информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 1/7423
Покажи

2018-00000453

Възложител: Община Вълчи дол

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 19 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Разширение на канализационната и реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Вълчи дол, обл.Варна””.

Описание: Нова битова канализация се предвижда да се изгради по ул.”Алеко Константинов”, ул.”Марица”, ул.”Толбухин”, ул.”Тунджа” и тупик към ул."Ж. Карамфилова".Тя обхваща нова битова канализация с обща дължина от 973,80 м. които са заложени в техническото задание на Възложителя.

2018-00000452

Възложител: Община Червен бряг

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 19 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Реконструкция и модернизация на общински пазар – Червен бряг" в УПИ I, кв. 5 по плана на гр. Червен бряг – ЦГЧ – Втори етап.

Описание: Предметът на поръчката обхваща дейностите по осъществяване на строително-монтажните работи за изпълнение в съотвествие с изготвените проекти за обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПАЗАР – ЧЕРВЕН БРЯГ, с място за изпълнение - УПИ I , кв.5, ЦГЧ на гр.Червен бряг- Втори етап.

2018-00000451

Възложител: Община Лом

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 19 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Специализиран превоз на ученици за учебните дни през периода м. Януари 2018г до м. Юни 2018г. по 6 обособени позиции.........................."

Описание: В предмета на поръчката е влючено извършване на специализиран превоз на ученици за учебните дни през периода м. Януари – м. Юни 2018 г. по обособени позиции в община Лом. Като в предмета на поръчката са включени шест обособени позиции. Предмета и обхвата на всяка обособена позиция са описани подробно в настоящето обявление, документация за участие и техническата спецификация.

2018-00000450

Възложител: Община Русе

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 19 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Изпълнение на строителни и монтажни работи за „Обновяване на 20 детски площадки на територията на гр. Русе“

Описание: Изпълнение на строителни и монтажни работи за „Обновяване на 20 детски площадки на територията на гр. Русе“.

2018-00000446

Възложител: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 19 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на горива за служебни автомобили и за дизел генератор на КРДОПБГДСРСБНА

Описание: Доставки на горивни материали: 1.1. висококачествен безоловен бензин А 98 Н – прогнозно количество около 33 000 (тридесет и три хиляди) литра; 1.2. висококачествено дизелово гориво – прогнозно количество около 17 000 (седемнадесет хиляди) литра: 1.2.1 за автомобили – около 15 000 (петнадесет хиляди) литра. 1.2.2. за поддържане в „горещ режим” на дизел генератор – около 2 000 (две хиляди) литра. Посочените количества са прогнозни, не са задължителни за възложителя.

2018-00000445

Възложител: Столична община - Район "Възраждане"

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 19 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Поддържане на дървесни насаждения и зелени площи, разположени в междублоковите пространства на територията на СО – район „Възраждане”

Описание: „Поддържане на дървесни насаждения и зелени площи, разположени в междублоковите пространства на територията на СО – район „Възраждане” 1. Тревни площи - косене, затревяване, грапане; 2. Растителност - резитба. изсичане, прекопаване, разтрупване на паднали дървета е товарене, резитба па дървета без автовишка или с автовишка, отсичане на дървета е различен диаметър, изкореняване на дънери с различен диаметър с автовишка, изнасяне на отсечени дървета, храсти, клони, раздробяване на клони с машина:

2018-00000444

Възложител: "Проучване и добив на нефт и газ" /ПДНГ/ АД - София

Процедура:

Публикувана на: 19 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на течни горива за нуждите на "Проучване и добив на нефт и газ"АД

Описание: „Доставка на горива за нуждите на "Проучване и добив на нефт и газ" АД за следните видове и прогнозни количества: 1.Дизелово моторно гориво Б6 – 650 000 л. 2.Безоловен бензин А-95 Н – 65 000 л. Количествата на стоките са прогнозни и е възможно увеличаването им с до 30% при изчерпване преди срока на договора. Технически спецификации – да отговарят на Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол.

