швеция и България, разработване на стандарт за въвеждане на професия „Под-сестра“ и провеждане на обучения за повишаване квалификацията“. Изпълнението на работата включва 3 отделни, но взаимносвързани дейности, като за тяхното изпълнение участниците следва да предложат подходяща методология, с която да осигурят качеството на предоставените продукти и услуги.

2017-00009442

Възложител: Община Вълчи дол

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ "РЕМОНТ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНА СРЕДА НА ПГ ЗГС В С. СТЕФАН КАРАДЖА - ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ"

Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол. В рамките на настоящата обществена поръчка, следва да бъдат изпълнени: строително -монтажни работи по сградата на професионалната гимназия с РЗП 1380.70 м2; строително-монтажни работи по сградата на външната тоалетна с РЗП 43.20 м2; строително-монтажни работи по оградата на гимназията с дължина 275 м и строително-монтажни работи по вертикална планировка в в имота на гимназията с обша площ на УПИ-то 13 600 м2 .

2017-00009441

Възложител: Електроразпределение Юг ЕАД - /Предишно наименование - ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Процедура:

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изграждане на нова версия на съществуващ софтуер за управление на мрежата (DMS) - ADMS с частична миграция на данни

Описание: Изграждане на нова версия на съществуващ софтуер за управление на мрежата (DMS) - ADMS с частична миграция на данни. Инсталация на надграждане на съществуващ софтуер за управление на мрежата (DMS) - ADMS с частична миграция на данни за три КЕЦ-а: КЕЦ Бургас Център, КЕЦ Карнобат и КЕЦ Поморие от разпределителната мрежа на Електроразпределение Юг EАД

2017-00009438

Възложител: Община Лясковец

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 08 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Реконструкция на сграда за обществено обслужване в УПИ VII, кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец”

Описание: Изпълнението на настоящата обществена поръчка с предмет „Реконструкция на сграда за обществено обслужване в УПИ VII, кв. 29 по ПУП на гр. Лясковец” включва строително – монтажни и строително – ремонтни дейности, свързани с извършването на реконструкция на съществуваща сграда за обществено обслужване в град Лясковец.

2017-00009445

Възложител: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 07 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Годишен абонамент за поддържане на лицензите и потребителите на системата за управление на човешките ресурси "HeRMeS" v.5 за 2018 година.

Описание: Предметът на поръчката е годишно абонаментно поддържане на лицензите и потребителите на софтуерен продукт "HeRMeS" v.5 - система за управление на човешките ресурси, включително Self Service модул "заявка за отпуск" и абонаментно инсталиране и настройки на всички публикувани през годината ъпдейти за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

2017-00009435

Възложител: Българска народна банка /БНБ/

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 07 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Следгаранционно сервизно обслужване: поддръжка и ремонт, доставка и подмяна на резервни части, материали и консумативи на служебни автомобили, собственост на БНБ, по три обособени позиции“

Описание: Предметът на обществената поръчка включва: Следгаранционно сервизно обслужване: поддръжка и ремонт, доставка и подмяна на резервни части, материали и консумативи на служебни автомобили, собственост на БНБ, по три обособени позиции:1.Обособена позиция № 1: „Следгаранционно сервизно обслужване: поддръжка и ремонт, доставка и подмяна на резервни части, материали и консумативи на служебни автомобили, собственост на БНБ, марка „Мерцедес Бенц““; 2.

2017-00009434

Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 07 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на природен газ по фиксирани мрежи за нуждите на ЕСО ЕАД – МЕР София област

Описание: Доставка на природен газ по фиксирани мрежи за нуждите на ЕСО ЕАД – МЕР София област. Срок за изпълнение на обществената поръчка: 5 /пет/години. Място на изпълнение на поръчката: гр. Кюстендил, ул. Петър Николов № 2, Административна сграда , МЕПР Кюстендил.

2017-00009433

Възложител: Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 07 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Разработване на ръководство за управление на едрогабаритни отпадъци като част от потока битови отпадъци

Описание: Настоящата обществена поръчка включва следните дейности/задачи: Дейност 1: “Събиране и анализ на информация и добри практики за събирането на едрогабаритни отпадъци в страните членки на ЕС“. Дейност 2: „Извършване на Анализ на тенденцията в количествата и видовете образувани от домакинствата едрогабаритни отпадъци“. Задача 2.1. Извършване на проучване сред общинските администрации. Задача 2.2. Организиране и провеждане на 6 семинара. Задача 2.3. Прогноза за количествата и видовете едрогабаритни отпадъци.

2017-00009431

Възложител: Община Струмяни

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 07 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Сметосъбиране и сметоизвозване от 6 /шест/ населени места на територията на община Струмяни”

Описание: Основният предмет на дейност е извършване на услуга по сметосъбиране и сметоизвозване до депо или друго регламентирано съоръжение за третиране на: 1.Събиране в съдове за отпадъци твърди битови отпадъци 2.Строителни отпадъци от ремонти в бита, едрогабаритни отпадъци / стари мебели и др./, биоразградими /растителни/ отпадъци разположени до съдовете за ТБО и почистване на района около самите съдове с радиус до 4 м. Услугата следва да е предоставена на населението на общо 6 (шест) населени места в Община Струмяни, както следва: - с. Микрево; - с. Драката;

2017-00009430

Възложител: Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология /УСБАЛО/ ЕАД - София - /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение по онкология /СБАЛО/ ЕАД - София/

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 07 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА БЕЗПЛАТНА ХРАНА ПО„НАРЕДБА №11ОТ21.12.2005г.ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА И/ИЛИ ДОБАВКИ КЪМ НЕЯ“ЗА ПЕРСОНАЛА НА „УСБАЛО ЕАД"

Описание: Настоящата процедура се организира от Възложителя в изпълнение на задълженията му като работодател към персонала на УСБАЛО ЕАД, произтичащи от „Наредба № 11/2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея“, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването /обн. ДВ бр. №1/03.01.2006 г./ (Наредба № 11/2005 г.).

2017-00009428

Възложител: Домашен социален патронаж- гр. Севлиево

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 07 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг) за нуждите на Домашен социален патронаж по две обособени позиции

Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуга“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Целта на настоящата обществена поръчка е да бъдат избрани независими изпълнители за всяка от обособените позиции, който ежедневно да приготвя и доставя готова храна /кетъринг/: За обособена позиция № 1 “Домашен социален патронаж” Храната включва 5 обяда седмично, без събота и неделя. Според личния избор на потребителите в ДСП; За обособена позиция № 2 “Обществена трапезария” Храната включва 5 обяда седмично, без събота и неделя.

Търсене

Tenders-bg© 2017.
Всички права запазени.