информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

Търсене

Резултати

Страница 1/7440
Покажи

2018-00000710

Възложител: Община Дулово

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 30 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на дърва и екобрикети за нуждите на община Дулово.

Описание: Доставка на дърва и екобрикети за отопление.

2018-00000709

Възложител: Община Свиленград

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 30 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Периодични доставки на асфалтова смес за нуждите на общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване”-Свиленград

Описание: Периодични доставки на асфалтова смес за нуждите на общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване”-Свиленград Описание на видовете асфалтова смес : -студена асфалтова смес-30 т. -плътна /топла/ асфалтова смес -1600 т.

2018-00000708

Възложител: Българска федерация по художествена гимнастика

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 30 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на лекарствени продукти, хранителни добавки и средства за възстановяване за нуждите на Българската федерация по художествена гимнастика

Описание: Доставка на лекарствени продукти, хранителни добавки и средства за възстановяване за нуждите на Българската федерация по художествена гимнастика. Изпълнителят трябва да доставя лекарствени продукти, хранителни добавки и средства за възстановяване по обособени позиции. Всеки участник може да оферира една или повече от обособените позиции, за които е получил покана за участие в процедурата. Обособена позиция №1 - Доставка на лекарствени продукти - се възлага по реда, приложим за индивидуалната й стойност.

2018-00000705

Възложител: Сдружение "Българска федерация плувни спортове"

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 30 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги на спортисти, треньори и длъжностни лица от Българска федерация плувни спортове при подготовка за участия във вътрешни и международни състезания“

Описание: „Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги на спортисти, треньори и длъжностни лица от Българска федерация плувни спортове при подготовка за участия във вътрешни и международни състезания“ по четири обособени позиции: Обособена позиция №1 „Осигуряване на база за подготовка и хотелско настаняване на спортисти, треньори и длъжностни лица от БФПС на надморска височина над 2000 м.”, Обособена позиция №2 „Осигуряване на база за подготовка и хотелско настаняване на спортисти, треньори и длъжностни лица от БФПС в к.к.Камчия”,

2018-00000693

Възложител: Община Русе

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 30 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Упражняване на авторски надзор за обект „Обновяване на 19 детски площадки на територията на гр. Русе”

Описание: Упражняване на авторски надзор за обект „Обновяване на 19 детски площадки на територията на гр. Русе” Настоящата поръчката третира само обновяване на 19 бр. съществуващи детски площадки на територията на Община Русе, както следва:

2018-00000707

Възложител: Главна дирекция Национална полиция /ГДНП/

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 29 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на автомобилни гуми, акумулаторни батерии и консумативи за автомобили за граничен контрол и наблюдение на границите на Република България“, по 2 обособени позиции

Описание: „Доставка на автомобилни гуми, акумулаторни батерии и консумативи за автомобили за граничен контрол и наблюдение на границите на Република България“, по 2 обособени позиции: - Обособена позиция № 1 - “Доставка на гуми за автомобили за граничен контрол и наблюдение на границите на Република България”; - Обособена позиция № 2 - “Доставка на акумулаторни батерии и консумативи за автомобили за граничен контрол и наблюдение на границите на Република България”.

2018-00000702

Възложител: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 29 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Изработване на 3 телевизионни клипа и 3 аудио спота за популяризиране на програма LIFE на Европейската Комисия в Република България“

Описание: Услугата предмет на настоящата поръчка е с обхват съгласно т.III и т.IV от Техническата спецификация. При изпълнението на обхвата на поръчката съобразно Техническата спецификация изпълнителят трябва да осъществи следните дейности и поддейности:

2018-00000697

Възложител: Община Севлиево

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Публикувана на: 29 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Доставка на горива за моторни превозни средства, собственост на Община Севлиево

Описание: Предмет на поръчката: Доставка на горива за моторни превозни средства, собственост на Община Севлиево за срок от 01.03.2018 г. до 01.03.2020 г. Прогнозни количества:1.Автомобилен бензин А-95 Н – 1 200 на месец или 28800 л. /за 2 година/ +/- 20 %; 2.Дизелово моторно гориво - 1 700 на месец или 40800 л. /за 2 години/ + /- 20 %.

2018-00000695

Възложител: Община Ихтиман

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 29 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект: ”Намаляване на опасността от горски пожари на територията на община Ихтиман”

Описание: Предвидените за извършване услуги са изработване на проект за обект „Намаляване на опасността от горски пожари на територията на община Ихтиман“ и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството. Точния обем на предвидените дейности е посочен в техническото задание, неразделна част от документацията на обществената поръчка.

