информация за обществените поръчки, провеждани в Република България

„ПИ-ЕС ТРЕЙД 2007” ООД

ЗА НАС

„ПИ-ЕС ТРЕЙД 2007” ООД е консултантска компания, създадена в началото на 2007 г., предоставяща услуги в областта на управлението на проекти във всички фази на проектния цикъл – подготовка, реализация, мониторинг и отчитане.

„ПИ-ЕС ТРЕЙД 2007” ООД работи за създаване на професионален фирмен имидж, чрез поддържане на устойчиви отношения с клиентите си, основани на взаимно доверие, висок стандарт и качество на консултантските услуги.

Ние предлагаме нашата експертна помощ на: Възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки, потенциални Изпълнители на поръчки провеждани по Закона за обществените поръчки, физически и юридически лица, желаещи да осигурят по-голям просперитет на развиваната от тях дейност, както и създаването на ползотворни бизнес контакти, посредством нашата платформа за електронно партньорство. Защита при обжалване на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Компанията прилага гъвкав подход при търсенето на източници на финансиране и реализацията на проектни идеи. Използват се най-добрите практики при планирането и осъществяването на инвестиционни проекти. Реалните и устойчиви резултати от добре свършената работа, и удовлетворението на нашите клиенти са от първостепенно значение за нас.

Екипът на „ПИ-ЕС ТРЕЙД 2007” ООД се състои от висококвалифицирани юристи и икономисти с богат опит в областта на обществените поръчки. Нашите експерти са бивши служители на Комисията за защита на конкуренцията, Агенцията по обществени поръчки, възложители по Закона за обществените поръчки и компании, участници в процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Ние ще Ви съпътстваме през всички етапи на Вашия проект и ще ги развиваме възможно най-бързо и най-ефективно.

Отлични познания на нашите сътрудници, търсене на индивидуални решения и прецизно изпълнение на проекта – това са основите на нашата фирмена стратегия.

 

ЗАЩО ДА НИ ИЗБЕРЕТЕ

Предлагаме един изцяло нов продукт, изграден на базата на интуитивна технология и основан на стабилните познания на екипът ни от професионалисти. На нашия сайт ще откриете всички актуални процедури по ЗОП, обявления за стоки и услуги търсени от юридически и физически лица, както на територията на Република България така и в редица други страни.

Опитът ни в сферата на обществените поръчки ни е научил, че най-важното нещо е своевременно получената и систематизирана информация. При нас ще откриете в удобен за работа масив със събрана на едно място информацията за дадена процедура, публикувана в Регистъра на обществените поръчки, както и свързаната с нея информация от Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ и Върховния административен съд /ВАС/, в случай че има такава. За съжаление напоследък се наблюдава порочната практика почти 16 % от провежданите поръчки по ЗОП да се обжалват от кандидат-изпълнителите пред всички възможни инстанции. Това се явява голяма пречка за дейността на всички възложители. В стремежа си да осигурят максимално защитаващи интереса им договори за услуги, доставки или строителство, те допускат неумишлено грешки, които от своя страна водят или до прекратяване на обявените процедури, или до налагане на санкции от Агенцията за държавна и финансова инспекция и Сметната палата. Много от тези слабости биха могли да бъдат избегнати, ако преди провеждането на поръчка с даден предмет е било проведено изчерпателно маркетингово проучване. Не е за пренебрегване и обстоятелството, че много често възложителите не са били уведомени своевременно за хода на обжалване пред дадена инстанция на обявените от тях процедури, което пък се явява пречка да защитят адекватно правата си в законоустановения срок за обжалване. Това беше една от основните причините да създадем информационна платформа, на която да бъдат обединени на едно място всички обстоятелства, касаещи дадена поръчка и своевременно да уведомяваме по определен начин за промяна в хода на дадено производство по нея заявилите интерес страни.

Много сериозно предимство за нас е, че сме успели да привлечем подготвени и мотивирани кадри, част от които в даден момент от професионалното си развитие са били част от КЗК, Агенцията по обществени поръчки, Агенцията за държавна финансова инспекция, Сметната палата на Република България. Определен кръг от тях са писали проекти за промяна на законовата уредба в страната ни, а също така и становища по пригодността на обнародвани вече нормативни актове.

Предвид трайната тенденция за съмнения в прозрачността и законосъобразността на провежданите поръчки по ЗОП, сме създали отделна звено, ангажирано изцяло и само с анализ на процесите при провеждане на процедурите, тяхното обжалване пред КЗК и ВАС. Към настоящия момент, можем да отчетем значителен успех при защитаване интересите на наши клиенти пред цитираните инстанции.

По поръчка на наши клиенти /независимо от статута им/ извършваме задълбочени маркетингови проучвания, имащи за цел:

 • Получаване на актуална информация за цената на дадена стока или услуга към даден момент;
 • Помощ на Възложителите да понижат стойността на услугата или цената на доставяна стока до тях;
 • Получаване на периодична информация за ценовите нива на дадена стока или услуга;

Маркетинговите ни доклади са придружени от задълбочени анализи на поставената задача, както и с кореспонденцията ни /писма, оферти и др./ от потенциални изпълнители, заявили интерес към извършване на доставката или услугата, съобразно изискванията на възложителя. Предимството ни е, че разполагаме с голям брой доставчици, регистрирали листите си при нас, както и многобройните ни контакти с фирми от държави, членки на Европейския съюз и немалък брой потенциални изпълнители от държави извън Общността.

