информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Споразумение за ползване, дефиниции

 

      Този уебсайт („Уебсайтът“), както и инкорпорираното в него съдържание са собственост на „ПИ-ЕС ТРЕЙД 2007“ ООД („Доставчикът“) и всяко лице, което желае да получи достъп тях („Потребителят“), се съгласява с настоящите условия за ползването им.

 

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, записаните с главна буква термини и изрази ще имат значението, предхождащо първоначалното им споменаване в скоби.

 

 1. Предмет на договора

 

1. Чрез Уебсайта Доставчикът предоставя срещу заплащане на Потребителя за лично ползване комплекс от ресурси и услуги („Услугите“), които включват:

 

а). Достъп до информационни ресурси, включително текстови и графични материали, новини, база данни, снимки и др., публикувани на Уебсайта;

 

б). Услуги, свързани с търсене по зададени от Потребителя под формата на ключови думи критерии и получаване на достъп до информационната система;

 

в). Други услуги, които Доставчикът развива и обогатява.

 

2. Използването на Услугите е възможно само след предварителна регистрация и създаване на потребителски профил на Потребителя, както и заплащането на дължимата цена.

 

3. Потребителят е длъжен да си подсигури необходимите му за осъществяване на достъп до Услугите компютърно оборудване и интернет свързаност. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

 

 1. Приложно поле, съгласие с Общите условия

 

1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с Потребителите, извършили регистрация за Услугите. Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с Потребителите, които не са извършили регистрация, като техните права са ограничени до функционалността на Уебсайта, за която не се изисква регистрация.

 

2. Текстът  на  настоящите  Общи условия е достъпен в Интернет на интернет адрес www.tenders-bg.com. С всяко ползване на Услугите, включително с посещението на Уебсайта на Доставчика, както и чрез натискане на електронни препратки от началната или която и да е друга страница от Уебсайта, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

 

 1. Регистрация, потребителско име и парола, потребителски профил

 

1. За да може да използва Услугите, Потребителят трябва предварително да се регистрира на Уебсайта чрез попълването на предоставената от Доставчика електронна форма за регистрация, достъпна при натискането на електронната препратка с название „Регистрация“.

 

2. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си, както и другите изискуеми в електронната форма на Доставчика данни, съответно да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от всяка тяхна промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно и надлежно.

 

3. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, Доставчикът има право да откаже регистрацията.

 

4. Потребителят се съгласява да не предоставя неверни данни, да не се регистрира под измислена или под чужда самоличност, както и да отразява настъпилите промени в срок. Доставчикът може да откаже регистрацията или да прекрати съществуваща регистрация, както и да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите на Потребител, за когото има информация или може да се направи предположение, че посочва неверни или чужди данни. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора с Доставчика, при което на Потребителя не ще бъдат възстановявани вече платени за ползването на Услугите суми.

 

5. При регистрацията си Потребителят посочва желаните от него потребителско име и парола. Ако потребителското име е налично и свободно, Потребителят получава него и паролата, които е заявил. Чрез тях регистрираният Потребител получава достъп до потребителския си профил, възможност да изменя данните в него, както и възможност да ползва Услугите.

 

6. Потребителското име представлява уникален буквено-цифров код, чрез които Потребителят се индивидуализира при ползването на Услугите. Потребителят се задължава да не избира потребителско име, което засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на марка или други права на интелектуална собственост.

 

7. Заедно с потребителското име за достъп до потребителския профил на Потребителя служи паролата, която представлява код от букви, цифри и знаци, и която Потребителят е длъжен да не разкрива пред трети лица. В случай на загуба или неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв, Потребителят е длъжен да уведомява незабавно Доставчика. Потребителят също така е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

 

8. Потребителският профил представлява обособен раздел, находящ се на Уебсайта и съдържащ информация за регистрирания Потребител, която последният е предоставил в процеса на своята регистрация, и която се съхранява от Доставчика. Потребителят има правото и задължението да коригира личните си и други данни, предоставени при регистрацията или в последствие.

 

9. В процеса на регистрация, Потребителят избира срока, за когото желае да ползва Услугите, като маркира намиращото се в съседство с тях поле. Потребителят приема, че Услугите се предоставят срещу заплащане и след избора си се съгласява да заплати дължимата цена по някой от предлаганите от Доставчика начини на плащане.

 

10. С маркиране на полето „Декларирам, че съм се запознал и съм съгласен с Общите условия“ в процеса на регистрация и натискане на виртуалния бутон „Регистрация“, Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва при ползването на Услугите. При регистрация на непълнолетно лице, неговите родители или попечители декларират съгласието си с Общите условия чрез отбелязване в полето „Декларирам съгласието си с Общите условия като родител/попечител на непълнолетен потребител“.

 

11. Потребителят получава достъп до избраните от него Услуги едва след постъпването на дължимата от него сума при Доставчика. С това процесът на регистриране на Потребителя е завършен.

 

 1. Сключване, времетраене и прекратяване на договора

 

1. Договорът между Доставчика и Потребителя поражда действие между страните от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в точки IV. 10. и IV. 11.

 

2. Договорът има действие:

 

а) за нерегистрираните Потребители – за времетраенето на тяхното посещение на Уебсайта;

 

б) за регистрираните Потребители – за срока от регистриране на Потребителя до прекратяването му по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

 

3. Освен чрез предвидената в точка IV. 4. възможност, договорът се прекратява

 

а). с изтичане на срока, за който Потребителят е платил да ползва Услугите и Доставчикът не е получил ново плащане;

 

б). предсрочно – по собствената преценка на Потребителя, но без същият да има право да претендира за възстановяването на каквато и да е част от вече платени за ползването на Услугите суми.