2018-00000688

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Балчик към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 29 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „ Периодична доставка чрез покупка по заявка на Възложителя на прогнозни количества семена за посев за осъществяване селскостопанската дейност на ТП „ ДЛС Балчик” при ДП „ СИДП” гр. Шумен за 2018г.”

Описание: „ Периодична доставка чрез покупка по заявка на Възложителя на прогнозни количества семена за посев за осъществяване селскостопанската дейност на ТП „ ДЛС Балчик” при ДП „ СИДП” гр. Шумен за 2018г.”, който включва периодична доставка чрез покупка по заявка на Възложителя на прогнозни количества семена за посев от слънчоглед, царевица, сорго, люцерна, овес и фий за осъществяване селскостопанската дейност на ТП „ ДЛС Балчик” при ДП „ СИДП” гр. Шумен за 2018г.” съгласно техническа спецификация, неразделначаст от документацията.

2018-00000687

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Балчик към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 29 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „ Периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества продукти за растителна защита за осъществяване селскостопанската дейност на ТП „ ДЛС Балчик” през 2018г.”

Описание: Предметът на обществената поръчка включва периодична доставка чрез покупка по заявка на Възложителя на прогнозни количества продукти за растителна защита - хербициди, фунгициди и инсектициди за осъществяване селскостопанската дейност на ТП „ ДЛС Балчик” при ДП „ СИДП” гр. Шумен за 2018г.”, посочени по вид, активно вещество, приложение, прогнозно количество и пределна стойност без вкл. ДДС за съответното прогнозно количество, съгласно техническа спецификация, неразделначаст от документацията.

2018-00000685

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Върбица към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 29 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: "Абонаментно правно обслужване - текуща правна помощ по смисъла на чл.6, ал.1, т.11 от наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения от(Обн.- ДВ,бр. 64 от 23.07.2004г.;изм. и доп.,бр.2 от 09.01.2009г.;доп.,бр.43 от 08.06.2010г.) на "Североизточно държавно предприятие "ДП Шумен ТП ДГС Върбица за срока от една година от датата на сключване на договор.,съгласно решение № 1.29.01.2018г.на Директора на ТП ДГС Върбица за откриване на процедура в една обособена позиция. 1.

Описание: "Абонаментно правно обслужване - текуща правна помощ по смисъла на чл.6, ал.1, т.11 от наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения от(Обн.- ДВ,бр. 64 от 23.07.2004г.;изм. и доп.,бр.2 от 09.01.2009г.;доп.,бр.43 от 08.06.2010г.) на "Североизточно държавно предприятие "ДП Шумен ТП ДГС Върбица за срока от една година от датата на сключване на договор.,съгласно решение № 1/29.01.2018г.на Директора на ТП ДГС Върбица за откриване на процедура в една обособена позиция.

2018-00000684

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Черни лом - Попово към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 29 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на препарати за растителна защита за нуждите на ТП ДЛС „Черни Лом” гр.Попово ”

Описание: „Доставка на препарати за растителна защита за нуждите на ТП ДЛС „Черни Лом” гр.Попово ””

2018-00000682

Възложител: Столична община - Район "Люлин"

Процедура: Публично състезание

Публикувана на: 29 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: Поддържaне на градини и зел. площи, разположени в междубл. пространства на терит. на СO район Люлин в I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X м.р., кв. „Филиповци“, кв. Република и м. „Люлин – център

Описание: Предметът на обществената поръчка e „Поддържане на градини и зелени площи, разположени в междублокови пространства на територията на Столична община район "Люлин" в I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X м.р., кв. „Филиповци“, кв. Република и м. „Люлин – център“

2018-00000681

Възложител: Община Каолиново

Процедура: Пряко договаряне

Публикувана на: 29 Ян. 2018

Производство в КЗК: НЕ

Образувано дело във ВАС: НЕ

Име: „Доставка на дизелово гориво, газ пропан-бутан и бензин А 95Н за нуждите на „БКС“, училищните автобуси и поддържащи машини за зелени площи в Община Каолиново” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на дизелово гориво и бензин А 95Н за нуждите на „БКС“, училищните автобуси и поддържащи машини за зелени площи в Община Каолиново” Обособена позиция № 2: „Доставка газ пропан-бутан за нуждите на „БКС“ в Община Каолиново”

Описание: „Доставка на дизелово гориво, газ пропан-бутан и бензин А 95Н за нуждите на „БКС“, училищните автобуси и поддържащи машини за зелени площи в Община Каолиново” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на дизелово гориво и бензин А 95Н за нуждите на „БКС“, училищните автобуси и поддържащи машини за зелени площи в Община Каолиново” Обособена позиция № 2: „Доставка газ пропан-бутан за нуждите на „БКС“ в Община Каолиново”

Страници

Търсене

Tenders-bg© 2018.
Всички права запазени.