информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 1/3579
Покажи

PI-2017-00008308

Възложител: Министерство на външните работи /МВнР/

Публикувана на: 02 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Изработка и предоставяне на кратък информационен филм и видеоклип за нуждите на външното измерение на Комуникационния план за Българското председателство на Съвета на ЕС

PI-2017-00008387

Възложител: Детска градина "Мечо Пух" с. Петко Славейков

Публикувана на: 01 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Обществената поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Мечо Пух" , с. Петко Славейков, общ. Севлиево през 2018 г., както предвижда доставка на хранителни продукти след предварителни писмени заявки за продукти по видове и количества, за срок от 12 месеца. При изпълнение на поръчката следва да се спазват всички изисквания на Техническaта спецификация.

PI-2017-00008386

Възложител: Община Тутракан

Публикувана на: 01 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Предмет на обществената поръчка е пробутване на земни маси (запръстяване) на терени, общинска собственост, намиращи се на територията на Община Тутракан по съответните землища. Обемът на дейностите е прогнозен, тъй като броят обработки, които ще бъдат възложени, се определя от реално възникналата необходимост от провеждане на мероприятия на територията на Община Тутракан и няма задължителен характер за възложителя.

PI-2017-00008385

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас

Публикувана на: 01 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на полярографска/волтамперометрична система за анализ на тежки метали за нуждите на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, с характеристики и изисквания за изпълнение, подробно описани в техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществена поръчка.

PI-2017-00008384

Възложител: Основно училище /ОУ/ "Христо Ботев" с. Пирне, общ. Айтос

Публикувана на: 01 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: „Доставка на готови единично опаковани закуски и готов топъл обяд за учениците от ОУ „Христо Ботев” с.Пирне по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - „Доставка на готови единично опаковани закуски за учениците от І до ІV клас”; Обособена позиция № 2 - „Приготвяне и доставка на топъл обяд, включващ предястие, основно ястие и десерт, за учениците от І до VІІ клас, включени в целодневна организация на учебния ден”.

PI-2017-00008383

Възложител: ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София

Публикувана на: 01 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Изготвянето на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, фаза 2: компонент 5 – Модернизация на железопътен участък Оризово - Михайлово и компонент 6 – Изграждане на ново трасе на жп линията от км 190+590 (междугарие Ямбол –Завой) до км 192+706 (междугарие Завой – Зимница) за скорост от 160 км/ч ”, включва: • Изработване на задание за обхват и съдържание на ОВОС съгласно чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, в което се включват и провеждане на консултациите.

PI-2017-00008382

Възложител: Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Търговище

Публикувана на: 01 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: “Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки на персонала на ЦСМП –Търговище, работещ на 12-часов работен ден при сумирано изчисляване на работното време през 2018г., за ползването им в ЦСМП –Търговище и филиалите в гр. Търговище, Омуртаг, гр. Антоново и в гр. Попово, в съответствие с Наредба № 11 от 21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.”

PI-2017-00008381

Възложител: Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - София област

Публикувана на: 01 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – София област“. В предмета на поръчката се включва доставката до адресa на Възложителя на различни артикули за поддръжка и ремонтни дейности на сградния фонд на РЗОК –София област, специфицирани в т. 1 на раздел II от техническите изисквания и указания за офериране със съответните видове.

PI-2017-00008380

Възложител: Електроразпределение Север АД /старо наименование "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД//

Публикувана на: 01 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на устройства за ръчни хидравлични кербовъчни инструменти за нуждите на „Енерго-Про Мрежи“ АД

PI-2017-00008379

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Смилян към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян

Публикувана на: 01 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: „Избор на оператор за осигуряване на комуникационна свързаност и достъп до интернет за нуждите на ТП ДГС „Смилян”" за срок от 24 месеца.

PI-2017-00008378

Публикувана на: 01 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Превоз на работещите в “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово от гр. Стара Загора до “МБАЛ” ЕАД – гр. Гълъбово и обратно

PI-2017-00008377

Възложител: Община Каолиново

Публикувана на: 01 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – IV клас на територията на община Каолиново през 2018 г.“

PI-2017-00008376

Възложител: Детска градина - Калина, гр. Трявна - /Старо наименование - Обединено детско заведение /ОДЗ/ "Калина" - Трявна/

Публикувана на: 01 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Доставка на хранителни продукти в пет обособени позиции за нуждите на ДГ "Калина" гр. Трявна за периода 01.01.2018-31.12.2018 г

PI-2017-00008375

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Извора, гр. Девин към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян

Публикувана на: 01 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: ”Абонамент и доставка на български ежедневни и периодични печатни издания” за нуждите на ТП „ДЛС-Извора” – гр. Девин.

PI-2017-00008374

Възложител: Регионална дирекция по горите - Кърджали /РДГ/, старо наименование /Регионално управление на горите /РУГ/ - Кърджали/

Публикувана на: 01 Дек. 2017

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Описание: Периодична покупка на бензин А-95Н, бензин А- 98Н и дизелово гориво за нуждите на автомобилния парк на Регионална дирекция по горите Кърджали през 2018г.

Страници

Търсене

Tenders-bg© 2018.
Всички права запазени.