 

Публикуването на оферти за предлагани и търсени стоки или услуги при нас, би довело до широкомащабно представяне на Вашия бизнес в интернет пространството и отваряне на нови възможности за просперитета на развиваната от Вас дейност.

Поставили сме си амбициозната задача на нашия сайт да привлечем и срещнем потенциални бъдещи бизнес партньори. Не крием, че редица конкуренти са опитвали това, но  по една или друга причина не са успели да доразвият тази идея. Към настоящия момент амбициите на професионално подготвения ни екип са максимално да популяризираме посредством реклама и провеждани срещи иновативната си идея. Силната страна на начинанието ни е, че ежегодно в Република България се провеждат обществени поръчки на стойност за над 7 млрд. лева без ДДС, а стокооборота между частните фирми значително надхвърля тази стойност. Голяма част от юридическите лица и професионално ориентираните физически лица не са достатъчно информирани за възможностите, които им предлага ЗОП. Това е и една от основните причини все още възложителите по смисъла на ЗОП /поради ограничения интерес от кандидати/ да реализират финансови разходи, далеч над очакванията им.

Убедени сме, че посредством иновативността на нашия продукт и сформирания ни ерудиран екип, ще привлечем клиенти, склонни да се доверят на професионализма ни, което ще ни позволи заедно да развием проспериращи, бизнес отношения.

За гарантиране на високо качество на предлаганите услуги, „ПИ-ЕС ТРЕЙД 2007” ООД партнира с широка мрежа от:

 1. Проектанти, архитекти, инженери, надзорни фирми
 2. Фирми за енергийна ефективност
 3. Фирми в енергийния сектор, ВЕИ
 4. Застрахователни и лизингови компании
 5. Счетоводни къщи и сертифицирани одитори
 6. Технолози, лесовъди, експерти в селското стопанство
 7. Неправителствени организации с различни профили, Финансови и Юридически институции

 

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ

Управление на проекти – подготовка на проектни предложения и съпътстващата документация, вътрешен мониторинг и контрол на изпълнението.

 

Маркетингово проучване на пазара:

 

 • по поръчка на клиент, извършваме маркетингово проучване за цената на дадена стока, която би следвало да търси като най-оптимална за него.
 • помощ на Възложителите при понижаване на ценовите нива на дадена стока или услуга, която е обект на сключен договор по ЗОП или по ЗЗД.
 • проучване и изготвяне на подробна, маркетингова справка на потенциални фирми изпълнители или доставчици.

 

Изготвяне на финансово-икономически анализи.

 

Подготовка на пълни пакети документации за възлагане на всички обществени поръчки в процеса на реализация на проекта, по реда на ЗОП и ПМС 55/2007 г. и съдействие при провеждането на процедурите за избор на изпълнител.

 

Юридически и административни услуги:

 

 • Цялостно правно обслужване на процедури по възлагане на обществени поръчки по ЗОП
 • Консултации при провеждане на процедурите по ЗОП.
 • Защита при обжалване на процедури за възлагане на обществени поръчки.

 

Структуриране на публично-частни партньорствавключително изготвяне на концесионни анализи.

 

Стратегическо планиране – изготвяне на секторни и регионални проучвания и анализи, разработване на стратегически документи и бизнес планове.

 

Институционално изграждане – организиране на обучения и семинари по подготовка и управление на европейски проекти, публично-частни партньорства и проблемни въпроси относно приложимостта на ЗОП.

 

Услуги по укрепване на административния капацитет на организациите.

 

Преговори и Процесуално представителство - представителство пред всички български съдебни инстанции и пред български и чуждестранни арбитражи; водене на преговори, медиация.

 

Приватизация и чуждестранни инвестиции - консултации и изготвяне на документация за извършване на общински приватизационни сделки; оценки и правни анализи за състоянието на дружествата и др.

 

Консултиране в секторите Енергетика, Ютилитис, Инфраструктура и Туризъм - консултации, подготовка на стратегии, получаване на разрешения за дейност и др.

 

Информиране на клиентите

 

 • Периодично информиране за обявени обществени поръчки, съобразно интересите на клиента;
 • Анализ на условията за кандидатстване;
 • Оценка на възможностите за участие.

 

Подготовка на предложение за участие

 

 • Осигуряване на документацията за участие;
 • Осигуряване на необходимите фирмени документи;
 • Попълване на образците на документи за участие;
 • Техническа помощ за изготвяне на техническото и ценово предложение;
 • Цялостно оформяне и внасяне на проектното предложение.

 

Проследяване на тръжната процедура

 

 • Участие в сесиите по отваряне и оценка на тръжните предложения;
 • Запознаване с протокола на комисията за оценка на предложенията и избор на изпълнител;
 • Анализ на участието;
 • Осигуряване на необходимите документи за подписване на договор;
 • Консултантска помощ при обжалване на тръжната процедура.

 

Tenders-bg© 2018.
Всички права запазени.