 

 1. Промени в общите условия

 

1. Когато това не е в противоречие с действащото законодателство, Доставчикът си запазва правото да променя условията за ползване на Уебсайта и Услугите. Промяната ще се предхожда от едномесечно уведомление, публикувано на Уебсайта и чрез съответното актуализиране на Общите условия.

2. Потребителят приема да посещава периодично страницата, на която се намират Общите условия, за да се запознава с тяхното актуално и валидно издание.

 1. VII.                     Права и задължения на Потребителя

 

1. Потребителят сам осигурява необходимите му за ползването на Услугите крайни компютърни устройства и свързаност с интернет.

 

2. Срещу заплащане на дължимата цена, Потребителят има право на достъп до Услугите за лични нужди при спазване на Общите условия. За да може да ползва Услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола в съответната форма на Уебсайта.

 

3. Потребителят се задължава да използва съдържанието, което Доставчикът е направил достъпно при предоставянето на Услугите или се намира на Уебсайта единствено за задоволяване на личните си информационни нужди.

 

4. По отношение на споменатото в точка VII. 3. съдържание, Потребителят също така се задължава

 

а). да не го копира, разпространява или предоставява достъп до него;

 

б). да не го извлича чрез постоянно или временно пренасяне върху друг носител по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма;

 

в). да не го използва повторно чрез разгласяване под каквато и да е форма, включително чрез разпространение на копия, отдаване под наем или предоставяне по цифров път;

 

за цели, различни от целите според точка VII. 3.

 

5. Регистрираният Потребител има право да разполага на Уебсайта на Доставчика потребителско съдържание под формата на коментари към конкретни материали, или като част от информацията, която въвежда в потребителския си профил, при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

 

6. Потребителят се задължава да не зарежда, да не предлага за публикуване, разполага на Уебсайта и да не разпространява или прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица потребителско съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, коментари, както и всякакви други материали или електронни препратки към такива, които не съответстват на тематичната насоченост на Уебсайта или конкретен публикуван на него материал, и/или които са противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

 

7. Потребителят има право по всяко време и по своя собствена преценка да прекрати използването на Услугите, като прекрати регистрацията си чрез изпращане на електронно съобщение на адрес tenders.bg@gmail.com. Договорът между страните се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията на Потребителя, като Доставчикът спира достъпа на съответния Потребител до потребителския му профил, и има право да спре достъпа на останалите Потребители до потребителското съдържание и да изтрие от Уебсайта цялото разположено от Потребителя потребителско съдържание.

 

 

 1. VIII.                  Права и задължения на Доставчика

 

1. Доставчикът се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите.

 

2. Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва Услугите, като не носи отговорност за потребителското съдържание, както и за дейността на Потребителя във връзка с използването на Услугите.

 

3. Доставчикът няма задължението да извършва наблюдение, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителите.

 

4. Доставчикът има правото да поставя на Уебсайта, включително в потребителския профил, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Доставчика или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика.

 

5. Доставчикът има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребителя, за да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Доставчика.

 

6. Доставчикът има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да премахва потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.

 

IX. Отговорност на Доставчика

 

1. Услугите предоставяни от Доставчика имат справочно-информационен характер, за чиято поддръжка Доставчикът използва утвърдени експерти и достоверни източници (Държавен вестник, официални издания на съдилищата и другите държавни органи, поддържаните от държавата регистри и т.н.). Актуализацията на съдържанието се извършва в разумни срокове, като се отчитат технологичните срокове за обработка на информацията, създаването на документи и изготвянето на експертни коментари и становища.

2. Ако целостта на Услугите бъде нарушена поради неизпълнение на задължение от страна на Доставчика, то същият се задължава да я възстанови във възможно най-кратък срок.

3. Доставчикът не носи никаква отговорност за каквито и да е загуби, преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, в резултат или във връзка с използването на Услугите или от временната невъзможност те да бъдат достъпени.

4. Доставчикът не носи отговорност за техническата изправност или неизправност на ползваните от Потребителя крайни компютърни устройства или методи на свързаност с Уебсайта и Услугите.

 

 1. X.    Интелектуална собственост

 

1. Достъпното на Уебсайта или чрез Услугите съдържание е предмет на авторското право на Доставчика и той запазва всички права върху него.

2. Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, предаване (по електронен или друг начин), публичен показ, извличане и повторно използване, и др. на част или цялото съдържание, с търговска цел или за да се извлече друга облага без разрешението на Доставчика е забранено и ще бъде преследвано с цялата строгост по предвидения от закона ред.

 1. Лични данни

 

1. Събираната от нерегистрирани и регистрирани Потребители на Уебсайта информация се изчерпва с техния IP-адрес, използваните от тях браузър и операционна система, посетените страници от Уебсайта, както и датата и времето на посещението. Доставчикът използва тази информация, за да анализира как Потребителите използват Уебсайта, така че да го оптимизира за техните изисквания.

2. Въведените от регистриран Потребител лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Доставчикът ги събира и използва за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за целите на директния маркетинг, за предлагане на нови услуги на Потребителя, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от Доставчика. Описаните цели, за които може да се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Доставчика.

3. Потребителят дава съгласието си на Доставчика да съхранява информация или получава достъп до информация, съхранена в крайното устройство на Потребителя за целите предвидени в точка XI. 2. на настоящите Общи условия.

4. Потребителят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по точка XI. 3. в писмена форма.

 

 1. XII.                     Други условия

 

1. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Tenders-bg© 2018.
Всички права запазени.