2018-00000443

Възложител: Община Шабла

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 19 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на първи етап за „Реконструкция на водопровод по ул. Добруджа“ от кръстовището на ул. „Възраждане“ /о.т.125/ до края /о.т.330/“,

Описание: Предмет на поръчката: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на първи етап за „Реконструкция на водопровод по ул. Добруджа“ от кръстовището на ул. „Възраждане“ /о.т.125/ до края /о.т.330/“, Проектът е свързан с реконструкция на уличен водопровод по ул. Добруджа“ от кръстовището на ул. „Възраждане“ /о.т.125/ до края /о.т.330/“. Той е насочен към подобряване условията за живот в гр. Шабла чрез подобряване на достъпа до качествена водопроводна инфраструктура.

2018-00000440

Възложител: Институт по земеделие - Карнобат

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 19 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на пестициди /препарати за растителна защита и органичен биостимулатор/ за нуждите на Институт по земеделие - Карнобат

Описание: Периодична доставка на пестициди за нуждите на Институт по земеделие - Карнобат

2018-00000439

Възложител: Община Свищов

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 19 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение по обособени позиции.

Описание: Предмета на поръчката включва: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1 „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Реконструкция и рехабилитация на захранващи водопроводи на село Драгомирово, село Морава, село Хаджидимитрово и село Козловец, Община Свищов с обща дължина 7178 метра“;

2018-00000438

Възложител: Община Свищов

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 19 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Ремонт и рехабилитация на общинска улична мрежа на територията на Община Свищов“

Описание: Настоящата поръчка е свързана с изпълнение на строително-монтажни работи за извършването на ремонт и рехабилитация на приблизително 9 000 кв. метра общинска улична мрежа на територията на Община Свищов.

2018-00000437

Възложител: Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 19 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти, управлявани от Народното събрание на Република България“

Описание: Предметът на поръчката включва 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти, управлявани от Народно събрание в район гр. София и гр. Банско“; Обособена позиция №. 2: „Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти, управлявани от Народно събрание в район гр. Велинград“.

2018-00000433

Възложител: Община Белене

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 19 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Борсова сделка за закупуване и периодична доставка на дизелово гориво за отопление с 0,001% сяра (дизелово гориво евро 5 или еквивалент), с шифър по ЕКП:02141000042, за нуждите на Общинска администрация-Белене и общински учебни и детски заведения на бюджетна издръжка на територията на община Белене.

Описание: Прогнозно количество: 80 000 литра +/- 10 % (плюс, минус десет процента). Продължителност на периода на доставка - една година, считано от датата на сключване на борсовия договор, или до изчерпване на количествата. Доставките до заявено място на нужди на Възложителя се извършва с транспорт на Изпълнителя посредством автоцистерни за доставка и развоз, които да са подходящо оборудвани и отговарящи на европейските и български изисквания за този тип доставки, както и снабдени с нужното оборудване за разтоварване и на труднодостъпни места, преливни средства и съоръжения.

2018-00000432

Възложител: Община Белене

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 19 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Борсова сделка с продавач на горива за зареждане на автомобили и МПС собственост на Общинска администрация-Белене, посредством система за безналично плащане с карти.

Описание: Прогнозни количества по видове горива +/- 10 % (плюс, минус десет процента): Дизелово гориво - 35 500 литра; Бензин: А95Н - 4 500 литра, А96Extra force (или еквивалент) - 3 000 литра, А98Н - 500 литра. Посочените количества са на база статистика от разходените количества от Възложителя за последните 12 месеца, като се посочват единствено с цел определяне прогнозния обем на поръчката, като Възложителят не се ангажира да ги заяви и усвои изцяло.

2018-00000430

Възложител: Община Две могили, област Русе

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 19 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “Доставка чрез покупка на яйца за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка – детска ясла, детски градини, Общинско предприятие «Обществено храненe» на територията на Община Две могили'

Описание: “Доставка чрез покупка на яйца за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка – детска ясла, детски градини, Общинско предприятие «Обществено храненe» на територията на Община Две могили'

Страници

Търсене

Tenders-bg© 2018.
Всички права запазени.