информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 1/7432
Покажи

2018-00000599

Възложител: Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА "ВКВПД"/ старо наименование /Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"//

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 25 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Извър. на обсл. за уст. на тех. х-ки, свър. с изис. по чл.169, ал.1, т. 1–5 и ал.3 от ЗУТ, обсл. за енерг. ефект. и изгот. на тех. паспорт на сгради, управлявани от ИА ВКВПД, по о-ни позиции“.

Описание: Извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 5 и ал. 3 от ЗУТ, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт за сградите на резиденция „Лозенец“ и вила за почивка с обща разгъната застроена площ от 2 484,00 м? (І - ва обособена позиция) и за сградите на Централния военен клуб и Централната армейска библиотека с обща разгъната застроена площ от 7 224,00 м? (ІІ - ра обособена позиция).

2018-00000597

Възложител: Община Марица, област Пловдив

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 25 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на автомобилен бензин /А95- Н/ и дизелово гориво за моторните превозни средства, собственост на Община ,,Марица".

Описание: Доставка и закупуване чрез безналично картово плащане на автомобилен бензин /А95- Н/ и дизелово гориво отговарящи на нормативните изисквания за моторните превозни средства, собственост на Община "Марица". Прогнозното количество в литри за периода 2018-2023 година е до 142 000 литра +/- 20%, разпределено както следва: за бензин А95 -Н- до 60 000 литра, за дизелово гориво- до 82 000 литра, на посочени бензиностанции на изпълнителят / собствени или наети/, както на територията на общината, така и на територията на Република България.

2018-00000596

Възложител: Четвърта многопрофилна болница за активно лечение /IV МБАЛ/ - София АД

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 25 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД.

Описание: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД. Лекарствените продукт, предмет на процедурата, са представени като номенклатури лекарствени продукти, обозначени със собствен пореден номер, подробно описани в Техническа спецификация - Приложение 1, по генерично наименование, лекарствена форма, единична мярка и прогнозно количество. Доставките по предмета на настоящата поръчка се договарят и извършват в рамките на договорените количества по техническата спецификация за посочените номенклатури.

2018-00000595

Възложител: Българско национално радио /БНР/

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 25 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио"

Описание: Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2018 г. и 2019 г. на територията на Столична община за служители на Българското национално радио. Прогнозно количество превозни документи (абонаментни карти) -130 броя. Посочените количества са ориентировъчни. Възложителят има право да заявява допълнително количества карти.

2018-00000594

Възложител: Агенция по заетостта

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 25 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Дизайн на нови или подобрени услуги, в т.ч. изработване на стандартизирани пакети от услуги за уязвимите групи на пазара на труда, съобразно техните специфични потребности“, по Проект BG05M9OP001-1.0

Описание: Необходимостта от изпълнението на предмета на обществената поръчка е в съответствие със задачата за реформиране и модернизиране на Агенцията по заетостта, за да бъдат предоставяни по-качествени и ефективни услуги на търсещите работа лица и работодателите. Развитието и укрепването на капацитета на АЗ като публична институция, отговорна за изпълнението на политиките и предоставяне на услуги в сферата на заетостта, ще подобри активирането и включване в устойчива заетост на неактивните и уязвимите групи на пазара на труда.

2018-00000593

Възложител: Община Козлодуй

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 25 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Изработване на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на сграда № 1 и сграда № 2 на ДГ „Първи юни” в с. Бутан””

Описание: Изпълнението на обществената поръчка включва следните дейности:

2018-00000591

Възложител: Община Банско

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 25 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Изграждане подпорни стени по двата бряга и укрепване на дъното на р. Глазне през гр. Банско от км 0+000 до 0+520, моста на ул. Н. Геров"

Описание: Обществената поръчка представлява изграждане на подпорни стени по двата бряга и укрепване на дъното на р. Глазне през гр. Банско от км 0+000 до 0+520, моста на ул. "Н. Геров". Предвидените строително - монтажните работи са определени по вид и количество в техническата спецификация и количествената сметка, неразделна част от документацията за участие.

2018-00000589

Възложител: Столична община

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 25 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на "условно чиста" вода за напояване на парк "Врана“ през 2018г."

Описание: Доставка на "условно чиста" вода за напояване

2018-00000587

Възложител: Университет за национално и световно стопанство /УНСС/

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 25 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на чуждоезикова научна и/или специализирана литература за нуждите на проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 «Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени

Описание: Предмет на поръчката от настоящата документация е доставка на чуждоезикова научна и/или специализирана литература за нуждите на проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 «Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза 1»

2018-00000586

Възложител: Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - София /София-град/

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 25 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Предоставяне на достъп до разпределителната мрежа при продажба на електрическа енергия и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа за обектите на възложителя на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Описание: Предоставяне на достъп до разпределителната мрежа при продажба на електрическа енергия и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа за следните единадесет на брой обекти: 1. ЦСМП- София - гр. София, бул."Васил Левски" №129; 2. Почивна база - Добринище - Добринище, ул."Хан Аспарух" №4; 3. ФСМП Банкя - Банкя, ул."Майор Коста Паница"; "Толбухин" №10 4. ФСМП Нови Искър - Нови Искър, ул."Искърско дефиле" №121; ап. Медицински ц-р;

2018-00000585

Възложител: Средно училище "Петко Рачев Славейков" - Трявна - /Старо наименование - Средно общообразователно училище /СОУ/ "Петко Рачев Славейков" - Трявна

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 25 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: “ДОСТАВКА на течно гориво за отопление”

Описание: Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на СУ "Петко Рачев Славейков" гр. Трявна по писмени заявки до франко склада на Възложителя с осигурен транспорт от Изпълнителя.

2018-00000584

Възложител: Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство /ПГЗГС/ с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на дизелово гориво за нуждите на ПГЗГС, с.Стефан Караджа"

Описание: Сключване на борсов договор за доставка на дизелово гориво за нуждите на ПГЗГС, с.Стефан Караджа, общ.Вълчи дол, обл.Варна, около 20 000л., със срок на договора 24 месеца, считано от 18.02.2018год.

2018-00000582

Възложител: Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на въгленови четки за въртящи електрически машини

Описание: Доставка чрез покупка на въгленови четки за въртящи електрически машини. Предмета на поръчката е разделен на обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1: „Доставка на въгленови четки за асинхронни електро- двигатели с навит ротор тип DSRCJ 5018-6“. - Обособена позиция № 2: „Доставка на четки, консуматив за ел. двигатели тип GP450 Z-4, GP560 Z-6, ZPN61806S, AOH560X-6C, AOH450Y-4C, АОН400Х6С, MON315, US560-M6, DSRAJ4018-6WF“. - Обособена позиция № 3: „Доставка на четки за електрически машини и локомотиви“.

2018-00000580

Възложител: Община Ботевград

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за част от сгради от образователната инфраструктура на община Ботевград по проект №218, финансиран от НДЕФ,в две обособени позиции

Описание: По ОП№1–„Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за сградата на ОДЗ „Детелина” в село Врачеш“ се предвижда изпълнение на мерки за енергийна ефективност и съпътстващи дейности за изпълнение на мерките за енергийна ефективност, включващи топлинно изолиране на външни стени; подмяна на дограма; топлинно изолиране на покрив.

2018-00000579

Възложител: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 24 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Доставка на автомобилни горива за служебните автомобили на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Описание: Настоящата обществена поръчка е за доставка на автомобилни горива - Бензин (А95 Н), Бензин (А98Н) и Дизелово гориво при условия на безналично плащане на ПОС терминали, чрез издадена от Изпълнителя-продавач карта за срок от 12 месеца за всеки служебен автомобил.Служебните автомобили на Университета обслужват структурните му звена в градовете Шумен, Варна и Добрич. Доставката се извършва в бензиностанции на Изпълнителя, (собствени или наети) както на територията на Областите Шумен, Варна и Добрич, така и на територията на цялата страна.

Страници

Търсене

Tenders-bg© 2018.
Всички права запазени.